ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16122010001นางสาวปิยะธิดาแก้วพินึก12561พบ.1/1
26122010002นางสาวดุนยาพรเศษคง12561พบ.1/1
36122010003นางสาวกฌามาศจรเด็จ12561พบ.1/1
46122010004นางสาวกมลทิพย์บัวกัน12561พบ.1/1
56122010005นางสาวกรรณิการ์สาระวัน12561พบ.1/1
66122010006นางสาวกรวิภาขันติวงค์12561พบ.1/1
76122010007นางสาวกัญจนพรจงรักษ์12561พบ.1/1
86122010008นางสาวกัญญรัตน์สีทอง12561พบ.1/1
96122010009นางสาวกัลยาวงศ์สุวัฒน์12561พบ.1/1
106122010010นางสาวกัลยาณีชาญชิต12561พบ.1/2
116122010011นางสาวกิตติญาพงษ์ละคร12561พบ.1/1
126122010012นางสาวคณีวรรณ์ปลูกพันธ์12561พบ.1/1
136122010013นางสาวจอมขวัญนุ่มนวล12561พบ.1/1
146122010014นางสาวจันทร์จิราสอนภักดี12561พบ.1/1
156122010015นางสาวจันทิมาทำบุญ12561พบ.1/1
166122010016นางสาวจิดาภาบุญเลิศ12561พบ.1/1
176122010017นางสาวจินตนาวงศ์จอม12561พบ.1/1
186122010018นางสาวจิรัชญาพรมหาชัย12561พบ.1/1
196122010019นางสาวจิราภรณ์สุภเกษ12561พบ.1/1
206122010020นางสาวจุฑามาศกิ่งสีดา12561พบ.1/1
216122010021นางสาวชฎาภรณ์บุญเรือง12561พบ.1/3
226122010022นางสาวชลธิชาจันทร์ใส12561พบ.1/1
236122010023นางสาวชลธิชามากบุญ12561พบ.1/1
246122010024นางสาวชลธิชาสาลีพันธ์12561พบ.1/1
256122010025นางสาวชลธิชาเนียมหอม12561พบ.1/1
266122010026นางสาวชุฎาภรณ์ศรีวงค์จันทร์12561พบ.1/2
276122010027นางสาวชุดารัตน์จันทร์ป้อง12561พบ.1/1
286122010028นางสาวฐณิชาชัยพิมล12561พบ.1/1
296122010029นางสาวฐิติมาพรรณโรจน์12561พบ.1/1
306122010030นางสาวฐิติมามหาวงค์12561พบ.1/1
316122010032นางสาวณัฎฐธิดานรดี12561พบ.1/2
326122010034นางสาวณัฐพิมลกุลณพฤกษ์วรทัต12561พบ.1/1
336122010035นางสาวณัฐวดีแสวงสุข12561พบ.1/1
346122010037นางสาวทาริกาแก้วแจ่ม12561พบ.1/1
356122010038นางสาวทิพย์สวรรค์สุริหะ12561พบ.1/1
366122010039นางสาวทิพวรรณดวนสูง12561พบ.1/1
376122010040นางสาวธนพรวรบุตร12561พบ.1/1
386122010041นางสาวธัญญลักษณ์นวลแก้ว12561พบ.1/1
396122010042นางสาวธิดาวรรณจำปาเรือง12561พบ.1/1
406122010043นางสาวธีรลักษณ์แสงสิงห์12561พบ.1/1
416122010044นางสาวนงค์ลักษณ์เฟื่องบุญ12561พบ.1/1
426122010045นางสาวนภัสวรรณแสงไกร12561พบ.1/1
436122010046นางสาวนภัสพรเขตนิมิตร12561พบ.1/2
446122010047นายนันทนามีเหมือน12561พบ.1/2
456122010048นางสาวนันทพรปอนสำโรง12561พบ.1/2
466122010050นางสาวนันธิดากาจกระโทก12561พบ.1/2
476122010051นางสาวนารถชนกอนันต์12561พบ.1/2
486122010052นางสาวนิตยากรึ่งไกร12561พบ.1/1
496122010053นางสาวนิตินัดดาลำพูน12561พบ.1/3
506122010054นางสาวนุชจิราหนองหงอก12561พบ.1/2
516122010055นางสาวปนัดดาหินกล้า12561พบ.1/2
