ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
132002006 พฤติกรรมผู้บริโภค3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
232002012 ศิลปการขายชั้นสูง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
332012001 การบัญชีชั้นกลาง 12-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
432012002 การบัญชีชั้นกลาง 22-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
532012003 การบัญชีต้นทุน 12-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
632012004 การบัญชีต้นทุน 22-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
732012005 การบัญชีชั้นสูง 12-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
832012006 การบัญชีชั้นสูง 22-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
932012007 การบัญชีภาษีอากร3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1032012008 การตรวจสอบภายใน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1132012009 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1232012010 ระบบบัญชี3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1332012011 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1432012012 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1532012013 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1632012014 การสอบบัญชี3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1732012015 การบัญชีเฉพาะกิจการ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1832012016 การบัญชีรัฐบาล3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1932012017 การบัญชีธนาคาร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2032012018 การบัญชีบริหาร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2132012019 การบริหารสินค้าคงคลัง3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2232012020 การวิเคราะห์ทางการเงินด้วยโปรแกรมตารางงาน3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2332012021 การบัญชีเพื่อการจัดการ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2432012022 การบัญชีธุรกิจโรงแรม3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2532012023 การบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2632012024 การบัญชีธุรกิจสถานพยาบาล3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2732014001 การบัญชี 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2832014002 การบัญชี 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2932014003 การบัญชี 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3032014004 การบัญชี 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3132016001 โครงการ0-8-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3232018001 ฝึกงาน*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3332022001 การจัดการขาย3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3432022002 การวิจัยตลาด3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3532022003 กลยุทธ์การตลาด3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3632022005 การส่งเสริมการขาย3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3732022006 พฤติกรรมผู้บริโภค3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3832022007 การบริหารธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3932022008 การตลาดเพื่อการส่งออก3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4032022009 เทคนิคการนําเสนอ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4132022010 การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4232022011 การบริหารการจัดซื้อ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4332022012 ศิลปการขายชั้นสูง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4432022013 การสร้างตราสินค้า3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4532022014 หลักการจัดการการกระจายสินค้า3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4632022015 บริหารการขายตรง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4732022016 การบริหารการตลาด3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4832022017 การตลาดทางตรง3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4932022018 การบริหารการจัดจําหน่าย3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5032022019 การบริหารการค้าปลีก3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8601298 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.