ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16032010001นางสาวอมรรัตน์เพ็งแจ่ม12560มบบ.1/2
26032010002นางสาวกนกวรรณกายชาติ12560มบบ.1/1
36032010003นางสาวกนกวรรณวงศ์ลคร12560มบบ.1/1
46032010005นางสาวกัญญาเสม็ดดี12560มบบ.1/1
56032010006นางสาวกัญญารัตน์ธัญญรักษ์12560มบบ.1/1
66032010007นางสาวกัญญารัตน์ศิริยาน12560มบบ.1/1
76032010008นางสาวกัญญารัตน์โพธิ์งาม12560มบบ.1/1
86032010010นางสาวขวัญฤดีต่อคุณ12560มบบ.1/1
96032010011นางสาวจริยาพรคุณสิม12560มบบ.1/1
106032010012นางสาวจันทร์ธิดาเบ็ญมาศ12560มบบ.1/2
116032010013นางสาวจันทิมาอรรคบุตร12560มบบ.1/1
126032010014นางสาวจินดารัตน์สุริเตอร์12560มบบ.1/1
136032010015นางสาวจุฑามณีใยพันธ์12560มบบ.1/1
146032010017นางสาวฉัตรชนกโรจนวิภาต12560มบบ.1/1
156032010018นางสาวชนิภายอดใส12560มบบ.1/1
166032010019นางสาวชลธิชาจันทะสิงห์12560มบบ.1/1
176032010021นางสาวชลิยาชมภูวงศ์12560มบบ.1/1
186032010022นางสาวชุติมาแหวนเงิน12560มบบ.1/1
196032010023นางสาวช่อผกาฉิมภู12560มบบ.1/1
206032010024นางสาวช่อผกาชัยชนะ12560มบบ.1/1
216032010025นางสาวญาณิศาสีสุก12560มบบ.1/1
226032010026นางสาวฐิติมาการะเกษ12560มบบ.1/1
236032010029นางสาวณัฏนิชาแสวงวงค์12560มบบ.1/1
246032010030นางสาวณัฐธิดาจำปา12560มบบ.1/1
256032010031นางสาวณัฐพรโนนกลาง12560มบบ.1/1
266032010032นางสาวทักษพรวงษ์สุพันธ์12560มบบ.1/1
276032010033นางสาวทิพย์พวรรณคำนึง12560มบบ.1/1
286032010034นางสาวทิวานันท์สินธุ์เจริญ12560มบบ.1/1
296032010036นางสาวนภาพรพรมหาร12560มบบ.1/1
306032010037นางสาวนริศราแก้ววิชัย12560มบบ.1/1
316032010038นางสาวนิศารัตน์บุญมาก12560มบบ.1/1
326032010039นางสาวน้ำทิพย์ไชยโชติ12560มบบ.1/1
336032010040นางสาวน้ำฝนปรือปรัก12560มบบ.1/1
346032010041นางสาวจุฑามณีศรีษะ12560มบบ.1/1
356032010042นางสาวบังอรบัวจันทร์12560มบบ.1/2
366032010043นางสาวบัณฑิตาปัญญางาม12560มบบ.1/2
376032010044นางสาวบุษราคัมบุญยอ12560มบบ.1/2
386032010045นางสาวประภัสสราจำนงค์12560มบบ.1/2
396032010046นางสาวประภาพรน้อยพรม12560มบบ.1/2
406032010047นางสาวประวรรณทิพย์ฉิมภู12560มบบ.1/2
416032010048นางสาวปริสาตามบุญ12560มบบ.1/2
426032010050นางสาวปิ่นนภาศึกษา12560มบบ.1/2
436032010051นางสาวพรพนาวรรณสถานพงษ์12560มบบ.1/2
446032010053นางสาวพรอุมาพรมบุตร12560มบบ.1/2
456032010054นางสาวรัตติยากรโสลิภา12560มบบ.1/2
466032010055นางสาวพัชรินทร์วงศ์พินิช12560มบบ.1/2
476032010056นางสาวพัชรีปรือปรัง12560มบบ.1/2
486032010057นางสาวอริสาทวยทา12560มบบ.1/2
496032010058นางสาวพิไลพรสุภราช12560มบบ.1/3
506032010059นางสาวมณฑิราอินทร์สุข12560มบบ.1/1
