ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16031060001นายจิรายุพงศ์สีลาด12560มอส.1/1
26031060002นายจุรินทร์ภิญโญขวัญ12560มอส.1/1
36031060003นายชัยวิวัฒน์บุญเกิ่ง12560มอส.1/1
46031060004นายชินภานุรักษาพันธ์12560มอส.1/1
56031060005นายณัฐภัทรยอดงาม12560มอส.1/1
66031060006นายธนพลเสนาจ12560มอส.1/1
76031060007นายธนัฐพงษ์ศรีพิธาธนสกุล12560มอส.1/1
86031060008นายนาวินสนาม12560มอส.1/1
96031060009นางสาวนิภาพรมาลี12560มอส.1/1
106031060010นายนิรัติศัยทองเรือง12560มอส.1/1
116031060011นายพัลลภเทศจันทึก12560มอส.1/1
126031060012นายรัฐพลทองทิพย์12560มอส.1/1
136031060013นายวรวุฒิแก้วจันทร์12560มอส.1/1
146031060014นายสุรชาติลำดับชั้น12560มอส.1/1
156031060015นายอภิวัฒน์ต้นวงศ์12560มอส.1/1
166031060016นายอัครพลบุตรวงษ์12560มอส.1/1
176031060017นายอาทิตย์เลิกสว่าง12560มอส.1/1
186031060018นายเกียรติศักดิ์ดวงวัง12560มอส.1/1
196031060019นางสาวแสงสุรีย์ยอดสถิตย์12560มอส.1/1
206031060020นางสาววราภรณ์ศรีด้วง12560มอส.1/1
216031060021นางสาวทาริกาสมมุ่ง12560มอส.1/1
226031060022นางสาวนิตยาพรพรมสุวรรณ์12560มอส.1/1
236031060023นายประพลคิงคำ12560สอส.1/1
246031060024นายก้องภพบุญพอ12560สอส.1/1
256031060025นายขวัญชัยกล่อมปัญญา12560สอส.1/1
266031060026นายจักรภัทรพานิช12560สอส.1/1
276031060027นายจารุรัฒน์ชัยยา12560สอส.1/1
286031060028นายชัยยนต์หมายมั่น12560สอส.1/1
296031060029นายณัฐวัตรวันเวียน12560สอส.1/1
306031060030นายณัฐวุฒิวรญาน12560สอส.1/1
316031060031นายนิติลักษ์อักษร12560สอส.1/1
326031060032นายโชคอำนวยพรมสิทธิ์12560สอส.1/1
336031060033นายเอกราชพิมพ์เพ็ง12560สอส.1/1
346031060034นายอรุณพงษ์ผงเสน่ห์12560สอส.1/1
356031060035นายอมรเทพทำบุญ12560สอส.1/1
366031060036นายอภิสิทธิ์อินสนอง12560สอส.1/1
376031060037นางสาวสุกัญญาทองสลับ12560สอส.1/1
386031060038นายมานพบุญเฟรือง12560สอส.1/1
396031060039นายพิสัณห์สอดศรี12560มอส.1/1
406031060040นายไตรเทพผักไหม12560มอส.1/1
416031060041นายเจษฎาคูหา12560มอส.1/1
426031060042นายธนรัฐยอดพงษา12560มอส.1/1
436031060043นายสมศักดิ์สายทอง12560มอส.1/1
446031060044นายศาสตร์ตราจันทา12560มอส.1/1
456031060045นายเติมศักดิ์สายทะวงษ์12560มอส.1/1
466031060046นายชัชชัยศรีโวหะ12560มอส.1/1
476031060047นายปิยวัชศรีมาศ12560มอส.1/1
486031060048นายภูธเนศธ์เกษพิรุณ12560มอส.1/1
496031060049นายวรุตม์แก้วกา12560มอส.1/1
506031060050นายคมสันต์โมทะจิตร12560สอส.1/1
516031060051นายฤทธิศักดิ์บุญเกิด12560มอส.1/1
526031060052นายวรเชษฐ์ไชยบุตร12560สอส.1/1
535931060001นายกอบเดชก่ำแก้ว22559มอส.2/1
545931060002นายจิระวัฒน์ระบายศรี22559มอส.2/1
555931060003นายจีรศักดิ์หอมสุด22559มอส.2/1
565931060004นายฉัตรชัยละออใส22559มอส.2/1
575931060005นายณัฐชนนท์จัตุพล22559มอส.2/1
585931060006นายธนกรราชนาวี22559มอส.2/1
595931060008นายธนากรคำหล้า22559มอส.2/1
