ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16037010001นางสาวอังสุมาสมใจ12560บนร.1/1
26037010002นางสาวกิตติยาภรณ์สิทธิรักษ์12560บนร.1/1
36037010003นางสาวชฎาพรนรดี12560บนร.1/1
46037010004นางสาวณัฐกานต์คำพันธ์12560บนร.1/1
56037010005นางสาวนงนุชวรโคตร12560บนร.1/1
66037010006นางสาวนิตยาเคนแคน12560บนร.1/1
76037010007นางสาวบุรัสกรดวงสีดา12560บนร.1/1
86037010009นางสาวพรนภัสสุภาพ12560บนร.1/1
96037010010นางสาวภริตารักพรม12560บนร.1/1
106037010011นางสาวรุ่งรวีถนอมชาติ12560บนร.1/1
116037010012นายวัชเรนทร์สีม่วง12560บนร.1/1
126037010013นางสาววาสนารอดอยู่12560บนร.1/1
136037010015นางสาววิลัยพรสีหะวงษ์12560บนร.1/1
146037010016นางสาวฐานียาโสพัต12560บนร.1/1
156037010017นางสาวศิริธิดาภาศิริ12560บนร.1/1
166037010018นางสาวศิริพรอาจใจ12560บนร.1/1
176037010019นางสาวสายพิณนางาม12560บนร.1/1
186037010020นางสาวสุนิสาวงษ์แหวน12560บนร.1/1
196037010021นางสาวสุภาพรกันเทพา12560บนร.1/1
206037010022นางสาวอทิติญาคำเคน12560บนร.1/1
216037010023นางสาวอนงค์ลักษณ์โมทะจิตร12560บนร.1/1
226037010024นางสาวอรทัยไชยสีมา12560บนร.1/1
236037010025นางสาวอุทุมพรมะเดื่อ12560บนร.1/1
246037010026นางสาวอุไรพรยุบล12560บนร.1/1
256037010027นางสาวเข็มเพชรสะดวก12560บนร.1/1
266037010028นางสาวเบญจรัตน์อินทรีย์12560บนร.1/1
276037010029นางสาวเมธาวีอ่อนวรรณะ12560บนร.1/1
286037010030นางสาวกฤษณาจ้อยเจริญ12560บนร.1/1
296037010031นางสาวจิรนันท์ตุ้มทอง12560บนร.1/1
306037010032นางสาวธัญญาภรณ์โนนสูง12560บนร.1/1
316037010034นางสาวปนัดดาโสดามุข12560บนร.1/1
326037010037นางสาวรุ่งนภาบัวทอง12560บนร.1/1
336037010039นายเจนณรงค์ชื่นตา12560บนร.1/1
346037010040นางสาวเบญจรัตน์บุญสิงห์12560บนร.1/1
356037010041นางสาวพลอยไพลินสมศรี12560บนร.1/1
366037010043นางสาวกิตติมาภรณ์ศรีละพรม12560บนร.1/1
376037010044นางสาวพรนภาแจ่มใส12560บนร.1/1
386037010045นางสาวณัฐธิดาวงศ์ทองดี12560บนร.1/1
396037010047นางสาวพิมพ์ลวรรณเพชรงา12560บนร.1/1
405937010011นางสาวอังสุมาธรรมพิทักษ์22559บนร.2/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.3812809 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.