ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16032010001นางสาวอมรรัตน์เพ็งแจ่ม12560มบบ.1/2
26032010002นางสาวกนกวรรณกายชาติ12560มบบ.1/1
36032010003นางสาวกนกวรรณวงศ์ลคร12560มบบ.1/1
46032010004นางสาวกฤษณาจารุจิตร12560มบบ.1/1
56032010005นางสาวกัญญาเสม็ดดี12560มบบ.1/1
66032010006นางสาวกัญญารัตน์ธัญญรักษ์12560มบบ.1/1
76032010007นางสาวกัญญารัตน์ศิริยาน12560มบบ.1/1
86032010008นางสาวกัญญารัตน์โพธิ์งาม12560มบบ.1/1
96032010010นางสาวขวัญฤดีต่อคุณ12560มบบ.1/1
106032010011นางสาวจริยาพรคุณสิม12560มบบ.1/1
116032010012นางสาวจันทร์ธิดาเบ็ญมาศ12560มบบ.1/2
126032010013นางสาวจันทิมาอรรคบุตร12560มบบ.1/1
136032010014นางสาวจินดารัตน์สุริเตอร์12560มบบ.1/1
146032010015นางสาวจุฑามณีใยพันธ์12560มบบ.1/1
156032010017นางสาวฉัตรชนกโรจนวิภาต12560มบบ.1/1
166032010018นางสาวชนิภายอดใส12560มบบ.1/1
176032010019นางสาวชลธิชาจันทะสิงห์12560มบบ.1/1
186032010021นางสาวชลิยาชมภูวงศ์12560มบบ.1/1
196032010022นางสาวชุติมาแหวนเงิน12560มบบ.1/1
206032010023นางสาวช่อผกาฉิมภู12560มบบ.1/1
216032010024นางสาวช่อผกาชัยชนะ12560มบบ.1/1
226032010025นางสาวญาณิศาสีสุก12560มบบ.1/1
236032010026นางสาวฐิติมาการะเกษ12560มบบ.1/1
246032010027นางสาวฐิติมาผาลา12560มบบ.1/1
256032010029นางสาวณัฏนิชาแสวงวงค์12560มบบ.1/1
266032010030นางสาวณัฐธิดาจำปา12560มบบ.1/1
276032010031นางสาวณัฐพรโนนกลาง12560มบบ.1/1
286032010032นางสาวทักษพรวงษ์สุพันธ์12560มบบ.1/1
296032010033นางสาวทิพย์พวรรณคำนึง12560มบบ.1/1
306032010034นางสาวทิวานันท์สินธุ์เจริญ12560มบบ.1/1
316032010036นางสาวนภาพรพรมหาร12560มบบ.1/1
326032010037นางสาวนริศราแก้ววิชัย12560มบบ.1/1
336032010038นางสาวนิศารัตน์บุญมาก12560มบบ.1/1
346032010039นางสาวน้ำทิพย์ไชยโชติ12560มบบ.1/1
356032010040นางสาวน้ำฝนปรือปรัก12560มบบ.1/1
366032010041นางสาวจุฑามณีศรีษะ12560มบบ.1/1
376032010042นางสาวบังอรบัวจันทร์12560มบบ.1/2
386032010043นางสาวบัณฑิตาปัญญางาม12560มบบ.1/2
396032010044นางสาวบุษราคัมบุญยอ12560มบบ.1/2
406032010045นางสาวประภัสสราจำนงค์12560มบบ.1/2
416032010046นางสาวประภาพรน้อยพรม12560มบบ.1/2
426032010047นางสาวประวรรณทิพย์ฉิมภู12560มบบ.1/2
436032010048นางสาวปริสาตามบุญ12560มบบ.1/2
446032010050นางสาวปิ่นนภาศึกษา12560มบบ.1/2
456032010051นางสาวพรพนาวรรณสถานพงษ์12560มบบ.1/2
466032010053นางสาวพรอุมาพรมบุตร12560มบบ.1/2
476032010054นางสาวรัตติยากรโสลิภา12560มบบ.1/2
486032010055นางสาวพัชรินทร์วงศ์พินิช12560มบบ.1/2
496032010056นางสาวพัชรีปรือปรัง12560มบบ.1/2
506032010057นางสาวอริสาทวยทา12560มบบ.1/2
516032010058นางสาวพิไลพรสุภราช12560มบบ.1/3
526032010059นางสาวมณฑิราอินทร์สุข12560มบบ.1/1
536032010060นางสาวมณีรัตน์สีด้วง12560มบบ.1/2
546032010061นางสาวมณีรัตน์เพ็ชรพลอย12560มบบ.1/2
