ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16022010001นางสาวกนกวรรณจิตบุญ12560พบ.1/1
26022010002นางสาวกรรณิการ์สุดเทวา12560พบ.1/3
36022010003นางสาวกันยารัตน์เรืองศรี12560พบ.1/3
46022010004นางสาวกุลธิดาเป้งทอง12560พบ.1/1
56022010005นางสาวขนิษฐาจันทร12560พบ.1/1
66022010006นางสาวขวัญภิรมย์ปาปะเก12560พบ.1/3
76022010007นางสาวขวัญฤทัยแก้วโจ๊ะ12560พบ.1/1
86022010008นางสาวขวัญเรือนโกห์12560พบ.1/3
96022010009นางสาวจรัญญาดีสองชั้น12560พบ.1/1
106022010010นางสาวจันทร์ทิพย์พรมสาร12560พบ.1/1
116022010011นายจารุวรรณพงษ์วัน12560พบ.1/3
126022010012นางสาวจิดาภาบุญวงค์12560พบ.1/1
136022010013นางสาวจินตนาก้านเพ็ชร12560พบ.1/1
146022010014นางสาวจิรนันท์รูปคุ้ม12560พบ.1/1
156022010015นางสาวจิราพรมณฑาทิพย์12560พบ.1/3
166022010016นางสาวจุฬารักษ์ป้องปิด12560พบ.1/1
176022010017นางสาวฉันชนกแหยมเกิด12560พบ.1/1
186022010018นางสาวชนิภรณ์การสมเหมาะ12560พบ.1/1
196022010019นางสาวดวงนภาเสนอม12560พบ.1/1
206022010020นางสาวชลดานัยนิตย์12560พบ.1/3
216022010021นางสาวชลธิชาแก้วยอดลา12560พบ.1/3
226022010022นางสาวญดาพรไชยสิทธิ์12560พบ.1/1
236022010024นางสาวณัฐณิชายอดใส12560พบ.1/1
246022010025นางสาวณิชกานต์โสดาลี12560พบ.1/1
256022010026นางสาวดารุณีมะเดื่อ12560พบ.1/1
266022010027นายตนิษฐ์พรมพิลา12560พบ.1/3
276022010028นายทักษิณหงษ์ลอย12560พบ.1/1
286022010029นางสาวทิพกฤตาดาวเรือง12560พบ.1/1
296022010030นางสาวธนิดาทองนอก12560พบ.1/1
306022010032นางสาวธัญญลักษณ์ใยภา12560พบ.1/1
316022010033นางสาวธัญวรรณผงเสน่ห์12560พบ.1/1
326022010034นางสาวธัญวรัตน์นัยเนตร12560พบ.1/3
336022010035นางสาวธันยนันท์จงใจรบทวีผล12560พบ.1/1
346022010036นางสาวธิดาพรงามทรัพย์เจริญ12560พบ.1/3
356022010037นางสาวธิดารัตน์พรหมสอาด12560พบ.1/1
366022010038นางสาวนภัสกรณ์หนองห้าง12560พบ.1/1
376022010040นางสาวนริศราบุญประสพ12560พบ.1/3
386022010041นางสาวนฤมลอินสุวรรณ12560พบ.1/3
396022010042นางสาวนวลนภาผาตากแดด12560พบ.1/1
406022010043นางสาวนันธิชาสองบุญ12560พบ.1/1
416022010044นางสาวนาตยาคุณวัฒิ12560พบ.1/1
426022010045นายบุษกรแพงมาก12560พบ.1/3
436022010046นายปฏิพลขันตา12560พบ.1/1
446022010047นางสาวปนัดดาเสนพรม12560พบ.1/1
456022010048นางสาวปภัสราแก่นสำโรง12560พบ.1/2
466022010049นางสาวประภัสสรเลื่อนลอย12560พบ.1/2
476022010050นางสาวประไพลินเผดิม12560พบ.1/2
486022010051นางสาวปรียาภรณ์ดวงสมร12560พบ.1/2
496022010052นางสาวปวีณาพรมดี12560พบ.1/2
506022010053นางสาวปิยลักษณ์แก้วนารี12560พบ.1/2
516022010055นางสาวปิยะลักษณ์สมบัติวงศ์12560พบ.1/2
526022010056นางสาวผันทิพย์ทองใบ12560พบ.1/2
536022010057นายพงศกรหันประดิษฐ์12560พบ.1/2
546022010058นางสาวพชรพรรณอนนท์ลา12560พบ.1/2
556022010059นายพธัญญูแสนสุข12560พบ.1/2
566022010060นางสาวพรชุดาพวงสุวรรณ12560พบ.1/2
576022010061นางสาวพรทิพย์ปัดถา12560พบ.1/2
