ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16032010001นางสาวอมรรัตน์เพ็งแจ่ม12560มบบ.1/2
26032010002นางสาวกนกวรรณกายชาติ12560มบบ.1/1
36032010003นางสาวกนกวรรณวงศ์ลคร12560มบบ.1/1
46032010004นางสาวกฤษณาจารุจิตร12560มบบ.1/1
56032010005นางสาวกัญญาเสม็ดดี12560มบบ.1/1
66032010006นางสาวกัญญารัตน์ธัญญรักษ์12560มบบ.1/1
76032010007นางสาวกัญญารัตน์ศิริยาน12560มบบ.1/1
86032010008นางสาวกัญญารัตน์โพธิ์งาม12560มบบ.1/1
96032010009นางสาวกุสุมาสุทธิเสน12560มบบ.1/1
106032010010นางสาวขวัญฤดีต่อคุณ12560มบบ.1/1
116032010011นางสาวจริยาพรคุณสิม12560มบบ.1/1
126032010012นางสาวจันทร์ธิดาเบ็ญมาศ12560มบบ.1/2
136032010013นางสาวจันทิมาอรรคบุตร12560มบบ.1/1
146032010014นางสาวจินดารัตน์สุริเตอร์12560มบบ.1/1
156032010015นางสาวจุฑามณีใยพันธ์12560มบบ.1/1
166032010016นางสาวจุริวรรณตะเคียนราม12560มบบ.1/1
176032010017นางสาวฉัตรชนกโรจนวิภาต12560มบบ.1/1
186032010018นางสาวชนิภายอดใส12560มบบ.1/1
196032010019นางสาวชลธิชาจันทะสิงห์12560มบบ.1/1
206032010020นางสาวชลลดาเดชะวงศ์12560มบบ.1/1
216032010021นางสาวชลิยาชมภูวงศ์12560มบบ.1/1
226032010022นางสาวชุติมาแหวนเงิน12560มบบ.1/1
236032010023นางสาวช่อผกาฉิมภู12560มบบ.1/1
246032010024นางสาวช่อผกาชัยชนะ12560มบบ.1/1
256032010025นางสาวญาณิศาสีสุก12560มบบ.1/1
266032010026นางสาวฐิติมาการะเกษ12560มบบ.1/1
276032010027นางสาวฐิติมาผาลา12560มบบ.1/1
286032010028นางสาวณัฎฐณิชาไชยมะงั่ว12560มบบ.1/1
296032010029นางสาวณัฏนิชาแสวงวงค์12560มบบ.1/1
306032010030นางสาวณัฐธิดาจำปา12560มบบ.1/1
316032010031นางสาวณัฐพรโนนกลาง12560มบบ.1/1
326032010032นางสาวทักษพรวงษ์สุพันธ์12560มบบ.1/1
336032010033นางสาวทิพย์พวรรณคำนึง12560มบบ.1/1
346032010034นางสาวทิวานันท์สินธุ์เจริญ12560มบบ.1/1
356032010035นางสาวธัญญาภรณ์ชื่นบาน12560มบบ.1/1
366032010036นางสาวนภาพรพรมหาร12560มบบ.1/1
376032010037นางสาวนริศราแก้ววิชัย12560มบบ.1/1
386032010038นางสาวนิศารัตน์บุญมาก12560มบบ.1/1
396032010039นางสาวน้ำทิพย์ไชยโชติ12560มบบ.1/1
406032010040นางสาวน้ำฝนปรือปรัก12560มบบ.1/1
416032010041นางสาวจุฑามณีศรีษะ12560มบบ.1/1
426032010042นางสาวบังอรบัวจันทร์12560มบบ.1/2
436032010043นางสาวบัณฑิตาปัญญางาม12560มบบ.1/2
446032010044นางสาวบุษราคัมบุญยอ12560มบบ.1/2
456032010045นางสาวประภัสสราจำนงค์12560มบบ.1/2
466032010046นางสาวประภาพรน้อยพรม12560มบบ.1/2
476032010047นางสาวประวรรณทิพย์ฉิมภู12560มบบ.1/2
486032010048นางสาวปริสาตามบุญ12560มบบ.1/2
496032010049นางสาวปิยธิดาสุพิศ12560มบบ.1/2
506032010050นางสาวปิ่นนภาศึกษา12560มบบ.1/2
516032010051นางสาวพรพนาวรรณสถานพงษ์12560มบบ.1/2
526032010052นางสาวพรพิมลสุพลวงศ์12560มบบ.1/2
536032010053นางสาวพรอุมาพรมบุตร12560มบบ.1/2
546032010054นางสาวรัตติยากรโสลิภา12560มบบ.1/2
556032010055นางสาวพัชรินทร์วงศ์พินิช12560มบบ.1/2
566032010056นางสาวพัชรีปรือปรัง12560มบบ.1/2
576032010057นางสาวอริสาทวยทา12560มบบ.1/2
