ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131082012 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231082013 สภาวะแวดล้อม 12-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331082014 ผังเมือง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431082015 อุปกรณ์อาคาร 12-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531082016 การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631082017 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง22-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731082018 การบริหารและการจัดการงานก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831082101 การเขียนแบบก่อสร้าง21-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931082102 การเขียนแบบก่อสร้าง 30-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031082103 ปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปัตยกรรม 10-10-5 (10)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131082104 ปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปัตยกรรม 28-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231082105 สถาปัตยกรรมไทย 22-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331082106 สภาวะแวดล้อม 22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431082107 การบริหารและการจัดการงานก่อสร้าง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531082108 การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม 10-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631082109 การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731082110 การเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 11-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831082111 การถ่ายภาพ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931082112 การวิบัติของอาคาร2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031082113 การเสนอโครงการงานสถาปัตยกรรม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131082114 วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231082115 วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งสวน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331082116 การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 20-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431082117 โครงการงานสถาปัตยกรรม0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531082118 การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม 24-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631082119 ปฏิบัติงานวิชาชีพสถาปัตยกรรม 20-8-4 (8)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731082120 การเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 24-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831084101 ปฏิบัติงานเทคนิคสถาปัตยกรรม 1*-*-4 (8)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931084102 ปฏิบัติงานเทคนิคสถาปัตยกรรม 20-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031084103 ปฏิบัติงานเทคนิคสถาปัตยกรรม 30-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131084104 ปฏิบัติงานเทคนิคสถาปัตยกรรม 40-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231086001 โครงการ0-4-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331090001 การสํารวจ5-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431090002 การระดับ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531090003 การคํานวณแผนที่3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631090004 เขียนแบบสํารวจ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731090005 ตรีโกณมิติทรงกลม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831090006 การสํารวจเส้นทาง5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931090007 การสํารวจด้วยภาพถ่าย2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031092001 การวางแผนงานสํารวจ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131092002 การจราจรและผังเมือง3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231092003 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331092004 ดาราศาสตร์ปฏิบัติ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431092005 การสํารวจชั้นสูง4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531092006 เครื่องมือสํารวจ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631092007 การสํารวจด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731092008 การสํารวจเพื่อการก่อสร้าง4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831092009 การสํารวจเส้นทาง4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931092010 การสํารวจด้วยภาพถ่าย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031092011 การเขียนแบบสํารวจด้วยคอมพิวเตอร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8343379 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.