ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131281001 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231281002 วงจรดิจิตอล2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331281003 โปรแกรมโครงสร้าง 12-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431282001 ระบบปฏิบัติการ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531282002 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631282003 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731282004 โครงสร้างข้อมูล2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831282005 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 12-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931282006 การออกแบบวงจรดิจิตอล4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031282007 การใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131282008 เทคนิคการอินเตอร์เฟส2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231282009 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331282010 การสื่อสารข้อมูล2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431282011 การจัดการและดูแลระบบเครือข่าย1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531282012 เทคโนโลยีระบบอินเทอร์เน็ต4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631282013 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731282014 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831282015 การใช้โปรแกรมประยุกต์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931282016 การออกแบบและพัฒนาเวบ1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031282017 การโปรแกรมเวบ 14-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131282018 การโปรแกรมเวบ 24-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231282019 อุปกรณ์มัลติมีเดีย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331282020 ระบบมัลติมิเดียบนเวบ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431282021 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเบื้องต้น4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531282022 โปรแกรมสําเร็จรูปด้านมัลติมีเดีย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631282101 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซ็มบลี1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731282102 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831282103 การซ์อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต์อพ่วง4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931282104 ไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031282105 โปรแกรมเมเบิล ลอจิก0-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131282106 งานบริการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231282107 ประดิษฐ์กรรมคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331282108 วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431282109 ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531282201 โปรแกรมโครงสร้าง 24-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631282202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟ์ก4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731282203 การประมวลผลแฟ้มข้อมูล4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831282204 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 24-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931282205 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031282206 วิศวกรรมซอฟต์แวร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131282207 พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231282208 งานบริการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331282209 ประดิษฐกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟตแวร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431282210 วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531282211 ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631282301 เทคโนโลยีสารสนเทศ1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731282302 ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831282303 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931282304 การจัดการระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031282305 ความปลอดภัยบนเครือข่าย4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.5724669 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.