ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16032040001นางสาวกนิษฐพรคชเนตร12560มบค.1/1
26032040002นายกาญจนาวันคำ12560มบค.1/1
36032040003นางสาวขนิษฐากูดทองดี12560มบค.1/1
46032040004นางสาวจิรภิญญาช่างดี12560มบค.1/1
56032040005นางสาวจิราภรณ์พรมสาลี12560มบค.1/1
66032040006นางสาวจุฑามาศพิกุล12560มบค.1/1
76032040007นางสาวชญาณ์พิมพ์แก้วจันทร์12560มบค.1/1
86032040008นางสาวชนม์นิภาดีพร้อม12560มบค.1/1
96032040009นางสาวชนรดีตรีแก้ว12560มบค.1/1
106032040010นางสาวชลลดาคำอินทร์12560มบค.1/1
116032040012นางสาวณัฐธิดาพิมสอน12560มบค.1/1
126032040013นางสาวณัฐปภัสร์บุญราช12560มบค.1/1
136032040014นางสาวดวงแก้วพรรณโรจน์12560มบค.1/1
146032040015นางสาวธัญญาลักษณ์แหวนวงษ์12560มบค.1/1
156032040016นายนรเศรษฐ์สะอาด12560มบค.1/1
166032040018นางสาวบุญญาจันทะบุตร12560มบค.1/1
176032040020นางสาวปวีณาปัดชา12560มบค.1/1
186032040021นางสาวปิยะภรณ์พงษ์เพ็ชร12560มบค.1/1
196032040023นายพงศ์ศิริบุญเชิญ12560มบค.1/1
206032040024นางสาวพรนภาพรมชาติ12560มบค.1/1
216032040026นางสาวพิมพิไลโคตรวงค์12560มบค.1/1
226032040027นางสาวพิมพ์ลดาหงษ์ศิริ12560มบค.1/1
236032040028นางสาวพีรพรรณโสภา12560มบค.1/1
246032040029นางสาวภัครจีราสระน้ำ12560มบค.1/1
256032040031นางสาวมนทกานต์สีแดง12560มบค.1/1
266032040032นางสาวยุภาพรสุวรรณศรี12560มบค.1/1
276032040033นางสาวรสรินธรเวียงคำ12560มบค.1/1
286032040034นางสาวลลิตวดีหนองเหล็ก12560มบค.1/1
296032040035นางสาวลัดดาวัลย์ดอกบัว12560มบค.1/1
306032040036นางสาวศิริรัตน์หาญทอง12560มบค.1/1
316032040037นายสิทธิวาหาดคำ12560มบค.1/1
326032040038นายสุทธินันท์ทองหมื่น12560มบค.1/1
336032040041นางสาวอัจฉราวดีตะเคียนเกลี้ยง12560มบค.1/1
346032040042นางสาวอาภัสราไตรรัตน์12560มบค.1/1
356032040043นางสาวเจนจิราทวนทอง12560มบค.1/1
366032040044นางสาวเดือนนภาบุญทำนุก12560มบค.1/1
376032040045นายธนะชัยนาคอยู่12560สบค.1/2
386032040046นางสาวปิยะดาโชติ12560มบค.1/1
396032040047นางสาวปิยะรัตน์มากมูล12560มบค.1/1
406032040048นางสาวสุนันทาคำเรืองศรี12560สบค.1/1
416032040049นางสาวสุภัคไชยเกิด12560สบค.1/2
426032040050นางสาวสไบแพรหน่อสุวรรณ12560มบค.1/1
436032040051นางสาวอริษากองจันทร์12560สบค.1/2
446032040052นางสาวกนกอรพรมศร12560สบค.1/1
456032040054นางสาวกมลพรรณเพื้ยพรมมา12560สบค.1/1
466032040055นางสาวกมลลักณ์ก้อนทอง12560สบค.1/1
476032040056นางสาวกัญญารัตน์จันทร์โสภา12560สบค.1/2
486032040058นางสาวขติภรณ์โนนกลาง12560สบค.1/2
496032040059นางสาวจณิตาเบ้าทอง12560สบค.1/1
506032040060นายจักรกฤษณ์ชะนะนาค12560สบค.1/1
516032040061นายจักรพงษ์ไชยโยธา12560สบค.1/1
526032040062นางสาวจุรีลักญ์จันทร์โสภา12560สบค.1/2
