ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131202005 การควบคุมอัตโนมัติ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231202006 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331202007 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม6-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431202008 เครื่องควบคุมกระบวนการ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531202101 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์และการควบคุม30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631202102 คอมพิวเตอร์และการควบคุม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731202103 อุปกรณ์ในงานการวัดและควบคุม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831202104 การดําเนินงานการวัดและควบคุม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931202105 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031202106 เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131202201 โครงสร้างทางเคมีปิโตรเลียม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231202202 ธรณีวิทยาปิโตรเลียม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331202203 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431202204 การตรวจสอบการกัดกร่อน3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531202205 ระบบไฟฟ้าในงานปิโตรเลียม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631202206 เครื่องกลสถิต 13-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731202207 เครื่องกลสถิต 23-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831202208 เครื่องยนต์ต้นกําลัง4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931202209 ปั้มและคอมเพรสเซอร์4-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031202210 ระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131202211 ข้อมูลธรณีวิทยาปิโตรเลียม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231202212 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331202301 เขียนแบบและออกแบบระบบส่งแก็ส4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431202302 ระบบการวัดและควบคุมแก็ส4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531202303 การสันดาปและการควบคุมประสิทธิภาพการเผาไหม่4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631202304 ระบบไฟฟ้าและควบคุมในงานแก็ส3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731202305 เทคโนโลยีแก็ส 13-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831202306 เทคโนโลยีแก็ส 24-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931202401 มาตรวิทยาเบื้องต้น4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031202402 มาตรวิทยาเชิงมิติ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131202403 มาตรวิทยาเชิงกล5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231202404 มาตรวิทยาไฟฟ้า5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331202405 มาตรวิทยาอุณหภูมิ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431202406 มาตรวิทยาเคมี3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531204101 ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและควบคุม 10-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631204102 ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและควบคุม 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731204103 ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและควบคุม 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831204104 ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและควบคุม 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931204201 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 10-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031204202 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131204203 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231204204 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีปิโตรเลียม 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331204301 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีแก็ส 10-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431204302 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีแก็ส 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531204303 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีแก็ส 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631204304 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีแก็ส 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731206001 โครงการ0-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831212001 การทดสอบวัสดุ3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931212002 ทฤษฎีโครงสร้าง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031212003 คอนกรีตเทคโนโลยี3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8533871 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.