ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16032040001นางสาวกนิษฐพรคชเนตร12560มบค.1/1
26032040002นายกาญจนาวันคำ12560มบค.1/1
36032040003นางสาวขนิษฐากูดทองดี12560มบค.1/1
46032040004นางสาวจิรภิญญาช่างดี12560มบค.1/1
56032040005นางสาวจิราภรณ์พรมสาลี12560มบค.1/1
66032040006นางสาวจุฑามาศพิกุล12560มบค.1/1
76032040007นางสาวชญาณ์พิมพ์แก้วจันทร์12560มบค.1/1
86032040008นางสาวชนม์นิภาดีพร้อม12560มบค.1/1
96032040009นางสาวชนรดีตรีแก้ว12560มบค.1/1
106032040010นางสาวชลลดาคำอินทร์12560มบค.1/1
116032040012นางสาวณัฐธิดาพิมสอน12560มบค.1/1
126032040013นางสาวณัฐปภัสร์บุญราช12560มบค.1/1
136032040014นางสาวดวงแก้วพรรณโรจน์12560มบค.1/1
146032040015นางสาวธัญญาลักษณ์แหวนวงษ์12560มบค.1/1
156032040016นายนรเศรษฐ์สะอาด12560มบค.1/1
166032040018นางสาวบุญญาจันทะบุตร12560มบค.1/1
176032040020นางสาวปวีณาปัดชา12560มบค.1/1
186032040021นางสาวปิยะภรณ์พงษ์เพ็ชร12560มบค.1/1
196032040023นายพงศ์ศิริบุญเชิญ12560มบค.1/1
206032040024นางสาวพรนภาพรมชาติ12560มบค.1/1
216032040026นางสาวพิมพิไลโคตรวงค์12560มบค.1/1
226032040027นางสาวพิมพ์ลดาหงษ์ศิริ12560มบค.1/1
236032040028นางสาวพีรพรรณโสภา12560มบค.1/1
246032040029นางสาวภัครจีราสระน้ำ12560มบค.1/1
256032040031นางสาวมนทกานต์สีแดง12560มบค.1/1
266032040032นางสาวยุภาพรสุวรรณศรี12560มบค.1/1
276032040033นางสาวรสรินธรเวียงคำ12560มบค.1/1
286032040034นางสาวลลิตวดีหนองเหล็ก12560มบค.1/1
296032040035นางสาวลัดดาวัลย์ดอกบัว12560มบค.1/1
306032040036นางสาวศิริรัตน์หาญทอง12560มบค.1/1
316032040037นายสิทธิวาหาดคำ12560มบค.1/1
326032040038นายสุทธินันท์ทองหมื่น12560มบค.1/1
336032040041นางสาวอัจฉราวดีตะเคียนเกลี้ยง12560มบค.1/1
346032040042นางสาวอาภัสราไตรรัตน์12560มบค.1/1
356032040043นางสาวเจนจิราทวนทอง12560มบค.1/1
366032040044นางสาวเดือนนภาบุญทำนุก12560มบค.1/1
376032040045นายธนะชัยนาคอยู่12560สบค.1/2
386032040046นางสาวปิยะดาโชติ12560มบค.1/1
396032040047นางสาวปิยะรัตน์มากมูล12560มบค.1/1
406032040048นางสาวสุนันทาคำเรืองศรี12560สบค.1/1
416032040049นางสาวสุภัคไชยเกิด12560สบค.1/2
426032040050นางสาวสไบแพรหน่อสุวรรณ12560มบค.1/1
436032040051นางสาวอริษากองจันทร์12560สบค.1/2
446032040052นางสาวกนกอรพรมศร12560สบค.1/1
456032040053นางสาวกมลนามโคตร12560สบค.1/1
466032040054นางสาวกมลพรรณเพื้ยพรมมา12560สบค.1/1
476032040055นางสาวกมลลักณ์ก้อนทอง12560สบค.1/1
486032040056นางสาวกัญญารัตน์จันทร์โสภา12560สบค.1/2
496032040058นางสาวขติภรณ์โนนกลาง12560สบค.1/2
506032040059นางสาวจณิตาเบ้าทอง12560สบค.1/1
516032040060นายจักรกฤษณ์ชะนะนาค12560สบค.1/1
526032040061นายจักรพงษ์ไชยโยธา12560สบค.1/1
536032040062นางสาวจุรีลักญ์จันทร์โสภา12560สบค.1/2
546032040063นางสาวชนาธรบุญรอด12560สบค.1/1
556032040064นางสาวณัฏฐฐิดาแก้วเชียงทอง12560สบค.1/1
