ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16132040001นายกฤษกรสมรักเกตุ12561มบค.1/1
26132040002นางสาวกานดาผักไหม12561มบค.1/2
36132040003นางสาวคุณัญญาผ่องราษี12561มบค.1/1
46132040004นางสาวจริยาพรศรีแก้ว12561มบค.1/2
56132040005นางสาวจิตรอารีสาลี12561มบค.1/2
66132040006นางสาวจิตสุภาหนูสุวรรณ์12561มบค.1/1
76132040009นางสาวฐิติมนดอนกระสินธุ์12561มบค.1/1
86132040010นางสาวณัฎฐณิชาชาติสาย12561มบค.1/1
96132040011นางสาวดวงธิดาทองทิพย์12561มบค.1/1
106132040013นางสาวธารารัตน์คะนอง12561มบค.1/2
116132040014นางสาวธิดารัตน์รองทอง12561มบค.1/2
126132040015นางสาวนพเกตุยี่รัมย์12561มบค.1/1
136132040016นางสาวนันทวรรณจันทร12561มบค.1/1
146132040017นางสาวนันทัชพรแสงสิงห์12561มบค.1/1
156132040018นางสาวปริษาทรงเดชคุณวุฒิ12561มบค.1/2
166132040019นางสาวปิยะณัฐพุทธานุ12561มบค.1/1
176132040020นางสาวปิยะธิดากฤษณานุวัตร์12561มบค.1/1
186132040021นางสาวผกาภรณ์เงินลาด12561มบค.1/1
196132040022นางสาวผกาวรรณสถานพงษ์12561มบค.1/1
206132040023นางสาวพรชนกบุญเชิญ12561มบค.1/1
216132040024นางสาวพัชรีภรณ์ศรีเทศ12561มบค.1/1
226132040025นางสาวยลวิกาญจน์จันทร์เกษ12561มบค.1/1
236132040027นายราชวัตรปุญญา12561มบค.1/1
246132040028นางสาวรุ่งทิวาสีลา12561มบค.1/1
256132040029นางสาวฤทัยรัตน์กระออน12561มบค.1/2
266132040030นางสาววนิดานามพรม12561มบค.1/1
276132040031นางสาววรรณพรเพ็งแจ่ม12561มบค.1/2
286132040032นางสาววรรณภาอัศวภูมิ12561มบค.1/2
296132040033นางสาววรากรณ์ผ่านพินิจ12561มบค.1/1
306132040034นางสาววราภรณ์แสงกล้า12561มบค.1/1
316132040036นางสาววิภาดาขาวสะอาด12561มบค.1/1
326132040037นางสาววิภาพรค้ำชู12561มบค.1/2
336132040038นายวุฒิชัยห้าวหาญ12561มบค.1/1
346132040039นายศิขรินทร์วิชาชัย12561มบค.1/2
356132040041นายสรศักดิ์ศิริการ12561มบค.1/2
366132040042นางสาวสุกัญญามังษา12561มบค.1/2
376132040043นางสาวสุนิสาเภาแก้ว12561มบค.1/2
386132040044นางสาวสุภาพรสิงหาราโท12561มบค.1/2
396132040045นางสาวสุวิดาสมคณะ12561มบค.1/1
406132040046นายอดิศักดิ์บุญมาก12561มบค.1/2
416132040047นางสาวอนุศราทองกล่ำ12561มบค.1/1
426132040048นางสาวอมรรัตน์ศรีมาศ12561มบค.1/1
436132040049นางสาวอัจฉราสมปอง12561มบค.1/1
446132040050นางสาวอุทัยวรรณบุตรดี12561มบค.1/2
456132040051นางสาวอุมาพรพรหมศรี12561มบค.1/2
466132040052นางสาวเจนจิราแก้วขันโท12561มบค.1/2
476132040053นายเจษฎากรสมศรี12561มบค.1/1
486132040054นางสาวแก้วธันวาจำปาไทย12561มบค.1/2
496132040055นางสาวกรรณิกาพุทธเสน12561สบค.1/1
506132040056นางสาวกัญญณัฐสุทาศรี12561สบค.1/2
516132040057นางสาวกัลยาณีโกสะโยธิน12561สบค.1/2
526132040058นางสาวกาญจนาวดีนวลิขิตกุล12561สบค.1/1
536132040059นายกิตติศักดิ์ชัยมะณี12561สบค.1/1
546132040060นายกิตติศักดิ์สวนหมาก12561สบค.1/1
