ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ /
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
132042103 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
232042104 การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
332042105 การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
432042201 การเขียนเว็บเพจด์วยภาษา HTML4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
532042202 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
632042203 หลักการออกแบบเว็บเพจ4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
732042204 การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
832042205 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์4-0-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
932042206 การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพื่อพัฒนาเว็บเพจ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1032042207 การบริหารเว็บไซด์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1132042301 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1232042302 การสื่อสารข้อมูลในสํานักงาน3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1332042303 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1432042304 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1532042305 การใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1632042306 การใช้โปรแกรมเพื่องานคํานวณ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1732042307 การใช้โปรแกรมนําเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ0-3-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1832042308 เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร3-0-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1932042401 หลักการและการปฏิบัติงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก0-4-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2032042402 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนนิเมชั่น2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2132042403 การใช้โปรแกรมสื่อประสม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2232042404 หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2332042405 การใช้โปรแกรมกราฟิก 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2432042406 การใช้โปรแกรมกราฟิก 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2532044001 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2632044002 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2732044003 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2832044004 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2932046001 โครงการ0-8-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3032052001 สถาบันการเงิน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3132052002 การเงินการธนาคาร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3232052003 การเงินธุรกิจ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3332052004 การวิเคราะห์รายงานการเงิน4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3432052005 หลักการลงทุน4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3532052006 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการเงิน4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3632052007 สัมมนาการเงินการธนาคาร4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3732052101 การดําเนินงานธนาคารพาณิชย์3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3832052102 ธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3932052103 การคลังสาธารณะ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4032052104 การเงินเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4132052105 การบริหารการเงิน3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4232052201 การสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4332052202 การจัดการการเงินธุรกิจขนาดย่อม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4432054001 การเงินการธนาคาร 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4532054002 การเงินการธนาคาร 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4632054003 การเงินการธนาคาร 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4732054004 การเงินการธนาคาร 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4832056001 โครงการ16-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4932062001 การค้าระหว่างประเทศ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5032062002 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8321409 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.