526122010056นางสาวปภาวรินท์ครองยุติ12561พบ.1/2
536122010058นางสาวปริญาภรณ์ศรพรม12561พบ.1/2
546122010059นางสาวปวรรัตน์สมรัตน์12561พบ.1/2
556122010060นางสาวปาริฉัตรอุ่นอก12561พบ.1/2
566122010062นางสาวปิยวรรณวิชาเรือง12561พบ.1/2
576122010064นางสาวพรชิตานามคำ12561พบ.1/2
586122010065นางสาวพรนภานรชัย12561พบ.1/2
596122010066นางสาวพรนัชชาพยัคสา12561พบ.1/2
606122010067นางสาวพรพิมลธรรมคุณ12561พบ.1/2
616122010068นางสาวพรไพรินสมรัตน์12561พบ.1/2
626122010069นางสาวพัชริดาดวงใจ12561พบ.1/2
636122010070นางสาวพัชรีโคกสีนอก12561พบ.1/2
646122010071นางสาวพิมพิกาเสาศิริ12561พบ.1/2
656122010072นางสาวภควดีเทพขันธ์12561พบ.1/2
666122010073นางสาวภักชริญาวังทอง12561พบ.1/2
676122010074นางสาวภัทรจิราสมเพ็ชร12561พบ.1/2
686122010075นางสาวภัทรวรรณพงษ์วัน12561พบ.1/2
696122010076นางสาวมลฤดีพิมพ์ทอง12561พบ.1/2
706122010077นางสาวรวินท์นิภานามชัย12561พบ.1/3
716122010078นางสาวรัชนีกรคุณเลิศ12561พบ.1/2
726122010079นางสาวรัชนีกรพลแก้ว12561พบ.1/2
736122010080นางสาวรินลดานามวิชัย12561พบ.1/2
746122010081นางสาวรุ่งนภามาลีรัตน์12561พบ.1/2
756122010082นางสาวรุ่งนภาสว่างภพ12561พบ.1/2
766122010083นางสาวลลิดาพรมชาติ12561พบ.1/2
776122010084นางสาวละมัยเกษร12561พบ.1/2
786122010085นางสาววนิดาบุติพันคา12561พบ.1/2
796122010086นางสาววรรณนิสาจันทร์เพ็ง12561พบ.1/2
806122010087นางสาววราภรณ์กันเทพา12561พบ.1/2
816122010088นางสาววราภรณ์เชตวัน12561พบ.1/2
826122010089นางสาววริศราดวงพรม12561พบ.1/2
836122010090นางสาววารีรัตน์มะโนธรรม12561พบ.1/1
846122010091นางสาววิชชุดานาคดี12561พบ.1/3
856122010092นางสาวศศิกานต์สมบัติ12561พบ.1/3
866122010093นางสาวศศิธรก้อนคำ12561พบ.1/3
876122010094นางสาวศศิประภาดวงมาลา12561พบ.1/3
886122010095นางสาวศิขราพรหมทา12561พบ.1/3
896122010096นางสาวศิริประภาอ่อนพันธ์12561พบ.1/3
906122010097นางสาวศิริพรปราบวงษา12561พบ.1/2
916122010098นางสาวสิราวรรณสาริกัน12561พบ.1/3
926122010099นางสาวสิรินพรสุขแซว12561พบ.1/3
936122010100นางสาวสิริวิมลโสภากุล12561พบ.1/3
946122010101นางสาวสุกันธาแสงโสดา12561พบ.1/3
956122010102นางสาวสุขฤดีศรีโพนดวน12561พบ.1/3
966122010103นางสาวสุจิตราดวงผุนมาตร12561พบ.1/3
976122010104นางสาวสุจิตราสำราญราษฏร์12561พบ.1/3
986122010105นางสาวสุชาดาบุญกล้า12561พบ.1/3
996122010106นางสาวสุดารัตน์ขันคำ12561พบ.1/3
1006122010107นางสาวสุดารัตน์สงิมทอง12561พบ.1/3
1016122010108นางสาวสุทธิดาทองเงิน12561พบ.1/3
1026122010109นางสาวสุทธิดาศรชัย12561พบ.1/3
1036122010110นางสาวสุธาสินีพิมพ์หมื่น12561พบ.1/3
1046122010111นางสาวสุธิมาสุพาพวง12561พบ.1/3
