ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
120001307 เหตุการณ์ปัจจุบัน2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
220001401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
320001402 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
420001403 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 12-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
520001420 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
620001421 วิทยาศาสตร์ประยุกต์1-2-2 (3)กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
720001501 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 12-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
820001503 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 32-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
920001504 อาเซี่ยนศึกษา1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1020001507 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 72-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1120001520 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 22-0-2 (2)กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1220001521 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 32-0-2 (2)กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1320001525 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 72-0-2 (2)กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1420001601 พลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ0-2-1 (2)กลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1520001602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต1-0-1 (1)กลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1620001603 การพัฒนาคุณภาพชีวิต3-0-2 (0)กลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1720001605 การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ0-2-1 (2)กลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1820001606 การป้องกันตนเองจากภัยสังคม2-0-1 (2)กลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1920001607 เพศวิถีศึกษา1-0-1 (1)กลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2020001608 พัฒนาการและทักษะในการดำเนินชีวิต1-0-1 (1)กลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2120001612 เพศศึกษา2-0-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2220001724 พลศึกษา 1 (บาสเกตบอล)0-2-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2320001728 พลศึกษา 2 (เปตอง)0-2-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2420002001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 10-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2520002002 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 20-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2620002003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 30-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2720002004 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 40-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2820002005 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 50-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2920002006 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 60-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3020002009 กิจกรรมสถานศึกษาชุมชนและสังคม 10-2-0 (2)กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3120003201 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ 12-0-2 (0)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3220003301 พระพุทธศาสนา 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3320003302 พระพุทธศาสนา 22-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3420003303 พระพุทธศาสนา 32-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3520003402 วิทยาศาสตร์ 41-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3620003403 วิทยาศาสตร์ 51-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3720003501 คณิตศาสตร์ 32-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3820003503 คณิตศาสตร์ 52-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3920003504 คณิตศาสตร์ 62-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4020003505 คณิตศาสตร์ 52-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4120003901 ความปลอดภัย1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4220004004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ ฯ 20-2-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4320006104 การพูดในที่ประชุมชน2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4420006105 การเขียนหนังสือราชการ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4520006205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 12-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4620006303 เหตุการณ์ปัจจุบัน2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4720007001 การฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4820010001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ2-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4920010002 การจัดการธุรกิจเบื้องต้น1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5020010003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8315361 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.