ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15731092005 การสำรวจเส้นทาง2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25731210001 กลศาสตร์โครงสร้าง3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35731210002 วัสดุก่อสร้าง3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45731210003 เทคนิคก่อสร้าง3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55731210004 การประมาณราคาก่อสร้าง2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65731210005 การเขียนแบบก่อสร้าง1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75731210006 การสำรวจเบื้องต้น2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85731210007 การปฏิบัติงานก่อสร้าง0-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95731212001 การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105731212002 การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115731212003 การประมาณราคางานโยธา2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125731212004 การบริการและการจัดการก่อสร้างงานโยธา3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135731212005 คอนกรีตเทคโนโลยี2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145731212006 ปฐพีกลศาสตร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155731212007 วัสดุงานทางและการทดสอบ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165731212101 เทคนิคงานโยธา3-0-3 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175731212102 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185731212103 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195731212104 วิศวกรรมการทาง3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205731212105 วิศวกรรมฐานราก3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215731212106 การทดสอบวัสดุ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225731212107 การวิเคราะห์โครงสร้าง3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235731212108 ชลศาสตร์2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245731212109 ปฐพีกลศาสตร์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255731212110 งานโยธา0-6-2 (6)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265731218001 ฝึกงาน*-*-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275731218501 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285731220001 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์พื้นฐาน3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295731220002 การศึกษาสูตรยาง3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305731220003 อุตสาหกรรมยางเบื้องต้น3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315731220004 ความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางเคมี3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325731221001 เคมีพอลิเมอร์1-4-3 (5)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335731222001 ยางธรรมชาติ2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345731222002 ยางสังเคราะห์2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355731222003 สารเคมีสำหรับยาง2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365731222004 กระบวนการแปรรูปยาง3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375731222005 เทคโนโลยีน้ำยาง1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385731222006 ผลิตภัณฑ์น้ำยาง 10-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395731222007 ผลิตภัณฑ์ยาง 10-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405731222008 การทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415731222009 การออกสูตรยาง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425731222101 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435731222102 การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445731222103 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลยาง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455731222104 ผลิตภัณฑ์น้ำยาง 20-6-2 (6)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465731222105 ผลิตภัณฑ์ยาง 20-6-2 (6)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475731222106 วัสดุพลาสติก2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485731222107 ผลิตภัณฑ์พลาสติก0-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495731222108 เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505731222109 กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4303 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8091409 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.