ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16032020001นางสาวกัณฐิมาพงอุดทา12560มบต.1/1
26032020004นางสาวจิราภรณ์โพธิ์แก้ว12560มบต.1/1
36032020006นางสาวชลิตาอาภรณ์12560มบต.1/1
46032020007นางสาวณัฐพรจันทาทอง12560มบต.1/1
56032020008นางสาวดารารัตน์เบ็ญมาศ12560มบต.1/1
66032020009นางสาวดารารัตน์ใยแสง12560มบต.1/1
76032020010นางสาวถนอมจิตนาคนวล12560มบต.1/1
86032020011นางสาวธิดารัตน์ผาสุก12560มบต.1/1
96032020013นางสาวนฤมลเพิกอาภรณ์12560มบต.1/1
106032020015นางสาวบุญกองดวงสมร12560มบต.1/1
116032020016นางสาวประกายไชยผา12560มบต.1/1
126032020017นางสาวพรฐิตาสายแก้ว12560มบต.1/1
136032020018นางสาวพัชริดาพงษ์สุวรรณ์12560มบต.1/1
146032020019นางสาวมณทิราชาติมนตรี12560มบต.1/1
156032020020นางสาวมินตราพงษ์สุระ12560มบต.1/1
166032020021นางสาวมุกดาสวรรค์เผ่าพันธ์12560มบต.1/1
176032020022นางสาวรจนาพิมพ์ศร12560มบต.1/1
186032020023นางสาวลัดดาวัลย์โภชนัง12560มบต.1/1
196032020027นางสาววิรดาไชยสาร12560มบต.1/1
206032020028นางสาวศศิธรก้านเหลือง12560มบต.1/1
216032020029นางสาวศิรินาถเบญจภาส12560มบต.1/1
226032020031นางสาวสายฝนศรีกะชา12560มบต.1/1
236032020032นางสาวสุกัญญารัตน์ต้นภูเขียว12560มบต.1/1
246032020033นางสาวสุภัทราสาครสิทธิ์12560มบต.1/1
256032020034นางสาวอรปรียาขาวสะอาด12560มบต.1/1
266032020037นางสาวเสาวณีย์พิมสอน12560มบต.1/1
276032020038นางสาวเหมือนฝันหงส์วิลัย12560มบต.1/1
286032020039นางสาวโสรญาแกชวดดง12560มบต.1/1
296032020040นางสาวไพรจิตราไก่แก้ว12560มบต.1/1
306032020041นางสาวญานิกาพรมดี12560สบต.1/1
316032020042นางสาววนาลีพรหมชนะ12560มบต.1/1
326032020043นางสาววราพรสุระสิงห์12560สบต.1/1
336032020044นางสาวศศิธรเจียงพงษ์12560มบต.1/1
346032020045นางสาวสุภาพรแก้วใส12560สบต.1/1
356032020046นางสาวแพรวนภารักศิลป์12560มบต.1/1
366032020047นางสาวสุดาพุเพ่ง12560มบต.1/1
376032020048นางสาวสุภาวรรณชัยราช12560มบต.1/1
386032020049นางสาวเจนจิราพันธ์แก่น12560มบต.1/1
396032020050นางสาวเพ็ญนภาโยธี12560มบต.1/1
406032020051นางสาวนัฐทรวงพะวร12560สบต.1/1
416032020052นางสาวนิภาภรณ์สร้อยศรี12560สบต.1/1
426032020053นางสาวปาริฉัตต์จันทะแสน12560สบต.1/1
436032020055นางสาวมนฑิตาทองจันทร์12560สบต.1/1
446032020057นางสาววฤนดาพินธุ12560สบต.1/1
456032020060นางสาวศิรินภรณ์เพิ่มขุนทด12560มบต.1/1
466032020061นางสาวศุภาลัยสถานพงษ์12560สบต.1/1
476032020063นางสาวสมปองแสงนรินทร์12560สบต.1/1
486032020064นางสาวสาธิตาธนาสนธิ์12560สบต.1/1
496032020065นางสาวสุดารัตน์อุทา12560สบต.1/1
506032020066นางสาวหทัยรัตน์พรประสิทธิรัตนา12560สบต.1/1
516032020068นางสาวนิตยาสุวรรณจักร์12560มบต.1/1
526032020070นางสาวรุ้งลาวัลย์สงวนแก้ว12560สบต.1/1
535932020001นางสาวกรรณิกาปัญญา22559มบต.2/2
545932020002นางสาวกัญญาภัคอจิระศัก22559มบต.2/2
555932020003นางสาวกัลยาเวียงจันทร์22559มบต.2/2
565932020004นางสาวกาญจนาศรีฟอง22559มบต.2/2
575932020005นางสาวกาญจนาใยดวง22559มบต.2/1
585932020006นางสาวขนิษฐาเนียมพันธ์22559มบต.2/2
595932020008นางสาวจิราภรณ์พรหมสาลี22559มบต.2/1
605932020012นางสาวทิมวิภาศรีบุญเรือง22559มบต.2/1
615932020016นางสาวประภาพรสาระรัตน์22559มบต.2/1
625932020017นางสาวปรัธนาคำผง22559มบต.2/2
635932020018นางสาวปริศนาสารีพันธ์22559มบต.2/2
645932020020นายอภิชิตวันประเสริฐ22559มบต.2/2
655932020021นางสาวพิชญาดาใยดวง22559มบต.2/1
665932020022นางสาวพิศมัยหนองหงอก22559มบต.2/2
675932020024นางสาววนิดาไชยโย22559มบต.2/1
685932020026นายวรากรณ์ภูผายาง22559มบต.2/2
695932020028นางสาวศราณีดงใต้22559มบต.2/1
705932020029นางสาวศศิธรดีสมบัติ22559มบต.2/2
715932020031นางสาวปรียมาศปริเตนัง22559มบต.2/2
725932020032นางสาวสรรเพชุดาตั้งพิทักษ์ไกร22559มบต.2/2
735932020034นางสาวสิริยากรมูลอ่อน22559มบต.2/2
745932020037นางสาวสุวิมลไชโย22559มบต.2/1
755932020038นางสาวหนึ่งฤทัยสีเหลือง22559มบต.2/2
765932020039นางสาวอรสาบุญพบ22559มบต.2/2
775932020040นางสาวอรัญญาอินทรักษ์22559มบต.2/2
785932020041นางสาวอัมพกานามวัตร์22559มบต.2/2
795932020043นายปัญญามะลิ22559มบต.2/2
805932020044นางสาวโสรยาโพธิ์ขาว22559มบต.2/2
815932020045นายกันต์ธรอัศวธีระ22559สบต.2/1
825932020046นางสาวดารุณีธานี22559สบต.2/1
835932020047นางสาวสุภาภรณ์ดอกโศก22559สบต.2/1
845932020048นางสาวอรอนงค์ตุ้มคำ22559สบต.2/1
855932020053นางสาวกัญญารัตน์สำโรง22559มบต.2/2
865932020060นายวรภัทรมัฆวิมาลย์22559สบต.2/1
875832021001นางสาวศิริพรจอมมะเริง32558สบต.3/1
885832021052นางสาวณัฐชาแสงอรุณ32558มบต.3/1
895832021053นางสาวโยธกาชอบมะลัง32558มบต.3/1
905832021057นางสาวอารียาพิมพ์บัวมี32558มบต.3/1
915732021050นางสาววิภาวีสวนหมาก42557มบต.4/1
925632021003นางสาวเจนจิรา ดอกโศก 52556สบต.5/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.5484879 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.