1056122010112นางสาวสุพัตทราหล้าแหล่ง12561พบ.1/3
1066122010113นางสาวสุภาพรชมประเสริฐ12561พบ.1/3
1076122010115นางสาวสุรีรัตน์กลิ่นหอม12561พบ.1/3
1086122010116นางสาวสุวรรณภาเภาแก้ว12561พบ.1/3
1096122010117นางสาวสุวิมลพิมพ์หมื่น12561พบ.1/3
1106122010118นางสาวอธิชาทรงเครื่อง12561พบ.1/3
1116122010119นางสาวอนุชราสดนามอญ12561พบ.1/3
1126122010120นางสาวอรปรียาสีเหลือง12561พบ.1/3
1136122010121นางสาวอรรถวดีทิพย์รักษ์12561พบ.1/3
1146122010122นางสาวอรัญญาพันธ์ขาว12561พบ.1/3
1156122010123นางสาวอริสาจันทิพย์12561พบ.1/3
1166122010124นางสาวอังคณาบุญหลาย12561พบ.1/3
1176122010125นางสาวอังสุมาลินประทุมชัย12561พบ.1/3
1186122010126นางสาวอารยาต้นเกษ12561พบ.1/3
1196122010127นางสาวอารยาศรีบุญเรือง12561พบ.1/3
1206122010129นางสาวอุบลวรรณคุณสิม12561พบ.1/1
1216122010130นางสาวเกศกนกยาเคน12561พบ.1/3
1226122010131นางสาวเกษนภาอาทิตย์ตั้ง12561พบ.1/3
1236122010132นางสาวเจนจิรากันยามัย12561พบ.1/2
1246122010133นางสาวเนตรดาวบุญกาล12561พบ.1/3
1256122010134นายเอกชัยกาลพัฒน์12561พบ.1/3
1266122010135นางสาวโสภิตนภาจันทมาศ12561พบ.1/3
1276122010136นางสาวศรัญญาจารุนัย12561พบ.1/3
1286122010137นางสาวธัญญาเรศสีดามาตย์12561พบ.1/1
1296122010138นางสาวหทัยเทพรสจันทน์12561พบ.1/1
1306022010001นางสาวกนกวรรณจิตบุญ22560พบ.2/1
1316022010004นางสาวกุลธิดาเป้งทอง22560พบ.2/1
1326022010005นางสาวขนิษฐาจันทร22560พบ.2/1
1336022010006นางสาวขวัญภิรมย์ปาปะเก22560พบ.2/3
1346022010007นางสาวขวัญฤทัยแก้วโจ๊ะ22560พบ.2/1
1356022010009นางสาวจรัญญาดีสองชั้น22560พบ.2/1
1366022010012นางสาวจิดาภาบุญวงค์22560พบ.2/1
1376022010013นางสาวจินตนาก้านเพ็ชร22560พบ.2/1
1386022010014นางสาวจิรนันท์รูปคุ้ม22560พบ.2/1
1396022010016นางสาวจุฬารักษ์ป้องปิด22560พบ.2/1
1406022010017นางสาวฉันชนกแหยมเกิด22560พบ.2/1
1416022010019นางสาวดวงนภาเสนอบ22560พบ.2/1
1426022010022นางสาวญดาพรไชยสิทธิ์22560พบ.2/1
1436022010024นางสาวณัฐณิชายอดใส22560พบ.2/1
1446022010025นางสาวณิชกานต์โสดาลี22560พบ.2/1
1456022010026นางสาวดารุณีมะเดื่อ22560พบ.2/1
1466022010028นายทักษิณหงษ์ลอย22560พบ.2/1
1476022010029นางสาวทิพกฤตาดาวเรือง22560พบ.2/1
1486022010030นางสาวธนิดาทองนอก22560พบ.2/1
1496022010032นางสาวธัญญลักษณ์ใยภา22560พบ.2/1
1506022010033นางสาวธัญวรรณผงเสน่ห์22560พบ.2/1
1516022010037นางสาวธิดารัตน์พรหมสอาด22560พบ.2/1
1526022010038นางสาวนภัสกรณ์หนองห้าง22560พบ.2/1
1536022010042นางสาวนวลนภาผาตากแดด22560พบ.2/1
1546022010043นางสาวนันธิชาสองบุญ22560พบ.2/1
1556022010046นายปฏิพลขันตา22560พบ.2/1
