ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15621082106 การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25621082107 วัสดุก่อสร้าง 22-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35621082108 วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45621082112 การเขียนภาพร่าง0-4-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55621082113 สถาปัตยกรรมไทย1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65621082115 กฎหมายอาคาร2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75621082116 เทคนิคก่อสร้าง 12-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85621082117 เทคนิคก่อสร้าง 22-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95621082118 กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105621082120 ระบบสุขาภิบาลอาคาร2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115621088001 ฝึกงาน*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125621088501 โครงการ*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135621211001 คณิตศาสตร์ช่างโยธา2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145621211002 การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155621211003 วัสดุก่อสร้าง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165621211004 การสำรวจเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175621211005 เทคนิคก่อสร้าง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185621211006 หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195621212001 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205621212002 การสำรวจเส้นทาง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215621212003 การประมาณราคางานก่อสร้าง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225621212004 การประมาณราคางานโยธา1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235621212005 การสำรวจและงานระดับ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245621212006 การเขียนแบบงานก่อสร้าง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255621212007 การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 11-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265621212008 คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275621212009 เทคนิคงานโยธา2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285621212010 กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295621212011 กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305621212012 เครื่องจักรกลงานโยธา2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315621212101 งานไม้0-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325621212102 งานปูน0-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335621212103 เครื่องจักรกลงานไม้0-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345621212104 งานก่อสร้างอาคารไม้0-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355621212105 การก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก0-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365621212106 งานโยธา0-6-2 (6)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375621212107 การอ่านแบบ1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385621212110 ท่อและสุขภัณฑ์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395621212111 การทำหุ่นจำลอง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405621212112 การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 21-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415621212113 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425621212114 การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435621212115 ความปลอดภัยในงานโยธา2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445621212117 การสำรวจเฉพาะแปลง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455621212119 งานสุขาภิบาล1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465621218001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475621218501 โครงการ*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485621228501 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495621281001 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505621281002 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4303 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8326030 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.