586032010058นางสาวพิไลพรสุภราช12560มบบ.1/3
596032010059นางสาวมณฑิราอินทร์สุข12560มบบ.1/1
606032010060นางสาวมณีรัตน์สีด้วง12560มบบ.1/2
616032010061นางสาวมณีรัตน์เพ็ชรพลอย12560มบบ.1/2
626032010062นางสาวมลฤดีวงษ์ภักดี12560มบบ.1/2
636032010063นางสาวมานิสาฤาชาพันธ์12560มบบ.1/2
646032010064นางสาวมาริสาวันนา12560มบบ.1/2
656032010065นางสาวรัชนีกรชาติวงค์12560มบบ.1/2
666032010066นางสาวรัฐติญาดวงศรี12560มบบ.1/2
676032010067นางสาวรัตนาบุญพามา12560มบบ.1/2
686032010068นางสาวรุ่งฤดีจันดวงศรี12560มบบ.1/2
696032010069นางสาววรรณกานต์เหลืองอรุณ12560มบบ.1/2
706032010070นางสาววรัญญาสาวันดี12560มบบ.1/2
716032010071นางสาววรัญญาโพธิ์ขาว12560มบบ.1/2
726032010072นางสาววาติกาทุมดวง12560มบบ.1/2
736032010073นางสาววิชชุดาสารชาติ12560มบบ.1/2
746032010074นางสาววิชชุดาแสนคำ12560มบบ.1/2
756032010075นางสาวศิรภัสสรใจศรี12560มบบ.1/2
766032010076นางสาวศิริโสภาจุลศรี12560มบบ.1/2
776032010077นางสาวศุภารัตน์สิมตะมะ12560มบบ.1/2
786032010078นางสาวสตรีรัตน์สงคราม12560มบบ.1/2
796032010079นางสาวสมิตากล่อมจันทร์12560มบบ.1/2
806032010080นางสาวสายธารบัวแก้ว12560มบบ.1/2
816032010081นางสาวสินีรัตน์หงษ์วิเศษ12560มบบ.1/2
826032010082นางสาวจุติพรกันยามัย12560มบบ.1/2
836032010083นางสาวสิรินยาพานิช12560มบบ.1/3
846032010084นางสาวสิริยากรธนันชัย12560มบบ.1/3
856032010085นางสาวสุจิราปรือปรัก12560มบบ.1/3
866032010086นางสาวสุดารัตน์มะพัน12560มบบ.1/3
876032010088นางสาวสุธิดาทองย่อย12560มบบ.1/3
886032010089นางสาวสุพรรณิกาสาริโย12560มบบ.1/3
896032010090นางสาวสุภาพรคำศรี12560มบบ.1/3
906032010091นางสาวสุภิญญาสถานพงษ์12560มบบ.1/3
916032010092นางสาวสุรณีมีกันยา12560มบบ.1/3
926032010093นางสาวสุรางคนาจิว12560มบบ.1/3
936032010094นางสาวสุลัดดาวิเชียร12560มบบ.1/3
946032010095นางสาวสุวนันท์เรืองใจ12560มบบ.1/3
956032010096นางสาวสุวรรณาภาพันธ์12560มบบ.1/3
966032010097นางสาวสุวีณาปานียโชติ12560มบบ.1/3
976032010098นางสาวหรรษาใจมนต์12560มบบ.1/3
986032010099นางสาวหฤทัยปราบภัย12560มบบ.1/3
996032010100นางสาวอณิติยาสาระ12560มบบ.1/3
1006032010101นางสาวอณุธิดาอารีรักษ์12560มบบ.1/3
1016032010102นางสาวอรดาวงษ์ขันธ์12560มบบ.1/3
1026032010103นางสาวอรวรรณธรรมคุณ12560มบบ.1/3
1036032010104นางสาวอรอนงค์พงษ์สุระ12560มบบ.1/3
1046032010105นางสาวอรอุมาบุญหล้า12560มบบ.1/3
1056032010106นางสาวอัมพรวาทา12560มบบ.1/3
1066032010107นางสาวอาทิตยาประดับศรี12560มบบ.1/3
1076032010108นางสาวอุษาวดีบุระขันธ์12560มบบ.1/3
1086032010109นางสาวอ้อยแซ่จึง12560มบบ.1/3
1096032010110นางสาวเกศกนกรัตนพันธ์12560มบบ.1/3
1106032010111นางสาวเดือนเพ็ญสมใจเดช12560มบบ.1/3
1116032010112นางสาวเนตรนภาอนุสิทธิ์12560มบบ.1/3
1126032010113นางสาวเบญจวรรณชื่นบาน12560มบบ.1/3
1136032010114นางสาวเปรมกมลพันธุชาติ12560มบบ.1/3
1146032010115นางสาวเปรมฤดีนามวงษ์12560มบบ.1/3
1156032010116นางสาวเพ็ชรัตน์รุ่งทิพยโชติ12560มบบ.1/3
1166032010117นางสาวเพ็ญประภาสิงหันต์12560มบบ.1/3
