ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131112102 งานซ่อมและบํารุงรักษา5-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231112103 งานซ่อมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล0-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331112104 เครื่องต้นกําลัง3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431112105 งานวางผังโรงงานและการติดตั้ง0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531112106 ระบบปั๊มและงานท่อ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631112107 งานปั้มและท่อ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731112108 เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831112109 งานทําความเย็นและปรับอากาศ0-6-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931112201 เทคโนโลยี ซีเอ็นซี1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031112202 ออกแบบอุปกรณ์นําเจาะและจับยึด2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131112203 งานเครื่องมือกล0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231112204 งานสร้างเครื่องมือกล6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331112205 งานเชื่อมโลหะ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431112206 งานต้นกําลัง6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531112207 กระบวนการผลิต3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631112301 ยางธรรมชาติ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731112302 ยางสังเคราะห์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831112303 งานผลิตภัณฑ์จากยางแห่ง5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931112304 งานผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031112305 งานพลาสติกทั่วไป5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131112306 การวางผังโรงงานยางและพลาสติก3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231112307 งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลยางและพลาสติก3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331112308 การออกสูตรยาง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431112309 เคมีวิเคราะห์5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531112310 เครื่องมือทดสอบยาง3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631112311 สารเคมีสําหรับอุตสาหกรรมยาง3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731112312 เทคโนโลยีพลาสติก2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831112313 กระบวนการผลิตยางดิบ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931112314 ผลิตภัณฑ์ยางแห่ง 15-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031112315 ผลิตภัณฑ์ยางแห่ง 25-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131112316 ผลิตภัณฑ์น้ำยาง 15-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231112317 ผลิตภัณฑ์น้ำยาง 25-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331112401 เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมรองเท้า3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431112402 เทคโนโลยีการผลิตรองเท้า3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531112403 การผลิตรองเท้าอุตสาหกรรม3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631112404 วัตถุดิบผลิตรองเท้า2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731112405 เคมีในงานอุตสาหกรรม3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831112406 เคมีพอลิเมอร์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931112407 การเตรียมผลิต 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031112408 การเตรียมผลิต 22-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131112409 พื้นรองเท้าและระบบพันธะ6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231112410 โครงสร้างและการออกแบบรองเท้า6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331112411 หนังและกระบวนการฟอกหนัง6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431112412 เทคนิคแม่พิมพ์รองเท้า6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531112413 ปัญหาพิเศษอุตสาหกรรมรองเท้า2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631114101 ปฏิบัติงานติดตั้งและบํารุงรักษา 10-0-6 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731114102 ปฏิบัติงานติดตั้งและบํารุงรักษา 20-0-6 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831114103 ปฏิบัติงานติดตั้งและบํารุงรักษา 30-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931114104 ปฏิบัติงานติดตั้งและบํารุงรักษา 40-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031114201 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต 10-0-6 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8579841 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.