ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131042404 เทคโนโลยีการวัดและควบคุม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231042405 วิทยาการก้าวหน้างานการวัดและควบคุม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331042406 เครื่องมือและอุปกรณ์อุตสาหกรรม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431044101 ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟ้า 10-0-5 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531044102 ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟ้า 20-0-5 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631044103 ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟ้า 30-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731044104 ปฏิบัติงานเครื่องกลไฟฟ้า 40-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831044201 ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า 10-*-5 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931044202 ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า 20-0-5 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031044203 ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า 30-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131044204 ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า 40-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231044301 ปฏิบัติงานเครื่องเย็นและปรับอากาศ 10-0-5 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331044302 ปฏิบัติงานเครื่องเย็นและปรับอากาศ 20-0-5 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431044303 ปฏิบัติงานเครื่องเย็นและปรับอากาศ 30-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531044304 ปฏิบัติงานเครื่องเย็นและปรับอากาศ 40-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631044401 ปฏิบัติงานการวัดและควบคุม 10-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731044402 ปฏิบัติงานการวัดและควบคุม 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831044403 ปฏิบัติงานการวัดและควบคุม 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931044404 ปฏิบัติงานการวัดและควบคุม 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031046001 โครงการ0-4-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131050001 งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231050002 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331050003 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431050004 งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531050005 งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631051001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731051002 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831051003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931051004 ดิจิตอลเทคนิค1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031052001 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131052002 พัลส์เทคนิค1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231052003 ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331052004 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431052005 ระบบเสียง1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531052006 ระบบภาพ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631052007 เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731052008 ระบบโทรคมนาคม1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831052009 ระบบโทรศัพท์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931052010 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031052011 การออกแบบวงจรดิจิตอล3-0-2 (0)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131052012 ไมโครโปรเซสเซอร์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231052013 เทคนิคการอินเทอร์เฟส3-0-2 (0)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331052014 ไมโครคอนโทรลเลอร์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431052015 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี3-0-2 (0)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531052016 ระบบสื่อสารแอนะลอก1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631052017 ระบบสื่อสารดิจิตอล1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731052018 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์3-0-2 (0)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831052019 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931052020 พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031052101 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง1-3-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8497820 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.