1176032010118นางสาวไพลินสุภาพ12560มบบ.1/3
1186032010119นางสาวไอลดาตามบุญ12560มบบ.1/3
1196032010120นางสาวกิ่งมณีรอดภักดี12560มบบ.1/3
1206032010121นางสาวจิญารัตน์รจนัย12560มบบ.1/3
1216032010122นางสาวอริสราภูมิถินเหว่อ12560มบบ.1/3
1226032010123นางสาวอรุณีจันทร์โท12560มบบ.1/3
1236032010124นางสาวพิยดาไชยปัญญา12560สบบ.1/1
1246032010125นางสาวจิดาภาพรหมทา12560มบบ.1/3
1256032010126นายวิรัชรัตนะวรรณ์12560มบบ.1/1
1266032010127นางสาวอริษาโล่ห์ทอง12560มบบ.1/3
1276032010128นางสาวกนกวรรณงามศิริ12560สบบ.1/1
1286032010129นางสาวกนิษฐาไชยพันธ์12560สบบ.1/2
1296032010130นางสาวกมลชนกแก้วมณี12560สบบ.1/1
1306032010131นางสาวกรรณิการ์สมอ12560สบบ.1/1
1316032010132นางสาวกัญญาพรนาครินทร์12560สบบ.1/1
1326032010133นางสาวขวัญชนกอินประสิทธิ์12560สบบ.1/1
1336032010134นางสาวจริยาวดีบุตรศรี12560มบบ.1/2
1346032010135นางสาวจิตรลดาแตงมณี12560สบบ.1/1
1356032010136นางสาวจินตนาภานุราช12560สบบ.1/1
1366032010137นายจิรัฐฐิติเบ้าทอง12560สบบ.1/1
1376032010138นางสาวจิรัตน์ชาดวงชัย12560สบบ.1/1
1386032010139นางสาวจิราพรวันทา12560สบบ.1/1
1396032010140นางสาวจิราภาพุทธสาร12560สบบ.1/1
1406032010141นางสาวจุฑามาศถวิล12560สบบ.1/1
1416032010142นางสาวชนิดาเครือเดช12560สบบ.1/1
1426032010143นางสาวชลลดาศรีโสภา12560สบบ.1/1
1436032010144นางสาวชื่นกมลสารพงษ์12560สบบ.1/1
1446032010145นางสาวฐิติพรเนื้อทอง12560สบบ.1/1
1456032010146นางสาวฐิติมาบุตรวงษ์12560สบบ.1/1
1466032010147นางสาวณัฐสุดาคาวี12560สบบ.1/1
1476032010148นางสาวธนวรรณนิ้วหล้า12560สบบ.1/1
1486032010149นายธนาภรณ์ดารากรณ์12560สบบ.1/1
1496032010150นางสาวธัญญาลักษณ์วิถุนัด12560สบบ.1/1
1506032010151นางสาวนริสาเขียวเข้ม12560สบบ.1/2
1516032010152นางสาวนฤมลอยู่เย็น12560สบบ.1/1
1526032010153นางสาวนิรชาพรมชาติ12560สบบ.1/1
1536032010155นางสาวปิยธิดาดารากรณ์12560สบบ.1/1
1546032010156นางสาวพรกนกสารีบุตร12560สบบ.1/1
1556032010157นางสาวพลอยชมพูเหมือนตา12560สบบ.1/1
1566032010158นางสาวพัชรินทร์พิศเพ็ง12560สบบ.1/1
1576032010159นางสาวมณีวรรณทนทาน12560มบบ.1/2
1586032010160นางสาวพิมพธาบุญมาปัด12560สบบ.1/1
1596032010162นางสาวมณีรัตน์พรมมาศ12560สบบ.1/1
1606032010163นางสาวมฤณีลีลา12560สบบ.1/1
1616032010164นางสาวมลิวัลย์นวลละออง12560สบบ.1/2
1626032010165นางสาวยุภาภรณ์โคตรทิพย์12560สบบ.1/1
1636032010166นางสาวรัชนีกรมะโนราช12560สบบ.1/2
1646032010167นางสาวรัชนีวรรณสายกระสุน12560มบบ.1/1
1656032010168นางสาวรินทร์นภาเสาเวียง12560สบบ.1/2
1666032010169นางสาวรุ่งทิพย์สุดชา12560สบบ.1/2
1676032010170นางสาวลัดดาภรณ์กระเสริมพงษ์12560สบบ.1/2
1686032010171นางสาววชิราภรณ์โพวัน12560สบบ.1/2
1696032010172นางสาววรรณสมภารเพียง12560สบบ.1/2
1706032010173นางสาววลิตานันทโคตร12560สบบ.1/2
1716032010174นางสาววิรวรรณมะณีทอง12560สบบ.1/2
1726032010175นางสาวศริญญาสิงห์คำ12560สบบ.1/2
1736032010176นางสาวสุจินดาพิลา12560สบบ.1/2
