ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15621032206 ความแข็งแรงของวัสดุ2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25621032207 มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้น2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35621032209 งานเชื่อมแก๊ส1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45621038001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55621038501 โครงการ*-*-4 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65621042001 เขียนแบบไฟฟ้า0-4-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75621042002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85621042003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95621042004 เครื่องวัดไฟฟ้า1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105621042005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115621042006 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125621042007 เครื่องทำความเย็น2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135621042008 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145621042009 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155621042010 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165621042101 กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175621042102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185621042103 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร1-6-3 (7)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195621042104 หม้อแปลงไฟฟ้า1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205621042105 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215621042106 เครื่องปรับอากาศ1-6-3 (7)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225621042107 ดิจิตอลเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235621042109 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245621042111 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255621042115 เทคนิคการจัดการพลังงาน2-0-2 (2)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265621042121 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275621048001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285621048501 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295621052001 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์0-3-1 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305621052002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315621052003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325621052004 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335621052005 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345621052006 วงจรพัลส์และสวิตชิง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355621052007 วงจรดิจิตอล1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365621052008 เครื่องเสียง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375621052009 เครื่องรับวิทยุ2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385621052010 เครื่องส่งวิทยุ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395621052011 เครื่องรับโทรทัศน์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405621052101 คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415621052102 ระบบเสียง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425621052103 ระบบภาพ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435621052104 วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445621052105 ไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455621052106 สายส่งและสายอากาศ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465621052107 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475621052108 ซิลสกรีนและวงจรพิมพ์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485621052110 เครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495621052111 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505621052114 โทรศัพท์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8570879 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.