516032010060นางสาวมณีรัตน์สีด้วง12560มบบ.1/2
526032010061นางสาวมณีรัตน์เพ็ชรพลอย12560มบบ.1/2
536032010063นางสาวมานิสาฤาชาพันธ์12560มบบ.1/2
546032010064นางสาวมาริสาวันนา12560มบบ.1/2
556032010065นางสาวรัชนีกรชาติวงค์12560มบบ.1/2
566032010066นางสาวรัฐติญาดวงศรี12560มบบ.1/2
576032010069นางสาววรรณกานต์เหลืองอรุณ12560มบบ.1/2
586032010070นางสาววรัญญาสาวันดี12560มบบ.1/2
596032010071นางสาววรัญญาโพธิ์ขาว12560มบบ.1/2
606032010072นางสาววาติกาทุมดวง12560มบบ.1/2
616032010073นางสาววิชชุดาสารชาติ12560มบบ.1/2
626032010074นางสาววิชชุดาแสนคำ12560มบบ.1/2
636032010075นางสาวศิรภัสสรใจศรี12560มบบ.1/2
646032010076นางสาวศิริโสภาจุลศรี12560มบบ.1/2
656032010077นางสาวศุภารัตน์สิมตะมะ12560มบบ.1/2
666032010078นางสาวสตรีรัตน์สงคราม12560มบบ.1/2
676032010079นางสาวสมิตากล่อมจันทร์12560มบบ.1/2
686032010080นางสาวสายธารบัวแก้ว12560มบบ.1/2
696032010081นางสาวสินีรัตน์หงษ์วิเศษ12560มบบ.1/2
706032010082นางสาวจุติพรกันยามัย12560มบบ.1/2
716032010083นางสาวสิรินยาพานิช12560มบบ.1/3
726032010084นางสาวสิริยากรธนันชัย12560มบบ.1/3
736032010086นางสาวสุดารัตน์มะพัน12560มบบ.1/3
746032010089นางสาวสุพรรณิกาสาริโย12560มบบ.1/3
756032010090นางสาวสุภาพรคำศรี12560มบบ.1/3
766032010092นางสาวสุรณีมีกันยา12560มบบ.1/3
776032010093นางสาวสุรางคนาจิว12560มบบ.1/3
786032010097นางสาวสุวีณาปานียโชติ12560มบบ.1/3
796032010098นางสาวหรรษาใจมนต์12560มบบ.1/3
806032010099นางสาวหฤทัยปราบภัย12560มบบ.1/3
816032010100นางสาวอณิติยาสาระ12560มบบ.1/3
826032010101นางสาวอณุธิดาอารีรักษ์12560มบบ.1/3
836032010102นางสาวอรดาวงษ์ขันธ์12560มบบ.1/3
846032010103นางสาวอรวรรณธรรมคุณ12560มบบ.1/3
856032010104นางสาวอรอนงค์พงษ์สุระ12560มบบ.1/3
866032010105นางสาวอรอุมาบุญหล้า12560มบบ.1/3
876032010106นางสาวอัมพรวาทา12560มบบ.1/3
886032010107นางสาวอาทิตยาประดับศรี12560มบบ.1/3
896032010108นางสาวอุษาวดีบุระขันธ์12560มบบ.1/3
906032010110นางสาวเกศกนกรัตนพันธ์12560มบบ.1/3
916032010113นางสาวเบญจวรรณชื่นบาน12560มบบ.1/3
926032010114นางสาวเปรมกมลพันธุชาติ12560มบบ.1/3
936032010115นางสาวเปรมฤดีนามวงษ์12560มบบ.1/3
946032010116นางสาวเพ็ชรัตน์รุ่งทิพยโชติ12560มบบ.1/3
956032010118นางสาวไพลินสุภาพ12560มบบ.1/3
966032010120นางสาวกิ่งมณีรอดภักดี12560มบบ.1/3
976032010121นางสาวจิญารัตน์รจนัย12560มบบ.1/3
986032010122นางสาวอริสราภูมิถินเหว่อ12560มบบ.1/3
996032010123นางสาวอรุณีจันทร์โท12560มบบ.1/3
1006032010124นางสาวพิยดาไชยปัญญา12560สบบ.1/1
1016032010125นางสาวจิดาภาพรหมทา12560มบบ.1/3
