ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131032005 วัสดุประสานงานเชื่อม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231032006 การวางแผนงานเชื่อม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331032007 วัสดุและโลหะวิทยา2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431032008 โลหะวิทยาการเชื่อม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531032009 การตรวจสอบงานเชื่อม1-3-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631032010 การทดสอบวัสดุงานเชื่อม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731032101 เขียนแบบงานเชื่อมอุตสาหกรรม1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831032102 การขึ้นรูปโลหะ3-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931032103 งานผลิต1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031032104 การตกแต่งผิวสําเร็จ4-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131032105 การติดตั้งและการบํารุงรักษา2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231032106 การออกแบบผลิตภัณฑ์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331032107 เทคโนโลยีการหล่อโลหะ5-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431032108 ประดิษฐกรรมพิเศษเชื่อมอุตสาหกรรม0-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531032109 วิทยาการก้าวหน้างานเชื่อมอุตสาหกรรม0-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631032110 อุปกรณ์จับยึดงานเชื่อม1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731032201 เทคโนโลยีการเชื่อม 20-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831032202 เทคโนโลยีการเชื่อม 31-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931032203 การคํานวณในงานเชื่อม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031032204 การตรวจสอบด้วยคลื่นอัลทราโซนิกส์5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131032205 การตรวจสอบด้วยรังสี5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231032206 โลหะวิทยา 23-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331032207 โลหะวิทยา 33-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431032208 โครงสร้างเหล็กและภาชนะแรงดัน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531032209 ไฟฟ้าในงานเชื่อม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631032210 ประดิษฐกรรมพิเศษการเชื่อมโลหะ0-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731032211 วิทยาการก้าวหน้าการเชื่อมโลหะ0-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831032212 งานเชื่อมซ่อมบํารุง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931032213 เทคโนโลยีการเชื่อมขั้นสูง1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031032301 เขียนแบบงานท่อ 14-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131032302 ระบบท่อในอาคาร2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231032303 ระบบท่อในอุตสาหกรรม3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331032304 งานติดตั้งท่ออุตสาหกรรม4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431032305 ระบบการระบายอากาศ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531032306 ระบบบําบัดน้ำเสีย2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631032307 ประดิษฐกรรมพิเศษงานท่ออุตสาหกรรม0-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731032308 วิทยาการก้าวหน้างานท่ออุตสาหกรรม0-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831034101 ปฏิบัติเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม 10-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931034102 ปฏิบัติเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม 20-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031034103 ปฏิบัติเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม 30-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131034104 ปฏิบัติเทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม 40-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231034201 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม 10-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331034202 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431034203 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531034204 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631034301 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานท่อ 10-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731034302 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานท่อ 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831034303 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานท่อ 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931034304 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานท่อ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031036001 โครงการ0-4-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.5616660 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.