ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131172126 ใบจักรและหางเสือเรือ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231174101 ปฏิบัติงานต่อเรือ 10-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331174102 ปฏิบัติงานต่อเรือ 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431174103 ปฏิบัติงานต่อเรือ 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531174104 ปฏิบัติงานต่อเรือ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631176001 โครงการ0-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731180001 เขียนแบบเครื่องกล4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831182001 การอ่านแบบและเขียนแบบกระสวน1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931182002 กระบวนการหล่อ 12-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031182003 วิเคราะห์ทรายหล่อ4-0-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131182004 โลหะวิทยางานหล่อ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231182005 การออกแบบงานหล่อโลหะ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331182006 การทดสอบและตรวจสอบงานหล่อ4-0-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431182007 กระบวนการหล่อ 22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531182101 งานกระสวน0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631182102 งานหล่อ 10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731182103 งานหล่อ 26-0-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831182104 งานหล่อ 36-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931182105 การซ่อมบํารุงรักษา4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031182106 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131184101 ปฏิบัติงานหล่อโลหะ 10-0-5 (10)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231184102 ปฏิบัติงานหล่อโลหะ 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331184103 ปฏิบัติงานหล่อโลหะ 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431184104 ปฏิบัติงานหล่อโลหะ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531186001 โครงการ0-8-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631191002 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731191003 การวิเคราะห่วงจรอิเล็กทรอนิกส์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831192001 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931192002 การวิเคราะห่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031192003 การสื่อสารดาวเทียม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131192004 ไมโครเวฟเทคโนโลยี3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231192005 ระบบโทรศัพท์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331192006 ระบบรับส่งด้วยเส้นใยแก้วนําแสง4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431192007 ระบบสื่อสารวิทยุ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531192008 สายส่งและสายอากาศโทรคมนาคม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631192009 หลักการโทรคมนาคม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731192010 การสื่อสารข้อมูล4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831192011 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931192012 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031192013 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131192014 เครื่องมือวัดในระบบสื่อสารวิทยุ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231192015 โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331192016 เทคโนโลยีเคเบิลใต้น้ำ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431192017 พัลส์เทคนิค3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531192018 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีโทรคมนาคม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631192019 ระบบโทรทัศน์รายละเอียดสูง3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731192101 หลักการของชุมสายโทรศัพท์ เอสพีซี4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831192102 ระบบชุมสายโทรศัพท์ตู้สาขา3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931192103 การบํารุงรักษาชุมสายโทรศัพท์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031192104 เทคนิคการจราจรทางโทรศัพท์3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8548968 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.