1746032010177นางสาวสุธาศิณีลุนศรี12560สบบ.1/2
1756032010178นางสาวสุภาภรณ์ศุภเลิศ12560สบบ.1/2
1766032010179นางสาวสุภาวิณีพันธศรี12560สบบ.1/2
1776032010180นางสาวสุวิมลเบ้าทอง12560สบบ.1/2
1786032010181นางสาวอภิญญาดวงน้อย12560สบบ.1/2
1796032010182นางสาวอภิรุจีวรรณารักษ์12560สบบ.1/1
1806032010183นางสาวอมรรัตน์เวียงคำ12560สบบ.1/2
1816032010184นางสาวอรปรียาอภัยวงศ์12560สบบ.1/2
1826032010185นางสาวอรอนงค์ขุนศรี12560สบบ.1/2
1836032010186นางสาวอรอนงค์โทสวัสดิ์12560สบบ.1/2
1846032010187นางสาวอัญชิสาธนาภารุ่งเรือง12560สบบ.1/2
1856032010188นางสาวอุทุมพรบัวต้น12560สบบ.1/2
1866032010189นางสาวอุไรทิพย์ใจเรือง12560สบบ.1/1
1876032010190นางสาวเจนจิราบุญร่วม12560สบบ.1/1
1886032010191นางสาวเจนจิรามุกดาจันทร์12560สบบ.1/2
1896032010192นางสาวเบญจรงค์พึ่งใจ12560สบบ.1/2
1906032010193นางสาวเบญจวรรณอยู่เจริญ12560สบบ.1/2
1916032010194นางสาวเพชรรัตน์พูนทา12560สบบ.1/1
1926032010195นางสาวเสาวลักษณ์คำโสภา12560สบบ.1/2
1936032010196นางสาวปวีณาบุตรศรี12560มบบ.1/2
1946032010197นางสาวพัชรีโสพัฒน์12560สบบ.1/2
1956032010198นางสาวศิริญาใจธรรม12560มบบ.1/1
1966032010199นางสาวทักษพรภูศรี12560มบบ.1/1
1976032010200นางสาวกมลมาลย์เมธาวิรัตน์12560สบบ.1/1
1986032010201นางสาวจันทร์จิราดาทอง12560สบบ.1/1
1996032010202นางสาวพลอยนภัสจันทศรี12560สบบ.1/1
2006032010203นางสาวทิพย์วรุณโกศัลวิตร12560สบบ.1/1
2016032010204นางสาวสุพรรษาบุตรบุราณ12560สบบ.1/1
2026032010205นางสาวนงลักษณ์บุตะเคียน12560สบบ.1/1
2036032010206นายบุญจิราแพงตา12560สบบ.1/1
2046032010207นายปภาวินเมืองแสน12560สบบ.1/1
2056032010208นางสาวพัชรีพงษ์ขจร12560สบบ.1/1
2066032010209นางสาวศุภากรมูลตระกูล12560สบบ.1/1
2076032010210นางสาวรัชฎาภรณ์ผลบุญ12560สบบ.1/1
2086032010211นางสาวศศิวิมลไข่มุกข์12560สบบ.1/1
2096032010212นางสาวสมใจสิมสวัสดิ์12560สบบ.1/1
2106032010213นางสาวนลินีสาธุการ12560สบบ.1/1
2116032010214นางสาวสุภาวันดีใจ12560สบบ.1/1
2126032010215นางสาวอรพรรณบุญถา12560สบบ.1/1
2136032010216นางสาวเปมิกาเขตขยัน12560สบบ.1/1
2146032010217นางสาวกานต์พิชชาอาจวงค์สิรภัทร12560สบบ.1/1
2156032010218นางสาวกิติยาอร่ามเรือง12560สบบ.1/1
2166032010219นางสาวขนิษฐาคำผาย12560สบบ.1/1
2176032010220นางสาวดาเรศพุทธราช12560สบบ.1/1
2186032010221นางสาวทรัพย์ศิริศรีสังข์12560สบบ.1/1
2196032010222นางสาวพีรนุชพวงทอง12560สบบ.1/1
2206032010223นางสาวรัชณีย์สันโดษ12560มบบ.1/3
2216032010224นางสาวเศรษฐมณีอินทร์แก้ว12560สบบ.1/1
2226032010225นางสาวสุวิมลสุทารส12560มบบ.1/2
2236032010226นางสาวมัณฑนาศรีจู12560สบบ.1/1
2246032010227นางสาวอภิชญาธนาภารุ่งเรือง12560มบบ.1/3
2256032010228นางสาวนงเยาว์ประสมศรี12560สบบ.1/1
2266032010229นางสาวปนัดดาจับตะเฆ้12560สบบ.1/1
2276032010230นางสาวทิพย์ภาภรสมใส12560สบบ.1/1
2286032010231นางสาวสาลินีสันดร12560สบบ.1/1
2296032010232นางสาวสุดาพรจันทร์ประกอบ12560สบบ.1/1
2306032010233นายพิพัฒน์พงศ์ชาวเชียงตุง12560สบบ.1/1
