ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131222110 การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลยาง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231222111 เศรษฐกิจการยาง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331224101 ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 10-*-6 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431224102 ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 20-*-6 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531224103 ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 30-10-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631224104 ปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 40-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731226001 โครงการ0-8-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831230001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931230002 เคมีพื้นฐาน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031230003 ฟิสิกส์พื้นฐาน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131232101 ความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางเคมี3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231232105 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม5-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331232113 กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431242101 เทคโนโลยีป์โตรเลียม5-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531270001 กรรมวิธีการผลิต3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631270002 งานอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731270003 งานดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831271001 วงจรไฟฟ้า4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931271002 วงจรอิเล็กทรอนิกส์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031272001 วงจรดิจิตอล4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131272002 เมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231272003 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331272004 การควบคุมอัตโนมัติ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431272005 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531272006 ไมโครคอนโทรลเลอร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631272007 เทคโนโลยีการแปรรูปด้วยเครื่องมือกล4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731272008 ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ 14-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831272101 เทคโนโลยีซีเอ็นซี4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931272102 เทคโนโลยีแคด/แคม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031272103 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131272104 การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231272105 ระบบโรงงานอัตโนมัติ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331272106 ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ 24-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431272107 ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531272108 การวัดและควบคุมคุณภาพ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631272109 การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731272110 ขบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831272111 การสื่อสารและระบบเครือข่าย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931272112 ระบบการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031272113 การจัดการงานซ.อมบํารุงเมคคาทรอนิกส์3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131272114 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231272115 ประดิษฐกรรมเมคคาทรอนิกส์0-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331272116 วิทยาการก้าวหน์าเมคคาทรอนิกส์0-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431272117 ปัญหาพิเศษเมคคาทรอนิกส์0-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531274101 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส์ 10-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631274102 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส์ 20-0-5 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731274103 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส์ 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831274104 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส์ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931276001 โครงการ0-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031280001 ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8463612 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.