ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15730001210 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25730001214 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการจัดเลี้ยง3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35730001221 ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการการบิน3-0-3 (3)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45730001226 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ2-0-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55730001301 วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65730001302 วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75730001303 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยียาง2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85730001304 วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน2-2-3 (4)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95730001305 วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105730001306 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115730001307 วิทยาศาสตร์เพื่องานอาหารและโภชนาการ2-2-3 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125730001313 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135730001401 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145730001402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155730001403 คณิตศาสตร์ธุรกิจ3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165730001406 แคลคูลัสพื้นฐาน3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175730001408 สถิติและการวางแผนการทดลอง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185730001501 ชีวิตกับสังคมไทย3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195730001502 เศรษฐกิจพอเพียง3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205730001503 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียง3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215730001505 การเมืองการปกครองของไทย3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225730001601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235730001602 การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245730001603 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255730001604 เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265730001606 คอมพิวเตอร์ในงานอาหาร1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275730001608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285730001609 ลีลาศเพื่อการสมาคม0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295730002001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305730002002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315730002003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325730002004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335730009201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
34573001001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355730011001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365730011002 กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-1 (1)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375730012001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385730012006 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395731000001 งานเทคนิคพื้นฐาน0-6-2 (6)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405731000002 เขียนแบบเทคนิค1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415731000003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425731000004 วัสดุช่าง2-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435731000005 งานวัดละเอียด1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445731000006 งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455731000007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465731000008 งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475731000009 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485731000101 กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495731000102 กลศาสตร์ของไหล3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505731000104 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8554471 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.