วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.1 ห้อง 1      กลุ่ม  มอพ.11
  สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  สาขางานเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16131220001 นางสาวจันทราทิพย์ แก้วเชียงทอง                       
26131220002 นางสาวจันทิมา เรืองรุ่ง                       
36131220003 นางสาวจีรภิญญา เขตนิมิตร                       
46131220004 นางสาวนุจิตตา จันดวง                       
56131220005 นางสาวนุชจรินทร์ ดาดี                       
66131220006 นางสาวพจนารถ เสาเวียง                       
76131220007 นางสาวภัควดี จิตสวา                       
86131220008 นางสาวฤทัยชนก บุญสิทธิ์                       
96131220009 นางสาววรานุช สมัยกลาง                       
106131220010 นางสาววิศัลยา สุขศรี                       
116131220011 นางสาวสุกัญญา บัวรินทร์                       
126131220012 นายอภิเชษฐ์ อนุอัญ                       
136131220013 นางสาวอรปรียา สาโรจน์                       
146131220014 นางสาวแสงระวี สอนเสาร์                       
156131220015 นายโอภาส โกสีย์                       
166131220016 นางสาวพัชริดา อุดทา                       
176131220017 นายณัฐวุฒิชัย พรหมทา                       
186131220018 นายเกียรติภูมิ บุญให้                       
196131220019 นางสาวกนกวรรณ จันทะศรี                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )