ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
132062003 การตลาดระหว่างประเทศ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
232062004 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
332062005 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
432062006 การบัญชีระหว่างประเทศและภาษีอากร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
532062007 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
632062008 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
732062009 การส.งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
832062010 การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
932062011 การจัดการส่งออกและนําเข้า3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1032062012 การจัดการเปรียบเทียบธุรกิจข้ามชาติ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1132062013 สภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1232062014 การส่งกําลังบํารุงธุรกิจระหว่างประเทศ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1332062015 การพาณิชย์นาวี3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1432062016 การประกันภัยสินค้าส่งออกและนําเข้า3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1532062017 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1632062018 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1732064001 ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1832064002 ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1932064003 ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2032064004 ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2132066001 โครงการ16-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2232072001 การจัดการทรัพยากรมนุษย์3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2332072002 พฤติกรรมองค์การ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2432072003 กลยุทธ์และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2532072004 การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2632072005 การจัดการค้าจ้างและสวัสดิการ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2732072006 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2832072007 การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2932072008 แรงงานสัมพันธ์3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3032072009 การประเมินผลการปฏิบัติงาน3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3132072010 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3232072011 ภาวะผู้นําและการสร้างแรงจูงใจ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3332072012 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3432072013 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาคเอกชน3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3532072014 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐวิสาหกิจ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3632072015 เทคนิคการจัดประชุมสัมมนา3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3732074001 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3832074002 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3932074003 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4032074004 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4132076001 โครงการ16-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4232082001 การประกันภัย3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4332082002 กฎหมายประกันภัย3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4432082003 การตลาดประกันภัย3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4532082004 ประสบการณ์วิชาชีพประกันภัย5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4632082005 การประกันชีวิต 13-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4732082006 การประกันชีวิต 23-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4832082007 การประกันวินาศภัย 13-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4932082008 การประกันวินาศภัย 23-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5032082009 เทคนิคการขายประกัน3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8342192 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.