536032040063นางสาวชนาธรบุญรอด12560สบค.1/1
546032040064นางสาวณัฏฐฐิดาแก้วเชียงทอง12560สบค.1/1
556032040065นางสาวณัฐกานต์ชัยชนะ12560สบค.1/1
566032040066นางสาวดาวอรจันทสุข12560สบค.1/1
576032040067นางสาวถนอมพรรณคชแพทย์12560สบค.1/1
586032040068นางสาวทิพย์สุคนธ์สุทธวงค์12560สบค.1/1
596032040070นางสาวธารินีอินทรีย์12560สบค.1/1
606032040071นางสาวธิดารัตน์พรมประดิษฐ12560สบค.1/1
616032040072นายธเนศไพรแสน12560สบค.1/2
626032040073นายธเนศฐ์โคษาราช12560สบค.1/1
636032040074นางสาวนงเยาว์ศิริบูรณ์12560สบค.1/1
646032040075นางสาวนฤมลบัวจันทร์12560สบค.1/1
656032040077นางสาวนันทนาปรือปรัก12560สบค.1/1
666032040078นางสาวนิศานาถบังศรี12560สบค.1/1
676032040081นางสาวปรัญชญาแก้วชมเชย12560สบค.1/2
686032040082นางสาวปาจรีย์ทัดแก้ว12560สบค.1/1
696032040083นางสาวปาริชาติศุภเลิศ12560สบค.1/1
706032040085นางสาวพงษ์นภาเหล่างาม12560สบค.1/1
716032040086นางสาวพรพรรณโลหะพรม12560สบค.1/1
726032040087นางสาวพรพิมลแก้วฉลาด12560สบค.1/2
736032040088นางสาวพรสินีจำปี12560สบค.1/1
746032040089นางสาวพรสุพาศรีสิงห์12560สบค.1/1
756032040091นางสาวพัชรีนามทองใบ12560สบค.1/2
766032040092นางสาวพิกุลทองหอมกลาง12560สบค.1/2
776032040093นางสาวมัญชุพรใคร่เสมียน12560สบค.1/1
786032040094นางสาวมาลีทำพันธ์12560สบค.1/2
796032040095นายรัฐภูมิบุญให้12560สบค.1/2
806032040096นางสาวรัตนาภรณ์จิกหาร12560สบค.1/2
816032040098นางสาววชิราพรเฮืองหล้า12560สบค.1/1
826032040099นางสาววรางคณาเทียมสิงห์12560สบค.1/2
836032040100นางสาววัลลีสีหนาท12560สบค.1/2
846032040101นางสาววิภาภรณ์ชวนผดุง12560มบค.1/1
856032040102นายวิวัฒน์บุญทศ12560สบค.1/2
866032040103นางสาวศิริวรรณคำผง12560สบค.1/2
876032040104นายสมยศนาจำปา12560สบค.1/2
886032040105นางสาวชลดาสมพงษ์12560สบค.1/1
896032040106นางสาวสารินแสงพรม12560สบค.1/1
906032040107นางสาวสุดารัตน์ศรีทอง12560สบค.1/2
916032040108นางสาวสุดารัตน์แก้วกัณหา12560สบค.1/1
926032040109นางสาวสุธิพรสมนึก12560สบค.1/2
936032040110นางสาวสุนิตาทองหม12560สบค.1/2
946032040111นางสาวสุนิสาสาระมู12560สบค.1/1
956032040112นางสาวสุปราณีทองเปลว12560สบค.1/2
966032040114นางสาวสุภัทรตราประดู่12560สบค.1/2
976032040115นางสาวสุภาพรสมาน12560สบค.1/2
986032040116นางสาวสุภาพรโพธิ์ชัย12560สบค.1/2
996032040117นางสาวสุภาภรณ์แจ่มแจ้ง12560สบค.1/1
1006032040118นางสาวสุวนันท์ทันที12560สบค.1/2
1016032040119นางสาวสุวิมลกายแก้ว12560สบค.1/1
1026032040120นางสาวอฑิตญารัตนศรี12560สบค.1/1
1036032040121นางสาวอนันทญาสระโสม12560สบค.1/1
1046032040122นางสาวอนุษราจันเทพ12560สบค.1/2
1056032040123นางสาวอภัสราประเสริฐชาติ12560สบค.1/2
