วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.1 ห้อง 1      กลุ่ม  มอพ.11
  สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  สาขางานเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16031220005 นางสาวอิงอร ทองปาน                       
26031220006 นางสาวจิราพร ใจเพ็ง                       
36031220007 นายพันธ์ยศ ไทยน้อย                       
46031220008 นายโอรช ธรรมบุตร                       
56031220009 นายเกรียงไกร อาวะศรี                       
66031220010 นางสาวสุภาพร อบอุ่น                       
76031220011 นางสาวทิพากร ยวนจิตต์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )