ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16022010001นางสาวกนกวรรณจิตบุญ12560พบ.1/1
26022010004นางสาวกุลธิดาเป้งทอง12560พบ.1/1
36022010005นางสาวขนิษฐาจันทร12560พบ.1/1
46022010006นางสาวขวัญภิรมย์ปาปะเก12560พบ.1/3
56022010007นางสาวขวัญฤทัยแก้วโจ๊ะ12560พบ.1/1
66022010009นางสาวจรัญญาดีสองชั้น12560พบ.1/1
76022010010นางสาวจันทร์ทิพย์พรมสาร12560พบ.1/1
86022010012นางสาวจิดาภาบุญวงค์12560พบ.1/1
96022010013นางสาวจินตนาก้านเพ็ชร12560พบ.1/1
106022010014นางสาวจิรนันท์รูปคุ้ม12560พบ.1/1
116022010016นางสาวจุฬารักษ์ป้องปิด12560พบ.1/1
126022010017นางสาวฉันชนกแหยมเกิด12560พบ.1/1
136022010019นางสาวดวงนภาเสนอบ12560พบ.1/1
146022010022นางสาวญดาพรไชยสิทธิ์12560พบ.1/1
156022010024นางสาวณัฐณิชายอดใส12560พบ.1/1
166022010025นางสาวณิชกานต์โสดาลี12560พบ.1/1
176022010026นางสาวดารุณีมะเดื่อ12560พบ.1/1
186022010028นายทักษิณหงษ์ลอย12560พบ.1/1
196022010029นางสาวทิพกฤตาดาวเรือง12560พบ.1/1
206022010030นางสาวธนิดาทองนอก12560พบ.1/1
216022010032นางสาวธัญญลักษณ์ใยภา12560พบ.1/1
226022010033นางสาวธัญวรรณผงเสน่ห์12560พบ.1/1
236022010035นางสาวธันยนันท์จงใจรบทวีผล12560พบ.1/1
246022010037นางสาวธิดารัตน์พรหมสอาด12560พบ.1/1
256022010038นางสาวนภัสกรณ์หนองห้าง12560พบ.1/1
266022010042นางสาวนวลนภาผาตากแดด12560พบ.1/1
276022010043นางสาวนันธิชาสองบุญ12560พบ.1/1
286022010044นางสาวนาตยาคุณวัฒิ12560พบ.1/1
296022010046นายปฏิพลขันตา12560พบ.1/1
306022010047นางสาวปนัดดาเสนพรม12560พบ.1/1
316022010048นางสาวปภัสราแก่นสำโรง12560พบ.1/2
326022010049นางสาวประภัสสรเลื่อนลอย12560พบ.1/2
336022010050นางสาวประไพลินเผดิม12560พบ.1/2
346022010051นางสาวปรียาภรณ์ดวงสมร12560พบ.1/2
356022010052นางสาวปวีณาพรมดี12560พบ.1/2
366022010053นางสาวปิยลักษณ์แก้วนารี12560พบ.1/2
376022010055นางสาวปิยะลักษณ์สมบัติวงศ์12560พบ.1/2
386022010056นางสาวผันทิพย์ทองใบ12560พบ.1/2
396022010058นางสาวพชรพรรณอนนท์ลา12560พบ.1/2
406022010059นายพธัญญูแสนสุข12560พบ.1/2
416022010060นางสาวพรชุดาพวงสุวรรณ12560พบ.1/2
426022010061นางสาวพรทิพย์ปัดถา12560พบ.1/2
436022010062นางสาวพรสุดาสุวรรณ์12560พบ.1/2
446022010064นางสาวพัชรลดานาจะหมื่น12560พบ.1/2
456022010065นางสาวพิจิตราดาวสุข12560พบ.1/2
466022010066นางสาวฟ้าสุดาภรณ์โคตรภักดี12560พบ.1/2
476022010067นางสาวภัชราภรณ์มรรคคา12560พบ.1/2