586022010062นางสาวพรสุดาสุวรรณ์12560พบ.1/2
596022010063นางสาวพัชชากองแก้ว12560พบ.1/2
606022010064นางสาวพัชรลดานาจะหมื่น12560พบ.1/2
616022010065นางสาวพิจิตราดาวสุข12560พบ.1/2
626022010066นางสาวฟ้าสุดาภรณ์โคตรภักดี12560พบ.1/2
636022010067นางสาวภัชราภรณ์มรรคคา12560พบ.1/2
646022010068นางสาวภัทรวดีร่มโพธิ์12560พบ.1/2
656022010069นางสาวภิญรดากวินโชติธาดา12560พบ.1/2
666022010070นางสาวมนต์นิภาจริงดี12560พบ.1/2
676022010071นางสาวยลศิตาเผื่อนกลาง12560พบ.1/2
686022010072นางสาวยุวธิดาหนุนวงค์12560พบ.1/2
696022010073นางสาวรพีพรสาริศรี12560พบ.1/2
706022010074นางสาวรวีวรรณชมภูวงค์12560พบ.1/2
716022010075นายรัชฎาแถวพันธ์12560พบ.1/2
726022010076นางสาวรัชฎาภรณ์จันทร์โสภา12560พบ.1/1
736022010077นางสาวรัตนาโพธิ์ขาว12560พบ.1/2
746022010078นางสาวลลิตาบุญมา12560พบ.1/2
756022010079นางสาววรรณภาพรมชาติ12560พบ.1/2
766022010080นางสาววันเพ็ญแก้วสอาด12560พบ.1/2
776022010081นางสาววาสนาพัดไธสง12560พบ.1/2
786022010082นางสาววาสนาหมื่นยุทธ์12560พบ.1/1
796022010083นางสาววิภาพรมน้ำ12560พบ.1/2
806022010084นางสาววิภาดาสายเพชร12560พบ.1/2
816022010086นางสาวศรัณย์รัชต์พูลวงษ์12560พบ.1/2
826022010087นางสาวศศิกานต์สว่างภพ12560พบ.1/2
836022010088นางสาวศิรภัสสรวันดี12560พบ.1/2
846022010089นางสาวศิริกัลยาวันใส12560พบ.1/2
856022010090นายศิรินญาวงศ์ศรี12560พบ.1/2
866022010091นางสาวศิริวรรณเต่าทอง12560พบ.1/2
876022010092นายศิริเกศจันทะเสน12560พบ.1/2
886022010093นางสาวศิริเพ็ญจำปาหอม12560พบ.1/3
896022010094นายศุภณัฐหาระชัย12560พบ.1/3
906022010095นายสมพงษ์สะใบ12560พบ.1/3
916022010096นายสรชาชิณพันธ์12560พบ.1/3
926022010097นางสาวสาลิณีบุญนำ12560พบ.1/3
936022010098นางสาวสาวิตรีเสาเวียง12560พบ.1/1
946022010099นางสาวสิตานันท์บุญธรรม12560พบ.1/3
956022010100นางสาวสิริรัตน์บุญศรี12560พบ.1/1
966022010101นางสาวสุชาดาโนโชติ12560พบ.1/3
976022010102นางสาวสุชาวดีพงษ์สีดา12560พบ.1/3
986022010103นางสาวสุดารัตน์จันทร12560พบ.1/1
996022010104นางสาวสุดารัตน์พรหมประดิษฐ์12560พบ.1/3
1006022010105นางสาวสุทามาศมงคลแก่นทราย12560พบ.1/3
1016022010106นางสาวสุธีมนต์แอนโก12560พบ.1/3
1026022010107นางสาวสุนิตตามะปราง12560พบ.1/3
1036022010108นางสาวสุปราณีสังขะพงษ์12560พบ.1/3
1046022010109นางสาวสุพรรษาวรเกศ12560พบ.1/3
1056022010110นางสาวสุพัตราจิตรนอก12560พบ.1/3
1066022010111นางสาวสุพัตราแซ่เตียว12560พบ.1/3
1076022010112นางสาวสุริณีสารทอง12560พบ.1/3
1086022010113นางสาวสุวนันท์กันยามัย12560พบ.1/3
1096022010114นางสาวสุวนันท์เข็มสุวรรณ12560พบ.1/3
1106022010115นางสาวหฤทัยพันธน์สัตย์สูง12560พบ.1/1
1116022010116นางสาวอภิสราอุตพันธ์12560พบ.1/3
1126022010117นางสาวอรอุมาธรรมพันธ์12560พบ.1/3
1136022010118นางสาวอริศราชูชาติ12560พบ.1/3
1146022010119นางสาวอริสรากระจายศรี12560พบ.1/3
1156022010120นางสาวอรุณศุภสัยละนาม12560พบ.1/1
