ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16137010001นางสาวกชกรสิงหะโท12561บนร.1/1
26137010004นายกนกวรรณวิเศษชาติ12561บนร.1/1
36137010005นางสาวกนกวรรณอินทร์ตา12561บนร.1/1
46137010006นางสาวกัญญาภัคบุรกรณ์12561บนร.1/1
56137010007นายจิรครินทร์คำนึงคง12561บนร.1/1
66137010008นายจิรายุทธเกตุแผง12561บนร.1/1
76137010010นายชนกนันท์พยัคฆพล12561บนร.1/1
86137010011นายชนาวุธชิณวงค์12561บนร.1/1
96137010012นางสาวฐิติมาอินคำแหง12561บนร.1/1
106137010013นางสาวณัฎฐาก้อนเนียม12561บนร.1/1
116137010014นายถิรวุฒิเบ้าทอง12561บนร.1/1
126137010016นางสาวบารมีแตงหมี12561บนร.1/1
136137010017นางสาวบุษราภรณ์ยอดแก้ว12561บนร.1/1
146137010018นางสาวปรียาดาสุภาวะหา12561บนร.1/1
156137010019นางสาวปิยะวดีเนาว์สุข12561บนร.1/1
166137010022นายมังกรทองพันธเสน12561บนร.1/1
176137010023นางสาวรัตนาภรณ์อินตะนัย12561บนร.1/1
186137010024นางสาววันวิสาวรรณทวี12561บนร.1/1
196137010025นางสาววิสุดาธารวาวแวว12561บนร.1/1
206137010027นายอชิรวัตรจันยา12561บนร.1/1
216137010028นางสาวอัญชลีภรณ์รังษี12561บนร.1/1
226137010029นางสาวอารยาพาจันทึก12561บนร.1/1
236137010030นายเกษสราสว่างภพ12561บนร.1/1
246137010031นายโชคชัยแก้วกล้า12561บนร.1/1
256137010032นางสาวจันทิมาคันศร12561บนร.1/1
266137010033นางสาวชนัญชิดาแพงเพ็ชร12561บนร.1/1
276137010034นายชาญณรงค์ชาลี12561บนร.1/1
286137010036นางสาวณัฐฐินันท์แก้วจันดา12561บนร.1/1
296137010038นางสาวดาราพรพาหา12561บนร.1/1
306137010039นายทัณทรัตน์สุดใจ12561บนร.1/1
316137010040นายธีระพงศ์แก้วพิลา12561บนร.1/1
326137010042นางสาวประภัสสรสมอ12561บนร.1/1
336137010043นางสาวปวีณ์นุชดวงจิตต์12561บนร.1/1
346137010045นางสาวพรทิพย์ทิพย์สมบัติ12561บนร.1/1
356137010046นางสาวมยุรีสินศาสตร์12561บนร.1/1
366137010047นางสาวมัลลิกาล้วนผาลึก12561บนร.1/1
376137010048นางสาวลัคณาวรรณบุญชาญ12561บนร.1/1
386137010049นางสาววาสนาพิมพ์ทอง12561บนร.1/1
396137010050นางสาววิไลวรรณวรารักษพงศ์12561บนร.1/1
406137010051นางสาวหฤทัยดีใจ12561บนร.1/1
416137010052นางสาวอัยยดาคำตา12561บนร.1/1
426137010053นางสาวอาทิตยาพรมชาติ12561บนร.1/1
436137010054นางสาวอโนทัยมังษา12561บนร.1/1
446137010055นางสาวเพ็ญพิชชาขันลับ12561บนร.1/1
456137010056นางสาวโชติมนต์วงศ์จอม12561บนร.1/1
466137010059นาย.ธนายุทธบุญหวาน12561บนร.1/1
476137010060นางสาวกรรณิกาขันจันทา12561บนร.1/1
486037010001นางสาวอังสุมาสมใจ22560บนร.2/1
496037010002นางสาวกิตติยาภรณ์สิทธิรักษ์22560บนร.2/1
506037010003นางสาวชฎาพรนรดี22560บนร.2/1
516037010004นางสาวณัฐกานต์คำพันธ์22560บนร.2/1
526037010005นางสาวนงนุชวรโคตร22560บนร.2/1
536037010006นางสาวนิตยาเคนแคน22560บนร.2/1
546037010007นางสาวบุรัสกรดวงสีดา22560บนร.2/1
556037010009นางสาวพรนภัสสุภาพ22560บนร.2/1
566037010010นางสาวภริตารักพรม22560บนร.2/1
576037010011นางสาวรุ่งรวีถนอมชาติ22560บนร.2/1
586037010012นายวัชเรนทร์สีม่วง22560บนร.2/1
596037010013นางสาววาสนารอดอยู่22560บนร.2/1
606037010015นางสาววิลัยพรสีหะวงษ์22560บนร.2/1
616037010016นางสาวฐานียาโสพัต22560บนร.2/1
626037010017นางสาวศิริธิดาภาศิริ22560บนร.2/1
636037010018นางสาวศิริพรอาจใจ22560บนร.2/1
646037010019นางสาวสายพิณนางาม22560บนร.2/1
656037010020นางสาวสุนิสาวงษ์แหวน22560บนร.2/1
666037010021นางสาวสุภาพรกันเทพา22560บนร.2/1
676037010022นางสาวอทิติญาคำเคน22560บนร.2/1
686037010023นางสาวอนงค์ลักษณ์โมทะจิตร22560บนร.2/1
696037010024นางสาวอรทัยไชยสีมา22560บนร.2/1
706037010025นางสาวอุทุมพรมะเดื่อ22560บนร.2/1
716037010026นางสาวอุไรพรยุบล22560บนร.2/1
726037010027นางสาวเข็มเพชรสะดวก22560บนร.2/1
736037010028นางสาวเบญจรัตน์อินทรีย์22560บนร.2/1
746037010029นางสาวเมธาวีอ่อนวรรณะ22560บนร.2/1
756037010030นางสาวกฤษณาจ้อยเจริญ22560บนร.2/1
766037010031นางสาวจิรนันท์ตุ้มทอง22560บนร.2/1
776037010032นางสาวธัญญาภรณ์โนนสูง22560บนร.2/1
786037010034นางสาวปนัดดาโสดามุข22560บนร.2/1
796037010037นางสาวรุ่งนภาบัวทอง22560บนร.2/1
806037010039นายเจนณรงค์ชื่นตา22560บนร.2/1
816037010040นางสาวเบญจรัตน์บุญสิงห์22560บนร.2/1
826037010041นางสาวพลอยไพลินสมศรี22560บนร.2/1
836037010042นางสาวอารีรัตน์บุตรสดีชนานันท์22560บนร.2/1
846037010043นางสาวกิตติมาภรณ์ศรีละพรม22560บนร.2/1
856037010044นางสาวพรนภาแจ่มใส22560บนร.2/1
866037010045นางสาวณัฐธิดาวงศ์ทองดี22560บนร.2/1
876037010047นางสาวพิมพ์ลวรรณเพชรงา22560บนร.2/1
886037010048นายสุทธิพงษ์คำแสนราช22560บนร.2/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.3122258 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.