ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15621001003 งานฝึกฝีมือ 10-6-2 (6)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25621001005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35621001006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45621001007 งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55621001008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65621001009 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75621001301 เขียนแบบเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85621001303 ศิลปะและภาพร่าง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95621001304 กฎหมายก่อสร้าง2-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105621011001 การเป็นผู้ประกอบการ2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115621011002 การเป็นผู้ประกอบการ2-0-2 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125621011004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135621012001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145621012002 งานเครื่องยนต์ดีเซล2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155621012003 งานส่งกำลังรถยนต์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165621012004 งานเครื่องล่างรถยนต์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175621012005 งานไฟฟ้ารถยนต์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185621012006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195621012007 กลศาสตร์เครื่องกล3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205621012008 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215621012009 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225621012101 งานเครื่องยนต์เล็ก2-3-2 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235621012102 งานจักรยานยนต์1-6-3 (7)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245621012103 งานปรับอากาศรถยนต์1-6-3 (7)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255621012104 งานบำรุงรักษารถยนต์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265621012105 การขับรถยนต์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275621012106 งานวัดละเอียดช่างยนต์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285621012107 คณิตศาสตร์ยานยนต์2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295621012109 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305621012111 งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์1-6-3 (7)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315621012113 งานประดับยนต์1-3-2 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325621012115 งานบริการรถยนต์ 10-4-4 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335621012116 งานบริการรถยนต์20-4-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345621012207 งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355621015101 ปฎิบัติงานยานยนต์ 1*-*-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365621015102 ปฏิบัติงานยานยนต์ 2*-*-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375621015103 ปฏิบัติงานยานยนต์ 3*-*-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385621015104 ปฏิบัติงานยานยนต์ 4*-*-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395621015105 ปฏิบัติงานยานยนต์ 5*-*-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405621015106 ปฏิบัติงานยานยนต์ 6*-*-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415621018001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425621018501 โครงการ*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435621019002 งานแก๊สรถยนต์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445621022001 เขียนแบบเครื่องมือกล 11-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455621022002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465621022003 ทฤษฎีเครื่องมือกล2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475621022004 วัดละเอียด1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485621022005 คณิตศาสตร์เครื่องมือกล2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495621022006 กลศาสตร์เครื่องมือกล2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505621022007 กรรมวิธีการผลิต2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.0991211 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.