1166022010121นางสาวอลิชายอดพงษา12560พบ.1/3
1176022010122นางสาวอัญชลิตาวะรงค์12560พบ.1/3
1186022010123นางสาวอาริญาจันทศร12560พบ.1/3
1196022010124นางสาวอาริยาบุญส่ง12560พบ.1/3
1206022010125นางสาวอาลิศาทำบุญ12560พบ.1/3
1216022010126นางสาวอาวัสดาประชาราษฎร์12560พบ.1/3
1226022010127นางสาวอำพรตามบุญ12560พบ.1/3
1236022010128นางสาวอิมพิลาไชฮะนิต12560พบ.1/3
1246022010129นายอุ้มบุญศรีสุลัย12560พบ.1/1
1256022010130นางสาวเกวรินทร์คำเอี่ยม12560พบ.1/3
1266022010131นางสาวเกศสินีคีรีคามสุข12560พบ.1/3
1276022010132นางสาวเกษสุดาคำโสภา12560พบ.1/1
1286022010133นายเกียรติศักดิ์นารี12560พบ.1/3
1296022010134นายเถกิงเกียรติเสนา12560พบ.1/3
1306022010135นางสาวเนตรชนกทวี12560พบ.1/3
1316022010136นางสาวเบญจมาศแพ่งศรีสาร12560พบ.1/3
1326022010137นางสาวเมขลาผะกาแดง12560พบ.1/3
1336022010138นางสาวไพลินนันทวงค์12560พบ.1/2
1346022010139นางสาวกมลพรรณใหญ่ยิ่ง12560พบ.1/3
1356022010140นางสาวนิตยาเคล้าละม่อม12560พบ.1/1
1365922010002นางสาวกมลพรรณโคตรวิจิตร22559พบ.2/1
1375922010003นางสาวกมลรัตน์พันธ์พม่า22559พบ.2/1
1385922010004นางสาวกาญจนภรณ์คิดไว22559พบ.2/1
1395922010005นางสาวกาญจนาพิลัย22559พบ.2/1
1405922010006นางสาวกานดาศรีสวัสดิ์22559พบ.2/1
1415922010007นางสาวกุลธิดาโนนสูง22559พบ.2/1
1425922010008นางสาวกุลสตรีสุวรรณดี22559พบ.2/1
1435922010009นางสาวขนิษฐาสิงห์โสดา22559พบ.2/1
1445922010010นางสาวจงรักเหง้าน้อย22559พบ.2/1
1455922010011นางสาวจันทราแน่นอุดร22559พบ.2/1
1465922010012นางสาวจันทร์จิราจอมมาลา22559พบ.2/1
1475922010013นางสาวจารุณีพิมูลชาติ22559พบ.2/1
1485922010014นางสาวจารุวรรณไทยประสงค์22559พบ.2/1
1495922010015นางสาวจิณห์นิภาบัวทิพย์22559พบ.2/1
1505922010016นางสาวจิราพรอุนชะสม22559พบ.2/1
1515922010017นางสาวจิราภัทร์โพธิ์ขาว22559พบ.2/1
1525922010018นางสาวจุฑามาศพันธ์มา22559พบ.2/1
1535922010020นางสาวจุฑารัตน์สายทะวงค์22559พบ.2/1
1545922010021นางสาวชญาดาบริบูรณ์22559พบ.2/1
1555922010022นางสาวชลธิชามั่นคง22559พบ.2/1
1565922010023นางสาวชลิดาจันดา22559พบ.2/1
1575922010024นางสาวชุติมาสิมมา22559พบ.2/1
1585922010025นางสาวช่อผกาปัญญาคม22559พบ.2/1
1595922010027นางสาวสุจิราภรณ์ขำวงศ์ธนวัฒน์22559พบ.2/1
1605922010029นางสาวณัฐชิวาป้องแก้ว22559พบ.2/1
1615922010032นางสาวณัฐมนมะยา22559พบ.2/1
1625922010033นางสาวณัฐริกาวะโพชัย22559พบ.2/1
1635922010034นางสาวณัฐวดีบัวทอง22559พบ.2/1
1645922010035นางสาวณัฐวรรณเพชรสมัย22559พบ.2/1
1655922010036นางสาวดาริกาพูลทา22559พบ.2/1
1665922010038นางสาวธนาวดีรูปงาม22559พบ.2/1
1675922010039นางสาวธันวารัตน์พรมสี22559พบ.2/1
1685922010040นางสาวธิดารัตน์ปรือปรัก22559พบ.2/1
1695922010041นางสาวธิดาแก้วเพ็งกระจาด22559พบ.2/2
1705922010042นายธีรพงษ์อุโมง22559พบ.2/2
1715922010043นางสาวนพรัตน์แก้วคำ22559พบ.2/2
1725922010044นางสาวนารีรัตน์ทวีพรม22559พบ.2/2
