ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131062207 โครงสร้างใต้ดิน2-0-2 (8)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231062208 การวิบัติของอาคาร2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331062209 กฎหมายควบคุมการก่อสร้าง2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431062210 การควบคุมงานก่อสร้าง 16-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531062211 การควบคุมงานก่อสร้าง 26-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631062212 โครงการควบคุมงานก่อสร้าง6-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731062213 กฎหมายสัญญาและรายการก่อสร้าง2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831062214 การนิเทศงานก่อสร้าง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931062215 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมก่อสร้าง2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031062216 การตรวจงานก่อสร้าง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131062217 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231062218 เทคโนโลยีการก่อสร้าง2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331062219 การบริหารงานบํารุงรักษาอาคาร2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431062220 การควบคุมอุปกรณ์ในอาคาร2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531062221 การบริหารและการจัดการงานก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631062222 การบริการสุขาภิบาลในอาคาร2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731062223 การควบคุมและเขียนรายงานการก่อสร้าง2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831062224 สัญญาและบริหารงานก่อสร้าง2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931062225 ระบบประสานทางพิกัด2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031062226 การวางแผนงานก่อสร้าง2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131062227 ปฏิบัติงานก่อสร้าง6-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231064101 ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 10-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331064102 ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 20-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431064103 ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 30-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531064104 ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 40-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631066001 โครงการ0-4-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731071001 การออกแบบพื้นฐาน2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831076001 โครงการ0-4-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931080001 ศิลปะและภาพร่างเพื่อการออกแบบ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031080002 เขียนแบบก่อสร้าง1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131080003 การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231080004 ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ1-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331080005 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431080006 กฎหมายก่อสร้าง1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531080007 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631081001 การประมาณราคา2-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731081002 กฎหมายและสัญญา2-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831081003 สถาปัตยกรรมไทย 11-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931081004 การเขียนแบบก่อสร้าง11-5-3 (6)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031082001 การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-4 (7)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131082002 การออกแบบสถาปัตยกรรม 21-6-4 (7)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231082003 การออกแบบสถาปัตยกรรม 30-7-4 (7)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331082004 การออกแบบสถาปัตยกรรม 41-6-4 (7)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431082005 การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม 10-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531082006 การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631082007 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731082008 ทฤษฎีโครงสร้าง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831082009 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931082010 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031082011 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 12-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.5783551 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.