1066032040124นายอภิชาติพวงประยงค์12560สบค.1/2
1076032040125นางสาวอมรรัตน์มั่นหมาย12560สบค.1/2
1086032040126นางสาวอรทัยสิงห์กุรัง12560สบค.1/2
1096032040127นายอรรถพงษ์สมมุ่ง12560สบค.1/1
1106032040128นางสาวอรวรรณพรมศร12560สบค.1/1
1116032040129นางสาวอรวรรณวรรณา12560สบค.1/1
1126032040130นางสาวอรอนงค์จันทะชัย12560สบค.1/2
1136032040131นางสาวออรยาพงษ์สุระ12560สบค.1/2
1146032040132นางสาวอาทิติยาพลเขต12560สบค.1/2
1156032040133นางสาวเกษรวงละคร12560สบค.1/2
1166032040135นางสาวเจนจิรารัศมี12560สบค.1/2
1176032040136นางสาวเปรมวดีชิณพิมพ์12560สบค.1/2
1186032040137นางสาวเมทะนีโปยทอง12560สบค.1/2
1196032040138นางสาวใหม่ลีโพนงาม12560สบค.1/1
1206032040139นายไทจิโคะมิยะ12560สบค.1/2
1216032040140นางสาวอรอุมาสุวรรณ์12560สบค.1/1
1226032040141นางสาวณัฎฐ์นันธ์สืบเพ็ง12560มบค.1/1
1236032040142นางสาวฐาปนีย์ขวัญนัทธี12560มบค.1/1
1246032040143นางสาวเจนจิราดอกดวน12560มบค.1/1
1256032040144นายบัญชาแก้วพูล12560มบค.1/1
1266032040145นางสาวศิริรัตน์อินธิมาศ12560สบค.1/1
1276032040146นางสาวศิรินภาศรีทานี12560สบค.1/1
1286032040147นางสาวศุภลักษณ์ผ่านพินิจ12560สบค.1/1
1296032040148นายพงศ์ภัทรเพ็งแจ่ม12560สบค.1/1
1306032040149นายอภิชาติศรีเลิศ12560สบค.1/1
1316032040150นายสิทธิศักดิ์กระจาย12560สบค.1/1
1326032040151นางสาวชนิดาภาชำนาญสิงห์12560สบค.1/1
1336032040152นางสาวพัชรีอ่อนสังข์12560สบค.1/1
1346032040153นางสาวพิมพ์ศิริอินทา12560สบค.1/1
1356032040154นางสาวจริณญายางงาม12560สบค.1/1
1366032040155นางสาววราภรณ์พรมสิริเดช12560สบค.1/1
1376032040156นางสาววันวิสาข์ทิพย์เสนา12560สบค.1/1
1386032040157นางสาวนิตาเพ็ชรรัตน์12560สบค.1/1
1396032040158นางสาวศุทธนุชเสนาพรม12560สบค.1/1
1406032040159นางสาวหัสญาไชยปัญญา12560สบค.1/1
1416032040160นางสาวอนุธิดามณีเนตร12560สบค.1/1
1426032040161นางสาวเอมอรทิพย์เสนา12560สบค.1/1
1436032040162นายธีระศักดิ์นาจำปา12560สบค.1/1
1446032040163นางสาวศิริลักษณ์คำเสียง12560สบค.1/1
1456032040164นางสาวกรรณิกาเกษี12560สบค.1/1
1466032040165นางสาวอัญธิดาสุนิพัฒน์12560สบค.1/1
1476032040166นางสาวอรพินพุกพิลา12560สบค.1/1
1486032040167นางสาวชุติมาหาญนาง12560สบค.1/1
1496032040168นางสาวจิรนันทน์ล้ำเลิศจรัสชัย12560สบค.1/1
1506032040169นางสาวศรัญญาบุรกรณ์12560สบค.1/1
1516032040170นางอรุณีไกลถิ่น12560สบค.1/1
1526032040171นางสาวสุกัญญาเวชภัณฑ์12560สบค.1/1
1536032040172นางสาวนารีรัตน์เนื้อทอง12560สบค.1/1
1546032040173นางสาววิมลรัตน์อินธิยาย12560สบค.1/1
1556032040174นางสาวพัชรินทร์อินทจักร12560สบค.1/1
1566032040175นางสาววีระยุทธถึงไชย12560สบค.1/1
1576032040176นางพรพิมลวงษ์ใหญ่12560สบค.1/1