2316032010234นางสาวนุชนภานาคนวล12560สบบ.1/1
2326032010235นางสาวดวงมณียามยิ่ง12560สบบ.1/1
2336032010236นางสาวสิรีธรศรีบัญเรือง12560สบบ.1/1
2346032010237นางสาวพจณีแก้วพินึก12560สบบ.1/1
2356032010238นางสาวสุนันวิภาบุญธรรม12560สบบ.1/1
2366032010239นางสาวพวงผกาเชื้อหม่น12560สบบ.1/1
2376032010240นางสาวศิริลักษณ์สหุนาฬุ12560สบบ.1/1
2386032010241นางสาวอารดาสหุนาฬุ12560สบบ.1/1
2396032010242นางสาวสรัสวดีโคตรสุวรรณ12560สบบ.1/1
2406032010243นางสาวพนาวัลย์สีลาชัย12560สบบ.1/1
2416032010244นางสาวสิราวรรณกลิ่นจันทร์12560สบบ.1/1
2426032010245นางญาณิศาพรอินทร์12560สบบ.1/1
2435932010004นางสาวกมลชนกกว้างบัวนา22559มบบ.2/1
2445932010007นางสาวกัญญารัตน์โอชารส22559มบบ.2/1
2455932010008นางสาวกัลยาวงค์คำ22559มบบ.2/1
2465932010009นางสาวกิตติพรใจดี22559มบบ.2/1
2475932010010นางสาวขวัญจิราศุภราช22559มบบ.2/1
2485932010011นางสาวจารุวรรณสมบัติวงค์22559มบบ.2/1
2495932010013นางสาวจิราภรณ์พูนภิรมย์22559มบบ.2/1
2505932010014นางสาวจุรีรัตน์ดวงเด่น22559มบบ.2/1
2515932010015นางสาวจุลีมะปราง22559มบบ.2/1
2525932010016นางสาวชนกนันท์คำชมภู22559มบบ.2/2
2535932010018นางสาวช่อผกาศรีสมพร22559มบบ.2/1
2545932010020นางสาวฐิติมาทองคำ22559มบบ.2/1
2555932010023นางสาวณิชกุลกล้าชิงชัย22559มบบ.2/2
2565932010024นางสาวดวงตาปราบภัย22559มบบ.2/1
2575932010025นางสาวดวงฤดีชาติวงษ์22559มบบ.2/1
2585932010026นางสาวทิพภาพรธุรี22559มบบ.2/2
2595932010027นางสาวธิรดาตะเคียนเกลี้ยง22559มบบ.2/1
2605932010029นางสาวนราทิพย์แก้วกล้า22559มบบ.2/1
2615932010030นางสาวนันทิยาเทาศิริ22559มบบ.2/1
2625932010033นางสาวนิภาพรตรึงศักดิ์22559มบบ.2/1
2635932010035นางสาวนุชสบาจันทร์เพ็ง22559มบบ.2/1
2645932010036นายปกาศิตบุญร่วม22559มบบ.2/1
2655932010037นางสาวปนัดดาจำปาเรือง22559มบบ.2/1
2665932010038นางสาวประดับพลอยสอนศรี22559มบบ.2/1
2675932010039นางสาวพรธิชาสุโพธิ์22559มบบ.2/1
2685932010043นายมนัสอินทองขาว22559มบบ.2/2
2695932010044นางสาวลัลลนาโพธิราบ22559มบบ.2/2
2705932010045นางสาววชรวรรณมีพันธ์22559มบบ.2/1
2715932010046นางสาววทิญญุตาวงษ์ภักดี22559มบบ.2/2
2725932010047นางสาววนิดาศิริบูรณ์22559มบบ.2/2
2735932010049นางสาววรรลิสาทรงทัน22559มบบ.2/1
2745932010050นางสาววราพรสุดสวาท22559มบบ.2/2
2755932010051นายวรเชษฐยาศิรินทร์22559มบบ.2/2
2765932010053นางสาววิภาพรพรหมจิ๋ว22559มบบ.2/2
2775932010054นางสาวศรินธรมะยม22559มบบ.2/2
2785932010055นางสาวศรีสุดามะโนธรรม22559มบบ.2/2
2795932010056นางสาวศศินิภาพรมลิ22559มบบ.2/2
2805932010058นางสาวศิริวรรณทองมันปู22559มบบ.2/2
2815932010059นางสาวศิวพรวรรณทะวงค์22559มบบ.2/2
2825932010061นางสาวสมฤดีต้นงาม22559มบบ.2/2
2835932010062นางสาวสายธารศรีหดม22559มบบ.2/2
2845932010064นางสาวสารยาสาระ22559มบบ.2/2
2855932010065นางสาวสินีนาฏภักดีโชติ22559มบบ.2/2
2865932010066นางสาวสุกัญญาอุรา22559มบบ.2/2
2875932010067นางสาวสุดารัตน์จันทรโคตร22559มบบ.2/2
2885932010069นางสาวสุพรรณษาทองอินทร์22559มบบ.2/2