556132040061นางสาวขนิษฐาอาทิตย์ตั้ง12561สบค.1/1
566132040062นางสาวจตุพรช้างขนุน12561สบค.1/1
576132040063นางสาวจรรยพรรูปงาม12561สบค.1/2
586132040064นางสาวจริวัลย์อินทรีย์12561สบค.1/2
596132040065นายจักรินทร์บุญเรือง12561สบค.1/1
606132040066นางสาวจันทิมาศรีพงษ์12561สบค.1/1
616132040067นางสาวจิรนันท์เพ็ชรรัตน์12561สบค.1/2
626132040068นายจิรายุทธวงค์ภักดี12561สบค.1/1
636132040070นางสาวจุฑามาศกลิ่นอุบล12561สบค.1/1
646132040071นายชนนท์ยืนนาน12561สบค.1/2
656132040072นางสาวฌาณิญาจันเทพา12561สบค.1/1
666132040073นายณลงกรณ์งามมาก12561สบค.1/1
676132040074นายณัฐพงษ์ขันคำ12561สบค.1/1
686132040075นางสาวทิพวัลย์รัจนัย12561สบค.1/2
696132040076นายธนชัยนิยม12561สบค.1/2
706132040077นางสาวธิดารัตน์ศรีมาศ12561สบค.1/2
716132040078นายธีรเดชดอกดวน12561สบค.1/1
726132040079นางสาวนิตยาคำเลิศ12561สบค.1/2
736132040080นางสาวนิภาวรรณวิรุณพันธ์12561สบค.1/2
746132040081นางสาวนิ้วนางวงค์แก้ว12561สบค.1/1
756132040082นางสาวนุชรินทร์เชยมาลัย12561สบค.1/1
766132040083นางสาวบุษบาอาจสาลี12561สบค.1/1
776132040084นางสาวปภัสราสมบัติ12561สบค.1/1
786132040086นางสาวปวีณาภาคสุข12561สบค.1/2
796132040087นางสาวปัณฑารีย์บัวระสอน12561สบค.1/2
806132040088นางสาวปาริมาสาระษี12561สบค.1/1
816132040089นางสาวปารีญากล่ำทอง12561สบค.1/2
826132040090นายพงศกรปัญญาเพียร12561สบค.1/2
836132040091นางสาวพัชรินทร์หาญภิรมย์12561สบค.1/2
846132040092นางสาวพัฒนาภรณ์สมภารเพียง12561สบค.1/1
856132040093นายพายุบุญปัญญา12561สบค.1/1
866132040094นางสาวพิมพ์พรรณไชยสุวรรณ12561สบค.1/2
876132040095นายภัทราวุธราชธานี12561สบค.1/2
886132040096นางสาวภานุชนาถหัทยา12561สบค.1/2
896132040097นางสาวมนต์ธิชามงคล12561สบค.1/2
906132040098นางสาวรุจิรัตน์พุทธเสน12561สบค.1/2
916132040099นางสาววนิดาวิเศษสังข์12561สบค.1/1
926132040100นางสาววรรณณิศาบุดดีเคน12561สบค.1/1
936132040101นางสาววรัญญานามปัญญา12561สบค.1/2
946132040102นางสาววาสนาศักดิ์เทวินทร์12561สบค.1/1
956132040103นางสาววิลัยรัตน์ประชาราษฎร์12561สบค.1/2
966132040104นายวิวัฒน์บัวกฎ12561สบค.1/1
976132040105นางสาววิไลวรรณ์มูลตระกูล12561สบค.1/1
986132040106นายศดายุทธธรรมคุณ12561สบค.1/2
996132040107นางสาวศศิประภาบุญวัน12561สบค.1/1
1006132040108นางสาวศิริยากรสามสี12561สบค.1/2
1016132040109นางสาวศิริรัตน์ปัญญาคม12561สบค.1/2
1026132040110นางสาวศิริลักษณ์ทองพันชั่ง12561สบค.1/1
1036132040111นางสาวสุกัญญาสยุมพร12561สบค.1/1
1046132040112นางสาวสุดารัตน์ปทุมวัน12561สบค.1/2
1056132040113นางสาวสุดารัตน์ภาพันธ์12561สบค.1/2
1066132040114นางสาวสุนิดาบุญมาลา12561สบค.1/2
1076132040115นางสาวหงษ์สกุลแสงสิงห์12561สบค.1/2
1086132040116นางสาวอทิติยาบุญหนัก12561สบค.1/1
