ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
15732043002นางสาวภูริชาพรมโสภา52557ทบค.5/1
25732043003นางอรวรรณเลือดไธสง52557ทบค.5/1
35732043004นางสาววลัยพรรณสุภาพ52557ทบค.5/1
45732043005นางสาวอาภัสราสายลาด52557ทบค.5/1
55732043006นายปรัชญาวงศ์คำมา52557ทบค.5/1
65732043014นางสาวปวีณาสารีพันธ์52557ทบค.5/1
75732043018นายเทอดพงษ์ยุพา52557ทบค.5/1
85732043019นายจิรายุจันทชิต52557ทบค.5/1
95732043020นายกฤษณ์ เกสร52557ทบค.5/1
105732043023นางสาวอภิวันท์พรแก้ว52557ทบค.5/1
115732043025นางสาววรรณชนกวรครุธ52557ทบค.5/1
125732043026นางสาวลลิตาเนาวดี52557ทบค.5/1
135732043028นางสาวนัฐชลิตาเจริญศิลป์52557ทบค.5/1
145732043031นางสาวลีลาวดีเสนา52557ทบค.5/1
155732043032นางสาวรัสรินทร์ศุภกุลนิธิพัฒน์52557ทบค.5/1
165732043039นางสาวประภัสสรโปกุล52557ทบค.5/1
175732043040นางสาวยุวดีพิมพ์สนั่น52557ทบค.5/1
185632043002นายกฤตัชย์ทองทิพย์62556ทบค.6/1
195632043003นางสาวการท์พิชชาสุขเจริญ62556ทบค.6/1
205632043006นางสาวขนิษฐาโพธิวัฒน์62556ทบค.6/1
215632043008นางสาวชนิภาสตาชนม์62556ทบค.6/1
225632043010นายณรงค์เดชวงค์ตรี62556ทบค.6/1
235632043011นายธนบดินทร์คันธประทีป62556ทบค.6/1
245632043017นางสาวนางภภัสสรทองทิพย์62556ทบค.6/1
255632043029นางสาวอภัชนิภาพวงกลิ่น62556ทบค.6/1
265632043030นางสาวอมรพรรณคันศร62556ทบค.6/1
275632043037นางสาววิภาคุณมนะ62556ทบค.6/1
285632043039นางสาวญานิศาธิบูรณ์บุญ62556ทบค.6/1
295632043040นายโรจนเศรษฐ์คำปาน62556ทบค.6/1
305632043041นายวรวิทย์ศรีสมบูรณ์62556ทบค.6/1
315632043044นางเกษณภาแก้วประทุม62556ทบค.6/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.2496610 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.