556032010063นางสาวมานิสาฤาชาพันธ์12560มบบ.1/2
566032010064นางสาวมาริสาวันนา12560มบบ.1/2
576032010065นางสาวรัชนีกรชาติวงค์12560มบบ.1/2
586032010066นางสาวรัฐติญาดวงศรี12560มบบ.1/2
596032010069นางสาววรรณกานต์เหลืองอรุณ12560มบบ.1/2
606032010070นางสาววรัญญาสาวันดี12560มบบ.1/2
616032010071นางสาววรัญญาโพธิ์ขาว12560มบบ.1/2
626032010072นางสาววาติกาทุมดวง12560มบบ.1/2
636032010073นางสาววิชชุดาสารชาติ12560มบบ.1/2
646032010074นางสาววิชชุดาแสนคำ12560มบบ.1/2
656032010075นางสาวศิรภัสสรใจศรี12560มบบ.1/2
666032010076นางสาวศิริโสภาจุลศรี12560มบบ.1/2
676032010077นางสาวศุภารัตน์สิมตะมะ12560มบบ.1/2
686032010078นางสาวสตรีรัตน์สงคราม12560มบบ.1/2
696032010079นางสาวสมิตากล่อมจันทร์12560มบบ.1/2
706032010080นางสาวสายธารบัวแก้ว12560มบบ.1/2
716032010081นางสาวสินีรัตน์หงษ์วิเศษ12560มบบ.1/2
726032010082นางสาวจุติพรกันยามัย12560มบบ.1/2
736032010083นางสาวสิรินยาพานิช12560มบบ.1/3
746032010084นางสาวสิริยากรธนันชัย12560มบบ.1/3
756032010086นางสาวสุดารัตน์มะพัน12560มบบ.1/3
766032010088นางสาวสุธิดาทองย่อย12560มบบ.1/3
776032010089นางสาวสุพรรณิกาสาริโย12560มบบ.1/3
786032010090นางสาวสุภาพรคำศรี12560มบบ.1/3
796032010092นางสาวสุรณีมีกันยา12560มบบ.1/3
806032010093นางสาวสุรางคนาจิว12560มบบ.1/3
816032010097นางสาวสุวีณาปานียโชติ12560มบบ.1/3
826032010098นางสาวหรรษาใจมนต์12560มบบ.1/3
836032010099นางสาวหฤทัยปราบภัย12560มบบ.1/3
846032010100นางสาวอณิติยาสาระ12560มบบ.1/3
856032010101นางสาวอณุธิดาอารีรักษ์12560มบบ.1/3
866032010102นางสาวอรดาวงษ์ขันธ์12560มบบ.1/3
876032010103นางสาวอรวรรณธรรมคุณ12560มบบ.1/3
886032010104นางสาวอรอนงค์พงษ์สุระ12560มบบ.1/3
896032010105นางสาวอรอุมาบุญหล้า12560มบบ.1/3
906032010106นางสาวอัมพรวาทา12560มบบ.1/3
916032010107นางสาวอาทิตยาประดับศรี12560มบบ.1/3
926032010108นางสาวอุษาวดีบุระขันธ์12560มบบ.1/3
936032010110นางสาวเกศกนกรัตนพันธ์12560มบบ.1/3
946032010111นางสาวเดือนเพ็ญสมใจเดช12560มบบ.1/3
956032010113นางสาวเบญจวรรณชื่นบาน12560มบบ.1/3
966032010114นางสาวเปรมกมลพันธุชาติ12560มบบ.1/3
976032010115นางสาวเปรมฤดีนามวงษ์12560มบบ.1/3
986032010116นางสาวเพ็ชรัตน์รุ่งทิพยโชติ12560มบบ.1/3
996032010118นางสาวไพลินสุภาพ12560มบบ.1/3
1006032010120นางสาวกิ่งมณีรอดภักดี12560มบบ.1/3
1016032010121นางสาวจิญารัตน์รจนัย12560มบบ.1/3
1026032010122นางสาวอริสราภูมิถินเหว่อ12560มบบ.1/3
1036032010123นางสาวอรุณีจันทร์โท12560มบบ.1/3
1046032010124นางสาวพิยดาไชยปัญญา12560สบบ.1/1
1056032010125นางสาวจิดาภาพรหมทา12560มบบ.1/3
1066032010126นายวิรัชรัตนะวรรณ์12560มบบ.1/1
1076032010127นางสาวอริษาโล่ห์ทอง12560มบบ.1/3
1086032010128นางสาวกนกวรรณงามศิริ12560สบบ.1/1
1096032010129นางสาวกนิษฐาไชยพันธ์12560สบบ.1/2
