ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15932045103 งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ3*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25932045104 งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4*-*-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35940001102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45940001402 สถิติเพื่องานอาชีพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55941052004 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65941052009 เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75941052010 เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85941052161 เทคโนโลยีระบบภาพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95941052162 เทคโนโลยีระบบเสียง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105941052167 การตัดต่อระบบภาพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115941052168 เทคโนโลยีแสงสำหรับเวที2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125941052172 การควบคุมภาพ แสง เสียงสำหรับงานแสดง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135941058502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 22-10-4 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145942042003 การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์สำเร็จรูปในงานธุรกิจ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155942042004 การพัฒนาสื่อประสมปฏิสัมพันธ์1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165942042006 ความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง ของระบบสารสนเทศ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175942042007 เทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการความรู้2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185942042008 การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศในงานธุรกิจ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195942042009 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205942042101 เทคโนโลยีการพาณิชย์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215942042105 การตัดต่อวิดีทัศน์ดิจิตอล1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225942042123 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235942042124 การใช้โปรแกรมประยุกต์พัฒนางานสำนักงานธุรกิจ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245942048501 โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255942048502 โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
266040001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
276040001203 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในงานอาชีพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
286040001305 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
296040001501 ประชาคมอาเซียนศึกษา3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
306040001503 การพัฒนาจริยธรรมในงานอาชีพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
316040001508 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
326041042001 การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
336041042002 เครื่องจักรกลไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
346041042005 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
356041042117 พลังงานทางเลือก3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
366041052001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
376041052005 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 33-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
386041052008 เขียนแบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
396041058501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 11-5-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
406042042001 การพัฒนาเว็บไซด์เพื่องานธุรกิจ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
416042042005 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ--0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
426042042104 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
436042042105 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
448888888888 888888888888888888888-8-88 (0)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4599999999 99999999999999999999999-9-9 (0)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46ม.3_0001 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น(ม.3)2-4-2 (6)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47ม.3-0001 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น(ม.3_รวมสิน)1-2-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
48ม.3-0003 งานเชื่อมเบื้องต้น(มัธยม)0-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
49ม1-3_002 การงานและเทคโนโลยี(มัธยม)2-4-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50ม3_ep001 งานไฟฟ้าเบื้องต้น(มัธยม)1-2-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4282 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 |