1566022010047นางสาวปนัดดาเสนพรม22560พบ.2/1
1576022010048นางสาวปภัสราแก่นสำโรง22560พบ.2/2
1586022010049นางสาวประภัสสรเลื่อนลอย22560พบ.2/2
1596022010051นางสาวปรียาภรณ์ดวงสมร22560พบ.2/2
1606022010052นางสาวปวีณาพรมดี22560พบ.2/2
1616022010053นางสาวปิยลักษณ์แก้วนารี22560พบ.2/2
1626022010055นางสาวปิยะลักษณ์สมบัติวงศ์22560พบ.2/2
1636022010056นางสาวผันทิพย์ทองใบ22560พบ.2/2
1646022010058นางสาวพชรพรรณอนนท์ลา22560พบ.2/2
1656022010059นายพธัญญูแสนสุข22560พบ.2/2
1666022010060นางสาวพรชุดาพวงสุวรรณ22560พบ.2/2
1676022010061นางสาวพรทิพย์ปัดถา22560พบ.2/2
1686022010062นางสาวพรสุดาสุวรรณ์22560พบ.2/2
1696022010064นางสาวพัชรลดานาจะหมื่น22560พบ.2/2
1706022010065นางสาวพิจิตราดาวสุข22560พบ.2/2
1716022010066นางสาวฟ้าสุดาภรณ์โคตรภักดี22560พบ.2/2
1726022010067นางสาวภัชราภรณ์มรรคคา22560พบ.2/2
1736022010068นางสาวภัทรวดีร่มโพธิ์22560พบ.2/2
1746022010070นางสาวมนต์นิภาจริงดี22560พบ.2/2
1756022010071นางสาวยลศิตาเผื่อนกลาง22560พบ.2/2
1766022010072นางสาวยุวธิดาหนุนวงค์22560พบ.2/2
1776022010073นางสาวรพีพรสาริศรี22560พบ.2/2
1786022010074นางสาวรวีวรรณชมภูวงค์22560พบ.2/2
1796022010076นางสาวรัชฎาภรณ์จันทร์โสภา22560พบ.2/1
1806022010077นางสาวรัตนาโพธิ์ขาว22560พบ.2/2
1816022010079นางสาววรรณภาพรมชาติ22560พบ.2/2
1826022010081นางสาววาสนาพัดไธสง22560พบ.2/2
1836022010082นางสาววาสนาหมื่นยุทธ์22560พบ.2/1
1846022010083นางสาววิภาพรมน้ำ22560พบ.2/2
1856022010084นางสาววิภาดาสายเพชร22560พบ.2/2
1866022010086นางสาวศรัณย์รัชต์พูลวงษ์22560พบ.2/2
1876022010087นางสาวศศิกานต์สว่างภพ22560พบ.2/2
1886022010089นางสาวศิริกัลยาวันใส22560พบ.2/2
1896022010092นางสาวศิริเกศจันทะเสน22560พบ.2/2
1906022010094นายศุภณัฐหาระชัย22560พบ.2/3
1916022010095นายกิตติวัฒน์สะใบ22560พบ.2/3
1926022010096นายสรชาชิณพันธ์22560พบ.2/3
1936022010097นางสาวสาลิณีบุญนำ22560พบ.2/3
1946022010098นางสาวสาวิตรีเสาเวียง22560พบ.2/1
1956022010099นางสาวสิตานันท์บุญธรรม22560พบ.2/3
1966022010100นางสาวสิริรัตน์บุญศรี22560พบ.2/1
1976022010101นางสาวสุชาดาโนโชติ22560พบ.2/3
1986022010102นางสาวสุชาวดีพงษ์สีดา22560พบ.2/3
1996022010103นางสาวสุดารัตน์จันทร22560พบ.2/1
2006022010104นางสาวสุดารัตน์พรหมประดิษฐ์22560พบ.2/3
2016022010105นางสาวสุทามาศมงคลแก่นทราย22560พบ.2/3
2026022010106นางสาวสุธีมนต์แอนโก22560พบ.2/3
2036022010107นางสาวสุนิตตามะปราง22560พบ.2/3
2046022010109นางสาวสุพรรษาวรเกศ22560พบ.2/3
2056022010110นางสาวสุพัตราจิตรนอก22560พบ.2/3
2066022010111นางสาวสุพัตราแซ่เตียว22560พบ.2/3