1026032010126นายวิรัชรัตนะวรรณ์12560มบบ.1/1
1036032010127นางสาวอริษาโล่ห์ทอง12560มบบ.1/3
1046032010128นางสาวกนกวรรณงามศิริ12560สบบ.1/1
1056032010129นางสาวกนิษฐาไชยพันธ์12560สบบ.1/2
1066032010130นางสาวกมลชนกแก้วมณี12560สบบ.1/1
1076032010132นางสาวกัญญาพรนาครินทร์12560สบบ.1/1
1086032010133นางสาวขวัญชนกอินประสิทธิ์12560สบบ.1/1
1096032010134นางสาวจริยาวดีบุตรศรี12560มบบ.1/2
1106032010135นางสาวจิตรลดาแตงมณี12560สบบ.1/1
1116032010136นางสาวจินตนาภานุราช12560สบบ.1/1
1126032010137นายจิรัฐฐิติเบ้าทอง12560สบบ.1/1
1136032010138นางสาวจิรัตน์ชาดวงชัย12560สบบ.1/1
1146032010139นางสาวจิราพรวันทา12560สบบ.1/1
1156032010140นางสาวจิราภาพุทธสาร12560สบบ.1/1
1166032010141นางสาวจุฑามาศถวิล12560สบบ.1/1
1176032010142นางสาวชนิดาเครือเดช12560สบบ.1/1
1186032010144นางสาวชื่นกมลสารพงษ์12560สบบ.1/1
1196032010146นางสาวฐิติมาบุตรวงษ์12560สบบ.1/1
1206032010147นางสาวณัฐสุดาคาวี12560สบบ.1/1
1216032010148นางสาวธนวรรณนิ้วหล้า12560สบบ.1/1
1226032010149นางสาวธนาภรณ์ดารากรณ์12560สบบ.1/1
1236032010150นางสาวธัญญาลักษณ์วิถุนัด12560สบบ.1/1
1246032010152นางสาวนฤมลอยู่เย็น12560สบบ.1/1
1256032010155นางสาวปิยธิดาดารากรณ์12560สบบ.1/1
1266032010156นางสาวพรกนกสารีบุตร12560สบบ.1/1
1276032010157นางสาวพลอยชมพูเหมือนตา12560สบบ.1/1
1286032010158นางสาวพัชรินทร์พิศเพ็ง12560สบบ.1/1
1296032010159นางสาวมณีวรรณทนทาน12560มบบ.1/2
1306032010160นางสาวพิมพธาบุญมาปัด12560สบบ.1/1
1316032010162นางสาวมณีรัตน์พรมมาศ12560สบบ.1/1
1326032010163นางสาวมฤณีลีลา12560สบบ.1/1
1336032010164นางสาวมลิวัลย์นวลละออง12560สบบ.1/2
1346032010165นางสาวยุภาภรณ์โคตรทิพย์12560สบบ.1/1
1356032010166นางสาวรัชนีกรมะโนราช12560สบบ.1/2
1366032010167นางสาวรัชนีวรรณสายกระสุน12560มบบ.1/1
1376032010168นางสาวรินทร์นภาเสาเวียง12560สบบ.1/2
1386032010169นางสาวรุ่งทิพย์สุดชา12560สบบ.1/2
1396032010170นางสาวเปรมนิกากระเสริมพงษ์12560สบบ.1/2
1406032010171นางสาววชิราภรณ์โพวัน12560สบบ.1/2
1416032010172นางสาววรรณสมภารเพียง12560สบบ.1/2
1426032010173นางสาววลิตานันทโคตร12560สบบ.1/2
1436032010174นางสาววิรวรรณมะณีทอง12560สบบ.1/2
1446032010176นางสาวสุจินดาพิลา12560สบบ.1/2
1456032010177นางสาวสุธาศิณีลุนศรี12560สบบ.1/2
1466032010178นางสาวสุภาภรณ์ศุภเลิศ12560สบบ.1/2
1476032010179นางสาวสุภาวิณีพันธศรี12560สบบ.1/2
1486032010180นางสาวสุวิมลเบ้าทอง12560สบบ.1/2
1496032010181นางสาวอภิญญาดวงน้อย12560สบบ.1/2
1506032010182นางสาวอภิรุจีวรรณารักษ์12560สบบ.1/1
