ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16022020001นางสาวกนกรดาเทพณรงค์12560พข.1/1
26022020002นางสาวกรรณิกาคำสอน12560พข.1/1
36022020003นางสาวกิตติมาพรเพ็งทะเล12560พข.1/1
46022020004นางสาวขนิษฐาแสงกสุล12560พข.1/1
56022020005นางสาววิภาพรคณานิตย์12560พข.1/1
66022020006นางสาวชฏาพรแสงกล้า12560พข.1/1
76022020007นางสาวชนิดาตันสิงห์12560พข.1/1
86022020008นางสาวชลธิชาศรีจันศร12560พข.1/1
96022020010นางสาวนรินทิพย์พงค์พีระ12560พข.1/1
106022020012นางสาวประพรรณทิพย์ยาก่ำ12560พข.1/1
116022020014นางสาวพรนภาโฉมทัพ12560พข.1/1
126022020015นางสาวพิทญาภรณ์หอมหวล12560พข.1/1
136022020016นางสาวพิมวิมลแสงสกุล12560พข.1/1
146022020017นางสาวมัสยากมลมาลย์12560พข.1/1
156022020018นางสาวรวิสราระยับศรี12560พข.1/1
166022020019นางสาวศศิกานต์กำจร12560พข.1/1
176022020020นางสาวสายสุนีย์ศรีสัญ12560พข.1/1
186022020021นางสาวสุนิตราบุญหนัก12560พข.1/1
196022020022นางสาวหนึ่งฤทัยอินทร์แก้ว12560พข.1/1
206022020023นางสาวอาทิตยาเสนศรี12560พข.1/1
216022020024นางสาวอุทัยวรรณดาบส12560พข.1/1
226022020025นางสาวเกษราปฏิเหตุ12560พข.1/1
236022020026นางสาววารุณีดวงไชย12560พข.1/1
246022020027นางสาวเปรมณิการ์ดวงชัย12560พข.1/1
255922020001นางสาวกรรณิการ์นักพรม22559พข.2/1
265922020002นางสาวขนิษฐาดอกโศก22559พข.2/1
275922020003นางสาวจุฑาทิพย์พลพวก22559พข.2/1
285922020004นางสาวจุฬาลักษณ์บุทธนา22559พข.2/1
295922020005นางสาวชนาภาพงษ์อนันต์22559พข.2/1
305922020006นางสาวชนิตรามั่นหมาย22559พข.2/1
315922020008นางสาวณฤทัยแสงสกุล22559พข.2/1
325922020010นางสาวธนพรศรีสมรักษ์22559พข.2/1
335922020011นางสาวธนัฐดาแก้วกระจาย22559พข.2/1
345922020012นางสาวนพิษฐาหลวงวาริน22559พข.2/1
355922020013นางสาวนิตยาพันธ์บุตร22559พข.2/1
365922020015นางสาวปรีดาวรรณสุระสิงห์22559พข.2/1
375922020016นายพรวิภาจ่านันท์22559พข.2/1
385922020017นายพลวัฒน์สิงห์สิทธิ์22559พข.2/1
395922020019นางสาวพันธมนต์เดียรดาษ22559พข.2/1
405922020022นางสาวรัตนาภรณ์พรมมาศ22559พข.2/1
415922020025นางสาวสุชาดาแก้วละมุล22559พข.2/1
425922020026นางสาวอนุธิดาคันธจันทร์22559พข.2/1
435922020027นางสาวอบอุ่นสามสี22559พข.2/1
445922020029นางสาวอารีวรรณวิเศษพันธ์22559พข.2/1
455922020030นางสาวเจนจิราวรรณทวี22559พข.2/1
465922020031นางสาวเนตรนภาฝังนิล22559พข.2/1
475922020033นางสาวสุกัญญาโสระตะ22559พข.2/1
485922020034นางสาววาสนาศิริผล22559พข.2/1
495822020001นางสาวปวีณาเอิบทวี32558พข.3/1
505822020002นางสาววิภาดาจิมานัง32558พข.3/1
515822020003นางสาวกังสดาศิลปชัย32558พข.3/1
525822020004นางสาวอัญชลีนันทรบุตร32558พข.3/1
535822020005นางสาวจันทร์นภาแสงสกุล32558พข.3/1
545822020013นางสาววิไลลักษ์จำปางาม32558พข.3/1
555822020016นางสาวสาวิตรีสถานพงษ์32558พข.3/1
565822020017นางสาวปรียาพรพิมศรี32558พข.3/1
575822020019นางสาวดุจประไพศรัทธา32558พข.3/1
585722020023นางสาวณัฐกรรณทรัพย์ทิพย์42557พข.4/1
595622012008นางสาวประทุมมาดารากรณ์52556พข.5/1
605622012017นางสาวแอนนาคุณารักษ์52556พข.5/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.5664420 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.