2895932010070นางสาวสุภาพรหุ่นยนต์22559มบบ.2/1
2905932010072นางสาวสุมิตราอ้วนผุย22559มบบ.2/2
2915932010073นางสาวสุวาทิพย์ห้วยจันทร์22559มบบ.2/2
2925932010075นางสาวหัสยาส่งศรี22559มบบ.2/2
2935932010076นางสาวอมรรัตน์กล้าเกิด22559มบบ.2/2
2945932010077นางสาวอรพรรณเฟื่องบุญ22559มบบ.2/2
2955932010078นางสาวอรยาจันมา22559มบบ.2/2
2965932010080นางสาวอรัญญาเขียวสะอาด22559มบบ.2/2
2975932010081นางสาวอัยราคมทา22559มบบ.2/2
2985932010082นางสาวอาทิตยาวันงาม22559มบบ.2/2
2995932010083นางสาวอาภาพรอินนาราษฏร์22559มบบ.2/2
3005932010084นางสาวอารียาพันธ์ดี22559มบบ.2/2
3015932010086นางสาวเกษศิตราจังอินทร์22559มบบ.2/1
3025932010089นางสาวดาราวรรณจันทร์หอม22559มบบ.2/2
3035932010091นางสาวจริยาบุญยอ22559สบบ.2/1
3045932010092นางสาวจันทกานต์ไชยรัตน์22559สบบ.2/1
3055932010093นางสาวจิราพรปกป้อง22559สบบ.2/1
3065932010094นางสาวจิราภรณ์บุญสวัสดิ์22559สบบ.2/1
3075932010095นางสาวจุฑารัตน์พวงพันธ์22559สบบ.2/1
3085932010096นางสาวชุติมาบัวทอง22559สบบ.2/1
3095932010097นางสาวณัฐญาศรีเสริม22559สบบ.2/1
3105932010098นางสาวดลนภาบวรสิริยานนท์22559สบบ.2/1
3115932010099นางสาวดวงพรพรมสิทธิ์22559สบบ.2/1
3125932010100นางสาวดวงพรอู่สำเภาทอง22559สบบ.2/1
3135932010101นางสาวชฎาพรดวงแก้ว22559สบบ.2/1
3145932010102นางสาวธัญญลักษณ์ขยันงาน22559สบบ.2/1
3155932010104นางสาวธัญวรัตน์ธรรมชาติ22559สบบ.2/1
3165932010106นางสาวนัฐสุณีย์ศรีรักษา22559สบบ.2/1
3175932010107นางสาวนารีรัตน์คำฉิม22559สบบ.2/2
3185932010108นางสาวนิรัญญาสะใบ22559สบบ.2/1
3195932010109นางสาวน้ำเพชรพูนทา22559สบบ.2/1
3205932010110นางสาวปาริฉัตรทองสา22559สบบ.2/1
3215932010111นางสาวปาริฉัตรเกษมสวัสดิ์22559สบบ.2/1
3225932010112นางสาวพรวิไลแสงทอง22559สบบ.2/1
3235932010113นางสาวพลอยมณีเข็มโคตร22559สบบ.2/1
3245932010114นางสาวมัลลิกาพันธ์วิไล22559สบบ.2/1
3255932010115นางสาวยุวดีวันอังคาร22559สบบ.2/1
3265932010116นางสาวรุ่งระวีภูมิสถาน22559สบบ.2/1
3275932010119นางสาววณิชขึ้นเสา22559สบบ.2/1
3285932010121นางสาววรรณวิษางามเอี่ยม22559สบบ.2/1
3295932010122นางสาววรัญญาวันภูงา22559สบบ.2/1
3305932010123นางสาววรัทยามิ่งขวัญ22559สบบ.2/1
3315932010124นางสาววราพรวิเศษสังข์22559สบบ.2/1
3325932010125นางสาววันชนกธรรมนิยม22559สบบ.2/1
3335932010127นางสาววาสนาปราสัย22559สบบ.2/1
3345932010128นางสาววิชาร์วีชูเกษม22559สบบ.2/2
3355932010129นางสาววิภาดาบุญหนัก22559สบบ.2/1
3365932010130นางสาววิภาดามิ่งขวัญ22559สบบ.2/1
3375932010131นางสาววิมลสิริแก้ววงษา22559สบบ.2/1
3385932010132นางสาววิลาวรรณสุวรรณ22559สบบ.2/2
3395932010133นางสาวศิรินาฎเรืองรัตน์22559สบบ.2/2
3405932010134นางสาวศิริมาบุตรดา22559สบบ.2/2
3415932010135นางสาวสกุณาการะเมฆ22559สบบ.2/2
3425932010136นางสาวสมรศรีพุทธรักษ์22559สบบ.2/1
3435932010137นางสาวสิรินยาสุวรรณ22559สบบ.2/2
3445932010139นางสาวสุณิสาศุภศร22559สบบ.2/2
3455932010140นางสาวกมลชนกเขตนิมิตร22559สบบ.2/2