486022010068นางสาวภัทรวดีร่มโพธิ์12560พบ.1/2
496022010069นางสาวภิญรดากวินโชติธาดา12560พบ.1/2
506022010070นางสาวมนต์นิภาจริงดี12560พบ.1/2
516022010071นางสาวยลศิตาเผื่อนกลาง12560พบ.1/2
526022010072นางสาวยุวธิดาหนุนวงค์12560พบ.1/2
536022010073นางสาวรพีพรสาริศรี12560พบ.1/2
546022010074นางสาวรวีวรรณชมภูวงค์12560พบ.1/2
556022010076นางสาวรัชฎาภรณ์จันทร์โสภา12560พบ.1/1
566022010077นางสาวรัตนาโพธิ์ขาว12560พบ.1/2
576022010079นางสาววรรณภาพรมชาติ12560พบ.1/2
586022010081นางสาววาสนาพัดไธสง12560พบ.1/2
596022010082นางสาววาสนาหมื่นยุทธ์12560พบ.1/1
606022010083นางสาววิภาพรมน้ำ12560พบ.1/2
616022010084นางสาววิภาดาสายเพชร12560พบ.1/2
626022010086นางสาวศรัณย์รัชต์พูลวงษ์12560พบ.1/2
636022010087นางสาวศศิกานต์สว่างภพ12560พบ.1/2
646022010089นางสาวศิริกัลยาวันใส12560พบ.1/2
656022010092นายศิริเกศจันทะเสน12560พบ.1/2
666022010094นายศุภณัฐหาระชัย12560พบ.1/3
676022010095นายสมพงษ์สะใบ12560พบ.1/3
686022010096นายสรชาชิณพันธ์12560พบ.1/3
696022010097นางสาวสาลิณีบุญนำ12560พบ.1/3
706022010098นางสาวสาวิตรีเสาเวียง12560พบ.1/1
716022010099นางสาวสิตานันท์บุญธรรม12560พบ.1/3
726022010100นางสาวสิริรัตน์บุญศรี12560พบ.1/1
736022010101นางสาวสุชาดาโนโชติ12560พบ.1/3
746022010102นางสาวสุชาวดีพงษ์สีดา12560พบ.1/3
756022010103นางสาวสุดารัตน์จันทร12560พบ.1/1
766022010104นางสาวสุดารัตน์พรหมประดิษฐ์12560พบ.1/3
776022010105นางสาวสุทามาศมงคลแก่นทราย12560พบ.1/3
786022010106นางสาวสุธีมนต์แอนโก12560พบ.1/3
796022010107นางสาวสุนิตตามะปราง12560พบ.1/3
806022010109นางสาวสุพรรษาวรเกศ12560พบ.1/3
816022010110นางสาวสุพัตราจิตรนอก12560พบ.1/3
826022010111นางสาวสุพัตราแซ่เตียว12560พบ.1/3
836022010112นางสาวสุริณีสารทอง12560พบ.1/3
846022010113นางสาวสุวนันท์กันยามัย12560พบ.1/3
856022010114นางสาวสุวนันท์เข็มสุวรรณ12560พบ.1/3
866022010115นางสาวหฤทัยพันธน์สัตย์สูง12560พบ.1/1
876022010117นางสาวอรอุมาธรรมพันธ์12560พบ.1/3
886022010118นางสาวอริศราชูชาติ12560พบ.1/3
896022010119นางสาวอริสรากระจายศรี12560พบ.1/3
906022010120นางสาวอรุณศุภสัยละนาม12560พบ.1/1
916022010121นางสาวอลิชายอดพงษา12560พบ.1/3
926022010122นางสาวอัญชลิตาวะรงค์12560พบ.1/3
936022010123นางสาวอาริญาจันทศร12560พบ.1/3
946022010124นางสาวอาริยาบุญส่ง12560พบ.1/3
956022010125นางสาวอาลิศาทำบุญ12560พบ.1/3
