ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
130001425 วิทยาศาสตร์ 61-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
230001426 วิทยาศาสตร์ 72-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
330001427 วิทยาศาสตร์ 82-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
430001428 โครงงานวิทยาศาสตร์0-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
530001502 คณิตศาสตร์ 13-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
630001506 แคลคูลัส 13-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
730001507 คณิตศาสตร์ 72-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
830001520 คณิตศาสตร์ 13-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
930001521 คณิตศาสตร์ 23-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1030001522 คณิตศาสตร์ 33-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1130001523 คณิตศาสตร์ 43-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1230001524 สถิติ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1330001525 แคลคูลัส 13-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1430001526 แคลคูลัส 23-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1530001601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1630001602 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1730001603 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1830001604 ทักษะชีวิต2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1930001605 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2030001606 มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2130001607 สุขภาพชุมชน2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2230001608 การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2330001609 จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2430002001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 50-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2530002002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 60-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2630002003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 70-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2730002004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 80-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2830002005 กิจกรรมในสถานประกอบการ0-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2930002006 กิจกรรมในสถานประกอบการ0-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3030002007 กิจกรรมในสถานประกอบการ0-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3130002008 กิจกรรมในสถานประกอบการ0-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3230002009 กิจกรรมสถานศึกษาชุมชนและสังคม 10-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรกลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3330002010 กิจกรรมสถานศึกษาชุมชนและสังคม 20-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรกลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3430007001 การฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3530012001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3630020005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 60-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3730020007 --0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3830042001 โภชนาการ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3930042002 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031000001 งานเทคนิคพื้นฐาน1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131000002 เขียนแบบเทคนิค1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231000003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331000004 วัสดุช่าง2-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431000005 งานวัดละเอียด1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531000006 งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631000007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731000009 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831000101 กลศาสตร์วิศวกรรม 13-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931000103 กลศาสตร์ของไหล3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031000105 กลศาสตร์เครื่องจักรกล3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.5742731 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.