1735922010046นางสาวนิสาบุญศรัทธา22559พบ.2/2
1745922010047นางสาวนุชจิราช้อนพิมาย22559พบ.2/2
1755922010049นางสาวนุสราสีดาชาติ22559พบ.2/3
1765922010051นางสาวบัวเรียวฟื้นปูม22559พบ.2/2
1775922010052นายบุญฤทธิ์แสนคำ22559พบ.2/2
1785922010053นางสาวบุษกรศรีสวัสดิ์22559พบ.2/2
1795922010054นางสาวบุษบากรวงค์มณี22559พบ.2/2
1805922010056นางสาวปริยาสินไชย22559พบ.2/2
1815922010057นางสาวปวีณาพลขันธ์22559พบ.2/2
1825922010058นายปิยณัฐแก้วสว่าง22559พบ.2/2
1835922010059นายกฤษดาคำวงษา22559พบ.2/2
1845922010060นางสาวปุณยาพรสุดใจ22559พบ.2/2
1855922010061นางสาวปุ๋ยรัตนแสง22559พบ.2/2
1865922010063นางสาวพรชิตาบุดดา22559พบ.2/2
1875922010064นางสาวพรนภาแก่นสนธิ์22559พบ.2/2
1885922010065นางสาวพวงผกาวรรณศรีภูมาตย์22559พบ.2/2
1895922010066นางสาวพิจิตรามีฉิม22559พบ.2/2
1905922010068นางสาวพิยะดาบุตรอุดม22559พบ.2/2
1915922010069นายภาณุเดชคำเพราะ22559พบ.2/2
1925922010071นางสาวมานิกาดอนหลิมไพร22559พบ.2/2
1935922010072นางสาวมุชิตาศรีทอง22559พบ.2/2
1945922010073นางสาวยุพารัตน์วันจันทร์22559พบ.2/2
1955922010074นางสาวยุภาสิมณี22559พบ.2/2
1965922010075นางสาวยุวดีสร้อยศรี22559พบ.2/2
1975922010077นางสาวรัชยาภรณ์เทาศิริ22559พบ.2/2
1985922010078นางสาวรัตติยากรสานทอง22559พบ.2/2
1995922010079นางสาวราตรีนัยนิตย์22559พบ.2/2
2005922010081นางสาวรุ่งทิวาชินทอง22559พบ.2/3
2015922010082นางสาวรุ่งนภาสีฟ้า22559พบ.2/3
2025922010083นางสาวรุ้งทิพย์ดวงเดือน22559พบ.2/3
2035922010084นางสาวลาวัณย์ศรีอำนาจ22559พบ.2/3
2045922010085นางสาวลีลาวดีอินทราช22559พบ.2/3
2055922010086นางสาววรดายอดรักษ์22559พบ.2/3
2065922010088นางสาววรัญญาบุญมี22559พบ.2/3
2075922010089นางสาววรัญญาผุยอุทา22559พบ.2/3
2085922010091นางสาววราภรณ์นพคุณ22559พบ.2/3
2095922010092นางสาววิจิตราหนาแน่น22559พบ.2/3
2105922010093นางสาววิยะดาพรมชาติ22559พบ.2/3
2115922010094นางสาววีรดาลักขะณา22559พบ.2/3
2125922010095นางสาวศรัญญาประทุมทอง22559พบ.2/3
2135922010096นางสาวศศิฉายจันธรรม22559พบ.2/3
2145922010098นางสาวศิริกัณญารัตน์แดนไธสงสุเขนะ22559พบ.2/3
2155922010099นางสาวศิรินภาจำปา22559พบ.2/3
2165922010100นางสาวศิริภาสายเพชร22559พบ.2/2
2175922010102นางสาวศิริลักษณ์สิงหันต์22559พบ.2/3
2185922010103นางสาวศิริวรรณบรรลือทรัพย์22559พบ.2/3
2195922010104นางสาวศุภมาสคำคูณคำ22559พบ.2/3
2205922010106นางสาวสรญาพิลัย22559พบ.2/3
2215922010107นางสาวสุจิตราศรีสำโรง22559พบ.2/3
2225922010108นางสาวสุฑามาศหงษ์อินทร์22559พบ.2/3
2235922010111นางสาวสุทธิตาทวี22559พบ.2/3
2245922010112นายสุทิวัสธรรมศิริ22559พบ.2/3
2255922010113นางสาวสุธิดาบัวรินทร์22559พบ.2/3
2265922010115นางสาวสุนิตาวงค์ดี22559พบ.2/3
2275922010116นางสาวสุปราณีไกรจันทร์22559พบ.2/3
2285922010117นางสาวสุพัตราสาลี22559พบ.2/3
2295922010118นางสาวสุภาพรพันธุ์ดี22559พบ.2/3
2305922010119นางสาวสุลีวัลย์วิลาพันธ์22559พบ.2/3