1106032010130นางสาวกมลชนกแก้วมณี12560สบบ.1/1
1116032010131นางสาวกรรณิการ์สมอ12560สบบ.1/1
1126032010132นางสาวกัญญาพรนาครินทร์12560สบบ.1/1
1136032010133นางสาวขวัญชนกอินประสิทธิ์12560สบบ.1/1
1146032010134นางสาวจริยาวดีบุตรศรี12560มบบ.1/2
1156032010135นางสาวจิตรลดาแตงมณี12560สบบ.1/1
1166032010136นางสาวจินตนาภานุราช12560สบบ.1/1
1176032010137นายจิรัฐฐิติเบ้าทอง12560สบบ.1/1
1186032010138นางสาวจิรัตน์ชาดวงชัย12560สบบ.1/1
1196032010139นางสาวจิราพรวันทา12560สบบ.1/1
1206032010140นางสาวจิราภาพุทธสาร12560สบบ.1/1
1216032010141นางสาวจุฑามาศถวิล12560สบบ.1/1
1226032010142นางสาวชนิดาเครือเดช12560สบบ.1/1
1236032010144นางสาวชื่นกมลสารพงษ์12560สบบ.1/1
1246032010146นางสาวฐิติมาบุตรวงษ์12560สบบ.1/1
1256032010147นางสาวณัฐสุดาคาวี12560สบบ.1/1
1266032010148นางสาวธนวรรณนิ้วหล้า12560สบบ.1/1
1276032010149นางสาวธนาภรณ์ดารากรณ์12560สบบ.1/1
1286032010150นางสาวธัญญาลักษณ์วิถุนัด12560สบบ.1/1
1296032010152นางสาวนฤมลอยู่เย็น12560สบบ.1/1
1306032010155นางสาวปิยธิดาดารากรณ์12560สบบ.1/1
1316032010156นางสาวพรกนกสารีบุตร12560สบบ.1/1
1326032010157นางสาวพลอยชมพูเหมือนตา12560สบบ.1/1
1336032010158นางสาวพัชรินทร์พิศเพ็ง12560สบบ.1/1
1346032010159นางสาวมณีวรรณทนทาน12560มบบ.1/2
1356032010160นางสาวพิมพธาบุญมาปัด12560สบบ.1/1
1366032010162นางสาวมณีรัตน์พรมมาศ12560สบบ.1/1
1376032010163นางสาวมฤณีลีลา12560สบบ.1/1
1386032010164นางสาวมลิวัลย์นวลละออง12560สบบ.1/2
1396032010165นางสาวยุภาภรณ์โคตรทิพย์12560สบบ.1/1
1406032010166นางสาวรัชนีกรมะโนราช12560สบบ.1/2
1416032010167นางสาวรัชนีวรรณสายกระสุน12560มบบ.1/1
1426032010168นางสาวรินทร์นภาเสาเวียง12560สบบ.1/2
1436032010169นางสาวรุ่งทิพย์สุดชา12560สบบ.1/2
1446032010170นางสาวเปรมนิกากระเสริมพงษ์12560สบบ.1/2
1456032010171นางสาววชิราภรณ์โพวัน12560สบบ.1/2
1466032010172นางสาววรรณสมภารเพียง12560สบบ.1/2
1476032010173นางสาววลิตานันทโคตร12560สบบ.1/2
1486032010174นางสาววิรวรรณมะณีทอง12560สบบ.1/2
1496032010176นางสาวสุจินดาพิลา12560สบบ.1/2
1506032010177นางสาวสุธาศิณีลุนศรี12560สบบ.1/2
1516032010178นางสาวสุภาภรณ์ศุภเลิศ12560สบบ.1/2
1526032010179นางสาวสุภาวิณีพันธศรี12560สบบ.1/2
1536032010180นางสาวสุวิมลเบ้าทอง12560สบบ.1/2
1546032010181นางสาวอภิญญาดวงน้อย12560สบบ.1/2
1556032010182นางสาวอภิรุจีวรรณารักษ์12560สบบ.1/1
1566032010183นางสาวอมรรัตน์เวียงคำ12560สบบ.1/2
1576032010184นางสาวอรปรียาอภัยวงศ์12560สบบ.1/2
1586032010185นางสาวอรอนงค์ขุนศรี12560สบบ.1/2
1596032010186นางสาวอรอนงค์โทสวัสดิ์12560สบบ.1/2
1606032010187นางสาวอัญชิสาธนาภารุ่งเรือง12560สบบ.1/2
1616032010188นางสาวอุทุมพรบัวต้น12560สบบ.1/2
1626032010189นางสาวอุไรทิพย์ใจเรือง12560สบบ.1/1
1636032010190นางสาวเจนจิราบุญร่วม12560สบบ.1/1
