ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16132020002นางสาวปารณีย์คำโสภา12561มบต.1/1
26132020003นางสาววิราวรรณเครือแสง12561มบต.1/1
36132020004นางสาวอาริยาสีเสน12561มบต.1/1
46132020005นางสาวขนิษฐาขาวแก้ว12561มบต.1/1
56132020006นางสาวธัญญลักษณ์คำเนตร12561มบต.1/1
66132020009นางสาวพรนภัสคำพนาง12561มบต.1/1
76132020010นางสาวปารีณาทองดี12561มบต.1/1
86132020012นางสาวมัทนานรสิงห์12561มบต.1/1
96132020013นางสาวรุจิราบุญประกอบ12561มบต.1/1
106132020014นางสาววนัทดาขาวสะอาด12561มบต.1/1
116132020015นางสาววลัยรัตน์ภาเภา12561มบต.1/1
126132020016นางสาววิจิตราวงษ์ภักดี12561มบต.1/1
136132020017นางสาววิภาภรณ์จันทรดี12561มบต.1/1
146132020018นางสาวสุดาวรรณโปร่งจิต12561มบต.1/1
156132020019นางสาวสุนิศาสกุลเอี่ยม12561มบต.1/1
166132020020นางสาวสุปรีญาใยนนท์12561มบต.1/1
176132020021นางสาวสุวรรณภาพงษ์ภา12561มบต.1/1
186132020022นางสาวอังคณาขันติวงศ์12561มบต.1/1
196132020023นางสาวเกศกนกชาติมนตรี12561มบต.1/1
206132020024นางสาวเกษมณีภูมิชัย12561มบต.1/1
216132020025นางสาวเสาวลักษณ์สารพันธ์12561มบต.1/1
226132020028นางสาวปสิตาคำเสียง12561มบต.1/1
236132020029นางสาวพัชรินทร์ศิลาวงค์12561มบต.1/1
246132020030นางสาวมะลิสาศรีมงคล12561มบต.1/1
256132020031นางสาวมุธิตาผิวสว่าง12561มบต.1/1
266132020032นางสาวศิริรุ่งแก้วภักดี12561มบต.1/1
276132020033นางสาวสิริยากรบุญเรือง12561มบต.1/1
286132020034นางสาวบุษบากรพรมลิ12561มบต.1/1
296132020035นางสาวปริญญาคำพันธ์12561มบต.1/1
306132020036นางสาวกันติยารัตน์ผ่องใส12561มบต.1/1
316132020037นางสาวปนัดดาวังทอง12561มบต.1/1
326132020038นางสาวปิ่นแก้วสิทธิพร12561มบต.1/1
336132020039นางสาวพรชิตาไชยปัญญา12561มบต.1/1
346132020040นายมาวินพลับเพลิง12561มบต.1/1
356132020041นายนภัสดลชัยรัตน์12561มบต.1/1
366132020042นางสาวชนนิกานต์ศรีกระหวัน12561มบต.1/1
376132020043นางสาวลัดดาโพธิ์ศรี12561มบต.1/1
386132020044นางสาววชิราชำบุญมี12561มบต.1/1
396132020045นางสาวสุชญาแก้วลอย12561มบต.1/1
406132020046นางสาวอรนลินสุภาพ12561มบต.1/1
416132020047นางสาวกังสดาศิลปชัย12561สบต.1/1
426132020048นางสาวจันทร์นภาแสงสกุล12561สบต.1/1
436132020049นางสาวดุจประไพศรัทธา12561สบต.1/1
446132020050นางสาวปรียาพรพิมศรี12561สบต.1/1
456132020051นางสาววรรณวิภาวิเศษสังข์12561สบต.1/1
466132020052นางสาววาสนาฤทธิ์เดช12561สบต.1/1
476132020053นางสาววิภาดาจิมานัง12561สบต.1/1
486132020054นางสาววิไลลักษ์จำปางาม12561สบต.1/1
496132020055นางสาวอนุสรารุ่งฉัตร12561สบต.1/1
506132020056นางสาวอัญชลีนันทะบุตร12561สบต.1/1
516132020057นายถนอนศักดิ์กองแก้ว12561มบต.1/1
526032020001นางสาวกัณฐิมาพงอุดทา22560มบต.2/1
536032020004นางสาวจิราภรณ์โพธิ์แก้ว22560มบต.2/1
546032020006นางสาวชลิตาอาภรณ์22560มบต.2/1
556032020007นางสาวณัฐพรจันทาทอง22560มบต.2/1
566032020008นางสาวดารารัตน์เบ็ญมาศ22560มบต.2/1
576032020009นางสาวดารารัตน์ใยแสง22560มบต.2/1
