ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131212004 ปฐพีกลศาสตร์4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231212005 การสํารวจเส้นทาง0-4-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331212006 วิศวกรรมการทาง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431212007 เทคนิคก่อสร้างงานโยธา3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531212008 การประมาณราคางานโยธา3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631212009 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731212010 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831212011 การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931212012 การบริหารและการจัดการงานก่อสร้าง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031212013 ชลศาสตร์4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131212101 งานโยธา6-0-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231212102 การเขียนแบบโยธา6-0-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331212103 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431212104 เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531212105 กฎหมายก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631212106 การทดสอบวัสดุงานทาง3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731212107 การวิบัติของอาคาร2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831212108 การควบคุมงานและการตรวจงาน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931212109 ระบบสุขาภิบาล2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031212110 การวิเคราะห์โครงสร้าง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131212111 วิศวกรรมฐานราก3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231212112 วิศวกรรมจราจร2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331212113 การชลประทาน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431212114 การสํารวจเพื่อการก่อสร้าง3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531214101 ปฏิบัติงานโยธา 10-6-4 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631214102 ปฏิบัติงานโยธา 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731214103 ปฏิบัติงานโยธา 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831214104 ปฏิบัติงานโยธา 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931216001 โครงการ0-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031222001 ยางธรรมชาติ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131222002 ยางสังเคราะห์2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231222003 สารเคมีสําหรับงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331222004 กระบวนการแปรรูปยาง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431222005 ผลิตภัณฑ์น้ำยาง 10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531222006 ผลิตภัณฑ์ยางแห้ง 10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631222007 เทคโนโลยีน้ำยาง1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731222008 การทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831222009 การออกสูตรยาง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931222010 เคมีพอลิเมอร์2-3-4 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031222011 เทคโนโลยีพลาสติกเบื้องต้น2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131222012 การวิเคราะห.พอลิเมอร์5-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231222101 การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331222102 กระบวนการผลิตยางดิบ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431222103 ผลิตภัณฑ์น้ำยาง 26-0-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531222104 ผลิตภัณฑ์ยางแห้ง 21-5-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631222105 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731222106 โครงสร้างสมบัติและการใช้งานของพอลิเมอร์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831222107 วัสดุพลาสติก2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931222108 ผลิตภัณฑ์พลาสติก6-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031222109 เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8336220 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.