1646032010191นางสาวเจนจิรามุกดาจันทร์12560สบบ.1/2
1656032010192นางสาวเบญจรงค์พึ่งใจ12560สบบ.1/2
1666032010193นางสาวเบญจวรรณอยู่เจริญ12560สบบ.1/2
1676032010194นางสาวเพชรรัตน์พูนทา12560สบบ.1/1
1686032010195นางสาวเสาวลักษณ์คำโสภา12560สบบ.1/2
1696032010196นางสาวปวีณาบุตรศรี12560มบบ.1/2
1706032010198นางสาวศิริญาใจธรรม12560มบบ.1/1
1716032010200นางสาวกมลมาลย์เมธาวิรัตน์12560สบบ.1/1
1726032010201นางสาวจันทร์จิราดาทอง12560สบบ.1/1
1736032010202นางสาวพลอยนภัสจันทศรี12560สบบ.1/1
1746032010203นางสาวทิพย์วรุณโกศัลวิตร12560สบบ.1/1
1756032010204นางสาวสุพรรษาบุตรบุราณ12560สบบ.1/1
1766032010205นางสาวนงลักษณ์บุตะเคียน12560สบบ.1/1
1776032010206นายบุญจิราแพงตา12560สบบ.1/1
1786032010207นายปภาวินเมืองแสน12560สบบ.1/1
1796032010208นางสาวพัชรีพงษ์ขจร12560สบบ.1/1
1806032010209นางสาวศุภากรมูลตระกูล12560สบบ.1/1
1816032010210นางสาวรัชฎาภรณ์ผลบุญ12560สบบ.1/1
1826032010211นางสาวศศิวิมลไข่มุกข์12560สบบ.1/1
1836032010212นางสาวสมใจสิมสวัสดิ์12560สบบ.1/1
1846032010213นางสาวนลินีสาธุการ12560สบบ.1/1
1856032010214นางสาวสุภาวันดีใจ12560สบบ.1/1
1866032010215นางสาวอรพรรณบุญถา12560สบบ.1/1
1876032010216นางสาวเปมิกาเขตขยัน12560สบบ.1/1
1886032010217นางสาวกานต์พิชชาอาจวงค์สิรภัทร12560สบบ.1/1
1896032010218นางสาวกิติยาอร่ามเรือง12560สบบ.1/1
1906032010219นางสาวขนิษฐาคำผาย12560สบบ.1/1
1916032010220นางสาวดาเรศพุทธราช12560สบบ.1/1
1926032010221นางสาวทรัพย์ศิริศรีสังข์12560สบบ.1/1
1936032010222นางสาวพีรนุชพวงทอง12560สบบ.1/1
1946032010223นางสาวรัชณีย์สันโดษ12560มบบ.1/3
1956032010224นางสาวเศรษฐมณีอินทร์แก้ว12560สบบ.1/1
1966032010225นางสาวสุวิมลสุทารส12560มบบ.1/2
1976032010226นางสาวมัณฑนาศรีจู12560สบบ.1/1
1986032010227นางสาวอภิชญาธนาภารุ่งเรือง12560มบบ.1/3
1996032010228นางนงเยาว์ประสมศรี12560สบบ.1/1
2006032010229นางสาวปนัดดาจับตะเฆ้12560สบบ.1/1
2016032010230นางสาวทิพย์ภาภรสมใส12560สบบ.1/1
2026032010231นางสาวสาลินีสันดร12560สบบ.1/1
2036032010232นางสาวสุดาพรจันทร์ประกอบ12560สบบ.1/1
2046032010233นายพิพัฒน์พงศ์ชาวเชียงตุง12560สบบ.1/1
2056032010234นางสาวนุชนภานาคนวล12560สบบ.1/1
2066032010235นางสาวดวงมณียามยิ่ง12560สบบ.1/1
2076032010236นางสาวสิรีธรศรีบัญเรือง12560สบบ.1/1
2086032010237นางสาวพจณีแก้วพินึก12560สบบ.1/1
2096032010238นางสาวสุนันวิภาบุญธรรม12560สบบ.1/1
2106032010239นางสาวพวงผกาเชื้อหม่น12560สบบ.1/1
2116032010240นางสาวศิริลักษณ์สหุนาฬุ12560สบบ.1/1
2126032010241นางสาวอารดาสหุนาฬุ12560สบบ.1/1
2136032010242นางสาวสรัสวดีโคตรสุวรรณ12560สบบ.1/1
2146032010243นางสาวพนาวัลย์สีลาชัย12560สบบ.1/1
2156032010244นางสาวสิราวรรณกลิ่นจันทร์12560สบบ.1/1
2166032010245นางญาณิศาพรอินทร์12560สบบ.1/1
