ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
15732043002นางสาวภูริชาพรมโสภา42557ทบค.4/1
25732043003นางอรวรรณเลือดไธสง42557ทบค.4/1
35732043004นางสาววลัยพรรณสุภาพ42557ทบค.4/1
45732043005นางสาวอาภัสราสายลาด42557ทบค.4/1
55732043006นายปรัชญาวงศ์คำมา42557ทบค.4/1
65732043014นางสาวปวีณาสารีพันธ์42557ทบค.4/1
75732043018นายเทอดพงษ์ยุพา42557ทบค.4/1
85732043019นายจิรายุจันทชิต42557ทบค.4/1
95732043020นายกฤษณ์ เกสร42557ทบค.4/1
105732043023นางสาวอภิวันท์พรแก้ว42557ทบค.4/1
115732043025นางสาววรรณชนกวรครุธ42557ทบค.4/1
125732043026นางสาวลลิตาเนาวดี42557ทบค.4/1
135732043028นางสาวนัฐชลิตาเจริญศิลป์42557ทบค.4/1
145732043031นางสาวลีลาวดีเสนา42557ทบค.4/1
155732043032นางสาวรัสรินทร์ศุภกุลนิธิพัฒน์42557ทบค.4/1
165732043039นางสาวประภัสสรโปกุล42557ทบค.4/1
175732043040นางสาวยุวดีพิมพ์สนั่น42557ทบค.4/1
185632043002นายกฤตัชย์ทองทิพย์52556ทบค.5/1
195632043003นางสาวการท์พิชชาสุขเจริญ52556ทบค.5/1
205632043006นางสาวขนิษฐาโพธิวัฒน์52556ทบค.5/1
215632043008นางสาวชนิภาสตาชนม์52556ทบค.5/1
225632043010นายณรงค์เดชวงค์ตรี52556ทบค.5/1
235632043011นายธนบดินทร์คันธประทีป52556ทบค.5/1
245632043017นางสาวนางภภัสสรทองทิพย์52556ทบค.5/1
255632043029นางสาวอภัชนิภาพวงกลิ่น52556ทบค.5/1
265632043030นางสาวอมรพรรณคันศร52556ทบค.5/1
275632043037นางสาววิภาคุณมนะ52556ทบค.5/1
285632043039นางสาวญานิศาธิบูรณ์บุญ52556ทบค.5/1
295632043040นายโรจนเศรษฐ์คำปาน52556ทบค.5/1
305632043041นายวรวิทย์ศรีสมบูรณ์52556ทบค.5/1
315632043044นางเกษณภาแก้วประทุม52556ทบค.5/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.2178509 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.