ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131014403 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231014404 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331014501 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์ 10-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431014502 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์ 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531014503 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์ 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631014504 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731016001 โครงการ0-4-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831020001 ชิ้นส่วนเครื่องกล3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931020002 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031020003 งานเครื่องมือกล1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131020004 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231022001 งานกระบวนการเครื่องมือกล2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331022002 โปรแกรม ซีเอ็นซี1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431022003 งานเครื่องมือกล ซีเอ็นซี1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531022004 เทคโนโลยี แคดแคม1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631022101 อ่านแบบและเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731022102 งานเครื่องมือกล 11-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831022103 งานเครื่องมือกล 25-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931022104 งานเครื่องมือกล 35-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031022105 งานเครื่องมือกล 45-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131022106 เทคโนโลยีเครื่องมือกล1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231022107 งานเครื่องมือกลอัตโนมัติ5-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331022108 งานกระบวนการเครื่องมือกลชั้นสูง1-4-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431022109 คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์การผลิต4-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531022110 งานปรับฟิตเครื่องกล1-4-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631022111 การประมาณราคา2-0-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731022112 งานสร้างเครื่องมือตัด5-0-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831022113 ระบบการผลิตอัตโนมัติ5-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931022114 งานอบชุบโลหะ1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031022201 อ่านแบบและเขียนแบบอุปกรณ์จับยึด3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131022202 งานสร้างอุปกรณ์จับเจาะ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231022203 งานสร้างอุปกรณ์จับยึดงานเครื่องมือกล2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331022204 งานสร้างอุปกรณ์จับยึดงานประกอบ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431022205 งานสร้างอุปกรณ์จับยึดงานตรวจสอบ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531022206 การออกแบบอุปกรณ์จับยึด1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631022301 อ่านแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731022302 งานสร้างแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831022303 งานสร้างแม่พิมพ์พับและขึ้นรูปโลหะ5-0-3 (20)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931022304 งานสร้างแม่พิมพ์ผสมและดึงขึ้นรูปโลหะ5-0-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031022305 งานสร้างแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง5-0-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131022306 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231022307 งานซ่อมและบํารุงรักษาแม่พิมพ์โลหะ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331022308 เทคโนโลยีแม่พิมพ์โลหะ3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431022309 คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์การผลิตแม่พิมพ์โลหะ4-0-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531022401 อ่านแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติก3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631022402 งานสร้างชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731022403 งานสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสองแผ่น5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831022404 งานสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบแยกด้านข้าง5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931022405 งานสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสามแผ่น5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031022406 งานซ่อมและบํารุงรักษาแม่พิมพ์พลาสติก5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8565629 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.