2175932010001นางสาวกชกรสุขแก้ว22559มบบ.2/1
2185932010004นางสาวกมลชนกกว้างบัวนา22559มบบ.2/1
2195932010007นางสาวกัญญารัตน์โอชารส22559มบบ.2/1
2205932010008นางสาวกัลยาวงค์คำ22559มบบ.2/1
2215932010009นางสาวกิตติพรใจดี22559มบบ.2/1
2225932010010นางสาวขวัญจิราศุภราช22559มบบ.2/1
2235932010011นางสาวจารุวรรณสมบัติวงค์22559มบบ.2/1
2245932010013นางสาวจิราภรณ์พูนภิรมย์22559มบบ.2/1
2255932010014นางสาวจุรีรัตน์ดวงเด่น22559มบบ.2/1
2265932010015นางสาวจุลีมะปราง22559มบบ.2/1
2275932010016นางสาวชนกนันท์คำชมภู22559มบบ.2/2
2285932010018นางสาวช่อผกาศรีสมพร22559มบบ.2/1
2295932010020นางสาวฐิติมาทองคำ22559มบบ.2/1
2305932010023นางสาวณิชกุลกล้าชิงชัย22559มบบ.2/2
2315932010024นางสาวดวงตาปราบภัย22559มบบ.2/1
2325932010025นางสาวดวงฤดีชาติวงษ์22559มบบ.2/1
2335932010026นางสาวทิพภาพรธุรี22559มบบ.2/2
2345932010027นางสาวธิรดาตะเคียนเกลี้ยง22559มบบ.2/1
2355932010029นางสาวนราทิพย์แก้วกล้า22559มบบ.2/1
2365932010030นางสาวนันทิยาเทาศิริ22559มบบ.2/1
2375932010033นางสาวนิภาพรตรึงศักดิ์22559มบบ.2/1
2385932010035นางสาวนุชสบาจันทร์เพ็ง22559มบบ.2/1
2395932010036นายปกาศิตบุญร่วม22559มบบ.2/1
2405932010037นางสาวปนัดดาจำปาเรือง22559มบบ.2/1
2415932010038นางสาวประดับพลอยสอนศรี22559มบบ.2/1
2425932010039นางสาวพรธิชาสุโพธิ์22559มบบ.2/1
2435932010043นายมนัสอินทองขาว22559มบบ.2/2
2445932010044นางสาวลัลลนาโพธิราบ22559มบบ.2/2
2455932010045นางสาววชรวรรณมีพันธ์22559มบบ.2/1
2465932010046นางสาววทิญญุตาวงษ์ภักดี22559มบบ.2/2
2475932010047นางสาววนิดาศิริบูรณ์22559มบบ.2/2
2485932010049นางสาววรรลิสาทรงทัน22559มบบ.2/1
2495932010050นางสาววราพรสุดสวาท22559มบบ.2/2
2505932010051นายวรเชษฐยาศิรินทร์22559มบบ.2/2
2515932010053นางสาววิภาพรพรหมจิ๋ว22559มบบ.2/2
2525932010054นางสาวศรินธรมะยม22559มบบ.2/2
2535932010055นางสาวศรีสุดามะโนธรรม22559มบบ.2/2
2545932010056นางสาวศศินิภาพรมลิ22559มบบ.2/2
2555932010058นางสาวศิริวรรณทองมันปู22559มบบ.2/2
2565932010059นางสาวศิวพรวรรณทะวงค์22559มบบ.2/2
2575932010061นางสาวสมฤดีต้นงาม22559มบบ.2/2
2585932010062นางสาวสายธารศรีหดม22559มบบ.2/2
2595932010064นางสาวสารยาสาระ22559มบบ.2/2
2605932010065นางสาวสินีนาฏภักดีโชติ22559มบบ.2/2
2615932010066นางสาวสุกัญญาอุรา22559มบบ.2/2
2625932010067นางสาวสุดารัตน์จันทรโคตร22559มบบ.2/2
2635932010069นางสาวสุพรรณษาทองอินทร์22559มบบ.2/2
2645932010070นางสาวสุภาพรหุ่นยนต์22559มบบ.2/1
2655932010072นางสาวสุมิตราอ้วนผุย22559มบบ.2/2
2665932010073นางสาวสุวาทิพย์ห้วยจันทร์22559มบบ.2/2
2675932010075นางสาวหัสยาส่งศรี22559มบบ.2/2
2685932010076นางสาวอมรรัตน์กล้าเกิด22559มบบ.2/2
2695932010077นางสาวอรพรรณเฟื่องบุญ22559มบบ.2/2
2705932010078นางสาวอรยาจันมา22559มบบ.2/2
2715932010080นางสาวอรัญญาเขียวสะอาด22559มบบ.2/2