1096132040117นางสาวอนงค์นาฏชาวไทย12561สบค.1/2
1106132040118นายอนุวัฒน์สุวงศ์12561สบค.1/2
1116132040119นางสาวอรอนงค์ไชยพิมพ์12561สบค.1/1
1126132040120นางสาวอรัญญาบุญมาพันธ์12561สบค.1/2
1136132040121นางสาวอาภัสราชมชื่น12561สบค.1/1
1146132040122นางสาวเจนจิราธัญญาหาร12561สบค.1/1
1156132040123นางสาวเจนจิรายอดประทุม12561สบค.1/2
1166132040124นางสาวเปรมฤทัยสังข์ขาว12561สบค.1/2
1176132040125นางสาวโยษิตามะปราง12561สบค.1/1
1186132040126นางสาวสุวณีอิสาน12561มบค.1/1
1196132040127นางสาวฉัตรธิดาบุญสุข12561มบค.1/2
1206132040128นายพลชนะศรีชัย12561มบค.1/1
1216132040129นายพลวัฒน์จันทำ12561มบค.1/1
1226132040131นางสาววิภาดาผมพันธ์12561มบค.1/1
1236132040132นางสาวอภิญญาบุญประดิษฐ12561สบค.1/1
1246132040134นางสาวรัตนาผักไหม12561มบค.1/2
1256132040135นางสาวมนัดดาทองจีน12561มบค.1/1
1266032040001นางสาวกนิษฐพรคชเนตร22560มบค.2/1
1276032040002นายกาญจนาวันคำ22560มบค.2/1
1286032040003นางสาวขนิษฐากูดทองดี22560มบค.2/1
1296032040004นางสาวจิรภิญญาช่างดี22560มบค.2/1
1306032040005นางสาวจิราภรณ์พรมสาลี22560มบค.2/1
1316032040006นางสาวจุฑามาศพิกุล22560มบค.2/1
1326032040007นางสาวชญาณ์พิมพ์แก้วจันทร์22560มบค.2/1
1336032040008นางสาวชนม์นิภาดีพร้อม22560มบค.2/1
1346032040009นางสาวชนรดีตรีแก้ว22560มบค.2/1
1356032040010นางสาวชลลดาคำอินทร์22560มบค.2/1
1366032040012นางสาวณัฐธิดาพิมสอน22560มบค.2/1
1376032040013นางสาวณัฐปภัสร์บุญราช22560มบค.2/1
1386032040014นางสาวดวงแก้วพรรณโรจน์22560มบค.2/1
1396032040015นางสาวธัญญาลักษณ์แหวนวงษ์22560มบค.2/1
1406032040016นายนรเศรษฐ์สะอาด22560มบค.2/1
1416032040018นางสาวบุญญาจันทะบุตร22560มบค.2/1
1426032040020นางสาวปวีณาปัดชา22560มบค.2/1
1436032040021นางสาวปิยะภรณ์พงษ์เพ็ชร22560มบค.2/1
1446032040023นายพงศ์ศิริบุญเชิญ22560มบค.2/1
1456032040024นางสาวพรนภาพรมชาติ22560มบค.2/1
1466032040026นางสาวพิมพิไลโคตรวงค์22560มบค.2/1
1476032040027นางสาวพิมพ์ลดาหงษ์ศิริ22560มบค.2/1
1486032040028นางสาวพีรพรรณโสภา22560มบค.2/1
1496032040029นางสาวภัครจีราสระน้ำ22560มบค.2/1
1506032040031นางสาวมนทกานต์สีแดง22560มบค.2/1
1516032040032นางสาวยุภาพรสุวรรณศรี22560มบค.2/1
1526032040033นางสาวรสรินธรเวียงคำ22560มบค.2/1
1536032040034นางสาวลลิตวดีหนองเหล็ก22560มบค.2/1
1546032040035นางสาวลัดดาวัลย์ดอกบัว22560มบค.2/1
1556032040036นางสาวศิริรัตน์หาญทอง22560มบค.2/1
1566032040037นายสิทธิวาหาดคำ22560มบค.2/1
1576032040038นายสุทธินันท์ทองหมื่น22560มบค.2/1
1586032040041นางสาวอัจฉราวดีตะเคียนเกลี้ยง22560มบค.2/1
1596032040042นางสาวอาภัสราไตรรัตน์22560มบค.2/1
1606032040043นางสาวเจนจิราทวนทอง22560มบค.2/1
1616032040044นางสาวเดือนนภาบุญทำนุก22560มบค.2/1
1626032040045นายธนะชัยนาคอยู่22560สบค.2/2
