ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131192105 ระบบจ่ายกําลังสําหรับชุมสายโทรศัพท์3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231192106 ระบบสัญญาณโทรศัพท์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331192107 เทคนิคระบบโทรศัพท์สาธารณะ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431192108 วิทยาการก้าวหน้าระบบโทรศัพท์3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531192201 ระบบข่ายสายตอนนอก4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631192202 หลักการเคเบิลใยแก้วนําแสง4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731192203 การสํารวจและออกแบบข่ายสาย3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831192204 การติดตั้งข่ายสาย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931192205 การตัดต่อเคเบิล3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031192206 การบํารุงรักษาข่ายสาย3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131192207 งานเขียนแบบและอ่านแบบงานสายตอนนอก4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231192208 วิทยาการก้าวหน้าระบบข่ายสายตอนนอก3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331192301 เทคนิคระบบดิจิตอลมัลติเพล็กซ์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431192302 เทคโนโลยีระบบดิจิตอลทางสาย3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531192303 การบํารุงรักษาระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631192304 เครื่องมือวัดและทดสอบระบบเครือข่ายข้อมูล3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731192305 วิทยาการก้าวหน้าระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831192306 ระบบอินเตอร์เน็ต3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931192401 ระบบโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031192402 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131192403 เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231192404 การบํารุงรักษาระบบดิจิตอลไมโครเวฟ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331192405 ระบบดาวเทียม GPS3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431192406 ระบบ MATV0-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531192407 ระบบสตูดิโอและการผลิตรายการ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631192408 วิทยาการก้าวหน้าระบบสื่อสารวิทยุ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731194101 ปฏิบัติงานระบบโทรศัพท์ 10-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831194102 ปฏิบัติงานระบบโทรศัพท์ 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931194103 ปฏิบัติงานระบบโทรศัพท์ 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031194104 ปฏิบัติงานระบบโทรศัพท์ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131194201 ปฏิบัติงานระบบข่ายสายตอนนอก 10-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231194202 ปฏิบัติงานระบบข่ายสายตอนนอก 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331194203 ปฏิบัติงานระบบข่ายสายตอนนอก 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431194204 ปฏิบัติงานระบบข่ายสายตอนนอก 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531194301 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 10-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631194302 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731194303 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831194304 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931194401 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารวิทยุ 10-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031194402 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารวิทยุ 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131194403 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารวิทยุ 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231194404 ปฏิบัติงานระบบสื่อสารวิทยุ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331196001 โครงการ0-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431201001 เครื่องมือและการวัดไฟฟ้า4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531201002 วงจรไฟฟ้า4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631201003 พื้นฐานงานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731202001 เทคโนโลยีดิจิตอล4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831202002 เทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931202003 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมการควบคุม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031202004 กลศาสตร์ของไหลและเทอร์โมไดนามิกส์3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8296931 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.