1586032040177นางสาวเสาวรัชฏ์นามโคตร12560สบค.1/1
1596032040178นางสาวธัญญลักษณ์พลชัย12560สบค.1/1
1606032040179นางสาวช่อผกากิ่มเกลี้ยง12560สบค.1/1
1616032040180นางสาวรัตติกาลพวงพันธ์12560สบค.1/1
1626032040181นางสาวรัตนากรรองสุพรรณ12560สบค.1/1
1635932040001นายกฤษณะสยามมล22559มบค.2/1
1645932040002นางสาวกัญญาณัฐพรรณา22559มบค.2/1
1655932040003นางสาวกาญจนาแก้วคำ22559มบค.2/1
1665932040004นางสาวกุลณัฐโพธิสาร22559มบค.2/1
1675932040006นางสาวจตุพรมูลมิรัตน์22559มบค.2/1
1685932040007นายจันทร์เกษมศรีษะแก้ว22559มบค.2/1
1695932040008นางสาวจีรนันท์สุภเลิศ22559มบค.2/1
1705932040010นางสาวชรีรัตน์เรืองรุ่ง22559มบค.2/1
1715932040011นางสาวชลธิชาครองยุทธ์22559มบค.2/1
1725932040012นายชัชวาลย์ศรศักดา22559มบค.2/1
1735932040014นายธนกรณ์ดาวเรือง22559มบค.2/1
1745932040016นางสาวนิจวิภาเกียนมะเริง22559มบค.2/1
1755932040017นางสาวนิภาพรไชยพรม22559มบค.2/1
1765932040018นางสาวนีรนุชมอราศรี22559มบค.2/1
1775932040019นางสาวบุษกรฟองลม22559มบค.2/1
1785932040020นางสาวประภาพรทองทิพย์22559มบค.2/1
1795932040021นางสาวปรียานุชพิมพิสุด22559มบค.2/1
1805932040022นางสาวปัฐทวิกาณลุนศรี22559มบค.2/1
1815932040023นางสาวผุสดียศศิริ22559มบค.2/1
1825932040028นางสาวรวิสราทองเชื้อสาย22559มบค.2/1
1835932040032นางสาววิลาสิณีทองสาย22559มบค.2/1
1845932040033นางสาวศศิธรคันศร22559มบค.2/1
1855932040035นายศุภกฤตเภารัศมี22559มบค.2/1
1865932040036นางสาวสายแก้ววงศ์ภักดี22559มบค.2/1
1875932040038นางสาวสุธาสินีจันทา22559มบค.2/1
1885932040039นางสาวสุมิตรารุ่งแสง22559มบค.2/1
1895932040040นางสาวสุมินตราแสนคำ22559มบค.2/1
1905932040041นางสาวสุเมธีศรีบุญเรือง22559มบค.2/1
1915932040043นางสาวอภิญญาใหญ่ยิ่ง22559มบค.2/1
1925932040044นางสาวอภิพรปกป้อง22559มบค.2/1
1935932040047นางสาวเสาวลักษณ์ศรีหวาด22559มบค.2/1
1945932040049นายนันธวัฒน์ทองภิระ22559สบค.2/1
1955932040050นายแพงพันธ์งาม22559สบค.2/1
1965932040051นางสาวสุนีย์บุญจอม22559สบค.2/1
1975932040052นางสาวกนกวรรณพวงพันธ์22559สบค.2/1
1985932040053นางสาวกรองกาญจน์กิ่งเกษ22559สบค.2/1
1995932040054นายกิตติภูมิบุญร่วม22559สบค.2/1
2005932040055นายจักรกฤษณ์บุตรสอน22559สบค.2/1
2015932040056นายจักรภัทรทองทั่ว22559สบค.2/1
2025932040057นางสาวจิฬาภรณ์พิมพะนัต22559สบค.2/2
2035932040058นางสาวจีรวรรณถึงไชย22559สบค.2/2
2045932040059นางสาวชนกนาถเชื้อต่อมา22559สบค.2/1
2055932040060นางสาวชลิตตาเกตเกษร22559สบค.2/2
2065932040061นางสาวชุติกาญจน์ตาราศาสตร์22559สบค.2/2
2075932040062นายชุติพงค์ภิญโญ22559สบค.2/1
2085932040063นางสาวณัฎฐณิชาสุขอนันต์22559สบค.2/2
2095932040064นางสาวณัฐนิชาวรรณจันทร์22559สบค.2/2