3465932010141นางสาวสุพัตรามุขรักษ์22559สบบ.2/2
3475932010142นางสาวสุวนันท์จำปาสาร22559สบบ.2/2
3485932010143นางสาวสโรชาศรีละพันธ์22559สบบ.2/1
3495932010144นางสาวหทัยกาญจน์อุดมนา22559สบบ.2/2
3505932010145นางสาวหนึ่งหทัยนันทวงค์22559สบบ.2/2
3515932010146นางสาวอรปรีญาจำปาสาร22559สบบ.2/2
3525932010147นางสาวอรอนงค์น้ำจันทร์22559สบบ.2/2
3535932010148นางสาวอัจฉราทองสา22559สบบ.2/1
3545932010150นางสาวอุไรรัตน์ต่อคุณ22559สบบ.2/2
3555932010152นางสาวเขมสรณ์ปั้นทอง22559สบบ.2/2
3565932010155นางสาวเมทินีออดไธสง22559สบบ.2/2
3575932010156นางสาวใบเฟริ์นทองประสาร22559สบบ.2/2
3585932010157นางสาวพรทิราพวงธรรม22559มบบ.2/2
3595932010158นางสาวชมัยพรทองเบ้า22559มบบ.2/2
3605932010159นางสาวจินดารัตน์เลื่อนฤทธิ์22559สบบ.2/1
3615932010160นางสาวแพรวนภาอรุณโรจน์22559สบบ.2/2
3625932010161นางสาวกมลทิพย์ประจักษ์จิตร22559มบบ.2/1
3635932011301นางศิริพรสืบเพ็ง22559สบบ.2/1
3645932011306นางสาวกฤตรดีอาจสาลี22559สบบ.2/1
3655932011307นางสาวพรประภากะตะศิลาชัย22559สบบ.2/1
3665932011317นางสาวกัญญาณัฐสำเร็จ22559สบบ.2/1
3675932011319นางสาวโสภาวรรณเวศ22559สบบ.2/1
3685932011320นางสาวสุพรรณิการ์บุษบา22559สบบ.2/1
3695932011321นางสาววาลิกาสุขเสริม22559สบบ.2/1
3705932011322นายชินดนัยภูมิสถาน22559สบบ.2/1
3715932011323นางสาวพรพิมลพันธ์จันทร์22559สบบ.2/1
3725932011324นางสาวนิตยาใจยาว22559สบบ.2/1
3735932011325นางสาวภัทราพรรณพวงแก้ว22559สบบ.2/1
3745932011326นางสาวสุพัตราเลิศศรี22559สบบ.2/1
3755932011327นางสาวกรรณิกาศรีดาชาติ22559สบบ.2/1
3765932011330นางสาวมลทกานต์ลือชา22559สบบ.2/1
3775932011331นางสาวภัทรณรินทร์อสิพงษ์22559สบบ.2/1
3785932011332นางสาวเจมจิฬาร์ถนอมจิตร22559สบบ.2/1
3795832011042นางสาววนัสนันท์หารไชย32558สบบ.3/1
3805832011084นางสาวนิรชาพรมสิทธิ์32558มบบ.3/1
3815832011104นางสาวมลุรีโสดามุข32558มบบ.3/1
3825832011114นางสาวสุดามาศไชยพันธ์32558มบบ.3/1
3835832011124นางสาวเจนจิรามากมาย32558มบบ.3/1
3845832011130นางสาวนลินเกสร์สงคราม32558มบบ.3/2
3855832011148นางสาวมะลิปัญญา32558มบบ.3/2
3865832011165นางสาวธัญญาวดีตาลพันธุ์32558มบบ.3/2
3875832011166นางสาวลลิตาตาลพันธุ์32558มบบ.3/2
3885832011304นางสาวธนัชภรณ์ดวนใหญ่32558สบบ.3/1
3895832011307นางสาวฉวีศรีกระหวัน32558สบบ.3/1
3905832011312นางสาวหัสยาวงศ์สายตา32558สบบ.3/1
3915832011316นางสาวรุ่งนภาด้วงนิล32558สบบ.3/1
3925832011319นางสาวสิรินดามีชัย32558สบบ.3/1
3935832011324นางสาวสุดาพรหนูประโคน32558สบบ.3/1
3945832011336นางสาวจุลกานต์สุภาพันธ์32558สบบ.3/2
3955832011341นางสาวกัญจน์ณัฐยาสารพันธุ์32558สบบ.3/2
3965832011345นางสาวมัลลิกาแก้วนา32558สบบ.3/2
3975832011346นางสาวศิวาณีย์ศรีพล32558สบบ.3/2
3985832011347นางสาวพัชราภรณ์พงคละ32558สบบ.3/2
3995832011348นางสาวจิตรลัดดาบุญส่ง32558สบบ.3/2
4005832011349นางนางปฐมาพรชูเชื้อ32558สบบ.3/2
4015832011351นางสาวนริมลคำรังษี32558สบบ.3/2
4025832011352นายกฤษฏาสนิท32558สบบ.3/2
