ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16031060006นายธนพลเสนาจ12560มอส.1/1
26031060007นายธนัฐพงษ์ศรีพิธาธนสกุล12560มอส.1/1
36031060008นายนาวินสนาม12560มอส.1/1
46031060009นางสาวนิภาพรมาลี12560มอส.1/1
56031060010นายนิรัติศัยทองเรือง12560มอส.1/1
66031060011นายพัลลภเทศจันทึก12560มอส.1/1
76031060012นายรัฐพลทองทิพย์12560มอส.1/1
86031060015นายอภิวัฒน์ต้นวงศ์12560มอส.1/1
96031060016นายอัครพลบุตรวงษ์12560มอส.1/1
106031060017นายอาทิตย์เลิกสว่าง12560มอส.1/1
116031060018นายเกียรติศักดิ์ดวงวัง12560มอส.1/1
126031060019นางสาวแสงสุรีย์ยอดสถิตย์12560มอส.1/1
136031060020นางสาววราภรณ์ศรีด้วง12560มอส.1/1
146031060021นางสาวทาริกาสมมุ่ง12560มอส.1/1
156031060022นางสาวนิตยาพรพรมสุวรรณ์12560มอส.1/1
166031060023นายประพลคิงคำ12560สอส.1/1
176031060024นายก้องภพบุญพอ12560สอส.1/1
186031060025นายขวัญชัยกล่อมปัญญา12560สอส.1/1
196031060026นายจักรภัทรพานิช12560สอส.1/1
206031060027นายจารุรัฒน์ชัยยา12560สอส.1/1
216031060029นายณัฐวัตรวันเวียน12560สอส.1/1
226031060030นายณัฐวุฒิวรญาน12560สอส.1/1
236031060031นายอตินันธ์อักษร12560สอส.1/1
246031060032นายโชคอำนวยพรมสิทธิ์12560สอส.1/1
256031060033นายเอกราชพิมพ์เพ็ง12560สอส.1/1
266031060034นายอรุณพงษ์ผงเสน่ห์12560สอส.1/1
276031060035นายอมรเทพทำบุญ12560สอส.1/1
286031060036นายอภิสิทธิ์อินสนอง12560สอส.1/1
296031060037นางสาวสุกัญญาทองสลับ12560สอส.1/1
306031060038นายมานพบุญเฟรือง12560สอส.1/1
316031060039นายพิสัณห์สอดศรี12560มอส.1/1
326031060040นายไตรเทพผักไหม12560มอส.1/1
336031060041นายเจษฎาคูหา12560มอส.1/1
346031060042นายธนรัฐยอดพงษา12560มอส.1/1
356031060045นายเติมศักดิ์สายทะวงษ์12560มอส.1/1
366031060046นายชัชชัยสีโวหะ12560มอส.1/1
376031060047นายปิยวัชศรีมาศ12560มอส.1/1
386031060048นายภูธเนศธ์เกษพิรุณ12560มอส.1/1
396031060050นายคมสันต์โมทะจิตร12560สอส.1/1
406031060052นายวรเชษฐ์ไชยบุตร12560สอส.1/1
415931060002นายจิระวัฒน์ระบายศรี22559มอส.2/1
425931060003นายจีรศักดิ์หอมสุด22559มอส.2/1
435931060004นายฉัตรชัยละออใส22559มอส.2/1
445931060005นายณัฐชนนท์จัตุพล22559มอส.2/1
455931060006นายธนกรราชนาวี22559มอส.2/1
465931060008นายธนากรคำหล้า22559มอส.2/1
475931060009นายประสิทธิ์รินทร์จันทร์22559มอส.2/1
485931060012นายภาณุพงศ์ปะละพุตโต22559มอส.2/1
495931060014นางสาวมัลลิกาอุทาธรณ์22559มอส.2/1
505931060018นายศักดิ์ชัยวรรณา22559มอส.2/1
515931060019นายศิริชัยแก้วมงคล22559มอส.2/1
525931060020นายสันติกรข่ายมณี22559มอส.2/1
535931060021นายสิทธิศักดิ์ศิริเศรษฐากุล22559มอส.2/1
545931060022นายสุริยาวิรุณพันธ์22559มอส.2/1
555931060024นายอภิศักดิ์แก้วอุดร22559มอส.2/1
565931060026นายอาทิตย์ประสานจิตร22559มอส.2/1
575931060027นายเกษมสรรค์นัยนิตย์22559มอส.2/1
585931060028นายกฤษฎากาศักดิ์22559สอส.2/1
595931060029นายกิดาการศรีลาชัย22559สอส.2/1
605931060030นายคงกฤษเสาศิริ22559สอส.2/1
615931060031นายจิรศักดิ์แท่งทอง22559สอส.2/1
625931060032นายณัฐพลอินตะนัย22559สอส.2/1
635931060033นางสาวดวงกมลบุญเกิด22559สอส.2/1
645931060034นายธนชิตกล่อมปัญญา22559สอส.2/1
655931060035นายธนวรรธก์งอมสงัด22559สอส.2/1
665931060036นายปรีดีทองแสง22559สอส.2/1
675931060037นายปัญญาอุ่นเรือน22559สอส.2/1
685931060038นายพงศกรบุญสม22559สอส.2/1
695931060039นายวรเดชระวังชนม์22559สอส.2/1
705931060040นายวิชิตโยธี22559สอส.2/1
715931060041นายศุรศักดิ์ดอกจันทร์22559สอส.2/1
725931060042นายอานนท์รักษาศิริ22559สอส.2/1
735931060043นายพฤหัสนะระทะ22559สอส.2/1
745931060045นายณัฐพลมะลิ22559สอส.2/1
755931060047นายนันทวัฒน์ศรีเมือง22559สอส.2/1
765931060048นายทรงวุฒิแพงคำ22559สอส.2/1
775931060049นายอภิวัฒน์อุทัย22559สอส.2/1
785931060050นายอานนท์สอดศรี22559สอส.2/1
795931060052นายทวยเทพพรมโสภา22559สอส.2/1
805931060053นางสาววิไลลักษณ์ชำนิ22559มอส.2/1
815931060054นางสาวอนัญญาพฤกษะริตานนท์22559สอส.2/1
825931060056นายวิทยาสุวรรณโรจน์22559มอส.2/1
835831061013นายสุระศักดิ์สาลี32558สอส.3/1
845831061019นายธีรสุวัฒน์คำผง32558สอส.3/1
855831061056นายกิติศักดดิ์กาบวงแก้ว32558มอส.3/1
865831061063นายพร้อมพงศ์นนทะเสน32558มอส.3/1
875831061068นายนันทวัฒน์อินทา32558มอส.3/1
885831061073นายเนติพงษ์สุภาวหา32558มอส.3/1
895831061074นายวิษณุสายแก้ว32558มอส.3/1
905831061081นายณัฐภัทรกะตะศิลา32558มอส.3/1
915731061048นางสาวศรีสวรรค์มิ่งขวัญ42557มอส.4/1
925731061050นายนทีสีหา42557มอส.4/1
935731061051นายภานุพงศ์กรรมธร42557มอส.4/1
945731061053นายอภิสิทธิ์ทิพย์สมบัติ42557มอส.4/1
955731061054นายณัฐจักขษ์ไชยพันธ์นา42557มอส.4/1
965631061019นายยศกรทองปัญญา52556สอส.5/1
975631061043นายประคองประจิตร52556มอส.5/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.6082342 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.