2076022010112นางสาวสุริณีสารทอง22560พบ.2/3
2086022010114นางสาวสุวนันท์เข็มสุวรรณ22560พบ.2/3
2096022010115นางสาวหฤทัยพันธน์สัตย์สูง22560พบ.2/1
2106022010117นางสาวอรอุมาธรรมพันธ์22560พบ.2/3
2116022010118นางสาวอริศราชูชาติ22560พบ.2/3
2126022010119นางสาวอริสรากระจายศรี22560พบ.2/3
2136022010120นางสาวอรุณศุภสัยละนาม22560พบ.2/1
2146022010121นางสาวอลิชายอดพงษา22560พบ.2/3
2156022010122นางสาวอัญชลิตาวะรงค์22560พบ.2/3
2166022010123นางสาวอาริญาจันทศร22560พบ.2/3
2176022010124นางสาวอาริยาบุญส่ง22560พบ.2/3
2186022010125นางสาวอาลิศาทำบุญ22560พบ.2/3
2196022010126นางสาวอาวัสดาประชาราษฎร์22560พบ.2/3
2206022010127นางสาวอำพรตามบุญ22560พบ.2/3
2216022010128นางสาวอิมพิลาไชฮะนิต22560พบ.2/3
2226022010129นายอุ้มบุญศรีสุลัย22560พบ.2/1
2236022010130นางสาวเกวรินทร์คำเอี่ยม22560พบ.2/3
2246022010131นางสาวเกศสินีคีรีคามสุข22560พบ.2/3
2256022010132นางสาวเกษสุดาคำโสภา22560พบ.2/1
2266022010133นายเกียรติศักดิ์นารี22560พบ.2/3
2276022010134นายเถกิงเกียรติเสนา22560พบ.2/3
2286022010135นางสาวเนตรชนกทวี22560พบ.2/3
2296022010136นางสาวเบญจมาศแพ่งศรีสาร22560พบ.2/3
2306022010137นางสาวเมขลาผะกาแดง22560พบ.2/3
2316022010138นางสาวไพลินนันทวงค์22560พบ.2/2
2326022010140นางสาวนิตยาเคล้าละม่อม22560พบ.2/1
2336022010141นายทัศฏิพลดวงตะวัน22560พบ.2/2
2345922010002นางสาวกมลพรรณโคตรวิจิตร32559พบ.3/1
2355922010003นางสาวกมลรัตน์พันธ์พม่า32559พบ.3/1
2365922010004นางสาวกาญจนภรณ์คิดไว32559พบ.3/1
2375922010006นางสาวกานดาศรีสวัสดิ์32559พบ.3/1
2385922010007นางสาวกุลธิดาโนนสูง32559พบ.3/1
2395922010008นางสาวกุลสตรีสุวรรณดี32559พบ.3/1
2405922010009นางสาวขนิษฐาสิงห์โสดา32559พบ.3/1
2415922010010นางสาวจงรักเหง้าน้อย32559พบ.3/1
2425922010011นางสาวจันทราแน่นอุดร32559พบ.3/1
2435922010012นางสาวจันทร์จิราจอมมาลา32559พบ.3/1
2445922010013นางสาวจารุณีพิมูลชาติ32559พบ.3/1
2455922010014นางสาวจารุวรรณไทยประสงค์32559พบ.3/1
2465922010015นางสาวจิณห์นิภาบัวทิพย์32559พบ.3/1
2475922010017นางสาวจิราภัทร์โพธิ์ขาว32559พบ.3/1
2485922010018นางสาวจุฑามาศพันธ์มา32559พบ.3/1
2495922010020นางสาวจุฑารัตน์สายทะวงค์32559พบ.3/1
2505922010021นางสาวชญาดาบริบูรณ์32559พบ.3/1
2515922010022นางสาวชลธิชามั่นคง32559พบ.3/1
2525922010024นางสาวชุติมาสิมมา32559พบ.3/1
2535922010025นางสาวช่อผกาปัญญาคม32559พบ.3/1
2545922010027นางสาวสุจิราภรณ์ขำวงศ์ธนวัฒน์32559พบ.3/1
2555922010029นางสาวณัฐชิวาป้องแก้ว32559พบ.3/1
2565922010032นางสาวณัฐมนมะยา32559พบ.3/1
2575922010033นางสาวณัฐริกาวะโพชัย32559พบ.3/1
