ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16022020001นางสาวกนกรดาเทพณรงค์12560พข.1/1
26022020002นางสาวกรรณิกาคำสอน12560พข.1/1
36022020003นางสาวกิตติมาพรเพ็งทะเล12560พข.1/1
46022020004นางสาวขนิษฐาแสงกสุล12560พข.1/1
56022020005นางสาววิภาพรคณานิตย์12560พข.1/1
66022020006นางสาวชฏาพรแสงกล้า12560พข.1/1
76022020007นางสาวชนิดาตันสิงห์12560พข.1/1
86022020008นางสาวชลธิชาศรีจันศร12560พข.1/1
96022020009นางสาวทิพวรรณศรียันต์12560พข.1/1
106022020010นางสาวนรินทิพย์พงค์พีระ12560พข.1/1
116022020011นางสาวปพิชญาทองอินทร์12560พข.1/1
126022020012นางสาวประพรรณทิพย์ยาก่ำ12560พข.1/1
136022020013นางสาวพรชิตาลาภูตะมะ12560พข.1/1
146022020014นางสาวพรนภาโฉมทัพ12560พข.1/1
156022020015นางสาวพิทญาภรณ์หอมหวล12560พข.1/1
166022020016นางสาวพิมวิมลแสงสกุล12560พข.1/1
176022020017นางสาวมัสยากมลมาลย์12560พข.1/1
186022020018นางสาวรวิสราระยับศรี12560พข.1/1
196022020019นางสาวศศิกานต์กำจร12560พข.1/1
206022020020นางสาวสายสุนีย์ศรีสัญ12560พข.1/1
216022020021นางสาวสุนิตราบุญหนัก12560พข.1/1
226022020022นางสาวหนึ่งฤทัยอินทร์แก้ว12560พข.1/1
236022020023นางสาวอาทิตยาเสนศรี12560พข.1/1
246022020024นางสาวอุทัยวรรณดาบส12560พข.1/1
256022020025นางสาวเกษราปฏิเหตุ12560พข.1/1
266022020026นางสาววารุณีดวงไชย12560พข.1/1
276022020027นางสาวเปรมณิการ์ดวงชัย12560พข.1/1
286022020028นางสาวพีลาศิณีย์พวงแก้ว12560พข.1/1
295922020001นางสาวกรรณิการ์นักพรม22559พข.2/1
305922020002นางสาวขนิษฐาดอกโศก22559พข.2/1
315922020003นางสาวจุฑาทิพย์พลพวก22559พข.2/1
325922020004นางสาวจุฬาลักษณ์บุทธนา22559พข.2/1
335922020005นางสาวชนาภาพงษ์อนันต์22559พข.2/1
345922020006นางสาวชนิตรามั่นหมาย22559พข.2/1
355922020007นางสาวชุติมาเม่นวังแดง22559พข.2/1
365922020008นางสาวณฤทัยแสงสกุล22559พข.2/1
375922020010นางสาวธนพรศรีสมรักษ์22559พข.2/1
385922020011นางสาวธนัฐดาแก้วกระจาย22559พข.2/1
395922020012นางสาวนพิษฐาหลวงวาริน22559พข.2/1
405922020013นางสาวนิตยาพันธ์บุตร22559พข.2/1
415922020014นางสาวนิธิพรสุดรอด22559พข.2/1
425922020015นางสาวปรีดาวรรณสุระสิงห์22559พข.2/1
435922020016นายพรวิภาจ่านันท์22559พข.2/1
445922020017นายพลวัฒน์สิงห์สิทธิ์22559พข.2/1
455922020018นางสาวพัชริดาแสงพยับ22559พข.2/1
465922020019นางสาวพันธมนต์เดียรดาษ22559พข.2/1
475922020022นางสาวรัตนาภรณ์พรมมาศ22559พข.2/1
485922020025นางสาวสุชาดาแก้วละมุล22559พข.2/1
495922020026นางสาวอนุธิดาคันธจันทร์22559พข.2/1
505922020027นางสาวอบอุ่นสามสี22559พข.2/1
515922020029นางสาวอารีวรรณวิเศษพันธ์22559พข.2/1
525922020030นางสาวเจนจิราวรรณทวี22559พข.2/1
535922020031นางสาวเนตรนภาฝังนิล22559พข.2/1
545922020033นางสาวสุกัญญาโสระตะ22559พข.2/1
555922020034นางสาววาสนาศิริผล22559พข.2/1
565822020001นางสาวปวีณาเอิบทวี32558พข.3/1
575822020002นางสาววิภาดาจิมานัง32558พข.3/1
585822020003นางสาวกังสดาศิลปชัย32558พข.3/1
595822020004นางสาวอัญชลีนันทรบุตร32558พข.3/1
605822020005นางสาวจันทร์นภาแสงสกุล32558พข.3/1
615822020013นางสาววิไลลักษ์จำปางาม32558พข.3/1
625822020016นางสาวสาวิตรีสถานพงษ์32558พข.3/1
635822020017นางสาวปรียาพรพิมศรี32558พข.3/1
645822020019นางสาวดุจประไพศรัทธา32558พข.3/1
655722020009นางสาววาสนาฤทธิ์เดช42557พข.4/1
665722020015นางสาวสกาวรัตน์ภูบุญคง42557พข.4/1
675722020020นางสาววรรณวิภาวิเศษสังข์42557พข.4/1
685722020023นางสาวณัฐกรรณทรัพย์ทิพย์42557พข.4/1
695622012008นางสาวประทุมมาดารากรณ์52556พข.5/1
705622012017นางสาวแอนนาคุณารักษ์52556พข.5/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.2775381 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.