1516032010183นางสาวอมรรัตน์เวียงคำ12560สบบ.1/2
1526032010184นางสาวอรปรียาอภัยวงศ์12560สบบ.1/2
1536032010185นางสาวอรอนงค์ขุนศรี12560สบบ.1/2
1546032010186นางสาวอรอนงค์โทสวัสดิ์12560สบบ.1/2
1556032010187นางสาวอัญชิสาธนาภารุ่งเรือง12560สบบ.1/2
1566032010188นางสาวอุทุมพรบัวต้น12560สบบ.1/2
1576032010189นางสาวอุไรทิพย์ใจเรือง12560สบบ.1/1
1586032010190นางสาวเจนจิราบุญร่วม12560สบบ.1/1
1596032010191นางสาวเจนจิรามุกดาจันทร์12560สบบ.1/2
1606032010192นางสาวเบญจรงค์พึ่งใจ12560สบบ.1/2
1616032010193นางสาวเบญจวรรณอยู่เจริญ12560สบบ.1/2
1626032010194นางสาวเพชรรัตน์พูนทา12560สบบ.1/1
1636032010195นางสาวเสาวลักษณ์คำโสภา12560สบบ.1/2
1646032010196นางสาวปวีณาบุตรศรี12560มบบ.1/2
1656032010198นางสาวศิริญาใจธรรม12560มบบ.1/1
1666032010200นางสาวกมลมาลย์เมธาวิรัตน์12560สบบ.1/1
1676032010201นางสาวจันทร์จิราดาทอง12560สบบ.1/1
1686032010202นางสาวพลอยนภัสจันทศรี12560สบบ.1/1
1696032010203นางสาวทิพย์วรุณโกศัลวิตร12560สบบ.1/1
1706032010204นางสาวสุพรรษาบุตรบุราณ12560สบบ.1/1
1716032010205นางสาวนงลักษณ์บุตะเคียน12560สบบ.1/1
1726032010206นายบุญจิราแพงตา12560สบบ.1/1
1736032010207นายปภาวินเมืองแสน12560สบบ.1/1
1746032010208นางสาวพัชรีพงษ์ขจร12560สบบ.1/1
1756032010209นางสาวศุภากรมูลตระกูล12560สบบ.1/1
1766032010210นางสาวรัชฎาภรณ์ผลบุญ12560สบบ.1/1
1776032010211นางสาวศศิวิมลไข่มุกข์12560สบบ.1/1
1786032010212นางสาวสมใจสิมสวัสดิ์12560สบบ.1/1
1796032010213นางสาวนลินีสาธุการ12560สบบ.1/1
1806032010214นางสาวสุภาวันดีใจ12560สบบ.1/1
1816032010215นางสาวอรพรรณบุญถา12560สบบ.1/1
1826032010216นางสาวเปมิกาเขตขยัน12560สบบ.1/1
1836032010217นางสาวกานต์พิชชาอาจวงค์สิรภัทร12560สบบ.1/1
1846032010218นางสาวกิติยาอร่ามเรือง12560สบบ.1/1
1856032010219นางสาวขนิษฐาคำผาย12560สบบ.1/1
1866032010220นางสาวดาเรศพุทธราช12560สบบ.1/1
1876032010221นางสาวทรัพย์ศิริศรีสังข์12560สบบ.1/1
1886032010222นางสาวพีรนุชพวงทอง12560สบบ.1/1
1896032010223นางสาวรัชณีย์สันโดษ12560มบบ.1/3
1906032010224นางสาวเศรษฐมณีอินทร์แก้ว12560สบบ.1/1
1916032010225นางสาวสุวิมลสุทารส12560มบบ.1/2
1926032010226นางสาวมัณฑนาศรีจู12560สบบ.1/1
1936032010227นางสาวอภิชญาธนาภารุ่งเรือง12560มบบ.1/3
1946032010228นางนงเยาว์ประสมศรี12560สบบ.1/1
1956032010229นางสาวปนัดดาจับตะเฆ้12560สบบ.1/1
1966032010230นางสาวทิพย์ภาภรณ์สมใส12560สบบ.1/1
1976032010231นางสาวสาลินีสันดร12560สบบ.1/1
1986032010232นางสาวสุดาพรจันทร์ประกอบ12560สบบ.1/1
1996032010233นายพิพัฒน์พงศ์ชาวเชียงตุง12560สบบ.1/1
2006032010234นางสาวนุชนภานาคนวล12560สบบ.1/1
