ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16134040001นางสาววิจิตราสาระวัน12561สคอ.1/1
26134040002นายนัฐพลพวงมาศ12561สคอ.1/1
36134040003นางสาวอุมาพรบัญญัติ12561สคอ.1/1
46134040004นางสาวพรชนกอินตะนัย12561สคอ.1/1
56134040005นายเนติพงษ์แสงสกุล12561สคอ.1/1
66134040006นางสาวพิมนภาเถระพันธ์12561สคอ.1/1
76134040007นางสาวณัฐกานต์สายกันยา12561สคอ.1/1
86134040008นางสาวศดานันท์ไชยโชติ12561สคอ.1/1
96134040009นางสาวยุวดีบุญหนัก12561สคอ.1/1
106134040011นางสาวณัฐพรมุขดา12561มคอ.1/1
116134040012นางสาวณัฐริกาวิลา12561มคอ.1/1
126134040013นางสาวดวงนภามาลา12561มคอ.1/1
136134040017นางสาวพรชิตาสุขสมบุตร12561มคอ.1/1
146134040018นางสาวมัลลิกานาคทอง12561มคอ.1/1
156134040019นางสาววรรณฤดีอานไธสง12561มคอ.1/1
166134040020นางสาววันวิสาจันเทพา12561มคอ.1/1
176134040021นางสาวสิริรัตน์อินทร์ตา12561มคอ.1/1
186134040022นางสาวสุทินาภาเภา12561มคอ.1/1
196134040023นางสาวสุธิตาศรีโวหะ12561มคอ.1/1
206134040024นางสาวสุปราณีจงรักษ์12561มคอ.1/1
216134040028นางสาวสุปรียาอัควงค์12561มคอ.1/1
226134040029นางสาวเพ็ญนภาพวงทอง12561สคอ.1/1
236034040001นางสาวชโลธรสาระวัน22560มคอ.2/1
246034040002นายธนโชคเกษหงษ์22560มคอ.2/1
256034040003นางสาวนัดธมนเจริญศรี22560มคอ.2/1
266034040004นางสาวปรียาภรณ์ตะเคียนจันทร์22560มคอ.2/1
276034040005นายพงษ์พัฒน์มาพงษ์22560มคอ.2/1
286034040006นางสาวพิชชาภรณ์โยธี22560มคอ.2/1
296034040007นางสาวภัทราทองบาง22560มคอ.2/1
306034040008นางสาวรจนาศรีพูล22560มคอ.2/1
316034040009นางสาววาสนานันทพันธ์22560มคอ.2/1
326034040010นางสาวสาธิยาสิงห์กุรัง22560มคอ.2/1
336034040012นางสาวอุทัยทิพย์ไชยปัญญา22560มคอ.2/1
346034040013นางสาวโชติกาเสนา22560มคอ.2/1
356034040015นางสาววิภาดายอดจันดา22560มคอ.2/1
366034040016นางสาวปิยะมาศยอดจันดา22560มคอ.2/1
376034040017นางสาวยุวดีแสงสกุล22560มคอ.2/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.2243350 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.