ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15624018001 การฝึกงาน*-*-4 (4)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25624041001 โภชนาการ2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35624042001 การประกอบอาหาร1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45624042002 อาหารไทยเบื้องต้น1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55624042003 ขนมไทยเบื้องต้น1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65624042004 การถนอนอาหารเบื้องต้น1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75624042005 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85624042006 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95624042007 เบเกอรรี่เบื้องต้น1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105624042008 อาหารนานาชาติ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115624042009 การสุขาภิบาลอาหาร2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125624042101 อาหารไทยยอดนิยม0-4-2 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135624042102 อาหารว่าง0-4-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145624042103 อาหารท้องถิ่น1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155624042106 ขนมไทยเพื่อการค้า0-6-2 (6)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165624042107 เบเกอรี่เพื่อการค้า0-6-2 (6)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175624042108 เค้กและการแต่งหน้าเค้ก0-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185624042111 เครื่องดื่มและเครื่องดื่มสมุนไพร1-2-2 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195624042113 อาหารอาเซียน1-3-2 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205624042118 อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร1-3-2 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215624042120 อาหารบำบัดโรค1-3-2 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225624042124 อาหารโรงพยาบาล1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235624042125 อาหารมังสวิรัติ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245624042128 การบรรจุภัณฑ์อาหาร1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255624042129 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265624042131 ใบตองและแกะสลักเพื่องานอาหาร1-3-2 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275624042133 ศิลปะและการออกแบบอาหาร1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285624042305 ธุรกิจการจัดเลี้ยง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295624048001 การฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305624048501 โครงการ*-*-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315624062010 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325624062111 ความรู้เกี่ยวกับผู้บริโภค2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335627001001 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345627001002 ศิลปวัฒนธรรมไทย1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355627001003 ศิลปะการให้บริการ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365627001004 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375627001005 เครื่องใช้สำนักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385627001006 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395627001007 ธุรกิจโรงแรม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405627012001 ความปลอดภัยในโรงแรม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415627012002 การพัฒนาบุคลิกภาพ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425627012003 งานครัวโรงแรม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435627012004 งานแม่บ้านโรงแรม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445627012005 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455627012006 ภัตคารและการจัดเลี้ยง2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465627012007 เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475627012008 งานส่วนหน้าโรงแรม1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485627012009 คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495627012010 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505627012101 สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8507700 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.