2725932010081นางสาวอัยราคมทา22559มบบ.2/2
2735932010082นางสาวอาทิตยาวันงาม22559มบบ.2/2
2745932010083นางสาวอาภาพรอินนาราษฏร์22559มบบ.2/2
2755932010084นางสาวอารียาพันธ์ดี22559มบบ.2/2
2765932010086นางสาวเกษศิตราจังอินทร์22559มบบ.2/1
2775932010089นางสาวดาราวรรณจันทร์หอม22559มบบ.2/2
2785932010091นางสาวจริยาบุญยอ22559สบบ.2/1
2795932010092นางสาวจันทกานต์ไชยรัตน์22559สบบ.2/1
2805932010093นางสาวจิราพรปกป้อง22559สบบ.2/1
2815932010094นางสาวจิราภรณ์บุญสวัสดิ์22559สบบ.2/1
2825932010095นางสาวจุฑารัตน์พวงพันธ์22559สบบ.2/1
2835932010096นางสาวชุติมาบัวทอง22559สบบ.2/1
2845932010097นางสาวณัฐญาศรีเสริม22559สบบ.2/1
2855932010098นางสาวดลนภาบวรสิริยานนท์22559สบบ.2/1
2865932010099นางสาวดวงพรพรมสิทธิ์22559สบบ.2/1
2875932010100นางสาวดวงพรอู่สำเภาทอง22559สบบ.2/1
2885932010101นางสาวชฎาพรดวงแก้ว22559สบบ.2/1
2895932010102นางสาวธัญญลักษณ์ขยันงาน22559สบบ.2/1
2905932010104นางสาวธัญวรัตน์ธรรมชาติ22559สบบ.2/1
2915932010106นางสาวนัฐสุณีย์ศรีรักษา22559สบบ.2/1
2925932010107นางสาวนารีรัตน์คำฉิม22559สบบ.2/2
2935932010108นางสาวนิรัญญาสะใบ22559สบบ.2/1
2945932010109นางสาวน้ำเพชรพูนทา22559สบบ.2/1
2955932010110นางสาวปาริฉัตรทองสา22559สบบ.2/1
2965932010111นางสาวปาริฉัตรเกษมสวัสดิ์22559สบบ.2/1
2975932010112นางสาวพรวิไลแสงทอง22559สบบ.2/1
2985932010113นางสาวพลอยมณีเข็มโคตร22559สบบ.2/1
2995932010114นางสาวมัลลิกาพันธ์วิไล22559สบบ.2/1
3005932010115นางสาวยุวดีวันอังคาร22559สบบ.2/1
3015932010116นางสาวรุ่งระวีภูมิสถาน22559สบบ.2/1
3025932010119นางสาววณิชขึ้นเสา22559สบบ.2/1
3035932010121นางสาววรรณวิษางามเอี่ยม22559สบบ.2/1
3045932010122นางสาววรัญญาวันภูงา22559สบบ.2/1
3055932010123นางสาววรัทยามิ่งขวัญ22559สบบ.2/1
3065932010124นางสาววราพรวิเศษสังข์22559สบบ.2/1
3075932010125นางสาววันชนกธรรมนิยม22559สบบ.2/1
3085932010127นางสาววาสนาปราสัย22559สบบ.2/1
3095932010128นางสาววิชาร์วีชูเกษม22559สบบ.2/2
3105932010129นางสาววิภาดาบุญหนัก22559สบบ.2/1
3115932010130นางสาววิภาดามิ่งขวัญ22559สบบ.2/1
3125932010131นางสาววิมลสิริแก้ววงษา22559สบบ.2/1
3135932010132นางสาววิลาวรรณสุวรรณ22559สบบ.2/2
3145932010133นางสาวศิรินาฎเรืองรัตน์22559สบบ.2/2
3155932010134นางสาวศิริมาบุตรดา22559สบบ.2/2
3165932010135นางสาวสกุณาการะเมฆ22559สบบ.2/2
3175932010136นางสาวสมรศรีพุทธรักษ์22559สบบ.2/1
3185932010137นางสาวสิรินยาสุวรรณ22559สบบ.2/2
3195932010139นางสาวสุณิสาศุภศร22559สบบ.2/2
3205932010140นางสาวกมลชนกเขตนิมิตร22559สบบ.2/2
3215932010141นางสาวสุพัตรามุขรักษ์22559สบบ.2/2
3225932010142นางสาวสุวนันท์จำปาสาร22559สบบ.2/2
3235932010144นางสาวหทัยกาญจน์อุดมนา22559สบบ.2/2
3245932010145นางสาวหนึ่งหทัยนันทวงค์22559สบบ.2/2