2315922010120นางสาวสุวนันท์น่าบัณฑิตย์22559พบ.2/1
2325922010121นางสาวสุวรรณีสุทธภักดี22559พบ.2/4
2335922010122นางสาวสโรชามณีวงษ์22559พบ.2/4
2345922010123นางสาวหฤทัยวงษ์แก้ว22559พบ.2/4
2355922010124นางสาวอทิตยาศรีโสภา22559พบ.2/4
2365922010125นางสาวอมรรัตน์ฉอ้อน22559พบ.2/4
2375922010126นางสาวอมรรัตน์บุญท่วม22559พบ.2/4
2385922010128นางสาวอรัญญานนท์ยะโส22559พบ.2/4
2395922010129นางสาวอรัญญาบุญราช22559พบ.2/4
2405922010130นางสาวอริยาบุญรักษา22559พบ.2/4
2415922010131นางสาวอังคณาธรรมสิงห์22559พบ.2/4
2425922010132นางสาวอัญชญาไชยปัญญา22559พบ.2/4
2435922010134นายอัศวินผาสุข22559พบ.2/4
2445922010135นางสาวอาภัสราเวชดารา22559พบ.2/4
2455922010136นางสาวอาภาพรปัญญา22559พบ.2/4
2465922010138นางสาวอารียาสาธุการณ์22559พบ.2/4
2475922010139นางสาวอารีรัตน์มณีวงษ์22559พบ.2/4
2485922010140นางสาวอารีสาจันครา22559พบ.2/4
2495922010141นายอิทธิพงศ์สะระ22559พบ.2/4
2505922010142นางสาวอิสราภรณ์กรไกร22559พบ.2/4
2515922010143นางสาวเกศราทองหิน22559พบ.2/4
2525922010145นางสาวเจนจิราการะพันธ์22559พบ.2/4
2535922010147นางสาวเจนจิราภรณ์เพ็ชรรินทร์22559พบ.2/4
2545922010148นางสาวเจนอักษรไชนาวงษ์22559พบ.2/4
2555922010150นางสาวเสาวลักษณ์อรเดช22559พบ.2/4
2565922010151นางสาวโสรดาอัฐแป22559พบ.2/4
2575922010152นางสาวไปรยาหอมหวล22559พบ.2/4
2585922010153นางสาวไพลินสายจันทร์22559พบ.2/4
2595922010154นางสาวกุลนาถกลำเงิน22559พบ.2/4
2605922010155นางสาวสุนิตราทิพย์สมบัติ22559พบ.2/4
2615922010156นางสาวพรนภานนเทศา22559พบ.2/4
2625922010157นางสาวขวัญข้าวจันทอง22559พบ.2/4
2635922010158นางสาวปิยพัชรพิชัย22559พบ.2/4
2645922010159นางสาวชลธิชาดวงตา22559พบ.2/2
2655922010160นางสาวพิมลนาฎศรีกระชา22559พบ.2/4
2665922010163นางสาวศศิประภาพร้อมสุข22559พบ.2/2
2675822010001นางสาววรานุชสมัยกลาง32558พบ.3/1
2685822010003นางสาวเมธาวดีเงินจันทร์32558พบ.3/1
2695822010004นางสาวศรัญญาภรณ์ระศร32558พบ.3/1
2705822010005นางสาวนุจิตตาจันดวง32558พบ.3/1
2715822010006นางสาวนันทัชพรแสงสิงห์32558พบ.3/1
2725822010007นางสาวอัมพรดวงจิตร32558พบ.3/1
2735822010008นางสาวนิตยาจูมทอง32558พบ.3/1
2745822010012นางสาวณปภัชบัวจันทร์32558พบ.3/1
2755822010013นางสาวรสิตาพรมสิทธิ์32558พบ.3/1
2765822010016นางสาวณัฐธิดาศุภเลิศ32558พบ.3/1
2775822010017นางสาววธิดาเทพอาสา32558พบ.3/1
2785822010018นางสาววรัญญาจันทกรณ์32558พบ.3/1
2795822010019นางสาวกัญญ์วราศรีอินทร32558พบ.3/1
2805822010022นางสาวนันทิดาอินทร์จันทร์32558พบ.3/1
2815822010023นางสาวธิตยาภรณ์นิลรัตน์32558พบ.3/1
2825822010024นางสาวสรัญญาสาระภา32558พบ.3/1
2835822010025นางสาวปิยฉัตรเพ็งแจ่ม32558พบ.3/1
2845822010026นางสาววรรณพรอินสุข32558พบ.3/1
2855822010028นางสาวรัชฎาภรณ์ทองคำ32558พบ.3/1
2865822010029นายนรากรภูมิสถาน32558พบ.3/1
2875822010030นางสาวจันทราทิพย์แก้วเชียงทอง32558พบ.3/1
