ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16039010002นางสาวกัญญารัตน์ปัญญาคม12560ทยส.1/1
26039010003นางสาวกานดาพรปางสุข12560ทยส.1/1
36039010004นางสาวชลิดาดวนสูง12560ทยส.1/1
46039010005นายณ กุลภาโนชิต12560ทยส.1/1
56039010006นางสาวณัฐรดีเที่ยงตรง12560ทยส.1/1
66039010007นางสาวดารุณีหาญเคน12560ทยส.1/1
76039010009นางสาวนิภาพรสะเดา12560ทยส.1/1
86039010011นายพรภวิษย์พวงพลอย12560ทยส.1/1
96039010012นายพศวีร์แดงขาว12560ทยส.1/1
106039010013นางสาวพิธุดนยาโคจร12560ทยส.1/1
116039010015นางสาวรุ่งทิวาเงาศรี12560ทยส.1/1
126039010016นายวีรภัทรศรอินทร์12560ทยส.1/1
136039010017นางสาวศิริญาภรณ์เกษทองมา12560ทยส.1/1
146039010018นางสาวสุพัชชายอดเพชร12560ทยส.1/1
156039010019นางสาวสุพัตราไกรษี12560ทยส.1/1
166039010020นายอรรถพงศ์คำผง12560ทยส.1/1
176039010021นางสาวฐิติญาภรณ์ดนุสนาม12560ทยส.1/1
186039010022นางสาวรัตนานานวน12560ทยส.1/1
196039010023นางสาวอัมรินทร์เสาเวียง12560ทยส.1/1
206039010024นายอัษฎาวุธบุญเชิญ12560ทยส.1/1
216039010025นางสาวเกศสิริคำผาย12560ทยส.1/1
226039010026นางสาวเกษมณีใบแสง12560ทยส.1/1
236039010028นายสุรชัยพิมพิศร12560สทส.1/1
246039010029นายอิทธิพลสะอาด12560สทส.1/1
256039010030นายเปรมเกียรติแตงวงษ์12560สทส.1/1
266039010031นายพัฒนาฉิมพลีพันธ์12560สทส.1/1
276039010032นายธนาคารจิรพัฒนางกูร12560สทส.1/1
286039010033นายปฏิพลมูลจัด12560สทส.1/1
296039010034นายจิรายุแสงศรี12560สทส.1/1
306039010035นายศุภสิทธิ์เสนาพันธ์12560สทส.1/1
316039010036นายจิราพงษ์จันทร์ทอง12560สทส.1/1
326039010037นางสาวธารทิพย์วิพันธ์12560ทยส.1/1
336039010038นางสาวปุณณิศาสุวรรณกูฎ12560ทยส.1/1
346039010039นายณัฐพงศ์สารพล12560ทยส.1/1
356039010040นางสาวสุดารัตน์ดียิ่ง12560ทยส.1/1
366039010041นางสาวสกุนาบุญสร้าง12560ทยส.1/1
375939010001นางสาวกนกพรขันทา22559ทยส.2/1
385939010002นางสาวกนกวรรณพุทธชาติ22559ทยส.2/1
395939010003นางสาวจารุวรรณพิมศรี22559ทยส.2/1
405939010006นางสาวณัฐธิฌาใจแก้ว22559ทยส.2/1
415939010007นางสาวธณัชยากลับสุข22559ทยส.2/1
425939010008นางสาวนันธิญาหลอมทอง22559ทยส.2/1
435939010009นางสาวปภาวดีสุธาวรรณ์22559ทยส.2/1
445939010011นางสาวพัชรีราชศรีเมือง22559ทยส.2/1
455939010012นางสาวรตินันต์ผาคำ22559ทยส.2/1
465939010013นางสาววลิษาโตดตามี22559ทยส.2/1
475939010015นางสาวศุภลักษ์เผื่อแผ่22559ทยส.2/1
485939010016นายสถาพรมณีบุญ22559ทยส.2/1
495939010017นายสราวุฒิศรีลาชัย22559ทยส.2/1
505939010018นางสาวอธิตยาผาราม22559ทยส.2/1
515939010020นายเจตน์ณรงค์ไทยสะเทือน22559ทยส.2/1
525939010021นางสาวเดือนเพ็ญฝากทอง22559ทยส.2/1
535939010022นายกำชัยเสาเวียง22559สทส.2/1
545939010023นายขนบสังข์ทอง22559สทส.2/1
555939010024นายคฑาวุฒิลาลับ22559สทส.2/1
565939010025นายจักรกฤษณ์สิงห์โท22559สทส.2/1
575939010026นางสาวจารุวรรณวิเชียร22559สทส.2/1
585939010027นายธนรักษ์โถทอง22559สทส.2/1
595939010029นายบุรพลมั่นหมาย22559สทส.2/1
605939010030นายพรเทพงามสะอาด22559สทส.2/1
615939010032นายภาณุวิชญ์พิมสุข22559สทส.2/1
625939010033นายวีระชัยอุ่นคำ22559สทส.2/1
635939010034นายสุนทรแหวนเพชร22559สทส.2/1
645939010035นางสาวสุประวีณ์คำแท่ง22559สทส.2/1
655939010036นายอนิรุทภูมิภักดิ์22559สทส.2/1
665939010038นางสาวศรัญยาอุดทุม22559ทยส.2/1
675939010039นางสาวราตรีเสตะสิทธิ์22559ทยส.2/1
685939010040นางสาวอินทิ่รายอดรัก22559ทยส.2/1
695939010041นางสาวอภิชญาจันทำ22559ทยส.2/1
705939010042นายฉัตรชัยซองทุมมินทร์22559ทยส.2/1
715939010043นางสาวรัตนาพรหึกขุนทด22559ทยส.2/1
725939010044นางสาวไอยดาผิวขัวเรียง22559ทยส.2/1
735939010045นายธนวัฒน์ดาวเรือง22559ทยส.2/1
745839011001นายคุณวุฒิพรมสุวรรณ32558ทยส.3/1
755839011005นางสาวธัญญาเรศชุ่มเสนา32558ทยส.3/1
765839011011นางสาวศิรินภาแก้วสา32558ทยส.3/1
775839011012นายจิรพงศ์แสงศรี32558ทยส.3/1
785839011014นายภาณุพงษ์ขันติวงค์32558ทยส.3/1
795839011021นายอำนาจชมภูชนะภัย32558ทยส.3/1
805739011012นางสาวขนิษฐาคันศร42557ทยส.4/1
815739011033นางสาวชลธิชาสายยศ42557ทยส.4/2
825739011049นายชัชวัสส์วุฒิยากรณ์42557ทยส.4/2
835739011050นางสาวณัฐชยาสวัสดี42557ทยส.4/2
845639011006นางสาวนิตยาอาจศรี52556ทยส.5/1
855639011016นางสาวสุวรรณา แสนสุข52556ทยส.5/1
865639011023นายณัฐพลจินาวัลย์52556ทยส.5/1
875639011026นายพันธกานต์เลิศล้ำ52556ทยส.5/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.8922801 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.