ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
140002001 กิจกรรมชมรม บริการวิชาชีพสู่สังคม0-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
240002002 กิจกรรมชมรม บริการวิชาชีพสู่สังคม0-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
340002003 กิจกรรมชมรม บริการวิชาชีพสู่สังคม0-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
440002004 กิจกรรมชมรม บริการวิชาชีพสู่สังคม0-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
54105-8501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 11-5-4 (6)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
641052001  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
741052002 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
841052003 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
941052004 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1041052005  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า33-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1141052006 การควบคุมกระบวนการและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1241052007 ระบบควบคุม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1341052008 เขียนแบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1441052009 เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1541052010 เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1641052106 การควบคุมอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1741052119 การสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1841052121 การสื่อสารแบบดิจิตอล2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1941052125 การออกแบบวงจรสื่อสาร2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2041052126 การสื่อสารดาวเทียม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2141052161 เทคโนโลยีระบบภาพ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2241052162 เทคโนโลยีระบบเสียง2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2341052167 การตัดต่อระบบภาพ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2441052168 เทคโนโลยีแสงสำหรับเวที2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2541052172 การควบคุมภาพ แสง เสียงสำหรับงานแสดง2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2641058501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 11-5-2 (6)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2741058502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 22-10-4 (12)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2842042001 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่องานธุรกิจ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2942042002 การบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3042042003 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในงานธุรกิจ1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3142042004 การพัฒนาสื่อประสมปฏิสัมพันธ์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3242042005 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3342042006 ความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง ของระบบสารสนเทศ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3442042007 เทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการความรู้2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3542042008 การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศในงานธุรกิจ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3642042009 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3742042010 การพัฒนาโปรแกรมในระบบงานธุรกิจด้วยภาษาเชิงวัตถุ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3842042101 เทคโนโลยีการพาณิชย์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3942042104 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4042042105 การตัดต่อวีดิทัศน์ดิจิตอล1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4142042108 การจัดการสารสนเทศกระบวนการทางธุรกิจ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4242042114 เหมืองข้อมูล Data mining2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4342042123 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4442042124 การใช้โปรแกรมประยุกต์พัฒนางานสำนักงานธุรกิจ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4542048501 โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11-4-3 (5)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4642048502 โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21-4-3 (5)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4752401-2210 เสื้อเพื่อการค้า1-6-3 (7)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485620001101 ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495620001102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1-0-1 (1)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505620001201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 12-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4303 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8094001 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.