ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131092012 การอ่านแบบงานสํารวจ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231092101 วิศวกรรมการทาง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331092102 การจัดการธุรกิจที่ดิน2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431092103 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531092104 การสํารวจด้วยระบบสัญญาณดาวเทียม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631092105 การสํารวจเหมืองแร่และธรณีวิทยา2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731092106 ปฏิบัติงานสํารวจและทําแผนที่ภูมิประเทศ6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831092107 ปฏิบัติงานสํารวจเส้นทาง6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931092108 ปฏิบัติงานสํารวจชลประทาน6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031092109 ปฏิบัติงานสํารวจเพื่อการก่อสร้าง6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131092110 ปฏิบัติงานผังเมือง6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231092111 ปฏิบัติงานรังวัดที่ดิน6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331094101 ปฏิบัติงานสํารวจ 10-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431094102 ปฏิบัติงานสํารวจ 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531094103 ปฏิบัติงานสํารวจ 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631094104 ปฏิบัติงานสํารวจ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731096001 โครงการ0-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831100001 งานเขียนแบบเครื่องกล4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931100002 การเขียนแบบเครื่องกลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031102001 ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131102002 ออกแบบและเขียนแบบระบบขนถ่ายอุตสาหกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231102003 ออกแบบและเขียนแบบวางผังโรงงานใช้คอมพิวเตอร์ช่วย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331102004 ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกใช้คอมพิวเตอร์ชาวย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431102005 ออกแบบและเขียนแบบระบบท่อสุขภัณฑ์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531102006 ออกแบบและเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 14-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631102007 ออกแบบและเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 24-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731102008 ออกแบบและเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 34-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831102009 ออกแบบและเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931102010 เขียนแบบก่อสร้างใช้คอมพิวเตอร์ช่วย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031102011 แบบและประมาณการ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131102012 หลักการออกแบบ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231102013 มิติขั้นสูงในงานเขียนแบบ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331102101 เทคโนโลยีแคดแคม4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431102102 ออกแบบและเขียนแบบระบบส่งกําลังใช้คอมพิวเตอร์ช่วย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531102103 ออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างเหล็กใช้คอมพิวเตอร์ช่วย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631102104 ออกแบบและเขียนแบบผลิตภัณฑ์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731102105 เขียนแบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831102106 ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะใช้คอมพิวเตอร์ช่วย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931102107 ออกแบบและเขียนแบบจิกและฟิกเจอร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031104101 ปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบเครื่องมือกล 10-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131104102 ปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบเครื่องมือกล 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231104103 ปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบเครื่องมือกล 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331104104 ปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบเครื่องมือกล 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431106001 โครงการ0-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531110001 งานซ่อมบํารุงรักษาเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631112001 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731112002 อ่านและเขียนแบบเครื่องกล1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831112003 เทคโนโลยีเครื่องมือกล1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931112004 งานวางผังโรงงาน3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031112101 การบริหารงานบํารุงรักษา2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8567848 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.