2585922010034นางสาวณัฐวดีบัวทอง32559พบ.3/1
2595922010035นางสาวณัฐวรรณเพชรสมัย32559พบ.3/1
2605922010036นางสาวดาริกาพูลทา32559พบ.3/1
2615922010038นางสาวธนาวดีรูปงาม32559พบ.3/1
2625922010039นางสาวธันวารัตน์พรมสี32559พบ.3/1
2635922010040นางสาวธิดารัตน์ปรือปรัก32559พบ.3/1
2645922010041นางสาวธิดาแก้วเพ็งกระจาด32559พบ.3/2
2655922010042นายธีรพงษ์อุโมง32559พบ.3/2
2665922010043นางสาวนพรัตน์แก้วคำ32559พบ.3/2
2675922010044นางสาวนารีรัตน์ทวีพรม32559พบ.3/2
2685922010046นางสาวนิสาบุญศรัทธา32559พบ.3/2
2695922010049นางสาวนุสราสีดาชาติ32559พบ.3/3
2705922010051นางสาวบัวเรียวฟื้นปูม32559พบ.3/2
2715922010052นายบุญฤทธิ์แสนคำ32559พบ.3/2
2725922010053นางสาวบุษกรศรีสวัสดิ์32559พบ.3/2
2735922010054นางสาวบุษบากรวงษ์มณี32559พบ.3/2
2745922010056นางสาวปริยาสินไชย32559พบ.3/2
2755922010057นางสาวปวีณาพลขันธ์32559พบ.3/2
2765922010058นายปิยณัฐแก้วสว่าง32559พบ.3/2
2775922010060นางสาวปุณยาพรสุดใจ32559พบ.3/2
2785922010061นางสาวปุ๋ยรัตนแสง32559พบ.3/2
2795922010064นางสาวพรนภาแก่นสนธิ์32559พบ.3/2
2805922010065นางสาวพวงผกาวรรณศรีภูมาตย์32559พบ.3/2
2815922010066นางสาวพิจิตรามีฉิม32559พบ.3/2
2825922010068นางสาวพิยะดาบุตรอุดม32559พบ.3/2
2835922010069นายภาณุเดชคำเพราะ32559พบ.3/2
2845922010071นางสาวมานิกาดอนหลิมไพร32559พบ.3/2
2855922010073นางสาวยุพารัตน์วันจันทร์32559พบ.3/2
2865922010074นางสาวยุภาสิมณี32559พบ.3/2
2875922010075นางสาวยุวดีสร้อยศรี32559พบ.3/2
2885922010077นางสาวรัชยาภรณ์เทาศิริ32559พบ.3/2
2895922010078นางสาวรัตติยากรสานทอง32559พบ.3/2
2905922010079นางสาวราตรีนัยนิตย์32559พบ.3/2
2915922010081นางสาวรุ่งทิวาชินทอง32559พบ.3/3
2925922010082นางสาวรุ่งนภาสีฟ้า32559พบ.3/3
2935922010083นางสาวรุ้งทิพย์ดวงเดือน32559พบ.3/3
2945922010084นางสาวลาวัณย์ศรีอำนาจ32559พบ.3/3
2955922010085นางสาวลีลาวดีอินทราช32559พบ.3/3
2965922010086นางสาววรดายอดรักษ์32559พบ.3/3
2975922010088นางสาววรัญญาบุญมี32559พบ.3/3
2985922010089นางสาววรัญญาผุยอุทา32559พบ.3/3
2995922010091นางสาววราภรณ์นพคุณ32559พบ.3/3
3005922010092นางสาววิจิตราหนาแน่น32559พบ.3/3
3015922010093นางสาววิยะดาพรมชาติ32559พบ.3/3
3025922010094นางสาววีรดาลักขะณา32559พบ.3/3
3035922010095นางสาวศรัญญาประทุมทอง32559พบ.3/3
3045922010096นางสาวศศิฉายจันธรรม32559พบ.3/3
3055922010098นางสาวศิริกัณญารัตน์แดนไธสงสุเขนะ32559พบ.3/3
3065922010099นางสาวศิรินภาจำปา32559พบ.3/3
3075922010100นางสาวศิริภาสายเพชร32559พบ.3/2
3085922010102นางสาวศิริลักษณ์สิงหันต์32559พบ.3/3
3095922010104นางสาวศุภมาสคำคูณคำ32559พบ.3/3