966022010126นางสาวอาวัสดาประชาราษฎร์12560พบ.1/3
976022010127นางสาวอำพรตามบุญ12560พบ.1/3
986022010128นางสาวอิมพิลาไชฮะนิต12560พบ.1/3
996022010129นายอุ้มบุญศรีสุลัย12560พบ.1/1
1006022010130นางสาวเกวรินทร์คำเอี่ยม12560พบ.1/3
1016022010131นางสาวเกศสินีคีรีคามสุข12560พบ.1/3
1026022010132นางสาวเกษสุดาคำโสภา12560พบ.1/1
1036022010133นายเกียรติศักดิ์นารี12560พบ.1/3
1046022010134นายเถกิงเกียรติเสนา12560พบ.1/3
1056022010135นางสาวเนตรชนกทวี12560พบ.1/3
1066022010136นางสาวเบญจมาศแพ่งศรีสาร12560พบ.1/3
1076022010137นางสาวเมขลาผะกาแดง12560พบ.1/3
1086022010138นางสาวไพลินนันทวงค์12560พบ.1/2
1096022010140นางสาวนิตยาเคล้าละม่อม12560พบ.1/1
1105922010002นางสาวกมลพรรณโคตรวิจิตร22559พบ.2/1
1115922010003นางสาวกมลรัตน์พันธ์พม่า22559พบ.2/1
1125922010004นางสาวกาญจนภรณ์คิดไว22559พบ.2/1
1135922010006นางสาวกานดาศรีสวัสดิ์22559พบ.2/1
1145922010007นางสาวกุลธิดาโนนสูง22559พบ.2/1
1155922010008นางสาวกุลสตรีสุวรรณดี22559พบ.2/1
1165922010009นางสาวขนิษฐาสิงห์โสดา22559พบ.2/1
1175922010010นางสาวจงรักเหง้าน้อย22559พบ.2/1
1185922010011นางสาวจันทราแน่นอุดร22559พบ.2/1
1195922010012นางสาวจันทร์จิราจอมมาลา22559พบ.2/1
1205922010013นางสาวจารุณีพิมูลชาติ22559พบ.2/1
1215922010014นางสาวจารุวรรณไทยประสงค์22559พบ.2/1
1225922010015นางสาวจิณห์นิภาบัวทิพย์22559พบ.2/1
1235922010017นางสาวจิราภัทร์โพธิ์ขาว22559พบ.2/1
1245922010018นางสาวจุฑามาศพันธ์มา22559พบ.2/1
1255922010020นางสาวจุฑารัตน์สายทะวงค์22559พบ.2/1
1265922010021นางสาวชญาดาบริบูรณ์22559พบ.2/1
1275922010022นางสาวชลธิชามั่นคง22559พบ.2/1
1285922010023นางสาวชลิดาจันดา22559พบ.2/1
1295922010024นางสาวชุติมาสิมมา22559พบ.2/1
1305922010025นางสาวช่อผกาปัญญาคม22559พบ.2/1
1315922010027นางสาวสุจิราภรณ์ขำวงศ์ธนวัฒน์22559พบ.2/1
1325922010029นางสาวณัฐชิวาป้องแก้ว22559พบ.2/1
1335922010032นางสาวณัฐมนมะยา22559พบ.2/1
1345922010033นางสาวณัฐริกาวะโพชัย22559พบ.2/1
1355922010034นางสาวณัฐวดีบัวทอง22559พบ.2/1
1365922010035นางสาวณัฐวรรณเพชรสมัย22559พบ.2/1
1375922010036นางสาวดาริกาพูลทา22559พบ.2/1
1385922010038นางสาวธนาวดีรูปงาม22559พบ.2/1
1395922010039นางสาวธันวารัตน์พรมสี22559พบ.2/1
1405922010040นางสาวธิดารัตน์ปรือปรัก22559พบ.2/1
1415922010041นางสาวธิดาแก้วเพ็งกระจาด22559พบ.2/2
1425922010042นายธีรพงษ์อุโมง22559พบ.2/2