2885822010031นางสาวแก้วตาแสงเพ็ง32558พบ.3/1
2895822010033นางสาววณัชญาสังวัง32558พบ.3/1
2905822010034นางสาวศิริวรรณบุรพา32558พบ.3/1
2915822010037นางสาวหนึ่งดาวพิมพ์ทอง32558พบ.3/1
2925822010038นางสาวบุษยาจันโสภา32558พบ.3/1
2935822010040นางสาวสุนิสาศรีคำ32558พบ.3/1
2945822010041นางสาวเบญจมาศขันวงศ์32558พบ.3/1
2955822010042นางสาวกานต์ธิดาเลิศจริยา32558พบ.3/1
2965822010043นางสาวศศิวิมลบรรลือทรัพย์32558พบ.3/1
2975822010044นางสาวเบญจวรรณธรรมวรีย์32558พบ.3/1
2985822010045นางสาวหทัยชนกเกิดน้อย32558พบ.3/1
2995822010046นางสาวกรรณิกาเลิศจริยา32558พบ.3/1
3005822010048นางสาวกิ่งกาญจน์สัมฤทธิ์32558พบ.3/1
3015822010049นางสาวจินตกัญญาชาญชิตร32558พบ.3/2
3025822010050นางสาวพรรษชลพงษ์พิละ32558พบ.3/2
3035822010051นางสาวนุชนาฏพรมจันทร์32558พบ.3/2
3045822010052นางสาวเพ็ญนภาศุภเลิศ32558พบ.3/2
3055822010053นางสาวกฤติยาชาญชิตร32558พบ.3/2
3065822010054นางสาวน้ำฝนอินทนา32558พบ.3/2
3075822010055นายศิริพงษ์โสดาโคตร32558พบ.3/2
3085822010056นางสาวศรัญญาเถาว์แก้ว32558พบ.3/2
3095822010057นางสาวสุภาพรวงเวียน32558พบ.3/2
3105822010058นางสาวเบญจพรศรีธนต์32558พบ.3/2
3115822010059นางสาวรัชฎาภรณ์สีมา32558พบ.3/2
3125822010060นางสาวลัดดาโพธิ์ศรี32558พบ.3/2
3135822010061นางสาวสายสมรแสงสกุล32558พบ.3/2
3145822010062นางสาวกุลธิดาสุระสิงห์32558พบ.3/2
3155822010063นางสาวศันสนีย์ทรงงาม32558พบ.3/2
3165822010065นางสาวปิยะฉัตรสัจจา32558พบ.3/2
3175822010066นางสาววชิราชำบุญมี32558พบ.3/3
3185822010067นางสาววนัชพรแก้วดี32558พบ.3/3
3195822010068นางสาวศุวิมลยงยศ32558พบ.3/2
3205822010070นางสาวสมพรระหังวา32558พบ.3/2
3215822010071นางสาวกนกอรทรจักร32558พบ.3/2
3225822010072นางสาวเบญจมาศทัดแก้ว32558พบ.3/2
3235822010073นางสาวสุนารีสีระวัน32558พบ.3/2
3245822010074นางสาวจริญญาสมโภชน์32558พบ.3/2
3255822010075นางสาวพิมลรัตน์ทรจักร์32558พบ.3/2
3265822010076นางสาวกนกพรดาบจันทร์32558พบ.3/2
3275822010077นางสาวสุพัตราสุขะตะ32558พบ.3/2
3285822010078นางสาวทิพย์วรรณทวีชัย32558พบ.3/2
3295822010079นางสาวบัณฑิตาประชาราษฎร์32558พบ.3/2
3305822010080นางสาวมณีรัตน์คำจร32558พบ.3/2
3315822010081นางสาวกัญญารัตน์จันทูล32558พบ.3/2
3325822010083นางสาวอารยาบุญกาล32558พบ.3/2
3335822010085นางสาวพรสวรรค์ใจอ่อน32558พบ.3/2
3345822010086นางสาววราภรณ์ท้าวแก้ว32558พบ.3/2
3355822010087นางสาวศกุนิชญ์โนนทอง32558พบ.3/2
3365822010088นางสาวปาติกานต์กงใจ32558พบ.3/2
3375822010089นางสาวธัญวรัตน์เพ็งพันธ์32558พบ.3/3
3385822010090นางสาวอารียาสังข์โสม32558พบ.3/3
3395822010091นางสาวภาวิณีคำศรี32558พบ.3/2
3405822010093นางสาวปนัดดาวังทอง32558พบ.3/3
3415822010094นางสาวสุดารัตน์บุญจันทร์32558พบ.3/2
3425822010097นางสาวกัญญารัตน์พิมสมาน32558พบ.3/3
3435822010098นางสาวจันเพ็ญจิตโชติ32558พบ.3/3
3445822010099นางสาวผาณิตเครื่องทอง32558พบ.3/3