566032040065นางสาวณัฐกานต์ชัยชนะ12560สบค.1/1
576032040066นางสาวดาวอรจันทสุข12560สบค.1/1
586032040067นางสาวถนอมพรรณคชแพทย์12560สบค.1/1
596032040068นางสาวทิพย์สุคนธ์สุทธวงค์12560สบค.1/1
606032040070นางสาวธารินีอินทรีย์12560สบค.1/1
616032040071นางสาวธิดารัตน์พรมประดิษฐ12560สบค.1/1
626032040072นายธเนศไพรแสน12560สบค.1/2
636032040073นายธเนศฐ์โคษาราช12560สบค.1/1
646032040074นางสาวนงเยาว์ศิริบูรณ์12560สบค.1/1
656032040075นางสาวนฤมลบัวจันทร์12560สบค.1/1
666032040077นางสาวนันทนาปรือปรัก12560สบค.1/1
676032040078นางสาวนิศานาถบังศรี12560สบค.1/1
686032040081นางสาวปรัญชญาแก้วชมเชย12560สบค.1/2
696032040082นางสาวปาจรีย์ทัดแก้ว12560สบค.1/1
706032040083นางสาวปาริชาติศุภเลิศ12560สบค.1/1
716032040085นางสาวพงษ์นภาเหล่างาม12560สบค.1/1
726032040086นางสาวพรพรรณโลหะพรม12560สบค.1/1
736032040087นางสาวพรพิมลแก้วฉลาด12560สบค.1/2
746032040088นางสาวพรสินีจำปี12560สบค.1/1
756032040089นางสาวพรสุพาศรีสิงห์12560สบค.1/1
766032040090นางสาวพัชราจันทร์บุญมา12560สบค.1/1
776032040091นางสาวพัชรีนามทองใบ12560สบค.1/2
786032040092นางสาวพิกุลทองหอมกลาง12560สบค.1/2
796032040093นางสาวมัญชุพรใคร่เสมียน12560สบค.1/1
806032040094นางสาวมาลีทำพันธ์12560สบค.1/2
816032040095นายรัฐภูมิบุญให้12560สบค.1/2
826032040096นางสาวรัตนาภรณ์จิกหาร12560สบค.1/2
836032040098นางสาววชิราพรเฮืองหล้า12560สบค.1/1
846032040099นางสาววรางคณาเทียมสิงห์12560สบค.1/2
856032040100นางสาววัลลีสีหนาท12560สบค.1/2
866032040101นางสาววิภาภรณ์ชวนผดุง12560มบค.1/1
876032040102นายวิวัฒน์บุญทศ12560สบค.1/2
886032040103นางสาวศิริวรรณคำผง12560สบค.1/2
896032040104นายสมยศนาจำปา12560สบค.1/2
906032040105นางสาวชลดาสมพงษ์12560สบค.1/1
916032040106นางสาวสารินแสงพรม12560สบค.1/1
926032040107นางสาวสุดารัตน์ศรีทอง12560สบค.1/2
936032040108นางสาวสุดารัตน์แก้วกัณหา12560สบค.1/1
946032040109นางสาวสุธิพรสมนึก12560สบค.1/2
956032040110นางสาวสุนิตาทองหม12560สบค.1/2
966032040111นางสาวสุนิสาสาระมู12560สบค.1/1
976032040112นางสาวสุปราณีทองเปลว12560สบค.1/2
986032040114นางสาวสุภัทรตราประดู่12560สบค.1/2
996032040115นางสาวสุภาพรสมาน12560สบค.1/2
1006032040116นางสาวสุภาพรโพธิ์ชัย12560สบค.1/2
1016032040117นางสาวสุภาภรณ์แจ่มแจ้ง12560สบค.1/1
1026032040118นางสาวสุวนันท์ทันที12560สบค.1/2
1036032040119นางสาวสุวิมลกายแก้ว12560สบค.1/1
1046032040120นางสาวอฑิตญารัตนศรี12560สบค.1/1
1056032040121นางสาวอนันทญาสระโสม12560สบค.1/1
1066032040122นางสาวอนุษราจันเทพ12560สบค.1/2
1076032040123นางสาวอภัสราประเสริฐชาติ12560สบค.1/2
1086032040124นายอภิชาติพวงประยงค์12560สบค.1/2
1096032040125นางสาวอมรรัตน์มั่นหมาย12560สบค.1/2
1106032040126นางสาวอรทัยสิงห์กุรัง12560สบค.1/2
1116032040127นายอรรถพงษ์สมมุ่ง12560สบค.1/1