1435922010043นางสาวนพรัตน์แก้วคำ22559พบ.2/2
1445922010044นางสาวนารีรัตน์ทวีพรม22559พบ.2/2
1455922010046นางสาวนิสาบุญศรัทธา22559พบ.2/2
1465922010049นางสาวนุสราสีดาชาติ22559พบ.2/3
1475922010051นางสาวบัวเรียวฟื้นปูม22559พบ.2/2
1485922010052นายบุญฤทธิ์แสนคำ22559พบ.2/2
1495922010053นางสาวบุษกรศรีสวัสดิ์22559พบ.2/2
1505922010054นางสาวบุษบากรวงษ์มณี22559พบ.2/2
1515922010056นางสาวปริยาสินไชย22559พบ.2/2
1525922010057นางสาวปวีณาพลขันธ์22559พบ.2/2
1535922010058นายปิยณัฐแก้วสว่าง22559พบ.2/2
1545922010060นางสาวปุณยาพรสุดใจ22559พบ.2/2
1555922010061นางสาวปุ๋ยรัตนแสง22559พบ.2/2
1565922010064นางสาวพรนภาแก่นสนธิ์22559พบ.2/2
1575922010065นางสาวพวงผกาวรรณศรีภูมาตย์22559พบ.2/2
1585922010066นางสาวพิจิตรามีฉิม22559พบ.2/2
1595922010068นางสาวพิยะดาบุตรอุดม22559พบ.2/2
1605922010069นายภาณุเดชคำเพราะ22559พบ.2/2
1615922010071นางสาวมานิกาดอนหลิมไพร22559พบ.2/2
1625922010073นางสาวยุพารัตน์วันจันทร์22559พบ.2/2
1635922010074นางสาวยุภาสิมณี22559พบ.2/2
1645922010075นางสาวยุวดีสร้อยศรี22559พบ.2/2
1655922010077นางสาวรัชยาภรณ์เทาศิริ22559พบ.2/2
1665922010078นางสาวรัตติยากรสานทอง22559พบ.2/2
1675922010079นางสาวราตรีนัยนิตย์22559พบ.2/2
1685922010081นางสาวรุ่งทิวาชินทอง22559พบ.2/3
1695922010082นางสาวรุ่งนภาสีฟ้า22559พบ.2/3
1705922010083นางสาวรุ้งทิพย์ดวงเดือน22559พบ.2/3
1715922010084นางสาวลาวัณย์ศรีอำนาจ22559พบ.2/3
1725922010085นางสาวลีลาวดีอินทราช22559พบ.2/3
1735922010086นางสาววรดายอดรักษ์22559พบ.2/3
1745922010088นางสาววรัญญาบุญมี22559พบ.2/3
1755922010089นางสาววรัญญาผุยอุทา22559พบ.2/3
1765922010091นางสาววราภรณ์นพคุณ22559พบ.2/3
1775922010092นางสาววิจิตราหนาแน่น22559พบ.2/3
1785922010093นางสาววิยะดาพรมชาติ22559พบ.2/3
1795922010094นางสาววีรดาลักขะณา22559พบ.2/3
1805922010095นางสาวศรัญญาประทุมทอง22559พบ.2/3
1815922010096นางสาวศศิฉายจันธรรม22559พบ.2/3
1825922010098นางสาวศิริกัณญารัตน์แดนไธสงสุเขนะ22559พบ.2/3
1835922010099นางสาวศิรินภาจำปา22559พบ.2/3
1845922010100นางสาวศิริภาสายเพชร22559พบ.2/2
1855922010102นางสาวศิริลักษณ์สิงหันต์22559พบ.2/3
1865922010104นางสาวศุภมาสคำคูณคำ22559พบ.2/3
1875922010106นางสาวสรญาพิลัย22559พบ.2/3
1885922010107นางสาวสุจิตราศรีสำโรง22559พบ.2/3
1895922010108นางสาวสุฑามาศหงษ์อินทร์22559พบ.2/3
