ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15621052116 โทรคมนาคมเบื้องต้น2-0-2 (2)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25621052117 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35621058001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45621058501 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55621061001 พื้นฐานงานไม้0-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65621061002 พื้นฐานงานปูน0-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75621061003 วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 12-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85621061004 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง2-0-2 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95621061005 การสำรวจงานก่อสร้าง 11-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105621061006 กลศาสตร์โครงสร้าง 12-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115621062001 ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร1-9-4 (10)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125621062002 อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135621062003 อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145621062004 ประมาณราคางานโครงสร้าง1-2-2 (3)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155621062005 ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165621062006 วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 22-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175621062007 การสำรวจงานก่อสร้าง 21-3-2 (4)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185621062008 หุ่นจำลองโครงสร้าง1-3-2 (4)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195621062009 งานผลิตผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล0-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205621062010 งานสีและการเคลือบผิว1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215621062101 ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร0-12-4 (12)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225621062102 งานปูนตกแต่งผิว0-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235621062103 งานระบบท่อและสุขภัณฑ์1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245621062104 เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255621062105 เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265621062106 คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275621062107 งานอลูมิเนียมและประมาณราคา0-6-2 (6)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285621062111 กลศาสตร์โครงสร้าง 22-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295621062113 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับช่างก่อสร้าง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305621062115 เทคนิคคอนกรีต2-0-2 (2)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315621068001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325621068501 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335621081001 พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345621081002 วัสดุก่อสร้าง 12-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355621081003 พฤติกรรมโครงสร้างอาคาร2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365621081004 ความปลอดภัยในงานสถาปัตยกรรม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375621081005 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385621082001 การออกแบบสถาปัตยกรรม 12-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395621082002 การออกแบบสถาปัตยกรรม 22-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405621082003 การออกแบบสถาปัตยกรรม 32-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415621082004 การเขียนแบบก่อสร้าง 10-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425621082005 การเขียนแบบก่อสร้าง 20-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435621082006 การเขียนแบบก่อสร้าง 30-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445621082007 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 10-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455621082008 ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465621082009 การทำหุ่นจำลอง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475621082010 การประมาณราคางานก่อสร้าง1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485621082101 การเขียนแบบก่อสร้าง 40-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495621082102 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505621082103 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 20-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8634610 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.