ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131000106 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231000107 ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331000108 ชิ้นส่วนเครื่องกล3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431000109 การส่งถ่ายกําลัง3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531000110 การส่งถ่ายความร้อน3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631000111 เทอร์โมไดนามิกส์3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731000112 วัสดุอุตสาหกรรม1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831000113 โลหะวิทยา3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931000114 การทดสอบวัสดุ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031000115 กรรมวิธีการผลิต2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131000116 การขนถ่ายวัสดุ2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231000117 มาตรวิทยาวิศวกรรม1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331000118 การออกแบบเครื่องจักรกล3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431000150 การควบคุมคุณภาพ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531000151 ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631000152 การบริหารงานอุตสาหกรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731000153 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831000154 การศึกษาการทำงาน2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931000155 จิตวิทยาอุตสาหกรรม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031000156 ธุรกิจอุตสาหกรรม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131000157 การวางแผนและควบคุมการผลิต2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231000158 การจัดการความปลอดภัย1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331000221 เคมีสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431000222 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531000223 กลศาสตร์ของไหลและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631000224 เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ำเสีย5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731000225 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831000226 เทคนิคการควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931000227 เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031000228 เทคโนโลยีสะอาดสําหรับช่างเทคนิค3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131000301 ทฤษฎีโครงสร้าง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231000601 เคมีทั่วไป2-3-4 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331000602 เคมีอินทรีย์ทั่วไป1-4-4 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431000603 เคมีฟิสิกส์ทั่วไป5-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531000604 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป5-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631001426 วิทยาศาสตร์ 72-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731001521 คณิตศาสตร์ 23-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831001525 แคลคูลัส3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931003106 นิวเมติกไฮตรอลิกส์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031004455 dfsdfds4-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131010001 งานเครื่องยนต์เล็ก1-4-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231010002 งานจักรยานยนต์1-4-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331010003 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน1-4-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431010004 งานเครื่องยนต์ดีเซล1-4-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531012001 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631012002 เครื่องยนต์สันดาปภายใน3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731012003 งานทดลองเครื่องกล1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831012004 งานซ่อมเครื่องยนต์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931012005 งานส่งกําลังยานยนต์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031012006 งานเครื่องล่างยานยนต์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.7972980 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.