2016032010235นางสาวดวงมณียามยิ่ง12560สบบ.1/1
2026032010236นางสาวสิรีธรศรีบัญเรือง12560สบบ.1/1
2036032010237นางสาวพจณีแก้วพินึก12560สบบ.1/1
2046032010238นางสาวสุนันวิภาบุญธรรม12560สบบ.1/1
2056032010239นางสาวพวงผกาเชื้อหม่น12560สบบ.1/1
2066032010240นางสาวศิริลักษณ์สหุนาฬุ12560สบบ.1/1
2076032010241นางสาวอารดาสหุนาฬุ12560สบบ.1/1
2086032010242นางสาวสรัสวดีโคตรสุวรรณ12560สบบ.1/1
2096032010243นางสาวพนาวัลย์สีลาชัย12560สบบ.1/1
2106032010244นางสาวสิราวรรณกลิ่นจันทร์12560สบบ.1/1
2116032010245นางญาณิศาพรอินทร์12560สบบ.1/1
2125932010001นางสาวกชกรสุขแก้ว22559มบบ.2/1
2135932010007นางสาวกัญญารัตน์โอชารส22559มบบ.2/1
2145932010009นางสาวกิตติพรใจดี22559มบบ.2/1
2155932010010นางสาวขวัญจิราศุภราช22559มบบ.2/1
2165932010011นางสาวจารุวรรณสมบัติวงค์22559มบบ.2/1
2175932010013นางสาวจิราภรณ์พูนภิรมย์22559มบบ.2/1
2185932010015นางสาวจุลีมะปราง22559มบบ.2/1
2195932010018นางสาวช่อผกาศรีสมพร22559มบบ.2/1
2205932010020นางสาวฐิติมาทองคำ22559มบบ.2/1
2215932010023นางสาวณิชกุลกล้าชิงชัย22559มบบ.2/2
2225932010024นางสาวดวงตาปราบภัย22559มบบ.2/1
2235932010026นางสาวทิพภาพรธุรี22559มบบ.2/2
2245932010033นางสาวนิภาพรตรึงศักดิ์22559มบบ.2/1
2255932010036นายปกาศิตบุญร่วม22559มบบ.2/1
2265932010038นางสาวประดับพลอยสอนศรี22559มบบ.2/1
2275932010045นางสาววชรวรรณมีพันธ์22559มบบ.2/1
2285932010046นางสาววทิญญุตาวงษ์ภักดี22559มบบ.2/2
2295932010053นางสาววิภาพรพรหมจิ๋ว22559มบบ.2/2
2305932010056นางสาวศศินิภาพรมลิ22559มบบ.2/2
2315932010061นางสาวสมฤดีต้นงาม22559มบบ.2/2
2325932010069นางสาวสุพรรณษาทองอินทร์22559มบบ.2/2
2335932010070นางสาวสุภาพรหุ่นยนต์22559มบบ.2/1
2345932010072นางสาวสุมิตราอ้วนผุย22559มบบ.2/2
2355932010076นางสาวอมรรัตน์กล้าเกิด22559มบบ.2/2
2365932010077นางสาวอรพรรณเฟื่องบุญ22559มบบ.2/2
2375932010081นางสาวอัยราคมทา22559มบบ.2/2
2385932010082นางสาวอาทิตยาวันงาม22559มบบ.2/2
2395932010086นางสาวเกษศิตราจังอินทร์22559มบบ.2/1
2405932010096นางสาวชุติมาบัวทอง22559สบบ.2/1
2415932010098นางสาวดลนภาบวรสิริยานนท์22559สบบ.2/1
2425932010101นางสาวชฎาพรดวงแก้ว22559สบบ.2/1
2435932010102นางสาวธัญญลักษณ์ขยันงาน22559สบบ.2/1
2445932010106นางสาวนัฐสุณีย์ศรีรักษา22559สบบ.2/1
2455932010109นางสาวน้ำเพชรพูนทา22559สบบ.2/1
2465932010110นางสาวปาริฉัตรทองสา22559สบบ.2/1
2475932010115นางสาวยุวดีวันอังคาร22559สบบ.2/1
2485932010121นางสาววรรณวิษางามเอี่ยม22559สบบ.2/1
2495932010122นางสาววรัญญาวันภูงา22559สบบ.2/1