3455822010100นางสาวพชรพรรณปักษา32558พบ.3/3
3465822010101นายขวัญประชาชัยรัตน์32558พบ.3/3
3475822010102นางสาวอรนลินสุภาพ32558พบ.3/3
3485822010105นางสาวโสภิดาบุญเพ็ง32558พบ.3/3
3495822010106นางสาวสุกัญญารักษาพันธ์32558พบ.3/3
3505822010113นางสาวศรัณย์พรจันทะสี32558พบ.3/3
3515822010114นางสาวสุพรรษาคำเคน32558พบ.3/3
3525822010117นางสาวอรทัยอภัยศิลา32558พบ.3/3
3535822010118นายวัชรากรสุระเกษ32558พบ.3/3
3545822010121นางสาวจุฬาลักษณ์บุญญา32558พบ.3/3
3555822010122นางสาวรัตนารจนัย32558พบ.3/3
3565822010123นางสาวสิริรัตน์เกษร32558พบ.3/3
3575822010124นางสาวภลินีจริงดี32558พบ.3/3
3585822010126นางสาววิภาดาวงศ์ดี32558พบ.3/3
3595822010127นางสาวสุวนันท์ประทุม32558พบ.3/3
3605822010128นางสาวอภิญญาจันดาพืช32558พบ.3/3
3615822010129นางสาวไพจิตรหนองหว้า32558พบ.3/3
3625822010130นางสาวทิพย์อาภาพิทักษา32558พบ.3/3
3635822010131นางสาวสุชญาแก้วลอย32558พบ.3/3
3645822010132นายกรวรินทร์แก้วลอย32558พบ.3/3
3655822010134นางสาวสัญญากฐินทอง32558พบ.3/3
3665822010135นางสาวสิรินทิพย์คัลนา32558พบ.3/3
3675822010138นางสาวชลิตาระวัง32558พบ.3/3
3685822010139นางสาวสุพัตราอุทา32558พบ.3/3
3695822010140นางสาวธัญญาภรณ์มณีคำ32558พบ.3/3
3705822010142นางสาวปริศนาพลโยธา32558พบ.3/3
3715822010143นางสาวจินต์นิภาพุฒพันธ์32558พบ.3/3
3725822010144นางสาวกันติยารัตน์ผ่องใส32558พบ.3/3
3735822010145นางสาวปณิฐากำจัด32558พบ.3/4
3745822010147นางสาวมุธิตาผิวสว่าง32558พบ.3/4
3755822010149นายมาวินพลับเพลิง32558พบ.3/4
3765822010153นางสาวชนินาถสุทธสนธิ์32558พบ.3/4
3775822010154นางสาวปวีณ์ธิดาแพทย์มด32558พบ.3/4
3785822010155นางสาวสุพรรษาหอมจิตร32558พบ.3/4
3795822010158นางสาวศศิกัญญาแซ่จึง32558พบ.3/4
3805822010159นางสาวรัตนาพรวงษ์ศรี32558พบ.3/4
3815822010162นางสาววราภรณ์เควันดี32558พบ.3/4
3825822010164นางสาวจิรายุไชยสุกา32558พบ.3/4
3835822010165นางสาวภัคจีราทองประภา32558พบ.3/4
3845822010167นางสาวพนาลีวงศ์ลีศิริวิวัฒน์32558พบ.3/4
3855822010169นางสาวบุษบากรพรมลิ32558พบ.3/4
3865822010171นางสาวทิพย์ญาดาโยธี32558พบ.3/4
3875822010172นางสาวพรลภัสผาธรรม32558พบ.3/4
3885822010173นางสาวสุนิสาดัชถยาวัตร32558พบ.3/3
3895822010174นายณัฐธนพลสำราญพิทักษ์32558พบ.3/4
3905822010176นายกิตติชัยภาวัน32558พบ.3/4
3915822010179นางสาวบุญจิราโคษา32558พบ.3/4
3925822010180นางสาวพรวรินทรจำปาดี32558พบ.3/4
3935822010181นางสาวอัจฉรามนพรมมา32558พบ.3/4
3945822010183นางสาวพัชรินทร์ศิลาวงศ์32558พบ.3/4
3955822010184นางสาวพนิดาไชยพันธ์32558พบ.3/4
3965822010185นางสาวปิยธิดาศรีจวน32558พบ.3/4
3975822010186นางสาววิลาศิณีมีบุญ32558พบ.3/4
3985822010189นางสาววรรณนิภาสิงห์คำ32558พบ.3/4
3995822010190นางสาววรินยุพาพิมพ์สิน32558พบ.3/4
4005822010191นางสาวพรนภาวันนา32558พบ.3/4
4015722010071นางสาวนิภาพรมหาโภชน์42557พบ.4/2
4025722010086นางสาวเกษมณีคำโสภา42557พบ.4/3
