ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131054404 ปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231056001 โครงการ0-4-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331060001 กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431060002 วัสดุก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531060003 เทคนิคก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631060004 ฝึกฝีมืองานไม้1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731060005 ปฏิบัติงานก่อสร้าง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831060006 ประมาณราคาก่อสร้าง1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931060007 เขียนแบบก่อสร้าง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031060008 การสํารวจ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131062001 ระบบสุขาภิบาลในอาคาร2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231062002 เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331062003 การสํารวจเพื่อการก่อสร้าง1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431062004 เทคนิคก่อสร้าง 12-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531062005 การเขียนแบบก่อสร้าง 10-6-3 (6)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631062006 การประมาณราคาก่อสร้าง 11-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731062007 คอนกรีตเทคโนโลยี2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831062008 การทดสอบวัสดุ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931062009 ทฤษฎีโครงสร้าง3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031062010 ปฐพีกลศาสตร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131062011 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231062012 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331062013 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431062101 การเขียนแบบก่อสร้าง 26-0-3 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531062102 อุปกรณ์อาคาร2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631062103 งานระบบท่อและสุขภัณฑ์0-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731062104 กฎหมายก่อสร้าง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831062105 งานก่อสร้างอาคาร 10-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931062106 งานก่อสร้างอาคาร 20-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031062107 งานก่อสร้างอาคาร 30-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131062108 โครงสร้างชั่วคราว2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231062109 การก่อสร้างอาคารพิเศษ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331062110 โครงการงานก่อสร้างอาคาร0-6-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431062111 เทคนิคก่อสร้าง 22-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531062112 ชลศาสตร์ 12-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631062113 ชลศาสตร์ 23-0-1 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731062114 การวิเคราะห์โครงสร้าง3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831062115 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป4-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931062116 การปฏิบัติงานสํารวจเส้นทาง3-0-1 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031062117 การชลประทาน3-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131062118 ธรณีวิทยา2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231062119 วิศวกรรมการจราจร2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331062120 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431062121 วิศวกรรมการทาง3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531062201 การอ่านแบบและประมาณราคา2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631062202 การจัดการงานก่อสร้าง2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731062203 เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง2-0-2 (8)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831062204 การประปาและระบบน้ำเสีย2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931062205 การสํารวจและการระดับ4-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031062206 การไฟฟ้าในอาคาร2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8666980 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.