ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15731222101 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25731222102 การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35731222103 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลยาง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45731222104 ผลิตภัณฑ์น้ำยาง 20-6-2 (6)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55731222105 ผลิตภัณฑ์ยาง 20-6-2 (6)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65731222106 วัสดุพลาสติก2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75731222107 ผลิตภัณฑ์พลาสติก0-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85731222108 เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95731222109 กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105731222111 เทคโนโลยีพลาสติกเบื้องต้น2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115731222112 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125731225101 งานเทคโนโลยียาง1*-*-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135731225102 งานเทคโนโลยียาง2*-*-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145731225103 งานเทคโนโลยียาง3*-*-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155731225104 งานเทคโนโลยียาง4*-*-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165731228001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175731228002 ฝึกงาน1*-*-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185731228003 ฝึกงาน2*-*-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195731228501 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205731280001 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215731280002 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225731280003 งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235731280004 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245731280005 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255731280006 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265731280007 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275731280008 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285731281001 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295731281002 ดิจิตอลเทคนิค2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305731281003 โปรแกรมโครงสร้าง2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315731281004 ระบบฐานข้อมูล2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325731281005 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335731282001 ระบบปฏิบัติการ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345731282002 เทคนิคการอินเตอร์เฟส1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355731282003 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365731282004 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา11-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375731282005 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385731282006 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395731282007 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405731282101 การใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415731282103 การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425731282105 การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435731282107 ไมโครคอนโทรเลอร์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445731282108 โปรแกรมเมเบิลจิกคอนโทรล1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455731282112 การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465731282113 งานบริการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475731282114 ประดิษฐ์กรรมคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485731282308 การจัดการระบบเครือข่ายบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495731282316 วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505731282401 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4360 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.5753338 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.