ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
127011002 การพัฒนาบุคลิภาพ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
227011004 ศิลปะการให้บริการ0-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
327011005 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
427011006 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
527011007 ระบบสารสนเทศในงานอาชีพ2-0-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
627011773 ศิลปะวัฒนธรรมไทย3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
727012101 การโรงแรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
827012102 ความปลอดภัยในโรงแรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
927012103 การตลาดเพื่อการโรงแรม3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1027012104 คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม0-3-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1127012107 งานแม่บ้านโรงแรม3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1227012108 งานซักรีด0-3-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1327012109 การจัดดอกไม้0-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1427012113 การประกอบอาหารโรงแรม0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1527012116 การแกะสลักผักผลไม้1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1627012117 บริการอาหารและเครื่องดื่ม1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1727012118 เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1827012120 ไวน์และเหล้า2-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1927012124 การจัดนิทรรศการ2-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2027012126 เอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2127012207 ธุรกิจขนส่ง0-2-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2227012215 การจัดการส่วนหน้า3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
233000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 13-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
243000-1401 3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2530000101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2630000102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2730000107 --0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2830000111 เทอร์โมไดนามิกส์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2930000201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3030000202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3130000203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3230000204 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3330000205 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์4-0-3 (0)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3430000206 การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
353000101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3630001010 กฏหมายแรงงานและประกันสังคม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3730001021 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3830001101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3930001102 การใช้ภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ3-0-3 (0)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4030001103 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ในงานอาชีพ3-0-3 (0)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4130001104 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม3-0-3 (0)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4230001201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 11-2-2 (3)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4330001202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 21-2-2 (3)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4430001203 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4530001204 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4630001206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 13-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4730001220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4830001221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4930001222 การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป2-0-1 (0)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5030001223 การเขียนตามรูปแบบ2-0-1 (0)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8621662 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.