ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131040001 เขียนแบบไฟฟ้า1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231040002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331040003 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431040004 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531040005 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631040202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731041001 วงจรไฟฟ้า2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831041002 เครื่องวัดไฟฟ้า1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931041003 ดิจิตอลประยุกต์1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031042001 การติดตั้งไฟฟ้า 12-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131042002 เครื่องกลไฟฟ้า 12-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231042003 เครื่องกลไฟฟ้า 22-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331042004 การออกแบบระบบไฟฟ้า3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431042005 เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531042006 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631042007 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731042008 การส่งและจ่ายไฟฟ้า3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831042009 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931042010 วิเคราะห่วงจรไฟฟ้า3-0-3 (0)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031042011 ไมโครคอนโทรลเลอร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131042101 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 12-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231042102 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331042103 โรงต้นกําลังไฟฟ้า2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431042104 เครื่องกลไฟฟ้า 32-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531042105 ซ่อมบํารุงเครื่องกลไฟฟ้า2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631042106 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731042107 ปัญหาพิเศษเครื่องกลไฟฟ้า0-6-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831042108 วิทยาการก้าวหน้าเครื่องกลไฟฟ้า 10-6-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931042109 วิทยาการก้าวหน้าเครื่องกลไฟฟ้า 20-6-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031042201 การติดตั้งไฟฟ้า 22-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131042202 การส่องสว่าง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231042203 การประมาณการระบบไฟฟ้า2-0-2 (8)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331042204 เทคโนโลยีการขนถ่าย2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431042205 การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531042206 ระบบสื่อสารเตือนภัย2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631042207 ซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้า2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731042208 เทคโนโลยีระบบอาคาร2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831042209 ปัญหาพิเศษการติดตั้งไฟฟ้า0-6-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931042210 วิทยาการก้าวหน้าการติดตั้งไฟฟ้า0-6-3 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031042301 เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม4-0-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131042302 เครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231042303 อุปกรณ์ควบคุมเครื่องทําความเย็น4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331042304 ระบบส่งจ่ายลมและน้ำ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431042305 เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศในงานขนส่ง1-2-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531042306 ซ่อมบํารุงเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631042307 ป.ญหาพิเศษเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ1-2-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731042308 วิทยาการก่าวหน้าเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ1-2-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831042401 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931042402 เครื่องควบคุมกระบวนการ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031042403 ไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน4-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8423381 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.