วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.1 ห้อง 1      กลุ่ม  มอต.11
  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16131040056 นายกรวุฒิ เมฆคลี                       
26131040057 นายกฤษดา จันทริศิลป์                       
36131040060 นายขจรศักดิ์ มะเดื่อ                       
46131040061 นายจตุรพร ดวงตะวงษ์                       
56131040063 นายจักรพันธ์ เจียงเพ็ง                       
66131040064 นายจิรภัทร สาสังข์                       
76131040065 นายจิรวัฒน์ แก้วจุมพล                       
86131040067 นายชยานันท์ สาลีพันธ์                       
96131040068 นายณัฐพล บุญปัญญา                       
106131040069 นางสาวทรรศนีย์ แก้วละมุล                       
116131040071 นายธนศักดิ์ ทวีพันธ์                       
126131040072 นายธนาธิป ดวงมณี                       
136131040108 นายอภิสิทธิ์ สีดาพันธ์                       
146131040109 นายเกียรติศักดิ์ เทียมภัก                       
156131040160 นายศุภรัตน์ มะณี                       
166131040161 นายธีระศักดิ์ ร่วมทรัพย์                       
176131040164 นายเดช สวัสดิ์ตระกูล                       
186131040166 นางสาวธารารัตน์ จำปี                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวส.1 ห้อง 1      กลุ่ม  มอต.12
  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16131040075 นายธรรมรัฐ ธรรมนิยม                       
26131040076 นายธราวุฒิ พลแสง                       
36131040077 นายธานินทร์ เก่งมนตรี                       
46131040078 นายธีระวัฒน์ ศรีธรรมมา                       
56131040079 นายธีระเดช วิเศษชาติ                       
66131040080 นางสาวนภัสสร จันดี                       
76131040081 นายนราธร สะใบ                       
86131040082 นายนฤบดินทร์ ทาบุญเมือง                       
96131040083 นายนัฐพงษ์ เกตุสูง                       
106131040084 นายบุญฤทธิ์ คำเสียง                       
116131040085 นายปริญญา วิชาผา                       
126131040086 นายพิเชษฐ์ แก้วชัย                       
136131040087 นายภาสกร บุตรจินดา                       
146131040089 นายภูธเนศ บัวผัน                       
156131040090 นายมงคล กระสังข์                       
166131040091 นายรัฐภูมิ ศรีสมพร                       
176131040092 นายวงศพัทธ์ พรางพันธ์                       
186131040093 นายวชิรวิทย์ ทีภูงา                       
196131040094 นายวทัญญู บุญราช                       
206131040111 นายโชคอนันท์ คำเสวก                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )