ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16132010001นางสาวกชกรดารากรณ์12561มบบ.1/1
26132010002นางสาวกนกวรรณคำนึง12561มบบ.1/1
36132010003นางสาวกนกวรรณงามเปรี่ยม12561มบบ.1/2
46132010004นางสาวกนกวรรณสุวรรณราย12561มบบ.1/1
56132010005นางสาวกนกวรรณไกรยา12561มบบ.1/1
66132010006นางสาวกมลชนกคล่องแคล่ว12561มบบ.1/1
76132010007นางสาวกมลวรรณการะเกษ12561มบบ.1/2
86132010008นางสาวกรรณิการ์แพทย์นาดี12561มบบ.1/2
96132010009นางสาวกัณธิมาจันทร์มนตรี12561มบบ.1/1
106132010010นางสาวกัลยาพรมะวงษ์12561มบบ.1/1
116132010011นางสาวกาญจนาศรีเทพ12561มบบ.1/1
126132010012นางสาวกิตติมาภรณ์ชาลี12561มบบ.1/1
136132010014นางสาวขนิษฐาแสงทอง12561มบบ.1/1
146132010015นางสาวจริยาดาสันทัด12561มบบ.1/1
156132010016นางสาวจันทร์เพ็ญดวงจันทร์12561มบบ.1/1
166132010017นางสาวจันทร์เพ็ญยินดี12561มบบ.1/1
176132010018นางสาวจินตนาไสว12561มบบ.1/1
186132010019นางสาวจิราพรศรีนาม12561มบบ.1/1
196132010020นางสาวจิราภาปรางสุข12561มบบ.1/2
206132010021นางสาวจีรภามูลราช12561มบบ.1/1
216132010022นางสาวชมพูนุชใจมนต์12561มบบ.1/1
226132010023นางสาวชลธิชาพลชัย12561มบบ.1/1
236132010024นางสาวชลลดาพาพิมพ์12561มบบ.1/1
246132010025นางสาวอชิรญาอุดร12561มบบ.1/1
256132010027นางสาวชุติมาเสาตรง12561มบบ.1/1
266132010028นางสาวช่อผกาวงษ์มณี12561มบบ.1/1
276132010029นางสาวฐาณมาศสิงห์โท12561มบบ.1/1
286132010030นางสาวฐิมาพรแก้วภักดี12561มบบ.1/1
296132010031นางสาวณภัทรนนท์ศิลา12561มบบ.1/1
306132010032นางสาวณรากรกลีบนิมิตร12561มบบ.1/1
316132010034นางสาวณัฐทิชาศรีหนาท12561มบบ.1/1
326132010035นางสาวณัฐธิดาพงษ์สุวรรณ์12561มบบ.1/3
336132010036นางสาวณีรนุชบุญช่วย12561มบบ.1/1
346132010037นางสาวดรรชนีบุญธรรม12561มบบ.1/1
356132010038นางสาวดวงทิพย์ระงับภัย12561มบบ.1/1
366132010039นางสาวทับทิมทองอินสวร12561มบบ.1/1
376132010040นางสาวทิพย์วิมลศรีลาชัย12561มบบ.1/3
386132010041นางสาวธนิกานต์ขาวงาม12561มบบ.1/1
396132010043นางสาวธมลวรรณทองแสน12561มบบ.1/1
406132010044นางสาวธัญญรัตน์วิยาสิงห์12561มบบ.1/1
416132010045นางสาวธิดาพรมตา12561มบบ.1/2
426132010046นางสาวนพวรรณเค้าเงื่อน12561มบบ.1/2
436132010047นางสาวนภาพรขวัญเลิศ12561มบบ.1/2
446132010048นางสาวนฤมลจันทร์อบ12561มบบ.1/2
456132010049นางสาวนันทวรรณนัยนิตย์12561มบบ.1/2
466132010050นางสาวนันธิดาสุกระวัน12561มบบ.1/2
476132010051นายนิตยาสมาน12561มบบ.1/2
486132010052นางสาวนิตยาเปลื้องปราชญ์12561มบบ.1/2
496132010053นางสาวนิฤมลองอาจ12561มบบ.1/2
506132010055นางสาวน้ำฝนบุญละออง12561มบบ.1/2
516132010056นายบัณทิตาจันทร์แก้ว12561มบบ.1/2
526132010057นางสาวบุษกรเสาเวียง12561มบบ.1/2
536132010058นางสาวบุษบาบุญมาก12561มบบ.1/2
546132010059นางสาวปนัดดาทองแดง12561มบบ.1/3
556132010060นางสาวประกายพลอยป้องชัย12561มบบ.1/2
566132010061นางสาวประกายแก้วศิริทอง12561มบบ.1/2
576132010063นางสาวปัทมามะโนมัย12561มบบ.1/2
586132010064นางสาวปิยดาชาติมนตรี12561มบบ.1/2
596132010065นางสาวปิยธิดาแขมคำ12561มบบ.1/1
606132010066นายปิยราณีวรรณา12561มบบ.1/2
616132010067นางสาวปิยะดาอ่อนขาว12561มบบ.1/2
626132010068นางสาวปิยะพรวันยุมา12561มบบ.1/2
636132010069นางสาวพรรณิภาประจญ12561มบบ.1/2
646132010070นางสาวพรวิภาพงษ์พิลา12561มบบ.1/2
656132010071นางสาวพฤกษาฟองบาลศรี12561มบบ.1/2
666132010072นางสาวพฤกษายวนชื่น12561มบบ.1/2
676132010073นางสาวพัชรมัยผิวขัวเรียง12561มบบ.1/2
686132010074นางสาวพัชริดาบัวไข12561มบบ.1/2
696132010075นางสาวพิมพิไลทิพมนต์12561มบบ.1/2
706132010076นายพิมลวรรณใจสุระ12561มบบ.1/2
716132010077นายพิรยามุ่งหมาย12561มบบ.1/2
726132010078นางสาวมณทิราบริสุทธิ์12561มบบ.1/2
736132010079นางสาวมณีรัตน์ศรีสร้อยพร้าว12561มบบ.1/2
746132010080นางสาวรัชยาภรณ์สิงห์สิทธิ์12561มบบ.1/3
756132010082นายรินรดาจันทะโสม12561มบบ.1/2
766132010083นางสาวรุจิราลาดมุงคุล12561มบบ.1/2
776132010084นายรุ่งฤดีกระสังข์12561มบบ.1/2
786132010085นายลัดดาวัลย์สายสุนา12561มบบ.1/2
796132010087นางสาววรรณภาวรรณทวี12561มบบ.1/2
806132010088นางสาววรรณภาศรีดาชาติ12561มบบ.1/3
816132010089นางสาววรรณภาแก้วสมุทร์12561มบบ.1/3
826132010090นางสาววริศราวังทอง12561มบบ.1/3
836132010091นางสาววัลยาพรแซ่ซิ่น12561มบบ.1/1
846132010092นางสาววาลิณีโนนน้อย12561มบบ.1/3
856132010093นางสาวศิรินภาประชัน12561มบบ.1/3
866132010094นางสาวศิริลักษณ์ประทุมวัน12561มบบ.1/2
876132010095นางสาวศิริวรรณจำปา12561มบบ.1/3
886132010097นางสาวสมฤทัยจันเรือง12561มบบ.1/1
896132010098นางสาวสมเพียรบุญมา12561มบบ.1/3
906132010099นายสร้อยธิวาร์ลาลุน12561มบบ.1/3
916132010100นางสาวสาวิตรีชามัด12561มบบ.1/3
926132010101นางสาวสิรินญายศศิริ12561มบบ.1/3
936132010102นางสาวสุกัญญานาคประเสริฐ12561มบบ.1/3
946132010103นางสาวสุจินธรจันทร์หอม12561มบบ.1/3
956132010104นางสาวสุดารัตน์แก้วยงกฎ12561มบบ.1/3
966132010105นางสาวสุนิสาร่วมใจ12561มบบ.1/3
976132010106นางสาวสุพัชรีแก้วศรีบุตร12561มบบ.1/3
986132010107นางสาวสุพัฒย์ตราลือตะนา12561มบบ.1/2
996132010108นางสาวสุพัตราสหุนันท์12561มบบ.1/3
1006132010109นางสาวสุลิตาใสสาร12561มบบ.1/3
1016132010110นางสาวสุวรรณาวรรณบุตร12561มบบ.1/3
1026132010111นางสาวอฐิติยาทองกลม12561มบบ.1/3
1036132010113นางสาวอรญานระสาร12561มบบ.1/3
1046132010114นางสาวอรปรีญาพิมโคตร12561มบบ.1/3
1056132010115นางสาวอรุณีพระโสภา12561มบบ.1/3
1066132010116นางสาวอัจฉริยาจันทร์ฟ้าเลื่อม12561มบบ.1/3
1076132010117นางสาวอินทิราพรนามวงษ์12561มบบ.1/3
1086132010118นางสาวเกศินีภูมาพันธ์12561มบบ.1/3
1096132010119นางสาวเขมิกาพรหมรักษา12561มบบ.1/2
1106132010120นางสาวเจนจิราบุญชู12561มบบ.1/3
1116132010121นางสาวเนตรนภาพูลพิพัฒน์12561มบบ.1/3
1126132010122นางสาวเพ็ชรรัตน์นิลศรี12561มบบ.1/3
1136132010123นางสาวเพ็ญพรพลพงษ์12561มบบ.1/2
1146132010124นางสาวเฟื่องลัดดาศรีทอง12561มบบ.1/3
1156132010125นางสาวเสาวนีย์วรรณทวี12561มบบ.1/3
1166132010126นางสาวแพรไหมพงษ์วัน12561มบบ.1/3
1176132010128นางสาวไพรินทร์อุทธา12561มบบ.1/3
1186132010129นางสาวนันทิดาอินทร์จันทร์12561สบบ.1/1
1196132010130นางสาวสรัญญาสาระภา12561สบบ.1/1
1206132010131นางสาวธิตยาภรณ์นิลรัตน์12561สบบ.1/1
1216132010132นางสาวกัญญ์วราศรีอินทร12561สบบ.1/1
1226132010133นางสาวกิ่งกาญจน์สัมฤทธิ์12561สบบ.1/1
1236132010134นางสาวเมธาวดีเงินจันทร์12561สบบ.1/1
1246132010135นางสาวศิริวรรณบุรพา12561สบบ.1/1
1256132010136นางสาวอัมพรดวงจิตร12561สบบ.1/1
1266132010137นางสาวศศิวิมลบรรลือทรัพย์12561สบบ.1/1
1276132010138นางสาวหนึ่งดาวพิมพ์ทอง12561สบบ.1/1
1286132010139นางสาวกรรณิกาเลิศจริยา12561สบบ.1/1
1296132010140นางสาวกานต์ธิดาเลิศจริยา12561สบบ.1/1
1306132010141นางสาววธิดาเทพอาสา12561สบบ.1/1
1316132010142นางสาวนุชนาฏพรมจันทร์12561สบบ.1/2
1326132010144นางสาวนิตยาจูมทอง12561สบบ.1/1
1336132010145นายนรากรภูมิสถาน12561สบบ.1/1
1346132010146นางสาววรรณพรอินสุข12561สบบ.1/1
1356132010147นางสาวปิยฉัตรเพ็งแจ่ม12561สบบ.1/1
1366132010148นางสาวกัญญารัตน์พิมสมาน12561สบบ.1/1
1376132010149นายกิตติชัยภาวัน12561สบบ.1/1
1386132010150นางสาวจันเพ็ญจิตโชติ12561สบบ.1/1
1396132010151นางสาวจินต์นิภาพุฒพันธ์12561สบบ.1/2
1406132010152นางสาวจิรายุไชยสุกา12561สบบ.1/1
1416132010153นางสาวจุฬาลักษณ์ปุญญา12561สบบ.1/2
1426132010154นางสาวชนินาถสุทธสนธิ์12561สบบ.1/1
1436132010155นางสาวชลิตาระวัง12561สบบ.1/2
1446132010156นางสาวชาลิสาขวัญเมือง12561สบบ.1/1
1456132010157นายณัฐธนพลสำราญพิทักษ์12561สบบ.1/1
1466132010158นางสาวธัญวรัตม์เพ็งพันธ์12561สบบ.1/2
1476132010159นางสาวธารารัตน์บุญรักษา12561สบบ.1/1
1486132010160นางสาวนพวรรณพรหมคุณ12561สบบ.1/1
1496132010161นางสาวบุญจิราโคษา12561สบบ.1/1
1506132010162นางสาวปณิฐากำจัด12561สบบ.1/1
1516132010163นางสาวประภาพรศรีสมพร12561สบบ.1/1
1526132010164นางสาวปิยะฉัตรสัจจา12561สบบ.1/1
1536132010165นางสาวพชรพรรณปักษา12561สบบ.1/2
1546132010166นางสาวพนาลีวงศ์ลีศิริวิวัฒน์12561สบบ.1/1
1556132010167นางสาวพนิดาไชยพันธ์12561สบบ.1/2
1566132010168นางสาวพรนภาวันนา12561สบบ.1/1
1576132010169นางสาวโสภิดาบุญเพ็ง12561สบบ.1/1
1586132010170นางสาวณัฐธิดาศุภเลิศ12561สบบ.1/1
1596132010171นางสาวเพ็ญนภาศุภเลิศ12561สบบ.1/2
1606132010172นางสาวอัจฉรามนพรมมา12561สบบ.1/2
1616132010173นางสาวบัณฑิตาประชาราษฎร์12561สบบ.1/2
1626132010175นางสาวสุพัตราสุขะตะ12561สบบ.1/2
1636132010176นางสาวพรรษชลพงษ์พิละ12561สบบ.1/2
1646132010177นางสาวจินตกัญญาชาญชิตร12561สบบ.1/2
1656132010178นางสาวมาริสาระหังวา12561สบบ.1/2
1666132010179นางสาวเบญจมาศทัดแก้ว12561สบบ.1/2
1676132010180นางสาวจริญญาสมโภชน์12561สบบ.1/2
1686132010181นางสาวพิมลรัตน์ทรจักร์12561สบบ.1/2
1696132010182นางสาวสุนารีสีระวัน12561สบบ.1/2
1706132010183นางสาวพรสวรรค์ใจอ่อน12561สบบ.1/2
1716132010184นางสาวศกุนิชญ์โนนทอง12561สบบ.1/2
1726132010185นางสาวศุวิมลยงยศ12561สบบ.1/2
1736132010186นางสาวกฤติยาชาญชิตร12561สบบ.1/2
1746132010187นางสาวศันสนีย์ทรงงาม12561สบบ.1/2
1756132010188นางสาวสายสมรแสงสกุล12561สบบ.1/2
1766132010189นางสาววราภรณ์ท้าวแก้ว12561สบบ.1/2
1776132010190นางสาวปาติกานต์กงใจ12561สบบ.1/2
1786132010191นายศิริพงษ์โสดาโคตร12561สบบ.1/2
1796132010192นางสาวพรลภัสผาธรรม12561สบบ.1/2
1806132010193นางสาวพรวรินทรจำปาดี12561สบบ.1/2
1816132010195นางสาวภลินีจริงดี12561สบบ.1/1
1826132010196นางสาวภัคจีราทองประภา12561สบบ.1/2
1836132010197นางสาวรัตนาพรวงษ์ศรี12561สบบ.1/2
1846132010198นางสาววรรณนิภาสิงห์คำ12561สบบ.1/2
1856132010199นางสาววรัญญาจันทกรณ์12561สบบ.1/1
1866132010200นางสาววราภรณ์เควันดี12561สบบ.1/2
1876132010201นางสาววรินยุพาพิมพ์สิน12561สบบ.1/1
1886132010202นางสาววิภาดาวงศ์ดี12561สบบ.1/2
1896132010203นางสาวศรัณย์พรจันทะสี12561สบบ.1/2
1906132010204นางสาวศศิกัญญาแซ่จึง12561สบบ.1/2
1916132010205นางสาวอรปรียากฐินทอง12561สบบ.1/1
1926132010206นางสาวสิรินทิพย์คัลนา12561สบบ.1/2
1936132010207นางสาวสุกัญญารักษาพันธ์12561สบบ.1/1
1946132010208นางสาวสุนิสาดัชถุยาวัตร12561สบบ.1/2
1956132010209นางสาวสุพรรษาคำเคน12561สบบ.1/1
1966132010210นางสาวสุพัตราอุทา12561สบบ.1/2
1976132010211นางสาวอารียาสังข์โสม12561สบบ.1/2
1986132010212นางสาวอุดมพรจันสมุทร์12561สบบ.1/2
1996132010213นางสาวธิดารัตน์คำดี12561มบบ.1/3
2006132010214นางสาวอุษณีภูมี12561มบบ.1/3
2016132010215นางสาวสุพัตรายอดมงคล12561มบบ.1/3
2026132010216นางสาวณัฐธิดามณีวงษ์12561มบบ.1/2
2036132010217นางสาวนวรัตน์ปาจิแพ12561มบบ.1/3
2046132010218นางสาวสุพัตราโสดา12561มบบ.1/1
2056132010219นางสาวจันทิราบัวส่อง12561มบบ.1/3
2066132010220นางสาวปรมาภรณ์บุญญะวงศ์12561มบบ.1/3
2076132010221นางสาวศิริโสภาคมใส12561มบบ.1/1
2086132010222นางสาวศรัญญาภรณ์ระศร12561สบบ.1/1
2096132010223นายสุรชัยบุญใหญ่12561สบบ.1/1
2106132010224นางสาวนิตยาสมพอง12561มบบ.1/1
2116132010225นางสาวศิริโสภาเพ็งแจ่ม12561มบบ.1/3
2126132010226นางสาวขวัญจิราชาติวงษ์12561มบบ.1/1
2136032010001นางสาวอมรรัตน์เพ็งแจ่ม22560มบบ.2/2
2146032010002นางสาวกนกวรรณกายชาติ22560มบบ.2/1
2156032010003นางสาวกนกวรรณวงศ์ลคร22560มบบ.2/1
2166032010005นางสาวกัญญาเสม็ดดี22560มบบ.2/1
2176032010006นางสาวกัญญารัตน์ธัญญรักษ์22560มบบ.2/1
2186032010007นางสาวกัญญารัตน์ศิริยาน22560มบบ.2/1
2196032010008นางสาวกัญญารัตน์โพธิ์งาม22560มบบ.2/1
2206032010010นางสาวขวัญฤดีต่อคุณ22560มบบ.2/1
2216032010011นางสาวจริยาพรคุณสิม22560มบบ.2/1
2226032010012นางสาวจันทร์ธิดาเบ็ญมาศ22560มบบ.2/2
2236032010013นางสาวจันทิมาอรรคบุตร22560มบบ.2/1
2246032010014นางสาวจินดารัตน์สุริเตอร์22560มบบ.2/1
2256032010015นางสาวจุฑามณีใยพันธ์22560มบบ.2/1
2266032010017นางสาวฉัตรชนกโรจนวิภาต22560มบบ.2/1
2276032010018นางสาวชนิภายอดใส22560มบบ.2/1
2286032010019นางสาวชลธิชาจันทะสิงห์22560มบบ.2/1
2296032010021นางสาวชลิยาชมภูวงศ์22560มบบ.2/1
2306032010022นางสาวชุติมาแหวนเงิน22560มบบ.2/1
2316032010023นางสาวช่อผกาฉิมภู22560มบบ.2/1
2326032010024นางสาวช่อผกาชัยชนะ22560มบบ.2/1
2336032010025นางสาวญาณิศาสีสุก22560มบบ.2/1
2346032010026นางสาวฐิติมาการะเกษ22560มบบ.2/1
2356032010029นางสาวณัฏนิชาแสวงวงค์22560มบบ.2/1
2366032010030นางสาวณัฐธิดาจำปา22560มบบ.2/1
2376032010031นางสาวณัฐพรโนนกลาง22560มบบ.2/1
2386032010032นางสาวทักษพรวงษ์สุพันธ์22560มบบ.2/1
2396032010033นางสาวทิพย์พวรรณคำนึง22560มบบ.2/1
2406032010034นางสาวทิวานันท์สินธุ์เจริญ22560มบบ.2/1
2416032010036นางสาวนภาพรพรมหาร22560มบบ.2/1
2426032010037นางสาวนริศราแก้ววิชัย22560มบบ.2/1
2436032010038นางสาวนิศารัตน์บุญมาก22560มบบ.2/1
2446032010039นางสาวน้ำทิพย์ไชยโชติ22560มบบ.2/1
2456032010040นางสาวน้ำฝนปรือปรัก22560มบบ.2/1
2466032010041นางสาวจุฑามณีศรีษะ22560มบบ.2/1
2476032010042นางสาวบังอรบัวจันทร์22560มบบ.2/2
2486032010043นางสาวบัณฑิตาปัญญางาม22560มบบ.2/2
2496032010044นางสาวบุษราคัมบุญยอ22560มบบ.2/2
2506032010045นางสาวประภัสสราจำนงค์22560มบบ.2/2
2516032010046นางสาวประภาพรน้อยพรม22560มบบ.2/2
2526032010047นางสาวประวรรณทิพย์ฉิมภู22560มบบ.2/2
2536032010048นางสาวปริสาตามบุญ22560มบบ.2/2
2546032010050นางสาวปิ่นนภาศึกษา22560มบบ.2/2
2556032010051นางสาวพรพนาวรรณสถานพงษ์22560มบบ.2/2
2566032010053นางสาวพรอุมาพรมบุตร22560มบบ.2/2
2576032010054นางสาวรัตติยากรโสลิภา22560มบบ.2/2
2586032010055นางสาวพัชรินทร์วงศ์พินิช22560มบบ.2/2
2596032010056นางสาวพัชรีปรือปรัง22560มบบ.2/2
2606032010057นางสาวอริสาทวยทา22560มบบ.2/2
2616032010058นางสาวพิไลพรสุภราช22560มบบ.2/3
2626032010059นางสาวมณฑิราอินทร์สุข22560มบบ.2/1
2636032010060นางสาวมณีรัตน์สีด้วง22560มบบ.2/2
2646032010061นางสาวมณีรัตน์เพ็ชรพลอย22560มบบ.2/2
2656032010063นางสาวมานิสาฤาชาพันธ์22560มบบ.2/2
2666032010064นางสาวมาริสาวันนา22560มบบ.2/2
2676032010065นางสาวรัชนีกรชาติวงค์22560มบบ.2/2
2686032010066นางสาวรัฐติญาดวงศรี22560มบบ.2/2
2696032010069นางสาววรรณกานต์เหลืองอรุณ22560มบบ.2/2
2706032010070นางสาววรัญญาสาวันดี22560มบบ.2/2
2716032010071นางสาววรัญญาโพธิ์ขาว22560มบบ.2/2
2726032010072นางสาววาติกาทุมดวง22560มบบ.2/2
2736032010073นางสาววิชชุดาสารชาติ22560มบบ.2/2
2746032010074นางสาววิชชุดาแสนคำ22560มบบ.2/2
2756032010075นางสาวศิรภัสสรใจศรี22560มบบ.2/2
2766032010076นางสาวศิริโสภาจุลศรี22560มบบ.2/2
2776032010077นางสาวศุภารัตน์สิมตะมะ22560มบบ.2/2
2786032010078นางสาวสตรีรัตน์สงคราม22560มบบ.2/2
2796032010079นางสาวสมิตากล่อมจันทร์22560มบบ.2/2
2806032010080นางสาวสายธารบัวแก้ว22560มบบ.2/2
2816032010081นางสาวสินีรัตน์หงษ์วิเศษ22560มบบ.2/2
2826032010082นางสาวจุติพรกันยามัย22560มบบ.2/2
2836032010083นางสาวสิรินยาพานิช22560มบบ.2/3
2846032010084นางสาวสิริยากรธนันชัย22560มบบ.2/3
2856032010086นางสาวสุดารัตน์มะพัน22560มบบ.2/3
2866032010089นางสาวสุพรรณิกาสาริโย22560มบบ.2/3
2876032010090นางสาวสุภาพรคำศรี22560มบบ.2/3
2886032010092นางสาวสุรณีมีกันยา22560มบบ.2/3
2896032010093นางสาวสุรางคนาจิว22560มบบ.2/3
2906032010097นางสาวสุวีณาปานียโชติ22560มบบ.2/3
2916032010098นางสาวหรรษาใจมนต์22560มบบ.2/3
2926032010099นางสาวหฤทัยปราบภัย22560มบบ.2/3
2936032010100นางสาวอณิติยาสาระ22560มบบ.2/3
2946032010101นางสาวอณุธิดาอารีรักษ์22560มบบ.2/3
2956032010102นางสาวอรดาวงษ์ขันธ์22560มบบ.2/3
2966032010103นางสาวอรวรรณธรรมคุณ22560มบบ.2/3
2976032010104นางสาวอรอนงค์พงษ์สุระ22560มบบ.2/3
2986032010105นางสาวอรอุมาบุญหล้า22560มบบ.2/3
2996032010106นางสาวอัมพรวาทา22560มบบ.2/3
3006032010107นางสาวอาทิตยาประดับศรี22560มบบ.2/3
3016032010108นางสาวอุษาวดีบุระขันธ์22560มบบ.2/3
3026032010110นางสาวเกศกนกรัตนพันธ์22560มบบ.2/3
3036032010113นางสาวเบญจวรรณชื่นบาน22560มบบ.2/3
3046032010114นางสาวเปรมกมลพันธุชาติ22560มบบ.2/3
3056032010115นางสาวเปรมฤดีนามวงษ์22560มบบ.2/3
3066032010116นางสาวเพ็ชรัตน์รุ่งทิพยโชติ22560มบบ.2/3
3076032010118นางสาวไพลินสุภาพ22560มบบ.2/3
3086032010120นางสาวกิ่งมณีรอดภักดี22560มบบ.2/3
3096032010121นางสาวจิญารัตน์รจนัย22560มบบ.2/3
3106032010122นางสาวอริสราภูมิถินเหว่อ22560มบบ.2/3
3116032010123นางสาวอรุณีจันทร์โท22560มบบ.2/3
3126032010124นางสาวพิยดาไชยปัญญา22560สบบ.2/1
3136032010125นางสาวจิดาภาพรหมทา22560มบบ.2/3
3146032010126นายวิรัชรัตนะวรรณ์22560มบบ.2/1
3156032010127นางสาวอริษาโล่ห์ทอง22560มบบ.2/3
3166032010128นางสาวกนกวรรณงามศิริ22560สบบ.2/1
3176032010129นางสาวกนิษฐาไชยพันธ์22560สบบ.2/2
3186032010130นางสาวกมลชนกแก้วมณี22560สบบ.2/1
3196032010132นางสาวกัญญาพรนาครินทร์22560สบบ.2/1
3206032010133นางสาวขวัญชนกอินประสิทธิ์22560สบบ.2/1
3216032010134นางสาวจริยาวดีบุตรศรี22560มบบ.2/2
3226032010135นางสาวจิตรลดาแตงมณี22560สบบ.2/1
3236032010136นางสาวจินตนาภานุราช22560สบบ.2/1
3246032010137นายจิรัฐฐิติเบ้าทอง22560สบบ.2/1
3256032010138นางสาวจิรัตน์ชาดวงชัย22560สบบ.2/1
3266032010139นางสาวจิราพรวันทา22560สบบ.2/1
3276032010140นางสาวจิราภาพุทธสาร22560สบบ.2/1
3286032010141นางสาวจุฑามาศถวิล22560สบบ.2/1
3296032010142นางสาวชนิดาเครือเดช22560สบบ.2/1
3306032010144นางสาวชื่นกมลสารพงษ์22560สบบ.2/1
3316032010146นางสาวฐิติมาบุตรวงษ์22560สบบ.2/1
3326032010147นางสาวณัฐสุดาคาวี22560สบบ.2/1
3336032010148นางสาวธนวรรณนิ้วหล้า22560สบบ.2/1
3346032010149นางสาวธนาภรณ์ดารากรณ์22560สบบ.2/1
3356032010150นางสาวธัญญาลักษณ์วิถุนัด22560สบบ.2/1
3366032010152นางสาวนฤมลอยู่เย็น22560สบบ.2/1
3376032010155นางสาวปิยธิดาดารากรณ์22560สบบ.2/1
3386032010156นางสาวพรกนกสารีบุตร22560สบบ.2/1
3396032010157นางสาวพลอยชมพูเหมือนตา22560สบบ.2/1
3406032010158นางสาวพัชรินทร์พิศเพ็ง22560สบบ.2/1
3416032010159นางสาวมณีวรรณทนทาน22560มบบ.2/2
3426032010160นางสาวพิมพธาบุญมาปัด22560สบบ.2/1
3436032010162นางสาวมณีรัตน์พรมมาศ22560สบบ.2/1
3446032010163นางสาวมฤณีลีลา22560สบบ.2/1
3456032010164นางสาวมลิวัลย์นวลละออง22560สบบ.2/2
3466032010165นางสาวยุภาภรณ์โคตรทิพย์22560สบบ.2/1
3476032010166นางสาวรัชนีกรมะโนราช22560สบบ.2/2
3486032010167นางสาวรัชนีวรรณสายกระสุน22560มบบ.2/1
3496032010168นางสาวรินทร์นภาเสาเวียง22560สบบ.2/2
3506032010169นางสาวรุ่งทิพย์สุดชา22560สบบ.2/2
3516032010170นางสาวเปรมนิกากระเสริมพงษ์22560สบบ.2/2
3526032010171นางสาววชิราภรณ์โพวัน22560สบบ.2/2
3536032010172นางสาววรรณสมภารเพียง22560สบบ.2/2
3546032010173นางสาววลิตานันทโคตร22560สบบ.2/2
3556032010174นางสาววิรวรรณมะณีทอง22560สบบ.2/2
3566032010176นางสาวสุจินดาพิลา22560สบบ.2/2
3576032010177นางสาวสุธาศิณีลุนศรี22560สบบ.2/2
3586032010178นางสาวสุภาภรณ์ศุภเลิศ22560สบบ.2/2
3596032010179นางสาวสุภาวิณีพันธศรี22560สบบ.2/2
3606032010180นางสาวสุวิมลเบ้าทอง22560สบบ.2/2
3616032010181นางสาวอภิญญาดวงน้อย22560สบบ.2/2
3626032010182นางสาวอภิรุจีวรรณารักษ์22560สบบ.2/1
3636032010183นางสาวอมรรัตน์เวียงคำ22560สบบ.2/2
3646032010184นางสาวอรปรียาอภัยวงศ์22560สบบ.2/2
3656032010185นางสาวอรอนงค์ขุนศรี22560สบบ.2/2
3666032010186นางสาวอรอนงค์โทสวัสดิ์22560สบบ.2/2
3676032010187นางสาวอัญชิสาธนาภารุ่งเรือง22560สบบ.2/2
3686032010188นางสาวอุทุมพรบัวต้น22560สบบ.2/2
3696032010189นางสาวอุไรทิพย์ใจเรือง22560สบบ.2/1
3706032010190นางสาวเจนจิราบุญร่วม22560สบบ.2/1
3716032010191นางสาวเจนจิรามุกดาจันทร์22560สบบ.2/2
3726032010192นางสาวเบญจรงค์พึ่งใจ22560สบบ.2/2
3736032010193นางสาวเบญจวรรณอยู่เจริญ22560สบบ.2/2
3746032010194นางสาวเพชรรัตน์พูนทา22560สบบ.2/1
3756032010195นางสาวเสาวลักษณ์คำโสภา22560สบบ.2/2
3766032010196นางสาวปวีณาบุตรศรี22560มบบ.2/2
3776032010198นางสาวศิริญาใจธรรม22560มบบ.2/1
3786032010206นางสาวบุญจิราแพงตา22560สบบ.2/1
3796032010209นางสาวศุภากรมูลตระกูล22560สบบ.2/1
3806032010212นางสาวสมใจสิมสวัสดิ์22560สบบ.2/1
3816032010216นางสาวเปมิกาเขตขยัน22560สบบ.2/1
3826032010220นางสาวดาเรศพุทธราช22560สบบ.2/1
3836032010223นางสาวรัชณีย์สันโดษ22560มบบ.2/3
3846032010225นางสาวสุวิมลสุทารส22560มบบ.2/2
3856032010226นางสาวมัณฑนาศรีจู22560สบบ.2/1
3866032010227นางสาวอภิชญาธนาภารุ่งเรือง22560มบบ.2/3
3876032010228นางนงเยาว์ประสมศรี22560สบบ.2/1
3886032010229นางสาวปนัดดาจับตะเฆ้22560สบบ.2/1
3896032010241นางสาวอารดาสหุนาฬุ22560สบบ.2/1
3906032010242นางสาวสรัสวดีโคตรสุวรรณ22560สบบ.2/1
3916032010244นางสาวสิราวรรณกลิ่นจันทร์22560สบบ.2/1
3925932010001นางสาวกชกรสุขแก้ว32559มบบ.3/1
3935932010010นางสาวขวัญจิราศุภราช32559มบบ.3/1
3945932010024นางสาวดวงตาปราบภัย32559มบบ.3/1
3955932010045นางสาววชรวรรณมีพันธ์32559มบบ.3/1
3965932010139นางสาวสุณิสาศุภศร32559สบบ.3/2
3975932011301นางศิริพรสืบเพ็ง32559สบบ.3/1
3985932011317นางสาวกัญญาณัฐสำเร็จ32559สบบ.3/1
3995932011321นางสาววาลิกาสุขเสริม32559สบบ.3/1
4005932011322นายชินดนัยภูมิสถาน32559สบบ.3/1
4015932011323นางสาวพรพิมลพันธ์จันทร์32559สบบ.3/1
4025932011325นางสาวภัทราพรรณพวงแก้ว32559สบบ.3/1
4035932011331นางสาวภัทรณรินทร์อสิพงษ์32559สบบ.3/1
4045932011332นางสาวเจมจิฬาร์ถนอมจิตร32559สบบ.3/1
4055832011042นางสาววนัสนันท์หารไชย42558สบบ.4/1
4065832011084นางสาวนิรชาพรมสิทธิ์42558มบบ.4/1
4075832011104นางสาวมลุรีโสดามุข42558มบบ.4/1
4085832011114นางสาวสุดามาศไชยพันธ์42558มบบ.4/1
4095832011122นางสาวจิราภรณ์ดวงใจ42558มบบ.4/1
4105832011124นางสาวเจนจิรามากมาย42558มบบ.4/1
4115832011148นางสาวมะลิปัญญา42558มบบ.4/2
4125832011304นางสาวธนัชภรณ์ดวนใหญ่42558สบบ.4/1
4135832011307นางสาวฉวีศรีกระหวัน42558สบบ.4/1
4145832011312นางสาวหัสยาวงศ์สายตา42558สบบ.4/1
4155832011316นางสาวรุ่งนภาด้วงนิล42558สบบ.4/1
4165832011319นางสาวสิรินดามีชัย42558สบบ.4/1
4175832011324นางสาวสุดาพรหนูประโคน42558สบบ.4/1
4185832011336นางสาวจุลกานต์สุภาพันธ์42558สบบ.4/2
4195832011341นางสาวกัญจน์ณัฐยาสารพันธุ์42558สบบ.4/2
4205832011345นางสาวมัลลิกาแก้วนา42558สบบ.4/2
4215832011346นางสาวศิวาณีย์ศรีพล42558สบบ.4/2
4225832011347นางสาวพัชราภรณ์พงคละ42558สบบ.4/2
4235832011348นางสาวจิตรลัดดาบุญส่ง42558สบบ.4/2
4245832011349นางนางปฐมาพรชูเชื้อ42558สบบ.4/2
4255832011351นางสาวนริมลคำรังษี42558สบบ.4/2
4265832011352นายกฤษฏาสนิท42558สบบ.4/2
4275832011353นางสาวลัดดาไชยพันนา42558สบบ.4/2
4285832011359นางดวงแขเจาลา42558สบบ.4/2
4295832011363นางสาวอังสุมาลินศิลา42558สบบ.4/2
4305832011367นางสาวกัญญาภัคไชยสัจ42558สบบ.4/2
4315732011006นางสาวธันย์ชนกอรุณไชย52557สบบ.5/1
4325732011020นางสาวนิตยาสอดศรี52557สบบ.5/1
4335732011024นางสาวศิริพรบุตรดี52557สบบ.5/1
4345732011050นางสาวอุไรวรรณคัลไลลักษณ์52557สบบ.5/2
4355732011056นางสาวจรูญลักษณ์ทันบาล52557สบบ.5/2
4365732011083นางสาวกรองทองสาสี52557มบบ.5/1
4375732011103นางสาวปรารถนาอ่อนสี52557มบบ.5/1
4385732011138นางสาวกรรทิมา ระวังญาติ52557มบบ.5/2
4395732011301นางสาวกาญจนาพรโพธิ์พรหม52557สบบ.5/1
4405732011302นางสาววราภรณ์ละมูล52557สบบ.5/1
4415732011303นางสาวดวงแขเจาลา52557สบบ.5/1
4425732011305นางสาวนิตยาจันทะแจ่ม52557สบบ.5/1
4435732011308นางสาวเนตรนภาฝางคำ52557สบบ.5/1
4445732011310นางสาวกัญญณัชแจ่มแจ้ง52557สบบ.5/1
4455732011311นายสุชาติเศษคง52557สบบ.5/1
4465732011312นางสาวธนัญญาณ์สมนึก52557สบบ.5/1
4475732011316นางสาวลัดดาวัลย์บุญมา52557สบบ.5/1
4485732011326นางสาวประไพศรีมาเนตร52557สบบ.5/1
4495732011332นายโชคชัยนาจำปา52557สบบ.5/1
4505732011333นางสาวสุเมธิณีตามสีวัน52557สบบ.5/1
4515732011335นางสาวสุทธิดาดลสุข52557สบบ.5/1
4525732011336นางสาวกฤษณาเสาเวียง52557สบบ.5/1
4535732011337นางสาวสุภาภรณ์ผาสุข52557สบบ.5/1
4545732011340นางสาวนิดาเลขาตระกูล52557สบบ.5/1
4555732011341นางสาวธิดาพรกล่อมปัญญา52557สบบ.5/1
4565732011342นางสาวพัชราภาสุทธิกุล52557สบบ.5/1
4575732011344นายชินดนัยภูมิสถาน52557สบบ.5/1
4585732011348นางสาวพรศิริกาญจนะกันโห52557สบบ.5/1
4595632011117นางสาวสมฤดีขันตี62556มบบ.6/1
4605632011301นางสาวกัญญาภัคสิมนาม62556สบบ.6/1
4615632011306นางสาวณัฐธยาต์วันทอง62556สบบ.6/1
4625632011307นางสาวทาริกาจันใด62556สบบ.6/1
4635632011317นางสาวปิยยุชสองศรี62556สบบ.6/1
4645632011320นางสาวเพ็ฐประภาแสงทอง62556สบบ.6/1
4655632011322นางสาวรุ่งฑิวาดารากร62556สบบ.6/1
4665632011323นางสาวศศิประภาตลุนจันทร์62556สบบ.6/1
4675632011324นางสาวศิริกานดาบุญเยี่ยม62556สบบ.6/1
4685632011326นายสมบูรณ์เสนคราม62556สบบ.6/1
4695632011334นางสาวอรสุดาโพธิ์ศรี62556สบบ.6/1
4705632011335นางสาวสุดารัตน์จินาวัลย์62556สบบ.6/1
4715632011350นางสาวพรรณีถิ่นไพบูลย์62556สบบ.6/1
4725632011351นางสาวสุจิตราศรีสมพงษ์62556สบบ.6/1
4735632011353นางสาวกาญจนาศิลาวงศ์62556สบบ.6/1
4745632011355นางสาวประดับพรดวนใหญ่62556สบบ.6/1
4755632011357นางสาวศิริพรศิริบูรณ์62556สบบ.6/1
4765632011358นางสาวพรสุดาพรมดี62556สบบ.6/1
4775632011360นางสาววงษ์เดือนสุพงษ์62556สบบ.6/1
4785632011361นางสาวธิดามะโนชาติ62556สบบ.6/1
4795632011367สิบเอกเกษมสรรพันธนา62556สบบ.6/1
4805632011369นางสาวสุภาวดีชมชื่นชู62556สบบ.6/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 3.3220971 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.