1905922010111นางสาวสุทธิตาทวี22559พบ.2/3
1915922010112นายสุทิวัสธรรมศิริ22559พบ.2/3
1925922010113นางสาวสุธิดาบัวรินทร์22559พบ.2/3
1935922010115นางสาวสุนิตาวงค์ดี22559พบ.2/3
1945922010117นางสาวสุพัตราสาลี22559พบ.2/3
1955922010118นางสาวสุภาพรพันธุ์ดี22559พบ.2/3
1965922010120นางสาวสุวนันท์น่าบัณฑิตย์22559พบ.2/1
1975922010121นางสาวสุวรรณีสุทธภักดี22559พบ.2/4
1985922010122นางสาวสโรชามณีวงษ์22559พบ.2/4
1995922010123นางสาวหฤทัยวงษ์แก้ว22559พบ.2/4
2005922010124นางสาวอทิตยาศรีโสภา22559พบ.2/4
2015922010125นางสาวอมรรัตน์ฉอ้อน22559พบ.2/4
2025922010126นางสาวอมรรัตน์บุญท่วม22559พบ.2/4
2035922010128นางสาวอรัญญานนท์ยะโส22559พบ.2/4
2045922010129นางสาวอรัญญาบุญราช22559พบ.2/4
2055922010130นางสาวอริยาบุญรักษา22559พบ.2/4
2065922010131นางสาวอังคณาธรรมสิงห์22559พบ.2/4
2075922010134นายอัศวินผาสุข22559พบ.2/4
2085922010135นางสาวอาภัสราเวชดารา22559พบ.2/4
2095922010136นางสาวอาภาพรปัญญา22559พบ.2/4
2105922010138นางสาวอารียาสาธุการณ์22559พบ.2/4
2115922010139นางสาวอารีรัตน์มณีวงษ์22559พบ.2/4
2125922010140นางสาวอารีสาจันครา22559พบ.2/4
2135922010141นายอิทธิพงศ์สะระ22559พบ.2/4
2145922010142นางสาวอิสราภรณ์กรไกร22559พบ.2/4
2155922010143นางสาวเกศราทองหิน22559พบ.2/4
2165922010145นางสาวเจนจิราการะพันธ์22559พบ.2/4
2175922010147นางสาวเจนจิราภรณ์เพ็ชรรินทร์22559พบ.2/4
2185922010148นางสาวเจนอักษรไชนาวงษ์22559พบ.2/4
2195922010150นางสาวเสาวลักษณ์อรเดช22559พบ.2/4
2205922010151นางสาวโสรดาอัฐแป22559พบ.2/4
2215922010152นางสาวไปรยาหอมหวล22559พบ.2/4
2225922010153นางสาวไพลินสายจันทร์22559พบ.2/4
2235922010154นางสาวกุลนาถกลำเงิน22559พบ.2/4
2245922010155นางสาวสุนิตราทิพย์สมบัติ22559พบ.2/4
2255922010156นางสาวพรนภานนเทศา22559พบ.2/4
2265922010157นางสาวขวัญข้าวจันทอง22559พบ.2/4
2275922010158นางสาวปิยพัชรพิชัย22559พบ.2/4
2285922010159นางสาวชลธิชาดวงตา22559พบ.2/2
2295922010160นางสาวพิมลนาฎศรีกระชา22559พบ.2/4
2305822010013นางสาวรสิตาพรมสิทธิ์32558พบ.3/1
2315822010034นางสาวศิริวรรณบุรพา32558พบ.3/1
2325822010038นางสาวบุษยาจันโสภา32558พบ.3/1
2335822010041นางสาวเบญจมาศขันวงศ์32558พบ.3/1
2345822010045นางสาวหทัยชนกเกิดน้อย32558พบ.3/1
2355822010047นางสาวศิริวิมลขอสืบ32558พบ.3/2
2365822010049นางสาวจินตกัญญาชาญชิตร32558พบ.3/2
2375822010056นางสาวศรัญญาเถาว์แก้ว32558พบ.3/2