3105922010106นางสาวสรญาพิลัย32559พบ.3/3
3115922010107นางสาวสุจิตราศรีสำโรง32559พบ.3/3
3125922010108นางสาวสุฑามาศหงษ์อินทร์32559พบ.3/3
3135922010111นางสาวสุทธิตาทวี32559พบ.3/3
3145922010112นายสุทิวัสธรรมศิริ32559พบ.3/3
3155922010113นางสาวสุธิดาบัวรินทร์32559พบ.3/3
3165922010115นางสาวสุนิตาวงค์ดี32559พบ.3/3
3175922010117นางสาวสุพัตราสาลี32559พบ.3/3
3185922010118นางสาวสุภาพรพันธุ์ดี32559พบ.3/3
3195922010120นางสาวสุวนันท์น่าบัณฑิตย์32559พบ.3/1
3205922010121นางสาวสุวรรณีสุทธภักดี32559พบ.3/4
3215922010122นางสาวสโรชามณีวงษ์32559พบ.3/4
3225922010123นางสาวหฤทัยวงษ์แก้ว32559พบ.3/4
3235922010124นางสาวอทิตยาศรีโสภา32559พบ.3/4
3245922010125นางสาวอมรรัตน์ฉอ้อน32559พบ.3/4
3255922010126นางสาวอมรรัตน์บุญท่วม32559พบ.3/4
3265922010129นางสาวอรัญญาบุญราช32559พบ.3/4
3275922010130นางสาวอริยาบุญรักษา32559พบ.3/4
3285922010131นางสาวอังคณาธรรมสิงห์32559พบ.3/4
3295922010134นายอัศวินผาสุข32559พบ.3/4
3305922010136นางสาวอาภาพรปัญญา32559พบ.3/4
3315922010138นางสาวอารียาสาธุการณ์32559พบ.3/4
3325922010139นางสาวอารีรัตน์มณีวงษ์32559พบ.3/4
3335922010140นางสาวอารีสาจันครา32559พบ.3/4
3345922010141นายอิทธิพงศ์สะระ32559พบ.3/4
3355922010142นางสาวอิสราภรณ์กรไกร32559พบ.3/4
3365922010143นางสาวเกศราทองหิน32559พบ.3/4
3375922010145นางสาวเจนจิราการะพันธ์32559พบ.3/4
3385922010147นางสาวเจนจิราภรณ์เพ็ชรรินทร์32559พบ.3/4
3395922010148นางสาวเจนอักษรไชนาวงษ์32559พบ.3/4
3405922010150นางสาวเสาวลักษณ์อรเดช32559พบ.3/4
3415922010151นางสาวโสรดาอัฐแป32559พบ.3/4
3425922010152นางสาวไปรยาหอมหวล32559พบ.3/4
3435922010153นางสาวไพลินสายจันทร์32559พบ.3/4
3445922010155นางสาวสุนิตราทิพย์สมบัติ32559พบ.3/4
3455922010156นางสาวพรนภานนเทศา32559พบ.3/4
3465922010157นางสาวขวัญข้าวจันทอง32559พบ.3/4
3475922010158นางสาวปิยพัชรพิชัย32559พบ.3/4
3485922010160นางสาวพิมลนาฎศรีกระชา32559พบ.3/4
3495822010013นางสาวรสิตาพรมสิทธิ์42558พบ.4/1
3505822010041นางสาวเบญจมาศขันวงศ์42558พบ.4/1
3515822010045นางสาวหทัยชนกเกิดน้อย42558พบ.4/1
3525822010047นางสาวศิริวิมลขอสืบ42558พบ.4/2
3535822010056นางสาวศรัญญาเถาว์แก้ว42558พบ.4/2
3545822010064นายศิวนนท์อาจภักดี42558พบ.4/2
3555822010067นางสาววนัชพรแก้วดี42558พบ.4/3
3565822010076นางสาวกนกพรดาบจันทร์42558พบ.4/2
3575822010080นางสาวมณีรัตน์คำจร42558พบ.4/2
3585822010091นางสาวภาวิณีคำศรี42558พบ.4/2
3595822010094นางสาวสุดารัตน์บุญจันทร์42558พบ.4/2
3605822010122นางสาวรัตนารจนัย42558พบ.4/3
3615822010123นางสาวสิริรัตน์เกษร42558พบ.4/3