1126032040128นางสาวอรวรรณพรมศร12560สบค.1/1
1136032040129นางสาวอรวรรณวรรณา12560สบค.1/1
1146032040130นางสาวอรอนงค์จันทะชัย12560สบค.1/2
1156032040131นางสาวออรยาพงษ์สุระ12560สบค.1/2
1166032040132นางสาวอาทิติยาพลเขต12560สบค.1/2
1176032040133นางสาวเกษรวงละคร12560สบค.1/2
1186032040135นางสาวเจนจิรารัศมี12560สบค.1/2
1196032040136นางสาวเปรมวดีชิณพิมพ์12560สบค.1/2
1206032040137นางสาวเมทะนีโปยทอง12560สบค.1/2
1216032040138นางสาวใหม่ลีโพนงาม12560สบค.1/1
1226032040139นายไทจิโคะมิยะ12560สบค.1/2
1236032040140นางสาวอรอุมาสุวรรณ์12560สบค.1/1
1246032040141นางสาวณัฎฐ์นันธ์สืบเพ็ง12560มบค.1/1
1256032040142นางสาวฐาปนีย์ขวัญนัทธี12560มบค.1/1
1266032040143นางสาวเจนจิราดอกดวน12560มบค.1/1
1276032040144นายบัญชาแก้วพูล12560มบค.1/1
1286032040145นางสาวศิริรัตน์อินธิมาศ12560สบค.1/1
1296032040146นางสาวศิรินภาศรีทานี12560สบค.1/1
1306032040147นางสาวศุภลักษณ์ผ่านพินิจ12560สบค.1/1
1316032040148นายพงศ์ภัทรเพ็งแจ่ม12560สบค.1/1
1326032040149นายอภิชาติศรีเลิศ12560สบค.1/1
1336032040150นายสิทธิศักดิ์กระจาย12560สบค.1/1
1346032040151นางสาวชนิดาภาชำนาญสิงห์12560สบค.1/1
1356032040152นางสาวพัชรีอ่อนสังข์12560สบค.1/1
1366032040153นางสาวพิมพ์ศิริอินทา12560สบค.1/1
1376032040154นางสาวจริณญายางงาม12560สบค.1/1
1386032040155นางสาววราภรณ์พรมสิริเดช12560สบค.1/1
1396032040156นางสาววันวิสาข์ทิพย์เสนา12560สบค.1/1
1406032040157นางสาวนิตาเพ็ชรรัตน์12560สบค.1/1
1416032040158นางสาวศุทธนุชเสนาพรม12560สบค.1/1
1426032040159นางสาวหัสญาไชยปัญญา12560สบค.1/1
1436032040160นางสาวอนุธิดามณีเนตร12560สบค.1/1
1446032040161นางสาวเอมอรทิพย์เสนา12560สบค.1/1
1456032040162นายธีระศักดิ์นาจำปา12560สบค.1/1
1466032040163นางสาวศิริลักษณ์คำเสียง12560สบค.1/1
1476032040164นางสาวกรรณิกาเกษี12560สบค.1/1
1486032040165นางสาวอัญธิดาสุนิพัฒน์12560สบค.1/1
1496032040166นางสาวอรพินพุกพิลา12560สบค.1/1
1506032040167นางสาวชุติมาหาญนาง12560สบค.1/1
1516032040168นางสาวจิรนันทน์ล้ำเลิศจรัสชัย12560สบค.1/1
1526032040169นางสาวศรัญญาบุรกรณ์12560สบค.1/1
1536032040170นางอรุณีไกลถิ่น12560สบค.1/1
1546032040171นางสาวสุกัญญาเวชภัณฑ์12560สบค.1/1
1556032040172นางสาวนารีรัตน์เนื้อทอง12560สบค.1/1
1566032040173นางสาววิมลรัตน์อินธิยาย12560สบค.1/1
1576032040174นางสาวพัชรินทร์อินทจักร12560สบค.1/1
1586032040175นางสาววีระยุทธถึงไชย12560สบค.1/1
1596032040176นางพรพิมลวงษ์ใหญ่12560สบค.1/1
1606032040177นางสาวเสาวรัชฏ์นามโคตร12560สบค.1/1
1616032040178นางสาวธัญญลักษณ์พลชัย12560สบค.1/1
1626032040179นางสาวช่อผกากิ่มเกลี้ยง12560สบค.1/1
1636032040180นางสาวรัตติกาลพวงพันธ์12560สบค.1/1
1646032040181นางสาวรัตนากรรองสุพรรณ12560สบค.1/1
1655932040017นางสาวนิภาพรไชยพรม22559มบค.2/1
1665932040052นางสาวกนกวรรณพวงพันธ์22559สบค.2/1