2505932010123นางสาววรัทยามิ่งขวัญ22559สบบ.2/1
2515932010124นางสาววราพรวิเศษสังข์22559สบบ.2/1
2525932010125นางสาววันชนกธรรมนิยม22559สบบ.2/1
2535932010127นางสาววาสนาปราสัย22559สบบ.2/1
2545932010130นางสาววิภาดามิ่งขวัญ22559สบบ.2/1
2555932010131นางสาววิมลสิริแก้ววงษา22559สบบ.2/1
2565932010139นางสาวสุณิสาศุภศร22559สบบ.2/2
2575932010141นางสาวสุพัตรามุขรักษ์22559สบบ.2/2
2585932010142นางสาวสุวนันท์จำปาสาร22559สบบ.2/2
2595932010148นางสาวอัจฉราทองสา22559สบบ.2/1
2605932010157นางสาวพรทิราพวงธรรม22559มบบ.2/2
2615932010158นางสาวชมัยพรทองเบ้า22559มบบ.2/2
2625932010161นางสาวกมลทิพย์ประจักษ์จิตร22559มบบ.2/1
2635932011301นางศิริพรสืบเพ็ง22559สบบ.2/1
2645932011317นางสาวกัญญาณัฐสำเร็จ22559สบบ.2/1
2655932011321นางสาววาลิกาสุขเสริม22559สบบ.2/1
2665932011322นายชินดนัยภูมิสถาน22559สบบ.2/1
2675932011323นางสาวพรพิมลพันธ์จันทร์22559สบบ.2/1
2685932011325นางสาวภัทราพรรณพวงแก้ว22559สบบ.2/1
2695932011331นางสาวภัทรณรินทร์อสิพงษ์22559สบบ.2/1
2705932011332นางสาวเจมจิฬาร์ถนอมจิตร22559สบบ.2/1
2715832011042นางสาววนัสนันท์หารไชย32558สบบ.3/1
2725832011084นางสาวนิรชาพรมสิทธิ์32558มบบ.3/1
2735832011104นางสาวมลุรีโสดามุข32558มบบ.3/1
2745832011114นางสาวสุดามาศไชยพันธ์32558มบบ.3/1
2755832011122นางสาวจิราภรณ์ดวงใจ32558มบบ.3/1
2765832011124นางสาวเจนจิรามากมาย32558มบบ.3/1
2775832011148นางสาวมะลิปัญญา32558มบบ.3/2
2785832011166นางสาวลลิตาตาลพันธุ์32558มบบ.3/2
2795832011304นางสาวธนัชภรณ์ดวนใหญ่32558สบบ.3/1
2805832011307นางสาวฉวีศรีกระหวัน32558สบบ.3/1
2815832011312นางสาวหัสยาวงศ์สายตา32558สบบ.3/1
2825832011316นางสาวรุ่งนภาด้วงนิล32558สบบ.3/1
2835832011319นางสาวสิรินดามีชัย32558สบบ.3/1
2845832011324นางสาวสุดาพรหนูประโคน32558สบบ.3/1
2855832011336นางสาวจุลกานต์สุภาพันธ์32558สบบ.3/2
2865832011341นางสาวกัญจน์ณัฐยาสารพันธุ์32558สบบ.3/2
2875832011345นางสาวมัลลิกาแก้วนา32558สบบ.3/2
2885832011346นางสาวศิวาณีย์ศรีพล32558สบบ.3/2
2895832011347นางสาวพัชราภรณ์พงคละ32558สบบ.3/2
2905832011348นางสาวจิตรลัดดาบุญส่ง32558สบบ.3/2
2915832011349นางนางปฐมาพรชูเชื้อ32558สบบ.3/2
2925832011351นางสาวนริมลคำรังษี32558สบบ.3/2
2935832011352นายกฤษฏาสนิท32558สบบ.3/2
2945832011353นางสาวลัดดาไชยพันนา32558สบบ.3/2
2955832011359นางดวงแขเจาลา32558สบบ.3/2
2965832011363นางสาวอังสุมาลินศิลา32558สบบ.3/2
2975832011367นางสาวกัญญาภัคไชยสัจ32558สบบ.3/2
2985732011006นางสาวธันย์ชนกอรุณไชย42557สบบ.4/1
2995732011020นางสาวนิตยาสอดศรี42557สบบ.4/1
3005732011024นางสาวศิริพรบุตรดี42557สบบ.4/1
