ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16037010001นางสาวอังสุมาสมใจ12560บนร.1/1
26037010030นางสาวกฤษณาจ้อยเจริญ12560บนร.1/1
36037010032นางสาวธัญญาภรณ์โนนสูง12560บนร.1/1
46037010034นางสาวปนัดดาโสดามุข12560บนร.1/1
56037010039นายเจนณรงค์ชื่นตา12560บนร.1/1
66037010040นางสาวเบญจรัตน์บุญสิงห์12560บนร.1/1
75937010002นางสาวกัญญาณัฐคชอาจ22559บนร.2/1
85937010004นางสาวณัฐกาญจน์ด้วงนิล22559บนร.2/1
95937010005นางสาวบุปผาสมศักดิ์22559บนร.2/1
105937010006นางสาววราพรจันทภักดิ์22559บนร.2/1
115937010008นางสาวสุนิตาบุญส่ง22559บนร.2/1
125937010010นายอริญชัยแพงเพ็ชร์22559บนร.2/1
135937010011นางสาวอังสุมาธรรมพิทักษ์22559บนร.2/1
145937010014นางสาวจิราวรรณคำขึ้น22559บนร.2/1
155937010016นางสาวอัมรินทร์จันทะเสน22559บนร.2/1
165937010017นางสาวเฟื่องฟ้าเจือจาน22559บนร.2/1
175937010020นางสาวกัญญารัตน์ศรีด้วง22559บนร.2/1
185937010021นางสาวสาวิตรีจิตโชติ22559บนร.2/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.5756869 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.