3255932010146นางสาวอรปรีญาจำปาสาร22559สบบ.2/2
3265932010147นางสาวอรอนงค์น้ำจันทร์22559สบบ.2/2
3275932010148นางสาวอัจฉราทองสา22559สบบ.2/1
3285932010150นางสาวอุไรรัตน์ต่อคุณ22559สบบ.2/2
3295932010152นางสาวเขมสรณ์ปั้นทอง22559สบบ.2/2
3305932010155นางสาวเมทินีออดไธสง22559สบบ.2/2
3315932010156นางสาวใบเฟริ์นทองประสาร22559สบบ.2/2
3325932010157นางสาวพรทิราพวงธรรม22559มบบ.2/2
3335932010158นางสาวชมัยพรทองเบ้า22559มบบ.2/2
3345932010159นางสาวจินดารัตน์เลื่อนฤทธิ์22559สบบ.2/1
3355932010160นางสาวแพรวนภาอรุณโรจน์22559สบบ.2/2
3365932010161นางสาวกมลทิพย์ประจักษ์จิตร22559มบบ.2/1
3375932011301นางศิริพรสืบเพ็ง22559สบบ.2/1
3385932011306นางสาวกฤตรดีอาจสาลี22559สบบ.2/1
3395932011307นางสาวพรประภากะตะศิลาชัย22559สบบ.2/1
3405932011317นางสาวกัญญาณัฐสำเร็จ22559สบบ.2/1
3415932011319นางสาวโสภาวรรณเวศ22559สบบ.2/1
3425932011320นางสาวสุพรรณิการ์บุษบา22559สบบ.2/1
3435932011321นางสาววาลิกาสุขเสริม22559สบบ.2/1
3445932011322นายชินดนัยภูมิสถาน22559สบบ.2/1
3455932011323นางสาวพรพิมลพันธ์จันทร์22559สบบ.2/1
3465932011324นางสาวนิตยาใจยาว22559สบบ.2/1
3475932011325นางสาวภัทราพรรณพวงแก้ว22559สบบ.2/1
3485932011326นางสาวสุพัตราเลิศศรี22559สบบ.2/1
3495932011327นางสาวกรรณิกาศรีดาชาติ22559สบบ.2/1
3505932011330นางสาวมลทกานต์ลือชา22559สบบ.2/1
3515932011331นางสาวภัทรณรินทร์อสิพงษ์22559สบบ.2/1
3525932011332นางสาวเจมจิฬาร์ถนอมจิตร22559สบบ.2/1
3535832011042นางสาววนัสนันท์หารไชย32558สบบ.3/1
3545832011084นางสาวนิรชาพรมสิทธิ์32558มบบ.3/1
3555832011104นางสาวมลุรีโสดามุข32558มบบ.3/1
3565832011114นางสาวสุดามาศไชยพันธ์32558มบบ.3/1
3575832011122นางสาวจิราภรณ์ดวงใจ32558มบบ.3/1
3585832011124นางสาวเจนจิรามากมาย32558มบบ.3/1
3595832011148นางสาวมะลิปัญญา32558มบบ.3/2
3605832011166นางสาวลลิตาตาลพันธุ์32558มบบ.3/2
3615832011304นางสาวธนัชภรณ์ดวนใหญ่32558สบบ.3/1
3625832011307นางสาวฉวีศรีกระหวัน32558สบบ.3/1
3635832011312นางสาวหัสยาวงศ์สายตา32558สบบ.3/1
3645832011316นางสาวรุ่งนภาด้วงนิล32558สบบ.3/1
3655832011319นางสาวสิรินดามีชัย32558สบบ.3/1
3665832011324นางสาวสุดาพรหนูประโคน32558สบบ.3/1
3675832011336นางสาวจุลกานต์สุภาพันธ์32558สบบ.3/2
3685832011341นางสาวกัญจน์ณัฐยาสารพันธุ์32558สบบ.3/2
3695832011345นางสาวมัลลิกาแก้วนา32558สบบ.3/2
3705832011346นางสาวศิวาณีย์ศรีพล32558สบบ.3/2
3715832011347นางสาวพัชราภรณ์พงคละ32558สบบ.3/2
3725832011348นางสาวจิตรลัดดาบุญส่ง32558สบบ.3/2
3735832011349นางนางปฐมาพรชูเชื้อ32558สบบ.3/2
3745832011351นางสาวนริมลคำรังษี32558สบบ.3/2
3755832011352นายกฤษฏาสนิท32558สบบ.3/2
3765832011353นางสาวลัดดาไชยพันนา32558สบบ.3/2
3775832011359นางดวงแขเจาลา32558สบบ.3/2
3785832011363นางสาวอังสุมาลินศิลา32558สบบ.3/2
