ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15731022104 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 41-6-3 (7)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25731022106 เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ผสมและดึงขึ้นรูปโลหะ1-6-3 (7)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35731022201 เทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ1-4-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45731022203 เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ1-6-3 (7)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55731022205 เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง1-6-3 (7)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65731022206 เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ผสมและดึงขึ้นรูปโลหะ1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75731025101 งานเครื่องมือกล1*-*-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85731025102 งานเครื่องมือกล2*-*-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95731025103 งานเครื่องมือกล3*-*-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105731025104 งานเครื่องมือกล 4*-*-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115731028001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125731028501 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135731029001 เทคนิคการประมาณราคา2-0-2 (2)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145731029002 เทคนิคการอบชุบโลหะ2-3-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155731029003 เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด1-6-3 (7)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165731030001 กระบวนการเชื่อม2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175731030002 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น0-6-2 (6)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185731030003 งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195731030004 งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205731032001 วัสดุในการเชื่อม3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215731032002 การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์ในงานเชื่อม3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225731032003 มาตรฐานงานเชื่อม 13-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235731032004 เทคโนโลยีการเชื่อม2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245731032005 วัสดุและโลหะวิทยา3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255731032006 งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265731032007 ทดสอบวัสดุ2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275731032102 โลหะวิทยางานเชื่อม2-3-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285731032105 การทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทำลาย2-3-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295731032301 การออกแบบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305731032302 งานประกอบโครงสร้างโลหะ2-3-3 (5)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315731032303 งานเชื่อมโครงสร้างโลหะ2-3-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325731032304 งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ2-3-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335731032305 การตกแต่งผิวสำเร็จและงานเคลือบผิวโครงสร้างโลหะ2-3-3 (5)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345731038001 ฝึกงาน*-*-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355731038501 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365731040001 การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375731040002 เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385731040003 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395731040004 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร1-6-3 (7)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405731040005 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม1-6-3 (7)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415731041001 วงจรไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425731041002 เครื่องวัดไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435731041003 ดิจิตอลประยุกต์2-3-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445731041004 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455731042001 การติดตั้งไฟฟัา12-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465731042002 การออกแบบระบบไฟฟ้า2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475731042003 เครื่องกลไฟฟ้า12-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485731042004 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495731042005 การส่งและจ่ายไฟฟ้า3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505731042006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8330021 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.