3625822010140นางสาวธัญญาภรณ์มณีคำ42558พบ.4/3
3635822010142นางสาวปริศนาพลโยธา42558พบ.4/3
3645822010185นางสาวปิยธิดาศรีจวน42558พบ.4/4
3655722010071นางสาวนิภาพรมหาโภชน์52557พบ.5/2
3665722010108นางสาวพนิดาพรมดี52557พบ.5/3
3675722010116นางสาวพรกนกสมเสียง52557พบ.5/3
3685722010138นางสาวยุภาวดีบุญสอน52557พบ.5/3
3695722010143นางสาวบุษยาสุทธิสม52557พบ.5/2
3705722010145นางสาวจิตติยาอัปการัตน์52557พบ.5/3
3715722010146นางสาวธิดารัตน์ทองด้วง52557พบ.5/3
3725722010166นางสาวสุวรรณีสมัครผล52557พบ.5/3
3735722010167นายวุฒิพงษ์ธรรมแพทย์52557พบ.5/1
3745622011003นางสาวขวัญฤทัยพรมลังกา62556พบ.6/1
3755622011004นางสาวศันสนีย์จันทร์โสภา62556พบ.6/1
3765622011014นางสาวนฤมลวงษ์วิสิฏฐ์62556พบ.6/1
3775622011017นางสาวเบญจวรรณสุวงศ์62556พบ.6/1
3785622011048นางสาวชลดาสิทธิโท62556พบ.6/2
3795622011067นางสาววราพรเสนาะ62556พบ.6/2
3805622011072นางสาวศิริลักษณ์ท่อนทองแดง62556พบ.6/2
3815622011075นางสาวสุปราณีแก้ววงษา62556พบ.6/2
3825622011098นางสาวภาวิณีพละศักดิ์62556พบ.6/3
3835622011144นางสาวสุนิสาสุวรรณภักดี62556พบ.6/1
3845522011003นางสาวกุลธิดาจันธิมา72555พบ.7/1
3855522011017นางสาวนิญากรแก้วภักดี72555พบ.7/1
3865522011019นางสาวกาญจนาสุวรรคำ72555พบ.7/1
3875522011020นางสาวกมลวรรณหวังรุมกลาง72555พบ.7/1
3885522011021นางสาวบุษกรเพ็ชรพิมาย72555พบ.7/1
3895522011024นางสาวจิราภรณ์ญาติทอง72555พบ.7/1
3905522011027นางสาวณัฐชาแสงอรุณ72555พบ.7/1
3915522011034นางสาวน้ำทิพย์ดาวรายรัมย์72555พบ.7/1
3925522011044นางสาววิมลกาบเพ็ชร72555พบ.7/2
3935522011062นางสาวประกายฟ้าปานพายัพ72555พบ.7/2
3945522011069นางสาวทอฝันทองใบ72555พบ.7/2
3955522011115นางสาวโยธกาชอบมะลัง72555พบ.7/2
3965522011137นางสาวอรญาหงษา72555พบ.7/2
3975522011153นางสาวเนตรนภาสังข์วิเศษ72555พบ.7/2
3985522011162นางสาวเดือนเพ็ญประวาฬ72555พบ.7/2
3995522011163นางสาวอรัญญากันตะมา72555พบ.7/2
4005422011017นางสาวกลิ่นบุปผาโพธิ์ขาว82554พบ.8/1
4015422011054นางสาวจิราภรณ์พรมชาติ82554พบ.8/2
4025422011077นางสาวศันสนีย์บุญทูล82554พบ.8/2
4035422011082นางสาวธาริณีสาลีพันธ์82554พบ.8/3
4045422011095นางสาวธิดารัตน์จำนงค์82554พบ.8/3
4055422011101นางสาวฐิติมาสีฟ้า82554พบ.8/3
4065422011122นายพงศกรโทนสูงเนิน82554พบ.8/1
4075422011126นางสาวยุพาพรเอี่ยมสอาด82554พบ.8/1
4085422011133นางสาวสุนิสาวรนุช82554พบ.8/2
4095422011143นางสาววรางคณาชาติมนตรี82554พบ.8/2
4105422011156นางสาวพัชรธิดาพรมอุก82554พบ.8/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 3.5003760 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.