วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.1 ห้อง 1      กลุ่ม  มอต.11
  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16031042001 นายจงรักษ์ พรมสุรินทร์                       
26031042002 นายจีระศักดิ์ พงษ์สุวรรณ                       
36031042003 นายชนินทร์ แก้วคูนอก                       
46031042004 นายชรินทร์ วันประดิษฐ์                       
56031042005 นายชัยวัฒน์ อินทะเสน                       
66031042006 นายชินกร ไสว                       
76031042008 นายชัยณรงค์ ปทุมวัน                       
86031042009 นายณภัทร หาระชัย                       
96031042010 นายณรงค์ฤทธิ์ บัวงาม                       
106031042013 นายดนุสรณ์ ประทุม                       
116031042014 นายถิรพิสิฐ สร้อยศรี                       
126031042015 นายทศพร ปานสุข                       
136031042016 นายธนกร มณพรมมา                       
146031042017 นายธนพรรชน์ กลีบฉวี                       
156031042018 นายธนวัฒน์ ดวงนิล                       
166031042019 นายธนาธร ศรีราสาตร์                       
176031042020 นายธีรวัฒน์ เจริญนาม                       
186031042022 นายธีระยุทธ์ มวลพรม                       
196031042023 นายนนทพัทธ์ ศรีกระหวัน                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวส.1 ห้อง 1      กลุ่ม  มอต.12
  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16031042024 นายนพรัตน์ แสงเพ็ง                       
26031042025 นายบุญญฤทธิ์ เอี่ยมนุ่ม                       
36031042026 นายปฏิพัทธ์ เกษพอง                       
46031042027 นายปรีชา โนนใหญ่                       
56031042029 นายพิทักษ์สิทธิ์ สุวะจี                       
66031042030 นายวศิน กลิ่นดอกพุฒ                       
76031042031 นายพิษณุ จันทร์เนาว์                       
86031042033 นายภุชงค์ โพธิสาร                       
96031042034 นายมกรธวัช พรหมโคตร                       
106031042035 นายมีชัย ศรีคำ                       
116031042036 นายรัชชานนท์ กิ่งเกล้า                       
126031042038 นายวัชณะ สูงรัมย์                       
136031042039 นายวินัย พงษ์พรม                       
146031042042 นายวรุฒิ สมเคราะห์                       
156031042044 นายวีระพล โขงรัมย์                       
166031042045 นายวุฒิชัย คำบุ                       
176031042046 นายศรัณย์ ศรีสุข                       
186031042062 นายอภิวัฒน์ โนนสูง                       
196031042066 นายอานนท์ สาหมอตอน                       
206031042072 นายเอกอนันต์ พงษ์ธนู                       
216031042073 นายสุรชัย โสภากุ                       
226031042103 นายมานะสิทธิ์ การินทร์                       
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )