ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15630000201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25630001202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ21-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35630001304 การเมืองการปกครองของไทย2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45630001606 มนุษย์สัมพันในการทำงาน2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55630002004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 80-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65632016001 โครงการ*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75632032010 พิมพ์ดีดขั้นผลิตด้วยคอมพิวเตอร์0-4-3 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85634042004 การจัดการธุรกิจอาหาร1-2-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95640001102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105640001203 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในงานอาชีพ2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115640001305 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125640001402 สถิติเพื่องานอาชีพ3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135640001508 การบริหารงานยุคใหม่และภาวะผู้นำ3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145641012002 เครื่องจักรกลไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155641042001 การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165641042002 เครื่องจักรกลไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175641042003 ระบบควบคุม2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185641042004 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195641042005 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205641042006 การดำเนินงานการจัดการ2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215641042007 มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225641042008 เทคโนโลยีซ่อมบำรุงทางไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235641042009 การจัดการพลังงานไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245641042010 การป้องกันระบบไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255641042105 เทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูง3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265641042117 พลังงานทางเลือก3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275641042118 อุปกรณ์การจัดการพลังงานไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285641042119 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุม2-3-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295641042128 การซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบขับ2-3-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305641042136 การผลิตส่งจ่ายและจำหน่ายทางไฟฟ้ากำลัง3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315641042140 เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล2-3-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325641048502 โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 10-3-3 (3)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335641048503 โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 22-3-3 (5)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345720002005 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 30-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355720011001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365720011004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-2 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375721001007 งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385721061003 วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 12-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395730001001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405730001101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415730001102 การเขียนเชิงวิชาชีพ3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425730001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435730001202 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445730001203 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน2-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455730001204 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465730001205 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475730001206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 13-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485730001207 การสนทนาภาษาอังกฤษ 23-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495730001208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505730001209 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8520939 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.