1636032040046นางสาวปิยะดาโชติ22560มบค.2/1
1646032040047นางสาวปิยะรัตน์มากมูล22560มบค.2/1
1656032040048นางสาวสุนันทาคำเรืองศรี22560สบค.2/1
1666032040049นางสาวสุภัคไชยเกิด22560สบค.2/2
1676032040050นางสาวสไบแพรหน่อสุวรรณ22560มบค.2/1
1686032040051นางสาวอริษากองจันทร์22560สบค.2/2
1696032040052นางสาวกนกอรพรมศร22560สบค.2/1
1706032040053นางสาวกมลนามโคตร22560สบค.2/1
1716032040054นางสาวกมลพรรณเพื้ยพรมมา22560สบค.2/1
1726032040055นางสาวกมลลักณ์ก้อนทอง22560สบค.2/1
1736032040056นางสาวกัญญารัตน์จันทร์โสภา22560สบค.2/2
1746032040058นางสาวขติภรณ์โนนกลาง22560สบค.2/2
1756032040059นางสาวจณิตาเบ้าทอง22560สบค.2/1
1766032040060นายจักรกฤษณ์ชะนะนาค22560สบค.2/1
1776032040061นายจักรพงษ์ไชยโยธา22560สบค.2/1
1786032040062นางสาวจุรีลักญ์จันทร์โสภา22560สบค.2/2
1796032040063นางสาวชนาธรบุญรอด22560สบค.2/1
1806032040064นางสาวณัฏฐฐิดาแก้วเชียงทอง22560สบค.2/1
1816032040065นางสาวณัฐกานต์ชัยชนะ22560สบค.2/1
1826032040066นางสาวดาวอรจันทสุข22560สบค.2/1
1836032040067นางสาวถนอมพรรณคชแพทย์22560สบค.2/1
1846032040068นางสาวทิพย์สุคนธ์สุทธวงค์22560สบค.2/1
1856032040070นางสาวธารินีอินทรีย์22560สบค.2/1
1866032040071นางสาวธิดารัตน์พรมประดิษฐ22560สบค.2/1
1876032040072นายธเนศไพรแสน22560สบค.2/2
1886032040073นายธเนศฐ์โคษาราช22560สบค.2/1
1896032040074นางสาวนงเยาว์ศิริบูรณ์22560สบค.2/1
1906032040075นางสาวนฤมลบัวจันทร์22560สบค.2/1
1916032040077นางสาวนันทนาปรือปรัก22560สบค.2/1
1926032040078นางสาวนิศานาถบังศรี22560สบค.2/1
1936032040080นางสาวปนัดดาทองพันธ์22560สบค.2/2
1946032040081นางสาวปรัญชญาแก้วชมเชย22560สบค.2/2
1956032040082นางสาวปาจรีย์ทัดแก้ว22560สบค.2/1
1966032040083นางสาวปาริชาติศุภเลิศ22560สบค.2/1
1976032040085นางสาวพงษ์นภาเหล่างาม22560สบค.2/1
1986032040086นางสาวพรพรรณโลหะพรม22560สบค.2/1
1996032040087นางสาวพรพิมลแก้วฉลาด22560สบค.2/2
2006032040088นางสาวพรสินีจำปี22560สบค.2/1
2016032040089นางสาวพรสุพาศรีสิงห์22560สบค.2/1
2026032040090นางสาวพัชราจันทร์บุญมา22560สบค.2/1
2036032040091นางสาวพัชรีนามทองใบ22560สบค.2/2
2046032040092นางสาวพิกุลทองหอมกลาง22560สบค.2/2
2056032040093นางสาวมัญชุพรใคร่เสมียน22560สบค.2/1
2066032040094นางสาวมาลีทำพันธ์22560สบค.2/2
2076032040095นายรัฐภูมิบุญให้22560สบค.2/2
2086032040096นางสาวรัตนาภรณ์จิกหาร22560สบค.2/2
2096032040098นางสาววชิราพรเฮืองหล้า22560สบค.2/1
2106032040099นางสาววรางคณาเทียมสิงห์22560สบค.2/2
2116032040100นางสาววัลลีสีหนาท22560สบค.2/2
2126032040101นางสาววิภาภรณ์ชวนผดุง22560มบค.2/1
2136032040102นายวิวัฒน์บุญทศ22560สบค.2/2
2146032040103นางสาวศิริวรรณคำผง22560สบค.2/2
2156032040104นายสมยศนาจำปา22560สบค.2/2
2166032040105นางสาวชลดาสมพงษ์22560สบค.2/1
