ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131012403 งานบริการเครื่องจักรกลหนัก5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231012404 งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331012405 งานเครื่องสูบและชลประทาน5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431012406 งานเครื่องจักรกลอาหาร5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531012407 งานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลโรงงานฟาร์ม5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631012408 งานแก้ปัญหาเครื่องกลเกษตร5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731012409 งานเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831012410 งานไฟฟ้าในโรงงานฟาร์ม5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931012411 งานอิเล็กทรอนิกส์เครื่องกลเกษตร5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031012412 งานเก็บรักษาผลผลิตเกษตร5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131012413 งานขนถ่ายและขนส่งผลผลิตเกษตร5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231012414 งานออกแบบและทดสอบชิ้นส่วนเครื่องกลหนัก5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331012415 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431012416 เครื่องจักรกลสนามกอล์ฟ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531012417 การวางแผนและการบริหารงานการเกษตร2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631012418 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731012419 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831012501 งานเครื่องกลเรือพาณิชย์5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931012502 งานเครื่องกลไฟฟ้าเรือ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031012503 งานระบบปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131012504 งานเชื่อมประกอบและเครื่องมือกล5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231012505 เครื่องจักรช่วย 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331012506 เครื่องจักรช่วย 22-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431012507 เครื่องสูบเรือและระบบท่อทาง3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531012508 ทักษะชาวเรือ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631012509 โครงสร้างเรือ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731012510 การดํารงชีพในเรือและการช่วยชีวิต0-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831012511 การปฐมพยาบาลและการดับไฟเบื้องต้น0-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931012512 ฝึกภาคทะเล0-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031012513 การซ่อมบํารุงเครื่องจักรกลเรือ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131012514 อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารเรือ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231012515 ภาษาอังกฤษพาณิชย์นาวี 13-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331012516 ภาษาอังกฤษพาณิชย์นาวี 23-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431012517 กฎหมายพาณิชย์นาวี2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531012518 ว่ายน้ำ2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631012519 ศิลปป้องกันตัว2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731014101 ปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต์ 1*-*-5 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831014102 ปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต์ 2*-*-5 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931014103 ปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต์ 30-4-4 (8)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031014104 ปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต์ 40-0-4 (8)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131014201 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 10-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231014202 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331014203 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431014204 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531014301 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 10-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631014302 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731014303 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831014304 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931014401 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 10-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031014402 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8286221 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.