586032020010นางสาวถนอมจิตนาคนวล22560มบต.2/1
596032020011นางสาวธิดารัตน์ผาสุก22560มบต.2/1
606032020013นางสาวนฤมลเพิกอาภรณ์22560มบต.2/1
616032020015นางสาวบุญกองดวงสมร22560มบต.2/1
626032020016นางสาวประกายไชยผา22560มบต.2/1
636032020017นางสาวพรฐิตาสายแก้ว22560มบต.2/1
646032020018นางสาวพัชริดาพงษ์สุวรรณ์22560มบต.2/1
656032020019นางสาวมณทิราชาติมนตรี22560มบต.2/1
666032020020นางสาวมินตราพงษ์สุระ22560มบต.2/1
676032020021นางสาวมุกดาสวรรค์เผ่าพันธ์22560มบต.2/1
686032020022นางสาวรจนาพิมพ์ศร22560มบต.2/1
696032020023นางสาวลัดดาวัลย์โภชนัง22560มบต.2/1
706032020027นางสาววิรดาไชยสาร22560มบต.2/1
716032020028นางสาวศศิธรก้านเหลือง22560มบต.2/1
726032020029นางสาวศิรินาถเบญจภาส22560มบต.2/1
736032020031นางสาวสายฝนศรีกะชา22560มบต.2/1
746032020033นางสาวสุภัทราสาครสิทธิ์22560มบต.2/1
756032020034นางสาวอรปรียาขาวสะอาด22560มบต.2/1
766032020037นางสาวเสาวณีย์พิมสอน22560มบต.2/1
776032020038นางสาวเหมือนฝันหงส์วิลัย22560มบต.2/1
786032020039นางสาวโสรญาแกชวดดง22560มบต.2/1
796032020040นางสาวไพรจิตราไก่แก้ว22560มบต.2/1
806032020041นางสาวญานิกาพรมดี22560สบต.2/1
816032020042นางสาววนาลีพรหมชนะ22560มบต.2/1
826032020043นางสาววราพรสุระสิงห์22560สบต.2/1
836032020044นางสาวศศิธรเจียงพงษ์22560มบต.2/1
846032020045นางสาวสุภาพรแก้วใส22560สบต.2/1
856032020046นางสาวแพรวนภารักศิลป์22560มบต.2/1
866032020047นางสาวสุดาพุเพ่ง22560มบต.2/1
876032020048นางสาวสุภาวรรณชัยราช22560มบต.2/1
886032020049นางสาวเจนจิราพันธ์แก่น22560มบต.2/1
896032020050นางสาวเพ็ญนภาโยธี22560มบต.2/1
906032020051นางสาวนัฐทรวงพะวร22560สบต.2/1
916032020052นางสาวนิภาภรณ์สร้อยศรี22560สบต.2/1
926032020053นางสาวปาริฉัตต์จันทะแสน22560สบต.2/1
936032020055นางสาวมนฑิตาทองจันทร์22560สบต.2/1
946032020057นางสาววฤนดาพินธุ22560สบต.2/1
956032020060นางสาวศิรินภรณ์เพิ่มขุนทด22560มบต.2/1
966032020061นางสาวศุภาลัยสถานพงษ์22560สบต.2/1
976032020063นางสาวสมปองแสงนรินทร์22560สบต.2/1
986032020064นางสาวสาธิตาธนาสนธิ์22560สบต.2/1
996032020065นางสาวสุดารัตน์อุทา22560สบต.2/1
1006032020066นางสาวหทัยรัตน์พรประสิทธิรัตนา22560สบต.2/1
1016032020068นางสาวนิตยาสุวรรณจักร์22560มบต.2/1
1026032020070นางสาวรุ้งลาวัลย์สงวนแก้ว22560สบต.2/1
1035932020008นางสาวจิราภรณ์พรหมสาลี32559มบต.3/1
1045932020016นางสาวประภาพรสาระรัตน์32559มบต.3/1
1055932020020นายอภิชิตวันประเสริฐ32559มบต.3/2
1065932020025นางสาววรรณพาจันทร32559มบต.3/2
1075932020044นางสาวโสรยาโพธิ์ขาว32559มบต.3/2
1085832021001นางสาวศิริพรจอมมะเริง42558สบต.4/1
1095832021052นางสาวณัฐชาแสงอรุณ42558มบต.4/1
1105832021053นางสาวโยธกาชอบมะลัง42558มบต.4/1
1115732021050นางสาววิภาวีสวนหมาก52557มบต.5/1
1125632021003นางสาวเจนจิรา ดอกโศก 62556สบต.6/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.6287520 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.