3015732011050นางสาวอุไรวรรณคัลไลลักษณ์42557สบบ.4/2
3025732011056นางสาวจรูญลักษณ์ทันบาล42557สบบ.4/2
3035732011083นางสาวกรองทองสาสี42557มบบ.4/1
3045732011103นางสาวปรารถนาอ่อนสี42557มบบ.4/1
3055732011138นางสาวกรรทิมา ระวังญาติ42557มบบ.4/2
3065732011301นางสาวกาญจนาพรโพธิ์พรหม42557สบบ.4/1
3075732011302นางสาววราภรณ์ละมูล42557สบบ.4/1
3085732011303นางสาวดวงแขเจาลา42557สบบ.4/1
3095732011305นางสาวนิตยาจันทะแจ่ม42557สบบ.4/1
3105732011308นางสาวเนตรนภาฝางคำ42557สบบ.4/1
3115732011310นางสาวกัญญณัชแจ่มแจ้ง42557สบบ.4/1
3125732011311นายสุชาติเศษคง42557สบบ.4/1
3135732011312นางสาวธนัญญาณ์สมนึก42557สบบ.4/1
3145732011316นางสาวลัดดาวัลย์บุญมา42557สบบ.4/1
3155732011326นางสาวประไพศรีมาเนตร42557สบบ.4/1
3165732011332นายโชคชัยนาจำปา42557สบบ.4/1
3175732011333นางสาวสุเมธิณีตามสีวัน42557สบบ.4/1
3185732011335นางสาวสุทธิดาดลสุข42557สบบ.4/1
3195732011336นางสาวกฤษณาเสาเวียง42557สบบ.4/1
3205732011337นางสาวสุภาภรณ์ผาสุข42557สบบ.4/1
3215732011340นางสาวนิดาเลขาตระกูล42557สบบ.4/1
3225732011341นางสาวธิดาพรกล่อมปัญญา42557สบบ.4/1
3235732011342นางสาวพัชราภาสุทธิกุล42557สบบ.4/1
3245732011344นายชินดนัยภูมิสถาน42557สบบ.4/1
3255732011348นางสาวพรศิริกาญจนะกันโห42557สบบ.4/1
3265632011117นางสาวสมฤดีขันตี52556มบบ.5/1
3275632011301นางสาวกัญญาภัคสิมนาม52556สบบ.5/1
3285632011306นางสาวณัฐธยาต์วันทอง52556สบบ.5/1
3295632011307นางสาวทาริกาจันใด52556สบบ.5/1
3305632011317นางสาวปิยยุชสองศรี52556สบบ.5/1
3315632011320นางสาวเพ็ฐประภาแสงทอง52556สบบ.5/1
3325632011322นางสาวรุ่งฑิวาดารากร52556สบบ.5/1
3335632011323นางสาวศศิประภาตลุนจันทร์52556สบบ.5/1
3345632011324นางสาวศิริกานดาบุญเยี่ยม52556สบบ.5/1
3355632011326นายสมบูรณ์เสนคราม52556สบบ.5/1
3365632011334นางสาวอรสุดาโพธิ์ศรี52556สบบ.5/1
3375632011335นางสาวสุดารัตน์จินาวัลย์52556สบบ.5/1
3385632011350นางสาวพรรณีถิ่นไพบูลย์52556สบบ.5/1
3395632011351นางสาวสุจิตราศรีสมพงษ์52556สบบ.5/1
3405632011353นางสาวกาญจนาศิลาวงศ์52556สบบ.5/1
3415632011355นางสาวประดับพรดวนใหญ่52556สบบ.5/1
3425632011357นางสาวศิริพรศิริบูรณ์52556สบบ.5/1
3435632011358นางสาวพรสุดาพรมดี52556สบบ.5/1
3445632011360นางสาววงษ์เดือนสุพงษ์52556สบบ.5/1
3455632011361นางสาวธิดามะโนชาติ52556สบบ.5/1
3465632011367สิบเอกเกษมสรรพันธนา52556สบบ.5/1
3475632011369นางสาวสุภาวดีชมชื่นชู52556สบบ.5/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 2.7221949 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.