4035722010108นางสาวพนิดาพรมดี42557พบ.4/3
4045722010109นางสาวสาธิตาธนาสนธิ์42557พบ.4/3
4055722010116นางสาวพรกนกสมเสียง42557พบ.4/3
4065722010124นางสาวนริสาเขียวเข้ม42557พบ.4/1
4075722010138นางสาวยุภาวดีบุญสอน42557พบ.4/3
4085722010139นางสาวทัศนีวรรณประทุม42557พบ.4/3
4095722010143นางสาวบุษยาสุทธิสม42557พบ.4/2
4105722010145นางสาวจิตติยาอัปการัตน์42557พบ.4/3
4115722010146นางสาวธิดารัตน์ทองด้วง42557พบ.4/3
4125722010155นางสาวศริญญาสิงห์คำ42557พบ.4/1
4135722010166นางสาวสุวรรณีสมัครผล42557พบ.4/3
4145722010167นายวุฒิพงษ์ธรรมแพทย์42557พบ.4/1
4155622011003นางสาวขวัญฤทัยพรมลังกา52556พบ.5/1
4165622011004นางสาวศันสนีย์จันทร์โสภา52556พบ.5/1
4175622011014นางสาวนฤมลวงษ์วิสิฏฐ์52556พบ.5/1
4185622011017นางสาวเบญจวรรณสุวงศ์52556พบ.5/1
4195622011048นางสาวชลดาสิทธิโท52556พบ.5/2
4205622011067นางสาววราพรเสนาะ52556พบ.5/2
4215622011072นางสาวศิริลักษณ์ท่อนทองแดง52556พบ.5/2
4225622011075นางสาวสุปราณีแก้ววงษา52556พบ.5/2
4235622011098นางสาวภาวิณีพละศักดิ์52556พบ.5/3
4245622011103นางสาววราภรณ์โคตรพันธ์52556พบ.5/2
4255622011118นางสาวอุทุมพรรุ่งแสง52556พบ.5/3
4265622011144นางสาวสุนิสาสุวรรณภักดี52556พบ.5/1
4275522011003นางสาวกุลธิดาจันธิมา62555พบ.6/1
4285522011012นางสาวสุพัตราวิเศษสังข์62555พบ.6/1
4295522011017นางสาวนิญากรแก้วภักดี62555พบ.6/1
4305522011019นางสาวกาญจนาสุวรรคำ62555พบ.6/1
4315522011020นางสาวกมลวรรณหวังรุมกลาง62555พบ.6/1
4325522011021นางสาวบุษกรเพ็ชรพิมาย62555พบ.6/1
4335522011024นางสาวจิราภรณ์ญาติทอง62555พบ.6/1
4345522011027นางสาวณัฐชาแสงอรุณ62555พบ.6/1
4355522011034นางสาวน้ำทิพย์ดาวรายรัมย์62555พบ.6/1
4365522011044นางสาววิมลกาบเพ็ชร62555พบ.6/2
4375522011062นางสาวประกายฟ้าปานพายัพ62555พบ.6/2
4385522011069นางสาวทอฝันทองใบ62555พบ.6/2
4395522011115นางสาวโยธกาชอบมะลัง62555พบ.6/2
4405522011118นางสาวจิราพรเงินดี62555พบ.6/3
4415522011137นางสาวอรญาหงษา62555พบ.6/2
4425522011153นางสาวเนตรนภาสังข์วิเศษ62555พบ.6/2
4435522011162นางสาวเดือนเพ็ญประวาฬ62555พบ.6/2
4445522011163นางสาวอรัญญากันตะมา62555พบ.6/2
4455522011164นางสาวศศิวิมลศรีรินทร์62555พบ.6/2
4465422011017นางสาวกลิ่นบุปผาโพธิ์ขาว72554พบ.7/1
4475422011054นางสาวจิราภรณ์พรมชาติ72554พบ.7/2
4485422011077นางสาวศันสนีย์บุญทูล72554พบ.7/2
4495422011082นางสาวธาริณีสาลีพันธ์72554พบ.7/3
4505422011095นางสาวธิดารัตน์จำนงค์72554พบ.7/3
4515422011101นางสาวฐิติมาสีฟ้า72554พบ.7/3
4525422011122นายพงศกรโทนสูงเนิน72554พบ.7/1
4535422011126นางสาวยุพาพรเอี่ยมสอาด72554พบ.7/1
4545422011133นางสาวสุนิสาวรนุช72554พบ.7/2
4555422011143นางสาววรางคณาชาติมนตรี72554พบ.7/2
4565422011156นางสาวพัชรธิดาพรมอุก72554พบ.7/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 3.1229279 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.