2176032040106นางสาวสารินแสงพรม22560สบค.2/1
2186032040107นางสาวสุดารัตน์ศรีทอง22560สบค.2/2
2196032040108นางสาวสุดารัตน์แก้วกัณหา22560สบค.2/1
2206032040109นางสาวสุธิพรสมนึก22560สบค.2/2
2216032040110นางสาวสุนิตาทองหม22560สบค.2/2
2226032040111นางสาวสุนิสาสาระมู22560สบค.2/1
2236032040112นางสาวสุปราณีทองเปลว22560สบค.2/2
2246032040114นางสาวสุภัทรตราประดู่22560สบค.2/2
2256032040115นางสาวสุภาพรสมาน22560สบค.2/2
2266032040116นางสาวสุภาพรโพธิ์ชัย22560สบค.2/2
2276032040117นางสาวสุภาภรณ์แจ่มแจ้ง22560สบค.2/1
2286032040118นางสาวสุวนันท์ทันที22560สบค.2/2
2296032040119นางสาวสุวิมลกายแก้ว22560สบค.2/1
2306032040120นางสาวอฑิตญารัตนศรี22560สบค.2/1
2316032040121นางสาวอนันทญาสระโสม22560สบค.2/1
2326032040122นางสาวอนุษราจันเทพ22560สบค.2/2
2336032040123นางสาวอภัสราประเสริฐชาติ22560สบค.2/2
2346032040124นายอภิชาติพวงประยงค์22560สบค.2/2
2356032040125นางสาวอมรรัตน์มั่นหมาย22560สบค.2/2
2366032040126นางสาวอรทัยสิงห์กุรัง22560สบค.2/2
2376032040127นายอรรถพงษ์สมมุ่ง22560สบค.2/1
2386032040128นางสาวอรวรรณพรมศร22560สบค.2/1
2396032040129นางสาวอรวรรณวรรณา22560สบค.2/1
2406032040130นางสาวอรอนงค์จันทะชัย22560สบค.2/2
2416032040131นางสาวออรยาพงษ์สุระ22560สบค.2/2
2426032040132นางสาวอาทิติยาพลเขต22560สบค.2/2
2436032040133นางสาวเกษรวงละคร22560สบค.2/2
2446032040135นางสาวเจนจิรารัศมี22560สบค.2/2
2456032040136นางสาวเปรมวดีชิณพิมพ์22560สบค.2/2
2466032040137นางสาวเมทะนีโปยทอง22560สบค.2/2
2476032040138นางสาวใหม่ลีโพนงาม22560สบค.2/1
2486032040139นายไทจิโคะมิยะ22560สบค.2/2
2496032040140นางสาวอรอุมาสุวรรณ์22560สบค.2/1
2506032040141นางสาวณัฎฐ์นันธ์สืบเพ็ง22560มบค.2/1
2516032040142นางสาวฐาปนีย์ขวัญนัทธี22560มบค.2/1
2526032040143นางสาวเจนจิราดอกดวน22560มบค.2/1
2536032040144นายบัญชาแก้วพูล22560มบค.2/1
2546032040145นางสาวศิริรัตน์อินธิมาศ22560สบค.2/1
2556032040146นางสาวศิรินภาศรีทานี22560สบค.2/1
2566032040148นายพงศ์ภัทรเพ็งแจ่ม22560สบค.2/1
2576032040150นายสิทธิศักดิ์กระจาย22560สบค.2/1
2586032040151นางสาวชนิดาภาชำนาญสิงห์22560สบค.2/1
2596032040153นางสาวพิมพ์ศิริอินทา22560สบค.2/1
2606032040157นางสาวนิตาเพ็ชรรัตน์22560สบค.2/1
2616032040165นางสาวอัญธิดาสุนิพัฒน์22560สบค.2/1
2626032040168นางสาวจิรนันทน์ล้ำเลิศจรัสชัย22560สบค.2/1
2636032040171นางสาวสุกัญญาเวชภัณฑ์22560สบค.2/1
2646032040174นางสาวพัชรินทร์อินทจักร22560สบค.2/1
2656032040175นางสาววีระยุทธถึงไชย22560สบค.2/1
2666032040178นางสาวธัญญลักษณ์พลชัย22560สบค.2/1
2676032040179นางสาวช่อผกากิ่มเกลี้ยง22560สบค.2/1
2686032040180นางสาวรัตติกาลพวงพันธ์22560สบค.2/1
2695932040017นางสาวนิภาพรไชยพรม32559มบค.3/1