4035832011353นางสาวลัดดาไชยพันนา32558สบบ.3/2
4045832011359นางดวงแขเจาลา32558สบบ.3/2
4055832011363นางสาวอังสุมาลินศิลา32558สบบ.3/2
4065832011367นางสาวกัญญาภัคไชยสัจ32558สบบ.3/2
4075732011006นางสาวธันย์ชนกอรุณไชย42557สบบ.4/1
4085732011012นางสาวศิริพรปราโมทย์42557สบบ.4/1
4095732011020นางสาวนิตยาสอดศรี42557สบบ.4/1
4105732011024นางสาวศิริพรบุตรดี42557สบบ.4/1
4115732011050นางสาวอุไรวรรณคัลไลลักษณ์42557สบบ.4/2
4125732011056นางสาวจรูญลักษณ์ทันบาล42557สบบ.4/2
4135732011083นางสาวกรองทองสาสี42557มบบ.4/1
4145732011103นางสาวปรารถนาอ่อนสี42557มบบ.4/1
4155732011138นางสาวกรรทิมา ระวังญาติ42557มบบ.4/2
4165732011301นางสาวกาญจนาพรโพธิ์พรหม42557สบบ.4/1
4175732011302นางสาววราภรณ์ละมูล42557สบบ.4/1
4185732011303นางสาวดวงแขเจาลา42557สบบ.4/1
4195732011305นางสาวนิตยาจันทะแจ่ม42557สบบ.4/1
4205732011308นางสาวเนตรนภาฝางคำ42557สบบ.4/1
4215732011310นางสาวกัญญณัชแจ่มแจ้ง42557สบบ.4/1
4225732011311นายสุชาติเศษคง42557สบบ.4/1
4235732011312นางสาวธนัญญาณ์สมนึก42557สบบ.4/1
4245732011316นางสาวลัดดาวัลย์บุญมา42557สบบ.4/1
4255732011326นางสาวประไพศรีมาเนตร42557สบบ.4/1
4265732011332นายโชคชัยนาจำปา42557สบบ.4/1
4275732011333นางสาวสุเมธิณีตามสีวัน42557สบบ.4/1
4285732011335นางสาวสุทธิดาดลสุข42557สบบ.4/1
4295732011336นางสาวกฤษณาเสาเวียง42557สบบ.4/1
4305732011337นางสาวสุภาภรณ์ผาสุข42557สบบ.4/1
4315732011340นางสาวนิดาเลขาตระกูล42557สบบ.4/1
4325732011341นางสาวธิดาพรกล่อมปัญญา42557สบบ.4/1
4335732011342นางสาวพัชราภาสุทธิกุล42557สบบ.4/1
4345732011344นายชินดนัยภูมิสถาน42557สบบ.4/1
4355732011348นางสาวพรศิริกาญจนะกันโห42557สบบ.4/1
4365632011117นางสาวสมฤดีขันตี52556มบบ.5/1
4375632011301นางสาวกัญญาภัคสิมนาม52556สบบ.5/1
4385632011306นางสาวณัฐธยาต์วันทอง52556สบบ.5/1
4395632011307นางสาวทาริกาจันใด52556สบบ.5/1
4405632011317นางสาวปิยยุชสองศรี52556สบบ.5/1
4415632011320นางสาวเพ็ฐประภาแสงทอง52556สบบ.5/1
4425632011322นางสาวรุ่งฑิวาดารากร52556สบบ.5/1
4435632011323นางสาวศศิประภาตลุนจันทร์52556สบบ.5/1
4445632011324นางสาวศิริกานดาบุญเยี่ยม52556สบบ.5/1
4455632011326นายสมบูรณ์เสนคราม52556สบบ.5/1
4465632011334นางสาวอรสุดาโพธิ์ศรี52556สบบ.5/1
4475632011335นางสาวสุดารัตน์จินาวัลย์52556สบบ.5/1
4485632011350นางสาวพรรณีถิ่นไพบูลย์52556สบบ.5/1
4495632011351นางสาวสุจิตราศรีสมพงษ์52556สบบ.5/1
4505632011353นางสาวกาญจนาศิลาวงศ์52556สบบ.5/1
4515632011355นางสาวประดับพรดวนใหญ่52556สบบ.5/1
4525632011357นางสาวศิริพรศิริบูรณ์52556สบบ.5/1
4535632011358นางสาวพรสุดาพรมดี52556สบบ.5/1
4545632011360นางสาววงษ์เดือนสุพงษ์52556สบบ.5/1
4555632011361นางสาวธิดามะโนชาติ52556สบบ.5/1
4565632011367สิบเอกเกษมสรรพันธนา52556สบบ.5/1
4575632011369นางสาวสุภาวดีชมชื่นชู52556สบบ.5/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 3.1346629 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.