ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15621281001 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25621281002 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35621281003 วงจรไฟฟ้า1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45621281004 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55621281005 วงจรพัลส์และดิจิตอล1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65621282001 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75621282002 การใช้งานระบบปฏิบัติการ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85621282003 ไมโครโปรเซสเซอร์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95621282004 ไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105621282005 พื้นฐานการอินเตอร์เฟส1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115621282006 การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125621282007 โปรแกรมยูทิลิตี1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135621282008 พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145621282009 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155621282010 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165621282011 พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175621282012 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185621282101 งานบริการคอมพิวเตอร์0-4-2 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195621282105 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205621282106 เครื่องรับโทรทัศน์และมอนิเตอร์1-3-2 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215621282108 โปรแกรมสำนักงาน1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225621282109 พื้นฐานการสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชั่น1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235621282111 โปรแกรมเชิงวัตถุ 1 1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245621282113 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255621282114 พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265621282115 พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูลข้อมูลบนเครือข่าย1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275621282116 การใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285621282117 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295621282118 ไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305621282120 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์1-3-2 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315621282121 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325621282122 ระบบเสียงและระบบภาพ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335621282123 การตัดต่อเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345621282124 ระบบสื่อสารโทรคมนาคม1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355621288001 ฝึกงาน*-*-4 (4)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365621288501 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375622001001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2-0-2 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385622001002 การบัญชีเบื้องต้น 11-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395622001003 การบัญชีเบื้องต้น 21-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405622001004 การขายเบื้องต้น 12-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415622001005 การขายเบื้องต้น 21-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425622001006 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435622001007 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445622001008 กฎหมายพาณิชย์2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455622002001 การบัญชีเบื้องต้น11-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465622011002 --0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475622012001 การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485622012002 การบัญชีห้างหุ้นส่วน2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495622012003 การบัญชีบริษัทจำกัด2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505622012004 การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.5379009 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.