ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16037010002นางสาวกิตติยาภรณ์สิทธิรักษ์12560มบร.1/1
26037010003นางสาวชฎาพรนรดี12560มบร.1/1
36037010004นางสาวณัฐกานต์คำพันธ์12560มบร.1/1
46037010005นางสาวนงนุชวรโคตร12560มบร.1/1
56037010006นางสาวนิตยาเคนแคน12560มบร.1/1
66037010007นางสาวบุรัสกรดวงสีดา12560มบร.1/1
76037010009นางสาวพรนภัสสุภาพ12560มบร.1/1
86037010010นางสาวภริตารักพรม12560มบร.1/1
96037010011นางสาวรุ่งรวีถนอมชาติ12560มบร.1/1
106037010012นายวัชเรนทร์สีม่วง12560มบร.1/1
116037010013นางสาววาสนารอดอยู่12560มบร.1/1
126037010015นางสาววิลัยพรสีหะวงษ์12560มบร.1/1
136037010016นางสาวฐานียาโสพัต12560มบร.1/1
146037010017นางสาวศิริธิดาภาศิริ12560มบร.1/1
156037010018นางสาวศิริพรอาจใจ12560มบร.1/1
166037010019นางสาวสายพิณนางาม12560มบร.1/1
176037010020นางสาวสุนิสาวงษ์แหวน12560มบร.1/1
186037010021นางสาวสุภาพรกันเทพา12560มบร.1/1
196037010022นางสาวอทิติญาคำเคน12560มบร.1/1
206037010023นางสาวอนงค์ลักษณ์โมทะจิตร12560มบร.1/1
216037010024นางสาวอรทัยไชยสีมา12560มบร.1/1
226037010025นางสาวอุทุมพรมะเดื่อ12560มบร.1/1
236037010026นางสาวอุไรพรยุบล12560มบร.1/1
246037010027นายเข็มเพชรสะดวก12560มบร.1/1
256037010028นางสาวเบญจรัตน์อินทรีย์12560มบร.1/1
266037010029นางสาวเมธาวีอ่อนวรรณะ12560มบร.1/1
276037010031นางสาวจิรนันท์ตุ้มทอง12560มบร.1/1
286037010037นางสาวรุ่งนภาบัวทอง12560มบร.1/1
296037010041นางสาวพลอยไพลินสมศรี12560มบร.1/1
306037010042นางสาวอารีรัตน์บุตรสดีชนานันท์12560มบร.1/1
316037010043นางสาวกิตติมาภรณ์ศรีละพรม12560มบร.1/1
326037010044นางสาวพรนภาแจ่มใส12560มบร.1/1
336037010045นางสาวณัฐธิดาวงศ์ทองดี12560มบร.1/1
346037010046นางสาวชนัญชิดาบัวศรี12560มบร.1/1
356037010047นางสาวพิมพ์ลวรรณเพชรงา12560มบร.1/1
366037010048นายสุทธิพงษ์คำแสนราช12560มบร.1/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.2479711 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.