2105932040065นางสาวณัฐรินทร์อนันเทพา22559สบค.2/1
2115932040066นางสาวดวงเดือนบัวเขียว22559สบค.2/2
2125932040067นางสาวดาราวัลย์ใยโท22559สบค.2/1
2135932040068นายธรรมลักษณ์จิตตะยะโสธร22559สบค.2/1
2145932040069นางสาวธัญทิวาบุญตะนัย22559สบค.2/2
2155932040070นางสาวนภากานต์ระยับศรี22559สบค.2/2
2165932040071นางสาวณัฐวดีศรีนารักษ์22559สบค.2/1
2175932040073นางสาวนฤมาลย์สุขสวาท22559สบค.2/1
2185932040074นางสาวนวลมณีบุญยิ่ง22559สบค.2/1
2195932040076นางสาวนุชนาฎวันเฮียง22559สบค.2/1
2205932040078นายปกาศิตศรีจันทร์แจ้ง22559สบค.2/1
2215932040079นางสาวประกายแก้วศิรินัย22559สบค.2/2
2225932040080นางสาวปวีณาชูใจ22559สบค.2/2
2235932040081นางสาวปิยวรรณดาวสุข22559สบค.2/2
2245932040082นายพงศธรพวงศรี22559สบค.2/1
2255932040083นางสาวพรสุดาโสดามุข22559สบค.2/1
2265932040084นางสาวพัชริดาพวงพลอย22559สบค.2/2
2275932040085นางสาวพัชรีศรีละออน22559สบค.2/2
2285932040086นางสาวพิกุลแก้ววงษ์หนองแล้ง22559สบค.2/2
2295932040087นางสาวมนธิกาพรมสมบัติ22559สบค.2/1
2305932040088นางสาวมาริสาจันรอง22559สบค.2/1
2315932040089นางสาวยุพินบุตรดาษ22559สบค.2/2
2325932040090นางสาวรัชนีจอกแก้ว22559สบค.2/2
2335932040091นางสาวรัชนีกรคำนัน22559สบค.2/1
2345932040092นางสาวรุ่งรัตน์บัวงาม22559สบค.2/2
2355932040094นางสาววรรณศิริจิตรบุญ22559สบค.2/2
2365932040096นางสาววิราภรณ์สมาน22559สบค.2/2
2375932040097นายวิโรจน์วงค์มณีย์22559สบค.2/1
2385932040098นายวีระชัยฝังนิล22559สบค.2/1
2395932040099นางสาวศรัญญามีมานะ22559สบค.2/1
2405932040100นางสาวศศิมาคำแท่ง22559สบค.2/2
2415932040101นางสาวศศิวลีพรมพิลา22559สบค.2/1
2425932040103นางสาวศิริรุ่งสมพร22559สบค.2/2
2435932040104นางสาวศิริลักษณ์งอมสงัด22559สบค.2/2
2445932040105นางสาวศิริวรรณแป้นกล่ำ22559สบค.2/2
2455932040107นางสาวสังเวียนมะวงค์22559สบค.2/2
2465932040108นางสาวสุกัญญาภาพันธ์22559สบค.2/2
2475932040109นางสาวสุชาดากรไกร22559สบค.2/1
2485932040110นางสาวสุดารัตน์มะโน22559สบค.2/2
2495932040112นางสาวสุธิดาผิวสว่าง22559สบค.2/2
2505932040113นางสาวสุธิตาสีตาแสน22559สบค.2/2
2515932040117นางสาวสุมินตราลุนศรี22559สบค.2/2
2525932040118นายสุรชาสรสิทธิ์22559สบค.2/1
2535932040119นางสาวอภิญญาฐานวงศ์22559สบค.2/2
2545932040120นางสาวอมิตาศิลารักษ์22559สบค.2/2
2555932040122นายอานันท์พรมชาติ22559สบค.2/1
2565932040123นางสาวเกษรรักษาภักดี22559สบค.2/2
2575932040124นางสาวเพียงรวีปานนาค22559สบค.2/1
2585932040126นายธนากรกันนาลี22559สบค.2/1
2595932040127นางสาวสุปราณีบุญขวาง22559มบค.2/1
2605932040128นางสาวสุกัญญาบัวแย้ม22559สบค.2/2
2615932040129นายเอกชัยนามวิชา22559สบค.2/1
2625932040130นายภูมินท์พงษ์ทอง22559สบค.2/1