2705932040097นายวิโรจน์วงค์มณีย์32559สบค.3/1
2715932040102นางสาวศิริพรพันธพัฒน์32559สบค.3/1
2725932040104นางสาวศิริลักษณ์งอมสงัด32559สบค.3/2
2735932040133นายชัยณรงค์แห่งสมัย32559สบค.3/1
2745932042302นายทศพลจันเทพา32559สบค.3/1
2755932042303นางสาวนรธรพิชัยวัตต์32559สบค.3/1
2765932042304นางสาวอัญมณีบุสบก32559สบค.3/1
2775932042309นายจาตุรงค์บุตรอุดม32559สบค.3/1
2785932042312นางสาวน้ำฝนศรีเวียง32559สบค.3/1
2795932042317นางสาวรัชนีภรณ์สำเรียนรัมย์32559สบค.3/1
2805932042319นางสาวสมฤดีชัยเดช32559สบค.3/1
2815932042324นางสาวอมพรรณคันศร32559สบค.3/1
2825932042332นางสาวปริมประภาพรกองแก้ว32559สบค.3/1
2835932042333นางสาวสิรปภาชุมนุม32559สบค.3/1
2845932042334นางสาวรัชวดีสายเสน32559สบค.3/1
2855932042336นางกรรณิการ์สาลีพันธ์32559สบค.3/1
2865832042034นางสาวพิไลวรรณดวงสมร42558สบค.4/2
2875832042036นางสาวฉิราภรณ์ศรีลาชัย42558สบค.4/2
2885832042048นางสาวประกายดาวอุทัย42558สบค.4/2
2895832042052นางสาวนิภาวรรณจันทร์ศรี42558สบค.4/2
2905832042077นางสาวขวัญเรือนพรมชาติ42558สบค.4/2
2915832042114นางสาวศิริลักษณ์ราษฎร์เจริญ42558มบค.4/1
2925832042133นางสาววิไลวรรณสันตะพันธ์42558มบค.4/1
2935832042303นายปกติพงษ์เกษ42558สบค.4/1
2945832042312นายภูมิภัทรไฮ้กัญญา42558สบค.4/1
2955832042313นางสาวกันย์สินีปุกสันเทียะ42558สบค.4/1
2965832042314นางสาวจิราภรณ์ศรีสวัสดิ์42558สบค.4/1
2975832042318นางสาวรักษ์สุดาธรรมนูญ42558สบค.4/1
2985832042326นางสาวช่อมะลิพิมพ์ทอง42558สบค.4/1
2995832042327นางสาวดวงจันทร์วิเชียร42558สบค.4/1
3005832042334นางสาวสุกัญญาจังอินทร์42558สบค.4/2
3015832042335นายธรรมดาภักดิ์จรุง42558สบค.4/2
3025832042340นางสาวภัทรมลถือจันทร์42558สบค.4/2
3035832042341นางสาวอิศราภรณ์ป้องกัน42558สบค.4/2
3045832042343นายณัฐพลสุวิพัฒน์42558สบค.4/2
3055832042344นายสิทธิศักดิ์กระจาย42558สบค.4/2
3065832042345นายจักรีโพธิ์เงิน42558สบค.4/2
3075832042351นายมาณพภร์พงคละ42558สบค.4/2
3085832042354นางสาววรรณภาศิริพัฒน์42558สบค.4/2
3095832042356นางสาวหทัยกานต์ศิริอินทร์42558สบค.4/2
3105832042359นางสาวจรัสศรีระลึกดี42558สบค.4/2
3115832042360นางสาวสุธาทิพย์เผือกแก้ว42558สบค.4/2
3125732042017นางสาวสุนิสาแสงกอง52557สบค.5/2
3135732042030นายวัชรพลไชยปัญญา52557สบค.5/1
3145732042031นายวรเชษฐ์แจ่มแจ้ง52557สบค.5/1
3155732042033นายธีรชัยพุฒพันธ์52557สบค.5/1
3165732042092นางสาวฉัตรจิราเรืองคำ52557มบค.5/1
3175732042094นางสาวสุวรรณาบุญเชิญ52557มบค.5/1
3185732042104นางสาวกัลยาพรวันเลิศ52557มบค.5/1
3195732042114นายชัยโรจน์คำเหง้า52557มบค.5/1
3205732042117นายอาทิตย์พิมพ์ทอง52557มบค.5/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 3.0324399 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.