605931060009นายประสิทธิ์รินทร์จันทร์22559มอส.2/1
615931060010นายพงษ์สิริงามแสง22559มอส.2/1
625931060012นายภาณุพงศ์ปะละพุตโต22559มอส.2/1
635931060014นางสาวมัลลิกาอุทาธรณ์22559มอส.2/1
645931060017นายวิริยะพามาเนตร22559มอส.2/1
655931060018นายศักดิ์ชัยวรรณา22559มอส.2/1
665931060019นายศิริชัยแก้วมงคล22559มอส.2/1
675931060020นายสันติกรข่ายมณี22559มอส.2/1
685931060021นายสิทธิศักดิ์ศิริเศรษฐากุล22559มอส.2/1
695931060022นายสุริยาวิรุณพันธ์22559มอส.2/1
705931060024นายอภิศักดิ์แก้วอุดร22559มอส.2/1
715931060026นายอาทิตย์ประสานจิตร22559มอส.2/1
725931060027นายเกษมสรรค์นัยนิตย์22559มอส.2/1
735931060028นายกฤษฎากาศักดิ์22559สอส.2/1
745931060029นายกิดาการศรีลาชัย22559สอส.2/1
755931060030นายคงกฤษเสาศิริ22559สอส.2/1
765931060031นายจิรศักดิ์แท่งทอง22559สอส.2/1
775931060032นายณัฐพลอินตะนัย22559สอส.2/1
785931060033นางสาวดวงกมลบุญเกิด22559สอส.2/1
795931060034นายธนชิตกล่อมปัญญา22559สอส.2/1
805931060035นายธนวรรธก์งอมสงัด22559สอส.2/1
815931060036นายปรีดีทองแสง22559สอส.2/1
825931060037นายปัญญาอุ่นเรือน22559สอส.2/1
835931060038นายพงศกรบุญสม22559สอส.2/1
845931060039นายวรเดชระวังชนม์22559สอส.2/1
855931060040นายวิชิตโยธี22559สอส.2/1
865931060041นายศุรศักดิ์ดอกจันทร์22559สอส.2/1
875931060042นายอานนท์รักษาศิริ22559สอส.2/1
885931060043นายพฤหัสนะระทะ22559สอส.2/1
895931060044นายกิตติธัชบุญเรียน22559มอส.2/1
905931060045นายณัฐพลมะลิ22559สอส.2/1
915931060047นายนันทวัฒน์ศรีเมือง22559สอส.2/1
925931060048นายทรงวุฒิแพงคำ22559สอส.2/1
935931060049นายอภิวัฒน์อุทัย22559สอส.2/1
945931060050นายอานนท์สอดศรี22559สอส.2/1
955931060051นายเดือนชิดชม22559มอส.2/1
965931060052นายทวยเทพพรมโสภา22559สอส.2/1
975931060053นางสาววิไลลักษณ์ชำนิ22559มอส.2/1
985931060054นางสาวอนัญญาพฤกษะริตานนท์22559สอส.2/1
995931060055นายกิตติกรณ์ดีเหลือ22559มอส.2/1
1005931060056นายวิทยาสุวรรณโรจน์22559มอส.2/1
1015831061012นายเกริกเกียรติอัสดร32558สอส.3/1
1025831061013นายสุระศักดิ์สาลี32558สอส.3/1
1035831061056นายกิติศักดดิ์กาบวงแก้ว32558มอส.3/1
1045831061063นายพร้อมพงศ์นนทะเสน32558มอส.3/1
1055831061068นายนันทวัฒน์อินทา32558มอส.3/1
1065831061073นายเนติพงษ์สุภาวหา32558มอส.3/1
1075831061074นายวิษณุสายแก้ว32558มอส.3/1
1085831061081นายณัฐภัทรกะตะศิลา32558มอส.3/1
1095731061048นางสาวศรีสวรรค์มิ่งขวัญ42557มอส.4/1
1105731061050นายนทีสีหา42557มอส.4/1
1115731061051นายภานุพงศ์กรรมธร42557มอส.4/1
1125731061053นายอภิสิทธิ์ทิพย์สมบัติ42557มอส.4/1
1135731061054นายณัฐจักขษ์ไชยพันธ์นา42557มอส.4/1
1145631061019นายยศกรทองปัญญา52556สอส.5/1
1155631061043นายประคองประจิตร52556มอส.5/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.6356120 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.