2635932040132นางสาวนฤชาสุรนาถ22559มบค.2/1
2645932040133นายชัยณรงค์แห่งสมัย22559สบค.2/1
2655932042302นายทศพลจันเทพา22559สบค.2/1
2665932042303นางสาวนรธรพิชัยวัตต์22559สบค.2/1
2675932042304นางสาวอัญมณีบุสบก22559สบค.2/1
2685932042309นายจาตุรงค์บุตรอุดม22559สบค.2/1
2695932042312นางสาวน้ำฝนศรีเวียง22559สบค.2/1
2705932042317นางสาวรัชนีภรณ์สำเรียนรัมย์22559สบค.2/1
2715932042319นางสาวสมฤดีชัยเดช22559สบค.2/1
2725932042324นางสาวอมพรรณคันศร22559สบค.2/1
2735932042332นางสาวปริมประภาพรกองแก้ว22559สบค.2/1
2745932042333นางสาวสิรปภาชุมนุม22559สบค.2/1
2755932042334นางสาวรัชวดีสายเสน22559สบค.2/1
2765932042336นางกรรณิการ์สาลีพันธ์22559สบค.2/1
2775832042034นางสาวพิไลวรรณดวงสมร32558สบค.3/2
2785832042036นางสาวฉิราภรณ์ศรีลาชัย32558สบค.3/2
2795832042048นางสาวประกายดาวอุทัย32558สบค.3/2
2805832042052นางสาวนิภาวรรณจันทร์ศรี32558สบค.3/2
2815832042077นางสาวขวัญเรือนพรมชาติ32558สบค.3/2
2825832042114นางสาวศิริลักษณ์ราษฎร์เจริญ32558มบค.3/1
2835832042133นางสาววิไลวรรณสันตะพันธ์32558มบค.3/1
2845832042303นายปกติพงษ์เกษ32558สบค.3/1
2855832042312นายภูมิภัทรไฮ้กัญญา32558สบค.3/1
2865832042313นางสาวกันย์สินีปุกสันเทียะ32558สบค.3/1
2875832042314นางสาวจิราภรณ์ศรีสวัสดิ์32558สบค.3/1
2885832042318นางสาวรักษ์สุดาธรรมนูญ32558สบค.3/1
2895832042326นางสาวช่อมะลิพิมพ์ทอง32558สบค.3/1
2905832042327นางสาวดวงจันทร์วิเชียร32558สบค.3/1
2915832042334นางสาวสุกัญญาจังอินทร์32558สบค.3/2
2925832042335นายธรรมดาภักดิ์จรุง32558สบค.3/2
2935832042340นางสาวภัทรมลถือจันทร์32558สบค.3/2
2945832042341นางสาวอิศราภรณ์ป้องกัน32558สบค.3/2
2955832042343นายณัฐพลสุวิพัฒน์32558สบค.3/2
2965832042344นายสิทธิศักดิ์กระจาย32558สบค.3/2
2975832042345นายจักรีโพธิ์เงิน32558สบค.3/2
2985832042351นายมาณพภร์พงคละ32558สบค.3/2
2995832042354นางสาววรรณภาศิริพัฒน์32558สบค.3/2
3005832042356นางสาวหทัยกานต์ศิริอินทร์32558สบค.3/2
3015832042359นางสาวจรัสศรีระลึกดี32558สบค.3/2
3025832042360นางสาวสุธาทิพย์เผือกแก้ว32558สบค.3/2
3035732042017นางสาวสุนิสาแสงกอง42557สบค.4/2
3045732042030นายวัชรพลไชยปัญญา42557สบค.4/1
3055732042031นายวรเชษฐ์แจ่มแจ้ง42557สบค.4/1
3065732042033นายธีรชัยพุฒพันธ์42557สบค.4/1
3075732042092นางสาวฉัตรจิราเรืองคำ42557มบค.4/1
3085732042094นางสาวสุวรรณาบุญเชิญ42557มบค.4/1
3095732042104นางสาวกัลยาพรวันเลิศ42557มบค.4/1
3105732042114นายชัยโรจน์คำเหง้า42557มบค.4/1
3115732042117นายอาทิตย์พิมพ์ทอง42557มบค.4/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 2.8437040 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.