1675932040082นายพงศธรพวงศรี22559สบค.2/1
1685932040097นายวิโรจน์วงค์มณีย์22559สบค.2/1
1695932040104นางสาวศิริลักษณ์งอมสงัด22559สบค.2/2
1705932040119นางสาวอภิญญาฐานวงศ์22559สบค.2/2
1715932040133นายชัยณรงค์แห่งสมัย22559สบค.2/1
1725932042302นายทศพลจันเทพา22559สบค.2/1
1735932042303นางสาวนรธรพิชัยวัตต์22559สบค.2/1
1745932042304นางสาวอัญมณีบุสบก22559สบค.2/1
1755932042309นายจาตุรงค์บุตรอุดม22559สบค.2/1
1765932042312นางสาวน้ำฝนศรีเวียง22559สบค.2/1
1775932042317นางสาวรัชนีภรณ์สำเรียนรัมย์22559สบค.2/1
1785932042319นางสาวสมฤดีชัยเดช22559สบค.2/1
1795932042324นางสาวอมพรรณคันศร22559สบค.2/1
1805932042332นางสาวปริมประภาพรกองแก้ว22559สบค.2/1
1815932042333นางสาวสิรปภาชุมนุม22559สบค.2/1
1825932042334นางสาวรัชวดีสายเสน22559สบค.2/1
1835932042336นางกรรณิการ์สาลีพันธ์22559สบค.2/1
1845832042034นางสาวพิไลวรรณดวงสมร32558สบค.3/2
1855832042036นางสาวฉิราภรณ์ศรีลาชัย32558สบค.3/2
1865832042048นางสาวประกายดาวอุทัย32558สบค.3/2
1875832042052นางสาวนิภาวรรณจันทร์ศรี32558สบค.3/2
1885832042077นางสาวขวัญเรือนพรมชาติ32558สบค.3/2
1895832042114นางสาวศิริลักษณ์ราษฎร์เจริญ32558มบค.3/1
1905832042133นางสาววิไลวรรณสันตะพันธ์32558มบค.3/1
1915832042303นายปกติพงษ์เกษ32558สบค.3/1
1925832042312นายภูมิภัทรไฮ้กัญญา32558สบค.3/1
1935832042313นางสาวกันย์สินีปุกสันเทียะ32558สบค.3/1
1945832042314นางสาวจิราภรณ์ศรีสวัสดิ์32558สบค.3/1
1955832042318นางสาวรักษ์สุดาธรรมนูญ32558สบค.3/1
1965832042326นางสาวช่อมะลิพิมพ์ทอง32558สบค.3/1
1975832042327นางสาวดวงจันทร์วิเชียร32558สบค.3/1
1985832042334นางสาวสุกัญญาจังอินทร์32558สบค.3/2
1995832042335นายธรรมดาภักดิ์จรุง32558สบค.3/2
2005832042340นางสาวภัทรมลถือจันทร์32558สบค.3/2
2015832042341นางสาวอิศราภรณ์ป้องกัน32558สบค.3/2
2025832042343นายณัฐพลสุวิพัฒน์32558สบค.3/2
2035832042344นายสิทธิศักดิ์กระจาย32558สบค.3/2
2045832042345นายจักรีโพธิ์เงิน32558สบค.3/2
2055832042351นายมาณพภร์พงคละ32558สบค.3/2
2065832042354นางสาววรรณภาศิริพัฒน์32558สบค.3/2
2075832042356นางสาวหทัยกานต์ศิริอินทร์32558สบค.3/2
2085832042359นางสาวจรัสศรีระลึกดี32558สบค.3/2
2095832042360นางสาวสุธาทิพย์เผือกแก้ว32558สบค.3/2
2105732042017นางสาวสุนิสาแสงกอง42557สบค.4/2
2115732042030นายวัชรพลไชยปัญญา42557สบค.4/1
2125732042031นายวรเชษฐ์แจ่มแจ้ง42557สบค.4/1
2135732042033นายธีรชัยพุฒพันธ์42557สบค.4/1
2145732042092นางสาวฉัตรจิราเรืองคำ42557มบค.4/1
2155732042094นางสาวสุวรรณาบุญเชิญ42557มบค.4/1
2165732042104นางสาวกัลยาพรวันเลิศ42557มบค.4/1
2175732042114นายชัยโรจน์คำเหง้า42557มบค.4/1
2185732042117นายอาทิตย์พิมพ์ทอง42557มบค.4/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 2.4590890 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.