2385822010060นางสาวลัดดาโพธิ์ศรี32558พบ.3/2
2395822010064นายศิวนนท์อาจภักดี32558พบ.3/2
2405822010065นางสาวปิยะฉัตรสัจจา32558พบ.3/2
2415822010066นางสาววชิราชำบุญมี32558พบ.3/3
2425822010067นางสาววนัชพรแก้วดี32558พบ.3/3
2435822010076นางสาวกนกพรดาบจันทร์32558พบ.3/2
2445822010077นางสาวสุพัตราสุขะตะ32558พบ.3/2
2455822010079นางสาวบัณฑิตาประชาราษฎร์32558พบ.3/2
2465822010080นางสาวมณีรัตน์คำจร32558พบ.3/2
2475822010081นางสาวกัญญารัตน์จันทูล32558พบ.3/2
2485822010091นางสาวภาวิณีคำศรี32558พบ.3/2
2495822010093นางสาวปนัดดาวังทอง32558พบ.3/3
2505822010094นางสาวสุดารัตน์บุญจันทร์32558พบ.3/2
2515822010098นางสาวจันเพ็ญจิตโชติ32558พบ.3/3
2525822010100นางสาวพชรพรรณปักษา32558พบ.3/3
2535822010102นางสาวอรนลินสุภาพ32558พบ.3/3
2545822010105นางสาวโสภิดาบุญเพ็ง32558พบ.3/3
2555822010117นางสาวอรทัยอภัยศิลา32558พบ.3/3
2565822010122นางสาวรัตนารจนัย32558พบ.3/3
2575822010123นางสาวสิริรัตน์เกษร32558พบ.3/3
2585822010131นางสาวสุชญาแก้วลอย32558พบ.3/3
2595822010140นางสาวธัญญาภรณ์มณีคำ32558พบ.3/3
2605822010142นางสาวปริศนาพลโยธา32558พบ.3/3
2615822010143นางสาวจินต์นิภาพุฒพันธ์32558พบ.3/3
2625822010144นางสาวกันติยารัตน์ผ่องใส32558พบ.3/3
2635822010145นางสาวปณิฐากำจัด32558พบ.3/4
2645822010147นางสาวมุธิตาผิวสว่าง32558พบ.3/4
2655822010149นายมาวินพลับเพลิง32558พบ.3/4
2665822010154นางสาวปวีณ์ธิดาแพทย์มด32558พบ.3/4
2675822010155นางสาวสุพรรษาหอมจิตร32558พบ.3/4
2685822010165นางสาวภัคจีราทองประภา32558พบ.3/4
2695822010169นางสาวบุษบากรพรมลิ32558พบ.3/4
2705822010171นางสาวทิพย์ญาดาโยธี32558พบ.3/4
2715822010179นางสาวบุญจิราโคษา32558พบ.3/4
2725822010183นางสาวพัชรินทร์ศิลาวงศ์32558พบ.3/4
2735822010185นางสาวปิยธิดาศรีจวน32558พบ.3/4
2745822010186นางสาววิลาศิณีมีบุญ32558พบ.3/4
2755822010191นางสาวพรนภาวันนา32558พบ.3/4
2765722010071นางสาวนิภาพรมหาโภชน์42557พบ.4/2
2775722010108นางสาวพนิดาพรมดี42557พบ.4/3
2785722010116นางสาวพรกนกสมเสียง42557พบ.4/3
2795722010124นางสาวนริสาเขียวเข้ม42557พบ.4/1
2805722010138นางสาวยุภาวดีบุญสอน42557พบ.4/3
2815722010143นางสาวบุษยาสุทธิสม42557พบ.4/2
2825722010145นางสาวจิตติยาอัปการัตน์42557พบ.4/3
2835722010146นางสาวธิดารัตน์ทองด้วง42557พบ.4/3
2845722010155นางสาวศริญญาสิงห์คำ42557พบ.4/1
2855722010166นางสาวสุวรรณีสมัครผล42557พบ.4/3