3795832011367นางสาวกัญญาภัคไชยสัจ32558สบบ.3/2
3805732011006นางสาวธันย์ชนกอรุณไชย42557สบบ.4/1
3815732011012นางสาวศิริพรปราโมทย์42557สบบ.4/1
3825732011020นางสาวนิตยาสอดศรี42557สบบ.4/1
3835732011024นางสาวศิริพรบุตรดี42557สบบ.4/1
3845732011050นางสาวอุไรวรรณคัลไลลักษณ์42557สบบ.4/2
3855732011056นางสาวจรูญลักษณ์ทันบาล42557สบบ.4/2
3865732011083นางสาวกรองทองสาสี42557มบบ.4/1
3875732011103นางสาวปรารถนาอ่อนสี42557มบบ.4/1
3885732011138นางสาวกรรทิมา ระวังญาติ42557มบบ.4/2
3895732011301นางสาวกาญจนาพรโพธิ์พรหม42557สบบ.4/1
3905732011302นางสาววราภรณ์ละมูล42557สบบ.4/1
3915732011303นางสาวดวงแขเจาลา42557สบบ.4/1
3925732011305นางสาวนิตยาจันทะแจ่ม42557สบบ.4/1
3935732011308นางสาวเนตรนภาฝางคำ42557สบบ.4/1
3945732011310นางสาวกัญญณัชแจ่มแจ้ง42557สบบ.4/1
3955732011311นายสุชาติเศษคง42557สบบ.4/1
3965732011312นางสาวธนัญญาณ์สมนึก42557สบบ.4/1
3975732011316นางสาวลัดดาวัลย์บุญมา42557สบบ.4/1
3985732011326นางสาวประไพศรีมาเนตร42557สบบ.4/1
3995732011332นายโชคชัยนาจำปา42557สบบ.4/1
4005732011333นางสาวสุเมธิณีตามสีวัน42557สบบ.4/1
4015732011335นางสาวสุทธิดาดลสุข42557สบบ.4/1
4025732011336นางสาวกฤษณาเสาเวียง42557สบบ.4/1
4035732011337นางสาวสุภาภรณ์ผาสุข42557สบบ.4/1
4045732011340นางสาวนิดาเลขาตระกูล42557สบบ.4/1
4055732011341นางสาวธิดาพรกล่อมปัญญา42557สบบ.4/1
4065732011342นางสาวพัชราภาสุทธิกุล42557สบบ.4/1
4075732011344นายชินดนัยภูมิสถาน42557สบบ.4/1
4085732011348นางสาวพรศิริกาญจนะกันโห42557สบบ.4/1
4095632011117นางสาวสมฤดีขันตี52556มบบ.5/1
4105632011301นางสาวกัญญาภัคสิมนาม52556สบบ.5/1
4115632011306นางสาวณัฐธยาต์วันทอง52556สบบ.5/1
4125632011307นางสาวทาริกาจันใด52556สบบ.5/1
4135632011317นางสาวปิยยุชสองศรี52556สบบ.5/1
4145632011320นางสาวเพ็ฐประภาแสงทอง52556สบบ.5/1
4155632011322นางสาวรุ่งฑิวาดารากร52556สบบ.5/1
4165632011323นางสาวศศิประภาตลุนจันทร์52556สบบ.5/1
4175632011324นางสาวศิริกานดาบุญเยี่ยม52556สบบ.5/1
4185632011326นายสมบูรณ์เสนคราม52556สบบ.5/1
4195632011334นางสาวอรสุดาโพธิ์ศรี52556สบบ.5/1
4205632011335นางสาวสุดารัตน์จินาวัลย์52556สบบ.5/1
4215632011350นางสาวพรรณีถิ่นไพบูลย์52556สบบ.5/1
4225632011351นางสาวสุจิตราศรีสมพงษ์52556สบบ.5/1
4235632011353นางสาวกาญจนาศิลาวงศ์52556สบบ.5/1
4245632011355นางสาวประดับพรดวนใหญ่52556สบบ.5/1
4255632011357นางสาวศิริพรศิริบูรณ์52556สบบ.5/1
4265632011358นางสาวพรสุดาพรมดี52556สบบ.5/1
4275632011360นางสาววงษ์เดือนสุพงษ์52556สบบ.5/1
4285632011361นางสาวธิดามะโนชาติ52556สบบ.5/1
4295632011367สิบเอกเกษมสรรพันธนา52556สบบ.5/1
4305632011369นางสาวสุภาวดีชมชื่นชู52556สบบ.5/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 3.6525860 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.