ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15621022008 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 12-6-4 (8)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25621022009 โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35621022010 อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45621022011 อบชุบโลหะ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55621022102 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 22-6-4 (8)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65621022103 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 32-6-4 (8)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75621022104 ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85621022105 ลับคมเครื่องมือตัด1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95621022106 ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล2-4-2 (6)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105621022107 หล่อโลหะ2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115621022109 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี2-4-2 (6)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125621022110 ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135621022201 แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145621022202 เขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155621022203 ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ2-6-4 (8)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165621022204 ผลิตแม่พิมพ์ตัด2-6-4 (8)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175621022205 ผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูป2-6-4 (8)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185621022206 ผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง2-6-4 (8)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195621022207 ปั๊มโลหะเบื้องต้น2-2-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205621022301 แม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้น2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215621022305 ผลิตแม่พิมพ์ฉีด2-6-4 (8)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225621028001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235621028501 โครงการ *-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245621028502 โครงการ 1*-*-2 (2)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255621028503 โครงการ 2*-*-2 (2)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265621031001 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น0-6-2 (6)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275621032001 งานเชื่อมไฟฟ้า 11-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285621032002 งานเชื่อมไฟฟ้า 20-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295621032003 งานทดสอบแบบทำลายสภาพ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305621032004 งานทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315621032005 งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 11-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325621032006 งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 11-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335621032007 เขียนแบบช่างชื่อมโลหะ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345621032008 กระบวนการเชื่อม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355621032009 คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365621032010 กลศาสตร์เครื่องกล2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375621032011 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 11-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385621032012 เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395621032103 งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 20-6-2 (6)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405621032106 โลหะวิทยาเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415621032110 งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425621032111 วัสดุช่างเชื่อม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435621032112 งานสี1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445621032113 งานเชื่อมไฟฟ้า 30-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455621032114 งานเชื่อมซ่อมบำรุง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465621032201 งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 20-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475621032202 งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 20-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485621032203 เขียนแบบโครงสร้าง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495621032204 งานโครงสร้าง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505621032205 การออกแบบรอยต่องานเชื่อม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8511629 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.