2865722010167นายวุฒิพงษ์ธรรมแพทย์42557พบ.4/1
2875622011003นางสาวขวัญฤทัยพรมลังกา52556พบ.5/1
2885622011004นางสาวศันสนีย์จันทร์โสภา52556พบ.5/1
2895622011014นางสาวนฤมลวงษ์วิสิฏฐ์52556พบ.5/1
2905622011017นางสาวเบญจวรรณสุวงศ์52556พบ.5/1
2915622011048นางสาวชลดาสิทธิโท52556พบ.5/2
2925622011067นางสาววราพรเสนาะ52556พบ.5/2
2935622011072นางสาวศิริลักษณ์ท่อนทองแดง52556พบ.5/2
2945622011075นางสาวสุปราณีแก้ววงษา52556พบ.5/2
2955622011098นางสาวภาวิณีพละศักดิ์52556พบ.5/3
2965622011103นางสาววราภรณ์โคตรพันธ์52556พบ.5/2
2975622011118นางสาวอุทุมพรรุ่งแสง52556พบ.5/3
2985622011144นางสาวสุนิสาสุวรรณภักดี52556พบ.5/1
2995522011003นางสาวกุลธิดาจันธิมา62555พบ.6/1
3005522011012นางสาวสุพัตราวิเศษสังข์62555พบ.6/1
3015522011017นางสาวนิญากรแก้วภักดี62555พบ.6/1
3025522011019นางสาวกาญจนาสุวรรคำ62555พบ.6/1
3035522011020นางสาวกมลวรรณหวังรุมกลาง62555พบ.6/1
3045522011021นางสาวบุษกรเพ็ชรพิมาย62555พบ.6/1
3055522011024นางสาวจิราภรณ์ญาติทอง62555พบ.6/1
3065522011027นางสาวณัฐชาแสงอรุณ62555พบ.6/1
3075522011034นางสาวน้ำทิพย์ดาวรายรัมย์62555พบ.6/1
3085522011044นางสาววิมลกาบเพ็ชร62555พบ.6/2
3095522011051นายยุทธการทองภาพ62555พบ.6/2
3105522011062นางสาวประกายฟ้าปานพายัพ62555พบ.6/2
3115522011069นางสาวทอฝันทองใบ62555พบ.6/2
3125522011115นางสาวโยธกาชอบมะลัง62555พบ.6/2
3135522011118นางสาวจิราพรเงินดี62555พบ.6/3
3145522011137นางสาวอรญาหงษา62555พบ.6/2
3155522011153นางสาวเนตรนภาสังข์วิเศษ62555พบ.6/2
3165522011162นางสาวเดือนเพ็ญประวาฬ62555พบ.6/2
3175522011163นางสาวอรัญญากันตะมา62555พบ.6/2
3185522011164นางสาวศศิวิมลศรีรินทร์62555พบ.6/2
3195422011017นางสาวกลิ่นบุปผาโพธิ์ขาว72554พบ.7/1
3205422011054นางสาวจิราภรณ์พรมชาติ72554พบ.7/2
3215422011077นางสาวศันสนีย์บุญทูล72554พบ.7/2
3225422011082นางสาวธาริณีสาลีพันธ์72554พบ.7/3
3235422011095นางสาวธิดารัตน์จำนงค์72554พบ.7/3
3245422011101นางสาวฐิติมาสีฟ้า72554พบ.7/3
3255422011122นายพงศกรโทนสูงเนิน72554พบ.7/1
3265422011126นางสาวยุพาพรเอี่ยมสอาด72554พบ.7/1
3275422011133นางสาวสุนิสาวรนุช72554พบ.7/2
3285422011143นางสาววรางคณาชาติมนตรี72554พบ.7/2
3295422011156นางสาวพัชรธิดาพรมอุก72554พบ.7/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 3.1020689 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.